slová končiace j

     
Vyhľadávanie slová    počnúc        končiace      


zoznam slov, ktorá končí j

aj
baj
nedbaj
šibaj
nešibaj
pošibaj
nepošibaj
vyšibaj
nevyšibaj
bombaj
bumbaj
dubaj
hybaj
obrábaj
neobrábaj
prerábaj
neprerábaj
prerúbaj
neprerúbaj
dorúbaj
nedorúbaj
vyrúbaj
zrúbaj
nezrúbaj
zapotácaj
dokrúcaj
nedokrúcaj
odhliadaj
neodhliadaj
vysporiadaj
nevysporiadaj
vynadaj
nevynadaj
zajedaj
nezajedaj
objedaj
neobjedaj
odjedaj
neodjedaj
prejedaj
neprejedaj
zjedaj
nezjedaj
predaj
predpredaj
odpredaj
dopredaj
veľkopredaj
malopredaj
rozpredaj
výpredaj
povedaj
napovedaj
nenapovedaj
predpovedaj
nepredpovedaj
vypovedaj
nevypovedaj
prezvedaj
neprezvedaj
poprezvedaj
nepoprezvedaj
vyzvedaj
nevyzvedaj
božedaj
bohdaj
bodaj
spravodaj
dudaj
vydaj
zazdaj
nezazdaj
vychládaj
nevychládaj
obkrádaj
neobkrádaj
rozkrádaj
nerozkrádaj
postrádaj
nepostrádaj
údaj
výdaj
kulifaj
mliagaj
nemliagaj
curigaj
necurigaj
haj
znechaj
neznechaj
brechaj
zabrechaj
nezabrechaj
nebrechaj
tchaj
opuchaj
neopuchaj
bruchaj
pošuchaj
nepošuchaj
zavzdychaj
nezavzdychaj
zosychaj
nezosychaj
zatíchaj
nezatíchaj
stíchaj
nestíchaj
pobehaj
rozbehaj
nerozbehaj
šanghaj
nastrihaj
nenastrihaj
harhaj
hurhaj
thaj
zaluhaj
nezaluhaj
šuhaj
ťuhaj
bláhaj
nebláhaj
íhaj
kuľhaj
nekuľhaj
jaj
ajaj
hajaj
jajaj
ajajaj
ťajaj
hjaj
ahjaj
povybíjaj
nepovybíjaj
šíjaj
nešíjaj
ťjaj
zamakaj
nezamakaj
strebkaj
nestrebkaj
robkaj
cuckaj
necuckaj
badkaj
nebadkaj
povyvliekaj
nepovyvliekaj
božekaj
nebožekaj
doredikaj
nedoredikaj
zablikaj
nezablikaj
spolupodnikaj
nespolupodnikaj
cvikaj
necvikaj
zakuvikaj
nezakuvikaj
jojkaj
nejojkaj
mojkaj
nemojkaj
spinkaj
nespinkaj
lokaj
rokaj
stokaj
čliapkaj
nečliapkaj
strapkaj
nestrapkaj
naklepkaj
nenaklepkaj
chrápkaj
nechrápkaj
nazberkaj
nenazberkaj
badurkaj
nebadurkaj
roztlieskaj
neroztlieskaj
tryskaj
chmatkaj
nechmatkaj
pomotkaj
nepomotkaj
potrtkaj
nepotrtkaj
čítkaj
zafňukaj
nezafňukaj
šukaj
nešukaj
ďavkaj
neďavkaj
vyskákaj
nevyskákaj
flákaj
odflákaj
neodflákaj
neflákaj
rúkaj
čačkaj
nečačkaj
zhýčkaj
nezhýčkaj
zaškvŕkaj
nezaškvŕkaj
čvŕkaj
nečvŕkaj
malaj
postielaj
nepostielaj
ustielaj
neustielaj
nikolaj
šmatlaj
nešmatlaj
vlaj
nevlaj
maj
driemaj
zadriemaj
nezadriemaj
nedriemaj
primaj
šalmaj
podumaj
nepodumaj
chumaj
mumaj
zlámaj
nezlámaj
dochrámaj
nedochrámaj
nasnímaj
nenasnímaj
nadýmaj
nenadýmaj
napačmaj
nenapačmaj
napašmaj
nenapašmaj
naj
šianaj
nešianaj
predznamenaj
nepredznamenaj
sinaj
turnaj
dunaj
započínaj
nezapočínaj
doschýnaj
nedoschýnaj
zomkýnaj
nezomkýnaj
driapaj
nedriapaj
predriapaj
nepredriapaj
lapaj
zalapaj
nezalapaj
šlapaj
šľapaj
štiepaj
naštiepaj
nenaštiepaj
neštiepaj
poštiepaj
nepoštiepaj
rozštiepaj
