slová končiace ký

     
Vyhľadávanie slová    počnúc        končiace      


zoznam slov, ktorá končí ký


aký
hocaký
bohvieaký
ktovieaký
čertvieaký
jaký
dajaký
voľajaký
kadejaký
kdejaký
nejaký
hocijaký
všelijaký
nijaký
obojaký
nevdojaký
trojaký
dvojaký
hosiäjaký
krivolaký
nízkotlaký
jednaký
onaký
rovnaký
viaceraký
tisícoraký
mnohoraký
koľkoraký
niekoľkoraký
toľkoraký
sedmoraký
osmoraký
dvadsatoraký
desatoraký
storaký
šestoraký
tristoraký
dvanástoraký
pätoraký
devätoraký
štvoraký
slabozraký
jastrabozraký
ďalekozraký
krátkozraký
temnozraký
jasnozraký
ostrozraký
bystrozraký
tmavozraký
báraký
bársaký
taký
hentaký
všakovaký
hebký
šibký
hybký
lendacký
zabijacký
pijacký
malacký
nadlacký
kulacký
bamacký
siedmacký
ôsmacký
monacký
iracký
nagasacký
lusacký
piatacký
deviatacký
šiestacký
kragujevacký
sebecký
quebecký
uzbecký
québecký
ladecký
hradecký
královohradecký
vedecký
pavedecký
predvedecký
prírodovedecký
pseudovedecký
populárnovedecký
svedecký
jasnovidecký
chodecký
jazdecký
krasojazdecký
frýdecký
rajecký
rijecký
znalecký
pôdoznalecký
tovaroznalecký
povstalecký
prisťahovalecký
vysťahovalecký
privandrovalecký
umelecký
ľudovoumelecký
strelecký
lukostrelecký
delostrelecký
selecký
stelecký
odrodilecký
opilecký
nemecký
západonemecký
karpatskonemecký
dolnonemecký
kráľovskochlmecký
zapredanecký
sprisahanecký
vzdelanecký
polovzdelanecký
poslanecký
vyslanecký
veľvyslanecký
harmanecký
vyhnanecký
zamestnanecký
štátnozamestnanecký
spoluzamestnanecký
branecký
domobranecký
sobranecký
trestanecký
chovanecký
samozvanecký
snúbenecký
oslobodenecký
obrodenecký
novorodenecký
súrodenecký
mládenecký
staromládenecký
kojenecký
spojenecký
presídlenecký
milenecký
odštiepenecký
vzbúrenecký
senecký
vlastenecký
dorastenecký
poistenecký
navrátenecký
porazenecký
utečenecký
učenecký
povýšenecký
kechnecký
linecký
cudzinecký
zločinecký
fulnecký
jablonecký
pernecký
slepecký
zlatotepecký
kovotepecký
veršotepecký
zlatokopecký
kupecký
kníhkupecký
svätokupecký
starecký
liberecký
herecký
uherecký
neverecký
inoverecký
laborecký
medzilaborecký
turecký
dehepisecký
dejepisecký
zemepisecký
prírodopisecký
časopisecký
písecký
zajatecký
žatecký
letecký
protiletecký
místecký
rytecký
medirytecký
pokrytecký
drevorytecký
kovorytecký
kameňorytecký
veštecký
plavecký
dravecký
medvecký
pevecký
národovecký
vdovecký
miškovecký
lovecký
bohoslovecký
bezdomovecký
inovecký
štrajkokazecký
peňazokazecký
lezecký
skalolezecký
horolezecký
povrazolezecký
turčecký
bežecký
archaický
laický
algebraický
prozaický
sylabický
heterosylabický
amfibický
jambický
dityrambický
mozambický
limbický
rombický
xenofobický
saprobický
svrbický
lesbický
pardubický
kubický
dekadický
baladický
sporadický
medický
logopedický
encyklopedický
ortopedický
chalkidický
sféroidický
elipsoidický
heraldický
indický
staroindický
periodický
aperiodický
melodický
anodický
parodický
hermafrodický
rapsodický
metodický
epizodický
prozodický
gordický
nordický
rudický
ódický
grafický
telegrafický
rádiotelegrafický
kaligrafický
chronostratigrafický
ideografický
geografický
paleografický
choreografický
biografický
autobiografický
bibliografický
heliografický
historiografický
lexikografický
kryštalografický
holografický
mamografický
demografický
tomografický
seizmografický
planografický
stenografický
fonografický
ikonografický
monografický
chronografický
sonografický
ultrasonografický
pornografický
etnografický
oceánografický
scénografický
topografický
typografický
polarografický
hydrografický
xerografický
mikrografický
petrografický
hypsografický
kinematografický
litografický
faktografický
fotografický
kryptografický
kartografický
ortografický
polygrafický
pacifický
špecifický
nymfický
trofický
atrofický
hypertrofický
strofický
katastrofický
dystrofický
filozofický
sapfický
amorfický
dimorfický
antropomorfický
polymorfický
hieroglyfický
apokryfický
magický
tragický
elegický
strategický
geostrategický
neuralgický
nostalgický
belgický
diftongický
monoftongický
pedagogický
demagogický
logický
alogický
genealogický
dialogický
analogický
mineralogický
epilogický
trilogický
pedologický
metodologický
ideologický
geologický
hydrogeologický
archeologický
speleologický
balneologický
teologický
frazeologický
gnozeologický
muzeologický
grafologický
morfologický
ufologický
alergologický
psychologický
biologický
hydrobiologický
agrobiologický
mikrobiologický
sociologický
kardiologický
rádiologický
alergiologický
epidemiologický
semiologický
bakteriologický
sematiologický
semaziologický
fyziologický
anestéziologický
transfúziologický
farmakologický
ekologický
protiekologický
gynekologický
lexikologický
toxikologický
muzikologický
onkologický
mykologický
filologický
oftalmologický
homologický
pomologický
entomologický
etymologický
seizmologický
röntgenologický
technologický
strojnotechnologický
terminologický
endokrinologický
sinologický
fonologický
monologický
chronologický
etnologický
imunologický
kynologický
zoologický
apologický
antropologický
typologický
dendrologický
hydrologický
virologický
meteorologický
biometeorologický
hydrometeorologický
teatrologický
metrologický
astrologický
urologický
kulturologický
futurologický
eschatologický
hematologický
klimatologický
somatologický
stomatologický
dermatologický
traumatologický
patologický
fytopatologický
politologický
ornitologický
parazitologický
defektologický
dialektologický
scientologický
helmintologický
ontologický
paleontologický
gerontologický
histologický
autologický
tautologický
textologický
cytologický
mytologický
sexuologický
embryologický
ichtyologický
brachylogický
letargický
alergický
antialergický
energický
synergický
parergický
metalurgický
hydrometalurgický
elektrometalurgický
chirurgický
kardiochirurgický
dramaturgický
liturgický
frazeológický
gnozeológický
futurológický
fytopatológický
rachický
bakchický
synekdochický
oligarchický
anarchický
monarchický
hierarchický
psychický
brakický
baskický
falický
encefalický
alkalický
vokalický
intervokalický
skalický
salický
metalický
bimetalický
kryštalický
makrokryštalický
mikrokryštalický
biblický
psychedelický
evanjelický
horelický
velický
anglický
severoanglický
hemofilický
cyklický
acyklický
alicyklický
anticyklický
heterocyklický
diabolický
parabolický
metabolický
amfibolický
embolický
symbolický
hyperbolický
eolický
holický
melancholický
alkoholický
protialkoholický
bezalkoholický
bukolický
diastolický
teplický
orlický
aulický
hydraulický
idylický
králický
domažlický
bigamický
monogamický
polygamický
dynamický
termodynamický
hydrodynamický
aerodynamický
elektrodynamický
keramický
akademický
priakademický
epidemický
protiepidemický
pandemický
endemický
chemický
protichemický
geochemický
biochemický
fyzikálnochemický
petrochemický
elektrochemický
fotochemický
ischemický
leukemický
glykemický
polemický
anemický
antianemický
uremický
totemický
mimický
pantomimický
žalmický
domický
komický
tragikomický
nomický
fyziognomický
binomický
antinomický
ergonomický
ekonomický
makroekonomický
mikroekonomický
agronomický
metronomický
mentronomický
astronomický
gastronomický
taxonomický
polynomický
atomický
subatomický
anatomický
dichotomický
trichotomický
epidermický
hypodermický
eudermický
termický
atermický
diatermický
endotermický
elektrotermický
exotermický
izotermický
logaritmický
algoritmický
rytmický
arytmický
homonymický
synonymický
patronymický
metonymický
antonymický
seizmický
aseizmický
kozmický
interkozmický
kuzmický
gnómický
organický
fatamorganický
anorganický
fatamotganický
mechanický
telemechanický
biomechanický
hydromechanický
elektromechanický
automechanický
vulkanický
postvulkanický
manický
nemanický
komanický
megalomanický
panický
hranický
botanický
galvanický
dubnický
hodvábnický
kajúcnický
oščadnický
triednický
lednický
brigádnický
benický
fenický
fotogenický
eugenický
hygienický
zelenický
smolenický
splenický
kamenický
katechumenický
ekumenický
terpenický
schizofrenický
senický
stenický
astenický
neurastenický
vestenický
lechnický
technický
videotechnický
vzduchotechnický
rádiotechnický
vedeckotechnický
mnemotechnický
výrobnotechnický
strednotechnický
zootechnický
hydrotechnický
agrotechnický
elektrotechnický
pyrotechnický
prevádzkovotechnický
polytechnický
lehnický
klinický
poliklinický
triklinický
martinický
vinický
sangvinický
bojnický
hájnický
pyknický
gelnický
podielnický
kremnický
limnický
lomnický
hymnický
čalúnnický
hedonický
sardonický
fonický
telefonický
rádiotelefonický
antifonický
symfonický
stereofonický
audiofonický
kakofonický
elektrofonický
eufonický
polyfonický
agonický
antagonický
kozmogonický
diakonický
lakonický
drakonický
strakonický
podkonický
ikonický
jablonický
klonický
timonický
harmonický
filharmonický
enharmonický
disharmonický
démonický
kanonický
deuterokanonický
kánonický
ponický
chronický
achronický
diachronický
anachronický
synchronický
alochronický
izochronický
polychronický
ironický
sebaironický
poloironický
elektronický
mikroelektronický
optoelektronický
psychotronický
subsonický
supersonický
hypersonický
transsonický
tonický
diatonický
platonický
chtonický
tektonický
architektonický
planktonický
hypotonický
hypertonický
požiarnický
papiernický
kopernický
lekárnický
žalárnický
párnický
agrárnický
továrnický
lesnický
básnický
hlásnický
etnický
inoetnický
kostnický
vrátnický
deputátnický
štátnický
pútnický
madunický
bohunický
jaslovskobohunický
žeriavnický
štiavnický
banskoštiavnický
plavnický
rakovnický
právnický
archívnický
cynický
breznický
scénický
neurasténický
kónický
obkónický
čalúnický
chmeľnický
čašnický
ťažkotonážnický
strážnický
plantážnický
sabotážnický
uroloický
paranoický
onomatopoický
heroický
stoický
azoický
priapický
epický
lyrickoepický
ortoepický
hipický
synkopický
teleskopický
kaleidoskopický
stereoskopický
bronchoskopický
daktyloskopický
laparoskopický
hygroskopický
makroskopický
mikroskopický
tropický
subtropický
antropický
filantropický
mizantropický
topický
entopický
utopický
kaspický
typický
atypický
chromotypický
fenotypický
genotypický
monotypický
autotypický
barický
izobarický
malarický
statarický
kostarický
fabrický
algebrický
kambrický
kubrický
polyedrický
cylindrický
hypochondrický
periferický
atmosferický
ionosferický
stratosferický
cholerický
americký
protiamerický
panamerický
stredoamerický
juhoamerický
latinskoamerický
celoamerický
angloamerický
severoamerický
afroamerický
proamerický
budmerický
efemerický
izomerický
numerický
alfanumerický
polymerický
generický
venerický
difterický
klimakterický
dyzenterický
exoterický
ezoterický
sterický
hysterický
éterický
africký
panafrický
západoafrický
stredoafrický
juhoafrický
severoafrický
delirický
empirický
satirický
mateorický
meteorický
aforický
anaforický
metaforický
euforický
gorický
fantazmagorický
alegorický
kategorický
kalorický
vysokokalorický
nízkokalorický
akcesorický
torický
latorický
stentorický
motorický
notorický
peremptorický
asertorický
portorický
historický
ahistorický
predhistorický
prehistorický
pseudohistorický
umeleckohistorický
umenohistorický
literárnohistorický
kultúrnohistorický
kunsthistorický
rétorický
senzorický
extrasenzorický
kurzorický
pediatrický
psychiatrický
foniatrický
geriatrický
metrický
parametrický
fotogrametrický
pentametrický
hexametrický
telemetrický
planimetrický
polarimetrický
kalorimetrický
gravimetrický
dozimetrický
geometrický
stereometrický
ergometrický
biometrický
potenciometrický
goniometrický
cyklometrický
manometrický
galvanometrický
fonometrický
trigonometrický
ionometrický
chronometrický
barometrický
fotometrický
izometrický
symetrický
asymetrický
antisymetrický
elektrický
dielektrický
dieselelektrický
termoelektrický
fotoelektrický
piezoelektrický
centrický
jovicentrický
koncentrický
geocentrický
areocentrický
egocentrický
biocentrický
heliocentrický
homocentrický
antropocentrický
planetocentrický
excentrický
polycentrický
barycentrický
dioptrický
gastrický
terestrický
extraterestrický
ekvestrický
bystrický
banskobystrický
považskobystrický
telurický
porfyrický
panegyrický
lyrický
sférický
asférický
hemisférický
biosférický
atmosférický
stratosférický
fotosférický
chimérický
klasický
staroklasický
kozmosický
atický
adiabatický
trebatický
akrobatický
pankreatický
alifatický
emfatický
lymfatický
prachatický
ischiatický
adriatický
aviatický
dramatický
medlodramatický
melodramatický
hudobnodramatický
gramatický
panoramatický
morfematický
schematický
problematický
dilematický
kinematický
fonematický
tematický
atematický
matematický
monotematický
systematický
magmatický
pragmatický
syntagmatický
flegmatický
paradigmatický
enigmatický
sigmatický
astigmatický
dogmatický
adogmatický
klimatický
idiomatický
axiomatický
diplomatický
karcinomatický
aromatický
chromatický
achromatický
dichromatický
panchromatický
alochromatický
monochromatický
xantochromatický
somatický
asomatický
psychosomatický
symptomatický
asymptomatický
automatický
poloautomatický
plnoautomatický
informatický