nerozštiepaj
trepaj
kropaj
dupaj
zadupaj
nezadupaj
nedupaj
podupaj
nepodupaj
udupaj
neudupaj
vydupaj
nevydupaj
rozdupaj
nerozdupaj
stupaj
odklápaj
skrápaj
neskrápaj
vykrápaj
nevykrápaj
škrípaj
zaškrípaj
nezaškrípaj
neškrípaj
štípaj
neštípaj
poštípaj
nepoštípaj
húpaj
nehúpaj
kúpaj
nekúpaj
vykúpaj
nevykúpaj
lúpaj
nelúpaj
stúpaj
nestúpaj
dostúpaj
nedostúpaj
presýpaj
nepresýpaj
raj
taraj
zadieraj
nezadieraj
dovieraj
nedovieraj
fraj
uhraj
neuhraj
zhraj
nezhraj
kraj
nakraj
okraj
pokraj
mumraj
vitraj
juraj
samuraj
vraj
káraj
nekáraj
zapáraj
nezapáraj
táraj
nabúraj
nenabúraj
podmúraj
nepodmúraj
štúraj
neštúraj
utýraj
neutýraj
kasaj
zakasaj
nezakasaj
podkasaj
nepodkasaj
nekasaj
vykasaj
nevykasaj
ovisaj
neovisaj
bonsaj
bársaj
klusaj
neklusaj
priklusaj
nepriklusaj
pásaj
nepásaj
popásaj
nepopásaj
drásaj
nedrásaj
zakolísaj
taj
hataj
čataj
zatrblietaj
nezatrblietaj
vypletaj
nevypletaj
rozpletaj
nerozpletaj
primetaj
neprimetaj
rozmetaj
nerozmetaj
chrochtaj
nechrochtaj
ocitaj
neocitaj
vitaj
koktaj
nekoktaj
plantaj
neplantaj
porantaj
neporantaj
špintaj
nešpintaj
štebotaj
neštebotaj
mihotaj
nemihotaj
tlkotaj
netlkotaj
zhrkotaj
nezhrkotaj
zurkotaj
nezurkotaj
čurkotaj
nečurkotaj
zhrmotaj
nezhrmotaj
inotaj
potaj
rapotaj
odrapotaj
neodrapotaj
nerapotaj
chrapotaj
nechrapotaj
šepotaj
nešepotaj
dupotaj
nedupotaj
zdupotaj
nezdupotaj
partaj
staj
chlastaj
nechlastaj
ochľastaj
nestaj
ranostaj
hranostaj
jednostaj
zachytaj
nezachytaj
chichútaj
nechichútaj
paraguaj
uruguaj
vaj
obrúbavaj
neobrúbavaj
rozdrúzgavaj
nerozdrúzgavaj
havaj
dodýchavaj
nedodýchavaj
opŕchavaj
neopŕchavaj
kašliavaj
nekašliavaj
večeriavaj
nevečeriavaj
dopriavaj
nedopriavaj
ležiavaj
neležiavaj
nasiakavaj
nenasiakavaj
roztlieskavaj
neroztlieskavaj
pískavaj
nepískavaj
odfúkavaj
neodfúkavaj
stýkavaj
nestýkavaj
zatĺkavaj
nezatĺkavaj
otĺkavaj
neotĺkavaj
vytĺkavaj
nevytĺkavaj
hlavaj
zašliapavaj
nezašliapavaj
táravaj
netáravaj
zlietavaj
nezlietavaj
odrátavaj
neodrátavaj
vyrátavaj
nevyrátavaj
vypočítavaj
nevypočítavaj
riadievaj
neriadievaj
dodievaj
nedodievaj
presklievaj
nepresklievaj
vlievaj
nevlievaj
zvolebnievaj
nezvolebnievaj
zdomácnievaj
nezdomácnievaj
plnievaj
neplnievaj
zjasnievaj
nezjasnievaj
znedeľnievaj
neznedeľnievaj
žnievaj
nežnievaj
presievaj
šantievaj
nešantievaj
osprostievaj
neosprostievaj
chutievaj
nechutievaj
žičievaj
nežičievaj
prášievaj
neprášievaj
túžievaj
netúžievaj
ajvaj
tramvaj
odchovaj
božeuchovaj
bohuchovaj
kovaj
vyškrabávaj
nevyškrabávaj
pozdávaj
nepozdávaj
zapichávaj
nezapichávaj
pozapichávaj
nepozapichávaj
vpichávaj
nevpichávaj
dobehávaj
nedobehávaj
obstrihávaj
neobstrihávaj
zadrhávaj
nezadrhávaj
otrhávaj
neotrhávaj
pokuľhávaj
nepokuľhávaj
čakávaj
nečakávaj
objednávaj
neobjednávaj
prejednávaj
neprejednávaj
predznamenávaj
nepredznamenávaj
pokonávaj
nepokonávaj
pochutnávaj
nepochutnávaj
oklepávaj
neoklepávaj
odkopávaj
neodkopávaj
udupávaj
neudupávaj
poihrávaj
nepoihrávaj
zhrávaj
nezhrávaj
vykutrávaj
nevykutrávaj
vykresávaj
nevykresávaj
pospratávaj
nepospratávaj
preletávaj
nepreletávaj
vyvrtávaj
nevyvrtávaj
pozachytávaj
nepozachytávaj
odchytávaj
neodchytávaj
poschytávaj
neposchytávaj
zapamätávaj
nezapamätávaj
opotrebovávaj
poschovávaj
neposchovávaj
prečíslovávaj
neprečíslovávaj
odrezávaj
neodrezávaj
zrezávaj
nezrezávaj
vyškrabúvaj
nevyškrabúvaj
priklincúvaj
nepriklincúvaj
vyšľahúvaj
nevyšľahúvaj
dobehúvaj
nedobehúvaj
vybľakúvaj
nevybľakúvaj
podkúvaj
nepodkúvaj
rokúvaj
nerokúvaj
preblyskúvaj
nepreblyskúvaj
vykúvaj
nevykúvaj
venúvaj
nevenúvaj
vydrapúvaj
nevydrapúvaj
skupúvaj
neskupúvaj
vsugerúvaj
nevsugerúvaj
vymurúvaj
nevymurúvaj
odhlasúvaj
neodhlasúvaj
zosúvaj
nezosúvaj
priletúvaj
nepriletúvaj
zapamätúvaj
nezapamätúvaj
premaľúvaj
nepremaľúvaj
odpľúvaj
neodpľúvaj
obývaj
vydobývaj
nevydobývaj
neobývaj
odkrývaj
neodkrývaj
odokrývaj
neodokrývaj
predchádzaj
nepredchádzaj
prechládzaj
neprechládzaj
doprevádzaj
nedoprevádzaj
vovádzaj
nevovádzaj
popúdzaj
nepopúdzaj
pozaliezaj
nepozaliezaj
ozaj
naozaj
polonaozaj
vymŕzaj
nevymŕzaj
čaj
prisviedčaj
neprisviedčaj
dosviedčaj
nedosviedčaj
usviedčaj
neusviedčaj
obličaj
kročaj
ručaj
obyčaj
zvyčaj
zabáčaj
nezabáčaj
vybáčaj
nevybáčaj
odstŕčaj
neodstŕčaj
premieľaj
nepremieľaj
podomieľaj
nepodomieľaj
nastieľaj
nenastieľaj
koľaj
combáľaj
necombáľaj
zafúľaj
nezafúľaj
vygúľaj
nevygúľaj
docmúľaj
odkotúľaj
neodkotúľaj
narozmýšľaj
nenarozmýšľaj
obmieňaj
neobmieňaj
donaháňaj
odoháňaj
neodoháňaj
zavíňaj
nezavíňaj
lišaj
vyhášaj
nevyhášaj
ťaj
podmášťaj
nepodmášťaj
prečíšťaj
neprečíšťaj
pridržaj
nepridržaj
bj
obj
subj
cj
dj
adj
ej
bej
mangabej
krabej
plebej
dobej
sobej
holubej
polohrubej
holubacej
dohliadacej
pobádacej
nadobúdacej
farbiacej
valiacej
modliacej
tieniacej
prameniacej
zvoniacej
topiacej
hýriacej
zápasiacej
viacej
najviacej
tlačiacej
učiacej
klíčiacej
krúžiacej
túžiacej
dojacej
napojacej
nabájacej
samonabíjacej
odvíjacej
navliekacej
spekacej
zamykacej
jednacej
upínacej
kopacej
zberacej
stieracej
časomeracej
otváracej
prasacej
husacej
zametacej
leptacej
zdržiavacej
prepočítavacej
zlievacej
zahrievacej
zohrievacej
znehodnocovacej
vyhodnocovacej
zhodnocovacej
rozhodovacej
logovacej
polohovacej
kovacej
lakovacej
krakovacej
žliabkovacej
vstrekovacej
známkovacej
tankovacej
stránkovacej
blokovacej
tunelovacej
mailovacej
mejlovacej
číslovacej
armovacej
preklenovacej
menovacej