astmatický
traumatický
pneumatický
elektropneumatický
reumatický
protireumatický
enzymatický
neenzymatický
plazmatický
endoplazmatický
schizmatický
kataklizmatický
numizmatický
charizmatický
tématický
fanatický
morganatický
apatický
hepatický
telepatický
antipatický
empatický
sympatický
homeopatický
psychopatický
idiopatický
alopatický
kvadratický
eratický
hieratický
demokratický
antidemokratický
protidemokratický
kresťanskodemokratický
národnodemokratický
sociálnodemokratický
liberálnodemokratický
buržoáznodemokratický
prodemokratický
ľudovodemokratický
technokratický
monokratický
hippokratický
byrokratický
aristokratický
autokratický
plutokratický
statický
diastatický
metastatický
antistatický
homeostatický
bakteriostatický
hemostatický
termostatický
hydrostatický
elektrostatický
extatický
akvatický
subakvatický
etický
alfabetický
analfabetický
diabetický
asyndetický
geodetický
analgetický
apologetický
energetický
hydroenergetický
jadrovoenergetický
katechetický
asketický
pamfletický
atletický
ľahkoatletický
ťažkoatletický
hermetický
aritmetický
kozmetický
genetický
epigenetický
syngenetický
biogenetický
fylogenetický
organogenetický
orogenetický
ontogenetický
frenetický
magnetický
antimagnetický
archeomagnetický
aeromagnetický
feromagnetický
elektromagnetický
kinetický
autokinetický
limnetický
fonetický
kybernetický
noetický
poetický
herpetický
synkretický
teoretický
kataforetický
diuretický
antidiuretický
tetický
patetický
peripatetický
sympatetický
dietetický
antitetický
epentetický
parentetický
syntetický
fotosyntetický
polysyntetický
nomotetický
hypotetický
protetický
estetický
anestetický
kinestetický
prostetický
čachtický
šľachtický
mefitický
rachitický
bronchitický
encefalitický
syfilitický
enklitický
eolitický
paleolitický
neolitický
monolitický
politický
apolitický
geopolitický
kozmopolitický
obchodnopolitický
medzinárodnopolitický
sociálnopolitický
morálnopolitický
kulúrnopolitický
kultúrnopolitický
štátnopolitický
zahraničnopolitický
vnútropolitický
masovopolitický
mitický
dolomitický
neritický
kritický
sebakritický
diakritický
identitický
parazitický
didaktický
autodidaktický
faktický
galaktický
extragalaktický
metagalaktický
anafylaktický
profylaktický
praktický
taktický
syntaktický
hypotaktický
hektický
dialektický
katalektický
akatalektický
eklektický
apodiktický
deiktický
kontrapunktický
arktický
palearktický
paleoarktický
transarktický
antarktický
autarktický
baltický
systaltický
kultický
antický
gigantický
atlantický
subatlantický
severoatlantický
euroatlantický
transatlantický
romantický
novoromantický
sémantický
synsémantický
autosémantický
konsonantický
identický
autentický
ortodontický
chaotický
robotický
anekdotický
afotický
gotický
ranogotický
skorogotický
neskorogotický
novogotický
argotický
psychotický
biotický
abiotický
antibiotický
symbiotický
makrobiotický
semiotický
patriotický
lokálpatriotický
narkotický
protinarkotický
polyglotický
zymotický
démotický
hypnotický
despotický
erotický
sklerotický
antisklerotický
artériosklerotický
xerotický
nekrotický
neurotický
mitotický
asymptotický
exotický
haptický
skeptický
euroskeptický
epileptický
peptický
septický
aseptický
antiseptický
eliptický
ekliptický
optický
panoptický
synoptický
apokalyptický
bombastický
stochastický
orgiastický
chiliastický
entuziastický
sarkastický
elastický
scholastický
plastický
onomastický
toponomastický
gymnastický
pleonastický
dynastický
spastický
drastický
perifrastický
holofrastický
fantastický
vedeckofantastický
gestický
mestický
anamnestický
anapestický
dadaistický
judaistický
archaistický
lamaistický
alibistický
lobistický
snobistický
kubistický
nacistický
neonacistický
publicistický
klasicistický
neoklasicistický
novoklasicistický
prakticistický
eklekticistický
sadistický
propagandistický
gardistický
avantgardistický
talmudistický
nudistický
džudistický
deistický
fideistický
ateistický
panteistický
monoteistický
polyteistický
mafistický
pacifistický
sofistický
surfistický
jogistický
logistický
drogistický
synergistický
masochistický
anarchistický
monarchistický
budhistický
hokejistický
esejistický
slovakistický
čechoslovakistický
balistický
verbalistický
feudalistický
idealistický
realistický
nadrealistický
kritickorealistický
fotorealistický
surrealistický
existencialistický
socialistický
predsocialistický
protisocialistický
postsocialistický
kolonialistický
neokolonialistický
imperialistický
protiimperialistický
materialistický
historickomaterialistický
dialektickomaterialistický
radikalistický
minimalistický
maximalistický
formalistický
analistický
kriminalistický
nacionalistický
ultranacionalistický
buržoáznonacionalistický
internacionalistický
racionalistický
iracionalistický
tradicionalistický
funkcionalistický
personalistický
paternalistický
žurnalistický
liberalistický
federalistický
moralistický
centralistický
pluralistický
ruralistický
naturalistický
konjunkturalistický
štrukturalistický
fatalistický
kapitalistický
predkapitalistický
súkromnokapitalistický
orientalistický
fundamentalistický
totalistický
dualistický
individualistický
spiritualistický
senzualistický
filatelistický
automobilistický
nihilistický
cyklistický
symbolistický
holistický
monopolistický
štátnomonopolistický
populistický
štylistický
sólistický
eufemistický
bohemistický
animistický
pesimistický
optimistický
prioptimistický
autonomistický
atomistický
reformistický
konformistický
alchymistický
extrémistický
alchýmistický
urbanistický
šamanistický
romanistický
germanistický
humanistický
hispanistický
satanistický
feministický
eufeministický
deterministický
alpinistický
šovinistický
darvinistický
hedonistický
agonistický
antagonistický
protagonistický
kreacionistický
izolacionistický
exhibicionistický
abstrakcionistický
perfekcionistický
protekcionistický
evolucionistický
unionistický
sionistický
impresionistický
expresionistický
revizionistický
iluzionistický
polonistický
monistický
achronistický
anachronistický
fejtonistický
modernistický
postmodernistický
komunistický
antikomunistický
protikomunistický
kryptokomunistický
postkomunistický
oportunistický
pravicovooportunistický
egoistický
kanoistický
trapistický
utopistický
hungaristický
eucharistický
piaristický
totalitaristický
militaristický
antimilitaristický
utilitaristický
voluntaristický
akvaristický
dekabristický
ekvilibristický
manieristický
karieristický
artileristický
causeristický
charakteristický
aforistický
behavioristický