územnoplánovacej
šablónovacej
tipovacej
skalpovacej
naparovacej
odparovacej
zvarovacej
dierovacej
umorovacej
ošetrovacej
ohlasovacej
trasovacej
zapisovacej
upisovacej
briketovacej
smaltovacej
šrotovacej
účtovacej
vyúčtovacej
vybavovacej
ozdravovacej
spravovacej
oživovacej
odkazovacej
dokazovacej
samoodmrazovacej
uhradzovacej
usadzovacej
obmedzovacej
odvodzovacej
rozväzovacej
označovacej
osvedčovacej
odľahčovacej
rozhraničovacej
zmäkčovacej
určovacej
vysvetľovacej
vychyľovacej
splnomocňovacej
uskladňovacej
oceňovacej
ustajňovacej
upozorňovacej
vyvlastňovacej
zhutňovacej
zmenšovacej
pripoisťovacej
prečisťovacej
zdržovacej
odvolávacej
vyvolávacej
pojednávacej
obstarávacej
nasávacej
odsávacej
pozývacej
kozacej
kačacej
vrabčacej
morčacej
máčacej
stáčacej
kniežacej
ježacej
pážacej
narážacej
saducej
mycej
dvestotisícej
žiadúcej
nežiadúcej
idúcej
hľadajúcej
predsedajúcej
špliechajúcej
vysychajúcej
nevysychajúcej
prislúchajúcej
unikajúcej
blýskajúcej
tykajúcej
bublajúcej
všeobjímajúcej
chápajúcej
stúpajúcej
otvárajúcej
otriasajúcej
premietajúcej
zmietajúcej
prekvitajúcej
rozkvitajúcej
chystajúcej
odpútajúcej
zahmlievajúcej
spievajúcej
zhorievajúcej
vydávajúcej
odovzdávajúcej
odvolávajúcej
stávajúcej
ostávajúcej
zaostávajúcej
požívajúcej
pozývajúcej
vyzývajúcej
uchádzajúcej
rozvádzajúcej
odpúšťajúcej
vyvážajúcej
vlejúcej
smejúcej
silnejúcej
hrejúcej
vejúcej
ochabujúcej
pohybujúcej
mäsospracujúcej
drevospracujúcej
zachvacujúcej
dujúcej
budujúcej
kujúcej
stagnujúcej
pokupujúcej
potupujúcej
rujúcej
ohlasujúcej
športujúcej
pohutujúcej
putujúcej
zaplavujúcej
oslavujúcej
odstavujúcej
oživujúcej
občerstvujúcej
nahradzujúcej
organizujúcej
pulzujúcej
naväzujúcej
čujúcej
pokračujúcej
dostačujúcej
skľučujúcej
spaľujúcej
oddeľujúcej
rozuzľujúcej
oplodňujúcej
podceňujúcej
ospravedlňujúcej
stupňujúcej
znázorňujúcej
stvárňujúcej
žujúcej
znevažujúcej
myjúcej
vryjúcej
vädnúcej
pichnúcej
prchnúcej
puchnúcej
revúcej
divúcej
vrežúcej
dej
habadej
kakadej
radej
medvedej
spondej
zlodej
čarodej
dobrodej
inorodej
vínorodej
rudej
nádej
beznádej
žirafej
trofej
portfej
koryfej
sergej
hej
pridrahej
trochej
hehej
všaghej
všakhej
čiej
niečiej
jej
ejej
ojej
mojej
svojej
nesvojej
tvojej
papagájej
kej
jakej
malackej
irackej
ósackej
šackej
ladeckej
hradeckej
královohradeckej
rajeckej
seleckej
západonemeckej
veľkonemeckej
chlmeckej
kráľovskochlmeckej
harmaneckej
sobraneckej
oslobodeneckej
odštiepeneckej
fulneckej
doneckej
jabloneckej
libereckej
medzilaboreckej
píseckej
žateckej
místeckej
medveckej
mysliveckej
pardubickej
beňadickej
východoindickej
anodickej
kryptografickej
hydrogeologickej
oftalmologickej
kriminologickej
dermatologickej
fytopatologickej
hydrometalurgickej
skalickej
polymetalickej
mikrokryštalickej
sedlickej
velickej
teplickej
trenčianskoteplickej
turčianskoteplickej
orlickej
králickej
domažlickej
hydrodynamickej
pandemickej
spoločenskoekonomickej
ludanickej
slanickej
hranickej
dubnickej
novodubnickej
rybnickej
oščadnickej
lednickej
ochodnickej
súdnickej
benickej
smolenickej
senickej
vestenickej
malženickej
vedeckotechnickej
výrobnotechnickej
hydrotechnickej
lehnickej
bojnickej
gelnickej
sielnickej
chmelnickej
chtelnickej
lomnickej
strakonickej
jablonickej
ponickej
továrnickej
brusnickej
blatnickej
korytnickej
štítnickej
bohunickej
jaslovskobohunickej
banskoštiavnickej
rakovnickej
jarovnickej
mlynickej
voznickej
chmeľnickej
sološnickej
strážnickej
endoskopickej
kaspickej
biskupickej
atmosferickej
mimoamerickej
iberoamerickej
proamerickej
panafrickej
juhoafrickej
severoafrickej
elektromotorickej
trigometrickej
dielektrickej
záhorskobystrickej
považskobystrickej
starobystrickej
novobystrickej
prachatickej
adriatickej
komjatickej
termostatickej
hydroenergetickej
obchodnopolitickej
medzinárodnopolitickej
morálnopolitickej
mitickej
najkritickej
robotickej
ľubotickej
pronacistickej
metodistickej
funkcionalistickej
personalistickej
veľkokapitalistickej
univerzalistickej
merkantilistickej
unionistickej
internistickej
solidaristickej
hlasistickej
hinduistickej
profašistickej
trstickej
cystickej
levickej
šenkvickej
jovickej
žarnovickej
černovickej
nozdrovickej
katowickej
mexickej
kunčickej
lužickej
hlbockej
hlubockej
boldockej
hrádockej
liptovskohrádockej
lehockej
čiernobalockej
novozámockej
bodrockej
piesockej
vysockej
vrútockej
moluckej
buzuluckej
innsbruckej
kentuckej
darebáckej
textiláckej
dobráckej
klusáckej
diváckej
slováckej
nováckej
bošáckej
orlíckej
podpredsedníckej
svidníckej
lubeníckej
jeseníckej
smolníckej
javorníckej
hertníckej
výstavníckej
návštevníckej
rakovníckej
tisovníckej
jarmočníckej
rohožníckej
bzovíckej
revúckej
okej
bokej
hokej
podvysokej
žokej
džokej
diskdžokej
slaskej
saskej
alsaskej
texaskej
vrchlabskej
chebskej
karibskej
štrbskej
jakubskej
porubskej
lábskej
švábskej
bagdadskej
volgogradskej
podhradskej
belehradskej
velehradskej
vinohradskej
petrohradskej
coloradskej
popradskej
sadskej
nevadskej
nededskej
seredskej
dunajskostredskej
náchodskej
hollywoodskej
brodskej
havlíčkobrodskej
čiernovodskej
závodskej
oxfordskej
saudskej
beskydskej
hornádskej
cambridgeskej
losangeleskej
veskej
karloveskej
staroveskej
novoveskej
spišskonovoveskej
protičeskej
západočeskej
stredočeskej
východočeskej
jozefskej
delfskej
chicagskej
klariskej
bombajskej
gothajskej
zadunajskej