hypokoristický
folkloristický
humoristický
teroristický
protiteroristický
motoristický
redemptoristický
beletristický
centristický
heuristický
juristický
labouristický
puristický
turistický
karikaturistický
kulturistický
avanturistický
agroturistický
mototuristický
futuristický
scenáristický
drogéristický
hlasistický
rasistický
rusistický
polopatistický
separatistický
komparatistický
voluntatistický
štatistický
defetistický
pietistický
poetistický
špiritistický
eklektistický
okultistický
dentistický
iredentistický
adventistický
baptistický
artistický
popartistický
autistický
absolutistický
parašutistický
hinduistický
heruistický
altruistický
davistický
slavistický
panslavistický
austroslavistický
atavistický
socioligvistický
lingvistický
bilingvistický
sociolingvistický
negativistický
relativistický
pozitivistický
novopozitivistický
aktivistický
objektivistický
subjektivistický
kolektivistický
deštruktivistický
jehovistický
marxistický
predmarxistický
frázistický
pučistický
fašistický
antifašistický
protifašistický
neofašistický
klérofašistický
fetišistický
revanšistický
agnostický
diagnostický
prognostický
kaustický
akustický
elektroakustický
cystický
mystický
nautický
kozmonautický
aeronautický
astronautický
farmaceutický
hermeneutický
terapeutický
speleoterapeutický
balneoterapeutický
psychoterapeutický
rádioterapeutický
chemoterapeutický
elektroterapeutický
dialytický
analytický
psychoanalytický
paralytický
katalytický
hydrolytický
elektrolytický
mýtický
nemýtický
pýtický
naštický
bohuslavický
moravický
kevický
levický
menševický
boľševický
motivický
dubovický
jovický
novický
žarnovický
černovický
nozdrovický
petrovický
katovický
brezovický
katowický
mexický
toxický
atoxický
antitoxický
cytotoxický
bazický
acidobazický
dozický
korzický
banauzický
fyzický
metafyzický
astrofyzický
bázický
dózický
múzický
račický
melčický
velčický
nemčický
kunčický
košický
tadťický
tadžický
lužický
dolnolužický
hornolužický
hlubocký
peridocký
bodocký
hrádocký
sádocký
lehocký
čiernobalocký
zámocký
novozámocký
jarocký
marocký
bodrocký
prorocký
otrocký
vysocký
potocký
bielopotocký
roztocký
vrútocký
dievocký
starodievocký
banjalucký
mamelucký
molucký
olomoucký
innsbrucký
kurucký
kysucký
hladký
prihladký
sladký
presladký
polosladký
bridký
prudký
ďaleký
preďaleký
prostoreký
praveký
odveký
stredoveký
dlhoveký
mnohoveký
dávnoveký
staroveký
stoveký
novoveký
stáveký
súveký
ľahký
ultraľahký
priľahký
prchký
krehký
vlhký
polovlhký
polovhký
veliký
mäkký
polomäkký
milenký
tenký
pritenký
malučenký
jedinký
samojedinký
malinký
pomalinký
malilinký
pomalilinký
slabulinký
drobulinký
hladulinký
mladulinký
sladulinký
riedulinký
bledulinký
chudulinký
drahulinký
ľahulinký
tichulinký
suchulinký
krehulinký
mäkulinký
malulinký
celulinký
bielulinký
milulinký
holulinký
teplulinký
svetlulinký
samulinký
drobnulinký
tenulinký
peknulinký
jemnulinký
skromnulinký
čiernulinký
chutnulinký
rovnulinký
tučnulinký
starulinký
dobrulinký
modrulinký
mokrulinký
zlatulinký
kratulinký
žltulinký
čistulinký
tlstulinký
sprostulinký
novulinký
čerstvulinký
nizulinký
uzulinký
blízulinký
slabunký
hebunký
drobunký
hladunký
mladunký
sladunký
riedunký
bledunký
chudunký
drahunký
ľahunký
tichunký
suchunký
krehunký
mäkunký
malunký
celunký
bielunký
milunký
holunký
teplunký
šťúplunký
svetlunký
útlunký
samunký
tenunký
červenunký
peknunký
plnunký
skromnunký
rovnunký
tučnunký
sypunký
starunký
modrunký
mokrunký
zlatunký
kratunký
žltunký
čistunký
tlstunký
sprostunký
novunký
čerstvunký
nizunký
uzunký
blízunký
oký
trojboký
hlboký
prehlboký
prihlboký
osemboký
štvorboký
šesťboký
hnedooký
veľkooký
šikmooký
jednooký
čiernooký
jasnooký
modrooký
bystrooký
belasooký
tmavooký
krivooký
sivooký
široký
priširoký
vysoký
prevysoký
privysoký
polovysoký
divoký
bezoký
krepký
lipký
trpký
sypký
starký
žarký
holokrký
bezkrký
neborký
horký
prehorký
prihorký
jaský
valaský
damaský
parnaský
karaský
honduraský
saský
alsaský
anglosaský
texaský
babský
labský
vrchlabský
polabský
rabský
arabský
saudskoarabský
addisabebský
chebský
záhrebský
karibský
snobský
nairobský
srbský
lužickosrbský
štrbský
porubský
hajdarábadský
bagdadský
asklepiadský
kanadský
granadský
grenadský
stalingradský
leningradský
volgogradský
hradský
podhradský
spišskopodhradský
belehradský
vyšehradský
carihradský
vinohradský
petrohradský
coloradský
popradský
novosadský
nevadský
hovadský
nededský
skinhedský
seredský
dunajskostredský
susedský
madridský
floridský
andský
ugandský
faklandský
burgenlandský
holandský
islandský
portlandský
novozélandský
normandský
grandský
doktorandský
rwandský
hindský
vagabundský
burgundský
dortmundský
burundský
chodský
náchodský
brodský
havlíčkobrodský
užhorodský
metodský
vojvodský
arcivojvodský
dobrovodský
závodský
lombardský
stevardský
brdský
oxfordský
lordský
kurdský
lurdský
saudský
judský
bermudský
strachopudský
ľudský
nadľudský
všeľudský
medziľudský
beskydský
hovädský
nebeský
odeský
cambridgeský
waleský
záleský
canneský
buenosaireský
nanteský
karloveský
staroveský
novoveský
spišskonovoveský
český
západočeský
stredočeský
východočeský
juhočeský
severočeský
jozefský
haifský
šerifský
delfský
filadelfský
golfský
haagský
chicagský
sangtiagský
santiagský
malagský
gangský
tongský
togský
habsburgský
greenwichský
lesothský
sanfranciský
kardiologiský
hlaliský
tbiliský
tviliský
tripoliský
diachroniský
tuniský
klariský
egocentriský
tiský
cytoplazmatiský
perfekcionistiský
nedbajský
bombajský
dubajský
spravodajský
pobehajský
šanghajský
thajský
šuhajský
lokajský
tokajský
malajský
jamajský
chumajský
danajský
sinajský
dunajský
podunajský
lapajský
rajský
krajský
celokrajský
samurajský
tárajský
paraguajský
uruguajský
havajský
naozajský
plebejský
montevidejský
spondejský
zlodejský
bielogvardejský
egejský
trochejský
džokejský
bazilejský
bartolomejský
krasnoarmejský
pyrenejský
guinejský
brunejský
pompejský
hebrejský
epikurejský
kórejský
juhokórejský
prometejský
farizejský
elyzejský
gambijský
zambijský
kolumbijský
gobijský
namíbijský
patricijský
valencijský
galícijský
maurícijský
sofijský
tokijský
balijský
malijský
oceánijský
tanzánijský
olympijský
paraolympijský
kalábrijský
alexandrijský
victorijský
caprijský
árijský
libérijský
nigérijský
pretórijský
lahtijský
bolívijský
malawijský
svazijský
malajzijský
ázijský
panázijský
stredoázijský
východoázijský
maloázijský
celoázijský
euroázijský
eurázijský
nikózijský
fidžijský
podunjský
kovbojský
hanojský
mínojský
svojský
managujský
nikaragujský
buržujský
líbyjský