dolnodunajskej
celokrajskej
altajskej
chaldejskej
bartolomejskej
juhokórejskej
jenisejskej
elyzejskej
columbijskej
kolumbijskej
východoázijskej
euroázijskej
zbojskej
hájskej
podhájskej
starohájskej
mokrohájskej
dillíjskej
trójskej
michalskej
bajkalskej
skalskej
petržalskej
gbelskej
bielskej
zádielskej
kielskej
dukelskej
pohorelskej
chilskej
semilskej
pilskej
versaillskej
podolskej
angolskej
sokolskej
istanbulskej
kábulskej
kapitulskej
bruntálskej
čílskej
nottinghamskej
juhovietnamskej
sriemskej
znojemskej
chrudimskej
hirošimskej
stockholmskej
tomskej
palermskej
podzámskej
brémskej
starorímskej
cinobanskej
lovinobanskej
šarišskomichalianskej
severotalianskej
šalianskej
osrblianskej
ublianskej
belianskej
gbelianskej
trenčianskoteplianskej
herlianskej
brianskej
nitrianskej
hornonitrianskej
bystrianskej
turianskej
staroturianskej
šurianskej
hontianskej
slovianskej
detvianskej
brodzianskej
račianskej
svetoobčianskej
ladčianskej
čadčianskej
smrečianskej
kavečianskej
valčianskej
selčianskej
hrončianskej
kopčianskej
ľupčianskej
slovenskoľupčianskej
turčianskej
bytčianskej
sučianskej
bošianskej
pršianskej
ižianskej
vojanskej
pukanskej
blanskej
gentlemanskej
otomanskej
barmanskej
murmanskej
jadranskej
fatranskej
podtatranskej
malostranskej
radvanskej
lúčanskej
drážďanskej
piešťanskej
chocenskej
veľkomocenskej
wiesbadenskej
modenskej
lenskej
smolenskej
zvolenskej
modrokamenskej
jemenskej
humenskej
brnenskej
lodiarenskej
čistiarenskej
strojárenskej
cementárenskej
jasenskej
jesenskej
essenskej
blatenskej
trstenskej
rovenskej
protispoločenskej
lučenskej
dudinskej
stalinskej
lublinskej
hlinskej
dolinskej
málinskej
sninskej
krupinskej
podjavorinskej
zvolenskoslatinskej
leštinskej
hercegovinskej
karvinskej
pezinskej
dobšinskej
malužinskej
bahrajnskej
bonnskej
oregonskej
sionskej
jablonskej
barcelonskej
veronskej
hronskej
horehronskej
bostonskej
houstonskej
lyonskej
arizonskej
bernskej
kalifornskej
lounskej
berounskej
kamerunskej
volynskej
jordánskej
sudánskej
astrachánskej
tereziánskej
lánskej
katalánskej
stránskej
sextánskej
podkrivánskej
živánskej
dolnokubínskej
svodínskej
sardínskej
berlínskej
západoberlínskej
sulínskej
bohumínskej
kamenínskej
hodonínskej
katarínskej
durínskej
budatínskej
vsetínskej
štetínskej
byzantínskej
florentínskej
chotínskej
brzotínskej
trstínskej
sixtínskej
šaštínskej
podivínskej
jičínskej
novojičínskej
stakčínskej
juhočínskej
tvrdošínskej
budyšínskej
ružínskej
cejlónskej
babylónskej
strigônskej
solúnskej
českolipskej
antverpskej
kralupskej
paneurópskej
mimoeurópskej
krasnodarskej
angarskej
ždiarskej
droždiarskej
betliarskej
šermiarskej
národniarskej
jaskyniarskej