mekkský
kanibalský
šibalský
vandalský
montrealský
galský
senegalský
portugalský
michalský
bajkalský
skalský
podskalský
valalský
guatemalský
goralský
horalský
italský
donovalský
zurvalský
vazalský
maršalský
petržalský
izraelský
rebelský
gbelský
anjelský
archanjelský
dukelský
dardanelský
pohorelský
nuselský
bruselský
venezuelský
kozelský
manželský
predmanželský
mladomanželský
mimomanželský
novomanželský
odrodilský
bibliofilský
slovakofilský
slavianofilský
slovanofilský
maďarofilský
rusofilský
chilský
tamilský
ľudomilský
staromilský
manilský
kurilský
cyrilský
antilský
čilský
marseillský
sevillský
diabolský
podolský
kreolský
angolský
mongolský
hlaholský
paholský
sokolský
školský
predškolský
stredoškolský
vysokoškolský
mimoškolský
poškolský
komsomolský
neapolský
konštatinopolský
tirolský
osolský
apoštolský
volský
istanbulský
kábulský
huculský
kamaldulský
karakulský
lukulský
orákulský
soulský
tulský
kapitulský
konzulský
vicekonzulský
daktylský
eidamský
amsterdamský
rotterdamský
bahamský
darussalamský
islamský
panamský
surinamský
vietnamský
betlehemský
znojemský
jeruzalemský
matuzalemský
zemský
nadzemský
stredozemský
suchozemský
mimozemský
dolnozemský
pozemský
nadpozemský
vnútrozemský
cudzozemský
tuzemský
chrudimský
limský
moslimský
postupimský
kurimský
osvienčimský
hirošimský
stockholmský
štokholmský
domský
ostrihomský
lomský
paromský
hromský
tomský
bytomský
permský
barnumský
krymský
banský
labanský
cinobanský
lovinobanský
lipicanský
poddanský
gdanský
kodanský
štefanský
svätoštefanský
laganský
afganský
michiganský
galganský
šahanský
ghanský
mohanský
pohanský
trhanský
modrianský
krajanský
vajanský
pchjongjanský
pijanský
vojanský
skopjanský
rujanský
šujanský
dekanský
prodekanský
skokanský
trojskokanský
lanský
chalanský
blanský
casablanský
montblanský
predlanský
nebelanský
rebelanský
oplanský
srílanský
manský
atamanský
gentlemanský
brahmanský
markomanský
narkomanský
megalomanský
barmanský
supermanský
furmanský
ombudsmanský
osmanský
hajtmanský
poznanský
panský
champanský
šampanský
zakopanský
veľkopanský
županský
jadranský
modranský
franský
tiranský
oranský
pomoranský
dvoranský
tyrranský
fatranský
matranský
vysokotratranský
tatranský
podtatranský
vysokotatranský
nízkotatranský
malostranský
tyranský
ožranský
fudžisanský
katanský
satanský
titanský
pakistanský
konstanský
donchuanský
havanský
radvanský
praslovanský
západoslovanský
východoslovanský
juhoslovanský
českoslovanský
celoslovanský
cirkevnoslovanský
južnoslovanský
staroslovanský
tchajwanský
guyanský
riazanský
sliezanský
addisabebčanský
göteborgčanský
dolnosúčanský
hornosúčanský
drážďanský
ľubľanský
komárňanský
mariánskolázňanský
olšanský
ťanšanský
marťanský
sparťanský
kresťanský
predkresťanský
včasnokresťanský
piešťanský
azerbajdžanský
južanský
mocenský
veľmocenský
poradenský
viedenský
obrodenský
liahenský
jenský
vojenský
predvojenský
polovojenský
osvojenský
kenský
lenský
dielenský
jelenský
zvolenský
jedálenský
členský
kamenský
jemenský
simenský
džentlmenský
humenský
anenský
panenský
staropanenský
brnenský
phnompenský
skupenský
kúpenský
žíharenský
garbiarenský
chladiarenský
lodiarenský
droždiarenský
oceliarenský
soliarenský
plniarenský
pletiarenský
čistiarenský
kaviarenský
mraziarenský
sadziarenský
železiarenský
tlačiarenský
sušiarenský
mliekarenský
čitarenský
zlievarenský
papierenský
zverenský
škrobárenský
slobodárenský
vodárenský
strojárenský
nástrojárenský
čakárenský
mliekárenský
lekárenský
pekárenský
teplárenský
kotlárenský
gumárenský
zmenárenský
vinárenský
plynárenský
cukrárenský
elektrárenský
syrárenský
kasárenský
koksárenský
čitárenský
cementárenský
učtárenský
plavárenský
opravárenský
zlievárenský
zleivárenský
továrenský
konvervárenský
konzervárenský
jasenský
jesenský
bosenský
essenský
hessenský
meissenský
osvietenský
tehotenský
briestenský
vrchnostenský
živnostenský
trstenský
slovenský
antislovenský
protislovenský
západoslovenský
stredoslovenský
východoslovenský
juhoslovenský
československý
celoslovenský
staroslovenský
severoslovenský
proslovenský
rovenský
pokrvenský
plzenský
príbuzenský
väzenský
človečenský
dojčenský
spoločenský
protispoločenský
celospoločenský
chlapčenský
chlepčenský
lučenský
poručenský
dievčenský
ženský
náboženský
protináboženský
kainský
babinský
dedinský
novodedinský
rodinský
vojvodinský
hrdinský
budinský
dudinský
rudinský
gazdinský
kartáginský
krajinský
ukrajinský
pekinský
lalinský
stalinský
dublinský
lublinský
hlinský
pilinský
žilinský
klinský
tallinský
apollinský
dolinský
smolinský
apolinský
minský
pieninský
leninský
protileninský
sninský
pevninský
krupinský
starinský
materinský
javorinský
podjavorinský
lotrinský
helsinský
latinský
slatinský
detinský
martinský
hostinský
pohostinský
hercegovinský
slovinský
karvinský
svinský
cudzinský
pezinský
brezinský
dobšinský
ružinský
bahrajnský
lichtejštajnský
lichtenštajnský
bonnský
gabonský
lisabonský
mladonský
primadonský
sierraleonský
napoleonský
gorgonský
sionský
kujonský
konský
diakonský
mekonský
gaskonský
jablonský
barcelonský
bolonský
babylonský
libanonský
trianonský
japonský
laponský
hebronský
hronský
horehronský
pohronský
gaboronský
šporonský
balatonský
washingtonský
wellingtonský
bostonský
houstonský
lyonský
amazonský
arizonský
lošonský
bernský
gubernský
fafrnský
kalifornský
melbournský
faunský
hunský
rumunský
lounský
berounský
tounský
kamerunský
torunský
freetownský
georgetownský
gdynský
kuchynský
mlynský
laoský
lagoský
ploský
montecarloský
osloský
hrmoský
davoský
priapský
chlapský
lipský
českolipský
alpský
zaalpský
trampský
olympský
rodopský
skopský
kyklopský
popský
antverpský
biskupský
arcibiskupský
kralupský
zanzibarský
barbarský
krasnodarský
slaboprúdarský
silnoprúdarský
farský
niagarský
bulharský
dráharský
bojarský
krasnojarský
dakarský
zemiakarský
bábkarský
lahôdkarský
mliekarský
bájkarský
škôlkarský
ankarský
voľnomyšlienkarský
pasienkarský
sánkarský
madagaskarský
pamiatkarský
omietkarský
rozprávkarský
stávkarský
stývkarský
prevádzkarský
lúkarský
áčkarský
diaľkarský
výškarský
prekážkarský
mjanmarský
kežmarský
hararský
kararský
ferrarský
katarský
ulánbátarský
avarský
zavarský
liehovarský
karlovarský
pivovarský
bolívarský
frézarský
maďarský
protimaďarský
faerský
špicberský
iberský
tiberský
norimberský
ružomberský
štréberský
oderský
negerský
nigerský
jágerský
buenosaierský
majerský
frajerský
štajerský
sprejerský
junkerský
brokerský
spíkerský
švindlerský
hochštaplerský
dílerský
spamerský
gemerský
partnerský
gaunerský
trénerský
perský
dneperský