kostiviarskej
janičiarskej
bočiarskej
žiarskej
ťažiarskej
nožiarskej
krasnojarskej
ankarskej
kežmarskej
katarskej
zavarskej
protimaďarskej
ružomberskej
oderskej
ladomerskej
šumperskej
peterskej
medziministerskej
denverskej
hanoverskej
hannoverskej
jizerskej
novosibirskej
káhirskej
žitomirskej
borskej
novoborskej
táborskej
záborskej
salvadorskej
rudohorskej
podbielohorskej
krásnohorskej
kutnohorskej
podkrušnohorskej
starohorskej
zohorskej
baltimorskej
vajnorskej
bosporskej
salvátorskej
bavorskej
javorskej
novodvorskej
pečorskej
freiburskej
nymburskej
orenburskej
edinburskej
peterburskej
johannesburskej
magurskej
kurskej
amurskej
singapurskej
urbárskej
sladárskej
sadárskej
rejdárskej
lesohospodárskej
miliardárskej
baleárskej
plechárskej
olejárskej
zubolekárskej
rastlinolekárskej
ľahtikárskej
plastikárskej
olejkárskej
rodinkárskej
šepkárskej
sľukárskej
puškárskej
tunelárskej
stolárskej
vlárskej
ľanárskej
halenárskej
korenárskej
protekcionárskej
milionárskej
brašnárskej
jachtárskej
egalitárskej
poltárskej
cementárskej
olovárskej
žďárskej
lakšárskej
kuriérskej
viceguvernérskej
asfaltérskej
eskamotérskej
importérskej
hypnotizérskej
aranžérskej
východosibírskej
kašmírskej
alžírskej
porúrskej
buriatskej
karpatskej
podkarpatskej
bielokarpatskej
kamčatskej
ingolstadtskej
wallstreetskej
metskej
novosvetskej
karmelitskej
splitskej
detroitskej
svitskej
kuvajtskej
galantskej
atlantskej
projektantskej
koncipientskej
malohontskej
torontskej
sobotskej
rimavskosobotskej
lehotskej
dakotskej
minnesotskej
stuttgartskej
franfurtskej
erfurtskej
staromestskej
novomestskej
kysuckonovomestskej
brestskej
terstskej
irkutskej
frenštátskej
helvétskej
bejrútskej
bukureštskej
pinzgauskej
toulouskej
všeruskej
osuskej
mandžuskej
tibavskej
ondavskej
myjavskej
žikavskej
václavskej
jihlavskej
ilavskej
slavskej
boleslavskej
mladoboleslavskej
mimobratislavskej
šumavskej
kluknavskej
opavskej
stupavskej
bebravskej
dúbravskej
juhomoravskej
českomoravskej
zlatomoravskej
hornooravskej
ostravskej
lietavskej
litavskej
svitavskej
poltavskej
vltavskej
šintavskej
hačavskej
rožňavskej
jelšavskej
olšavskej
dúžavskej
sarajevskej
nevskej
medzevskej
kujbyševskej
krivskej
hrabovskej
čebovskej
vrbovskej
dubovskej
švábovskej
bijacovskej
duchcovskej
hencovskej
pucovskej
zábiedovskej
baldovskej
gottwaldovskej
leopoldovskej
drahovskej
tachovskej
majcichovskej
mochovskej
terchovskej
púchovskej
hlohovskej
tajovskej
bardejovskej
matejovskej
kyjovskej
makovskej
prakovskej
fiľakovskej
beckovskej
budkovskej
tekovskej
mikovskej
žlkovskej
jankovskej
frankovskej
šipkovskej
stropkovskej
charkovskej
lieskovskej
liskovskej
vajskovskej