šumperský
cyperský
materský
peterský
svätopeterský
worcesterský
manchesterský
sesterský
gangsterský
magisterský
filisterský
ministerský
medziministerský
rotmajsterský
strážmajsterský
šusterský
presbyterský
severský
hannoverský
vancouverský
zverský
boxerský
jezerský
dispečerský
fušerský
tínedžerský
zairský
madeirský
yorkshirský
káhirský
emirský
borský
novoborský
táborský
záborský
toreadorský
matadorský
conquistadorský
sansalvadorský
ekvádorský
salvádorský
angorský
magnitogorský
horský
predhorský
podhorský
polhorský
babohorský
vysokohorský
čiernohorský
krásnohorský
kutnohorský
krušnohorský
podkrušnohorský
pohorský
zohorský
uhorský
hornouhorský
záhorský
seniorský
juniorský
majorský
malorský
morský
nadmorský
podmorský
stredomorský
tichomorský
čiernomorský
hámorský
zámorský
prímorský
vajnorský
bosporský
profesorský
agresorský
apretorský
rechtorský
editorský
redaktorský
šéfredaktorský
lektorský
inšpektorský
rektorský
direktorský
korektorský
protektorský
doktorský
inštruktorský
kantorský
mentorský
stentorský
gestorský
kvestorský
investorský
spoluinvestorský
autorský
spoluautorský
likvidátorský
árendátorský
propagátorský
navigátorský
gladiátorský
plagiátorský
falzifikátorský
kompilátorský
programátorský
animátorský
primátorský
reformátorský
informátorský
senátorský
gubernátorský
uzurpátorský
moderátorský
imperátorský
operátorský
inšpirátorský
administrátorský
ilustrátorský
demonštrátorský
reštaurátorský
kurátorský
prokurátorský
apretátorský
recitátorský
agitátorský
imitátorský
diktátorský
experimentátorský
komentátorský
novátorský
konzervátorský
normalizátorský
racionalizátorský
moralizátorský
organizátorský
mechanizátorský
kolonizátorský
popularizátorský
improvizátorský
audítorský
korepetítorský
inkvizítorský
distribútorský
exekútorský
tútorský
kláštorský
bavorský
javorský
dvorský
novodvorský
potvorský
nevyorský
newyorský
azorský
cenzorský
sponzorský
revízorský
pečorský
navarrský
canberrský
andorrský
prímestrský
maurský
magdeburský
hamburský
luxemburský
limburský
bujumburský
nymburský
orenburský
peterburský
štrasburský
habsburský
johannesburský
augsburský
pittsburský
salzburský
jurský
singapurský
kualalumpurský
satyrský
almaatský
rabatský
kiribatský
kalkatský
maskatský
vihorlatský
sarmatský
karpatský
zakarpatský
podkarpatský
malokarpatský
araratský
bratský
českobratský
halštatský
kamčatský
kniežatský
ingolstadtský
tibetský
detský
kadetský
polodetský
sudetský
kmetský
školometský
nazaretský
svetský
veľkosvetský
starosvetský
novosvetský
vierozvetský
maastrichtský
haitský
baskitský
izraelitský
splitský
adamitský
semitský
antisemitský
dolomitský
detroitský
britský
sanskritský
táboritský
husitský
chetitský
quitský
jezuitský
svitský
policajtský
kuvajtský
adjunktský
baltský
pobaltský
maltský
keltský
pedantský
intendantský
sekundantský
rekreantský
gigantský
bakchantský
denunciantský
komediantský
repatriantský
furiantský
trafikantský
suplikantský
fabrikantský
praktikantský
muzikantský
galantský
rebelantský
jubilantský
mudrlantský
atlantský
špekulantský
simulantský
škrupulantský
gratulantský
kapitulantský
exulantský
nantský
okupantský
esperantský
emigrantský
ašpirantský
laborantský
kolaborantský
ignorantský
maturantský
cirkusantský
diletantský
projektantský
konzultantský
frekventantský
protestantský
debutantský
evakuantský
fluktuantský
diverzantský
byzantský
seržantský
docentský
adolescentský
producentský
konfidentský
tridentský
disidentský
prezidentský
viceprezidentský
superintendentský
korešpondentský
študentský
agentský
regentský
dirigentský
inšpicientský
klientský
abiturientský
taškentský
sakramentský
konzumentský
abstinentský
abonentský
oponentský
referentský
florentský
asistentský
delikventský
absolventský
recenzentský
korintský
piemontský
pontský
torontský
sobotský
rimavskosobotský
golgotský
bogotský
donkichotský
lehotský
idiotský
pilotský
hugenotský
sopotský
sirotský
hotentotský
egyptský
staroegyptský
stuttgartský
panghartský
pankhartský
spartský
portský
frankfurtský
erfurtský
belfastský
mestský
predmestský
medzimestský
veľkomestský
malomestský
celomestský
staromestský
novomestský
prímestský
vierozvestský
prepostský
terstský
skautský
džibutský
farmaceutský
irkutský
ploještský
bukureštský
prepoštský
bakuský
ouagadougouský
ruský
maseruský
šteruský
všeruský
bieloruský
staroruský
pruský
etruský
nauruský
osuský
mandžuský
tibavský
zábavský
moldavský
trebichavský
pľuhavský
myjavský
vroclavský
svätováclavský
jihlavský
ilavský
slavský
boleslavský
mladoboleslavský
bratislavský
mimobratislavský
vratislavský
rimavský
šumavský
pošumavský
richnavský
kluknavský
trnavský
opavský
stupavský
dúbravský
kravský
oravský
moravský
juhomoravský
českomoravský
veľkomoravský
zlatomoravský
ostravský
lietavský
stretavský
litavský
svitavský
žitavský
poltavský
vltavský
hačavský
kaľavský
rožňavský
jelšavský
olšavský
varšavský
sarajevský
kragujevský
kyjevský
levský
ženevský
brežnevský
medzevský
maldivský
telavivský
abovský
cabovský
hrabovský
webovský
vrbovský
dubovský
hrubovský
švábovský
jóbovský
družbovský
bijacovský
vacovský
radcovský
zradcovský
velezradcovský
dôchodcovský
dohodcovský
rozhodcovský
škodcovský
vodcovský
sprievodcovský
vojvodcovský
zvodcovský
hudcovský
sudcovský
vládcovský
duchcovský
hencovský
procovský
zástupcovský
hovorcovský
samoplatcovský
otcovský
starootcovský
porotcovský
výpravcovský
ševcovský
správcovský
nálezcovský
vynálezcovský
dedovský
archimedovský
bidovský
euklidovský
židovský
baldovský
leopoldovský
metodovský
šamudovský
vdovský
gazdovský
arpádovský
laplaceovský
yankeeovský
laplaleovský
prometeovský
danteovský
jozefovský
sizyfovský
šéfovský
hanigovský
habsburgovský
glasgovský
blahovský
soblahovský
drahovský
malachovský
gerlachovský
vlachovský
tachovský
jerichovský
mochovský
čenstochovský
eunuchovský
suchovský
mníchovský
predmníchovský
pomníchovský
púchovský
brehovský
bohovský
hlohovský
šarhovský
hrhovský
sluhovský
nikajovský
krajovský
tajovský
bardejovský
matejovský
tolstojovský
kyjovský
diakovský
nijakovský
makovský
rakovský
krakovský
fiľakovský
beckovský
dedkovský
budkovský
tekovský
mikovský
nováčikovský
vojkovský
valkovský
šalkovský
vlkovský
jankovský
frankovský
stankovský
benkovský
hlinkovský
obdokovský
smokovský
nálepkovský
šipkovský
stropkovský
charkovský
markovský
gorkovský
ďurkovský
kocúrkovský
lieskovský
liskovský
moskovský
podmoskovský
pskovský
ratkovský
vítkovský
bukovský
lukovský
sukovský
slavkovský
bernolákovský
gabčíkovský
jánošíkovský
bačkovský
kolačkovský
mamičkovský
miškovský
vyškovský
michalovský
chvalovský
handlovský
ábelovský
mefistofelovský
bielovský
lelovský
aristotelovský
achilovský
jaklovský
achillovský
českokrumlovský
sokolovský
karlovský
orlovský
jaslovský
mikulovský
herkulovský
pavlovský
súlovský
adamovský
šelmovský
domovský
bezdomovský
oblomovský
paromovský
hurbanovský
ťahanovský
janovský
vlkanovský
domanovský
hermanovský
vranovský
letanovský
ivanovský
diogenovský
drienovský
klenovský
rychnovský
inovský
kainovský
sabinovský
potemkinovský
kalinovský
malinovský
leninovský
protileninovský
martinovský
darvinovský
ružinovský
jablonovský
šimonovský
hronovský
byronovský
tarnovský
černovský
trnovský
turnovský
trutnovský
faunovský
klaunovský
kunovský
brunovský
čunovský
synovský
praznovský
bláznovský
bánovský
gánovský
litvínovský
oidipovský
lipovský
popovský
chropovský
ezopovský
chabarovský
zacharovský
jarovský
žakarovský
ikarovský
zamarovský
bolívarovský
počarovský
obrovský
superobrovský
ludrovský
žemberovský
cerberovský
cerovský
biedermeierovský
wolkerovský
hitlerovský
protihitlerovský
ahasverovský
švagrovský
uhrovský
voltairovský
wolkrovský
borovský
zborovský
horovský
norovský
petrovský
dnepropetrovský
lotrovský
kmotrovský
silvestrovský
majstrovský
cechmajstrovský
veľmajstrovský
ostrovský
žitnoostrovský
šustrovský
frátrovský
jurovský
epikurovský
kolárovský
homérovský
štúrovský
jasovský
pasovský
herkulesovský
tisovský
kosovský
psovský
marsovský
guinnessovský
mengusovský
jánusovský
katovský
klatovský
opatovský
sokratovský
litovský
giraltovský
gočaltovský
kantovský
santovský
donkichotovský
liptovský
vikartovský
čertovský
námestovský
mefistovský
starostovský
chomutovský
zámutovský
šutovský
bátovský
šútovský
gargantuovský
hviezdoslavovský
kvetoslavovský
stavovský
ľvovský
toryovský
želiezovský
brezovský
podbrezovský
turzovský
uzovský
krézovský
dionýzovský
bačovský
sečovský
rodičovský
starorodičovský
fričovský
hričovský
sládkovičovský
očovský
špicľovský
kráľovský
súľovský
beňovský
bešeňovský
miňovský
kišiňovský
zbyňovský
bíňovský
učňovský
rišňovský
višňovský
matiašovský
kašovský
lopašovský
šašovský
benešovský
rešovský
prešovský
trebišovský
lišovský
šišovský
mojžišovský
mikšovský
nemšovský
radošovský
mošovský
slavošovský
maršovský
hadušovský
hanušovský
hrušovský
augiášovský
goliášovský
baťovský
maťovský
kmeťovský
peťovský
hosťovský
môťovský
gadžovský
dóžovský
vezuvský
ottawský
glasgowský
chorzowský
chamonixský
kimberleyský
sydneyský
toryský
gazský
kaukazský
lapazský
kňazský
víťazský
bydgoszczský
suezský
kirgizský
belizský
malajzský
perzský
vaduzský
tunguzský
abruzzský
artézský
rubačský
drevorubačský
obkladačský
prekladačský
vykladačský
hľadačský
vyzvedačský
okrádačský
vykrádačský
rozkrádačský
strihačský
vrhačský
rúhačský
bohorúhačský
utŕhačský
nactiutŕhačský
zabíjačský
rozbíjačský
lamačský
vlamačský
tlmačský
apačský
potápačský
bračský
zberačský
vydieračský
vzpieračský
natieračský
meračský
zememeračský
zemeračský
časomeračský
pátračský
táračský
ohováračský
pretváračský
zváračský
predavačský
udavačský
ulievačský
zlievačský
posmievačský
pochlebovačský
pozlacovačský
valcovačský
prisluhovačský
lakovačský
lisovačský
upratovačský
upravovačský
podlizovačský
zabávačský
vyznávačský
vyprávačský
rozprávačský
podkúvačský
podrývačský
pokrývačský
sadzačský
prevádzačský
zvádzačský
pätolizačský
podpaľačský
povaľačský
zaháľačský
donášačský
tribečský
tríbečský
dedičský
sliedičský
vodičský
dláždičský
dojičský
haličský
kaličský
paličský
holičský
voličský
prvovoličský
kresličský
kŕmičský
lupičský
buričský
kuričský
hasičský
nosičský
brusičský
leštičský
travičský
tavičský
razičský
macočský
levočský
pochábeľský
archangeľský
korheľský
vyvrheľský
kremeľský
ipeľský
vystavovaateľský
dorábateľský
badateľský
usporiadateľský
nakladateľský
zakladateľský
prekladateľský
skladateľský
vkladateľský
bádateľský
vedeckobádateľský
nadobúdateľský
priateľský
čiateľský
čakateľský
podnikateľský
súkromnopodnikateľský
agropodnikateľský
tiežpodnikateľský
zasielateľský
skúmateľský
konateľský
odberateľský
veľkoodberateľský
maloodberateľský
zberateľský
pretvárateľský
pisateľský
hlásateľský
čitateľský
vydavateľský
prispievateľský
zásobovateľský
samozásobovateľský
spracovateľský
zjednocovateľský
nasledovateľský
budovateľský
chovateľský
drobnochovateľský
navrhovateľský
spojovateľský
sprostredkovateľský
pozorovateľský
opatrovateľský
ošetrovateľský
vyšetrovateľský
zapisovateľský
dopisovateľský
spisovateľský
cestovateľský
pestovateľský
zvestovateľský
upravovateľský
zostavovateľský
vystavovateľský
obnovovateľský
zhotovovateľský
zotročovateľský
osočovateľský
poučovateľský
doručovateľský
zriaďovateľský
zveľaďovateľský
stvárňovateľský
zbožňovateľský
falšovateľský
zlepšovateľský
poisťovateľský
vykorisťovateľský
obyvateľský
dobyvateľský
zadávateľský
dodávateľský
subdodávateľský
objednávateľský
vykonávateľský
zamestnávateľský
obstarávateľský
vychovávateľský
požívateľský
užívateľský
používateľský
pozývateľský
vyzývateľský
kazateľský
utláčateľský
prednášateľský
spotrebiteľský
veľkospotrebiteľský
malospotrebiteľský
samozásobiteľský
riaditeľský
osloboditeľský
vysloboditeľský
buditeľský
majiteľský
spolumajiteľský
veliteľský
školiteľský
voliteľský
mysliteľský
podmaniteľský
splnomocniteľský
činiteľský
trpiteľský
vykupiteľský
zastupiteľský
veriteľský
sporiteľský
stvoriteľský
spasiteľský
samoplatiteľský
uchvatiteľský
šľachtiteľský
zjednotiteľský
krotiteľský
hostiteľský
lúštiteľský
objaviteľský
staviteľský
živiteľský
liečiteľský
ničiteľský
cvičiteľský
učiteľský
ručiteľský
poručiteľský
riešiteľský
pokušiteľský
dražiteľský
vydražiteľský
súťažiteľský
množiteľský
držiteľský
miestodržiteľský
kráľovohoľský
sokoľský
poľský
černobyľský
sušiareňský
ašský
limbašský
aljašský
lašský
valašský
vlašský
našský
repašský
krompašský
kazašský
vígľašský
remešský
bírešský
vojtešský
svätovojtešský
kortešský
mogadišský
budišský
spišský
tovarišský
šarišský
veľkošarišský
zurišský
dervišský
kočišský
mojžišský
welšský
lamanšský
slabošský
macošský
hladošský
gajdošský
bujdošský
belošský
žgrlošský
kamošský
krkonošský
černošský
držgrošský
skuhrošský
cirošský
buntošský
divošský
leňošský
vydridušský
hodrušský
lotyšský
irtyšský
pražský
považský
stredopovažský
kambodžský
lodžský
perudžský
voronežský
pápežský
zábrežský
rižský
volžský
temžský
konžský
tonžský
božský
neznabožský
neznajbožský
veľmožský
krivojrožský
záporožský
krivorožský
kalužský
klužský
mužský
súdružský
vratký
britký
krotký
vrtký
celomestký
džudistký
plytký
ruký
dlhoruký
jednoruký
bezruký
rovnozvuký
striebrozvuký
prievidzký
zbudzký
efezký
rezký
slizký
klzký
mrzký
väzký
ideografičký
maličký
maličičký
každučičký
nahučičký
malučičký
celučičký
bielučičký
holučičký
samučičký
staručičký
dobručičký
novučičký
slabučký
hebučký
drobučký
hladučký
mladučký
sladučký
riedučký
bledučký
hnedučký
chudučký
každučký
nahučký
drahučký
ľahučký
plachučký
tichučký
vetchučký
suchučký
krehučký
úbohučký
tuhučký
mäkučký
malučký
podlučký
celučký
bielučký
okrúhlučký
milučký
holučký
teplučký
šťúplučký
svetlučký
útlučký
samučký
drobnučký
poriadnučký
rodnučký
tenučký
pretenučký
červenučký
spokojnučký
peknučký
plnučký
jemnučký
skromnučký
nevinnučký
čiernučký
chutnučký
rovnučký
tučnučký
smiešnučký
sypučký
hlúpučký
staručký
dobručký
modručký
mokručký
ostručký
zlatučký
chlpatučký
kratučký
guľatučký
žltučký
istučký
čistučký
tlstučký
prostučký
sprostučký
šedivučký
novučký
čerstvučký
nizučký
uzučký
blízučký
dobyvateľký
veľký
preveľký
priveľký
koľký
niekoľký
bohviekoľký
roľký
toľký
drahuľký
drobnuľký
slabušký
drobušký
hladušký
mladušký
sladušký
bledušký
drahušký
mäkušký
malušký
teplušký
štúplušký
šťúplušký
útlušký
skromušký
drobnušký
tenušký
červenušký
peknušký
jemnušký
skromnušký
čiernušký
rovnušký
starušký
dobrušký
zlatušký
kratušký
žltušký
čerstvušký
ťažký
preťažký
priťažký
poloťažký
svižký
nebožký


zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme aký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme caký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme eaký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jaký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme laký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme naký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme raký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme saký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme taký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vaký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ebký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ibký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ybký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme acký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ecký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ický
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ocký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ucký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme adký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme idký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme udký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme leký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme reký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme veký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ahký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme chký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ehký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lhký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vhký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme liký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme äkký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme enký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme inký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme unký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme boký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ooký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme roký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme soký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme voký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zoký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme epký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ipký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rpký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ypký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme arký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme krký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme orký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme aský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme bský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme eský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme fský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme gský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme iský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme kský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme mský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme pský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme uský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme wský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme xský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme yský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme čský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ľský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ňský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme atký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme itký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme otký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rtký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme stký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ytký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ruký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vuký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dzký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ezký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme izký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lzký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rzký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme äzký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ičký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme učký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme eľký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oľký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme uľký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ušký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ažký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ižký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ožký


 

 
Zoznam slov -