bukovskej
slavkovskej
gabčíkovskej
vyškovskej
michalovskej
handlovskej
sverdlovskej
rudlovskej
českokrumlovskej
sokolovskej
orlovskej
mikulovskej
adamovskej
jáchymovskej
hurbanovskej
ťahanovskej
vlkanovskej
vranovskej
letanovskej
drienovskej
klenovskej
rychnovskej
inovskej
sabinovskej
malinovskej
martinovskej
svrčinovskej
ružinovskej
jablonovskej
hronovskej
turnovskej
trutnovskej
kunovskej
čunovskej
bánovskej
demänovskej
litvínovskej
filipovskej
chabarovskej
šarovskej
vydrovskej
žemberovskej
hitlerovskej
borovskej
zborovskej
dnepropetrovskej
ostrovskej
sačurovskej
kollárovskej
kolárovskej
komárovskej
mojmírovskej
jasovskej
pasovskej
tisovskej
mengusovskej
rusovskej
sásovskej
klatovskej
zlatovskej
opatovskej
saratovskej
ľubietovskej
hamletovskej
internetovskej
santovskej
námestovskej
rostovskej
chomutovskej
rakytovskej
poštovskej
kvetoslavovskej
stredostavovskej
ľvovskej
horthyovskej
azovskej
želiezovskej
brezovskej
podbrezovskej
turzovskej
uzovskej
sečovskej
hričovskej
dolnohričovskej
sládkovičovskej
očovskej
tkáčovskej
kováčovskej
varhaňovskej
beňovskej
miňovskej
hriňovskej
benešovskej
trebišovskej
pozdišovskej
lišovskej
kojšovskej
nemšovskej
mošovskej
slavošovskej
markušovskej
hanušovskej
hrušovskej
tomášovskej
baťovskej
striežovskej
škandinávskej
ottawskej
iowskej
kaukazskej
sliezskej
dolnosliezskej
hornosliezskej
suezskej
kirgizskej
zaragozskej
prievozskej
bolerázskej
juhofrancúzskej
andalúzskej
sliačskej
lamačskej
tlmačskej
zdieračskej
ladičskej
uličskej
levočskej
utekáčskej
sedmospáčskej
poráčskej
archangeľskej
kremeľskej
súkromnopodnikateľskej
obstarávateľskej
množiteľskej
veľkopoľskej
rybárpoľskej
ašskej
krompašskej
kazašskej
marrákešskej
budišskej
veľkošarišskej
zurišskej
krkonošskej
belušskej
hodrušskej
mikulášskej
liptovskomikulášskej
veľkokrtíšskej
kambodžskej
zábrežskej
kremžskej
krivojrožskej
záporožskej
strážskej
všetkej
prinízkej
voľákej
preťažkej
lej
dbalej
ďalej
naďalej
najďalej
poďalej
šalej
nešalej
zošalej
nezošalej
dlej
belej
zabelej
nezabelej
nebelej
obelej
neobelej
pobelej
nepobelej
zbelej
nezbelej
zacelej
nezacelej
nelej
prebujnelej
pohorelej
včelej
želej
neželej
oželej
neoželej
nezželej
glej
najrozsiahlej
prirýchlej
zoštíhlej
nezoštíhlej
zblúdilej
bazilej
vzniklej
striebristolesklej
olej
molej
trolej
petrolej
volej
halfvolej
plej
neplej
oteplej
neoteplej
steplej
nesteplej
oplej
neoplej
displej
vyplej
nevyplej
nahlúplej
oslej
syslej
tlej
netlej
dotlej
nedotlej
stlej
nestlej
kobylej
konsenzuálej
motýlej
vzišlej
kamej
pygmej
bartolomej
pousmej
nepousmej
meruôsmej
tmej
zatmej
nezatmej
netmej
dorozumej
nedorozumej
zhabanej
obrábanej
neobrábanej
dorábanej
zarúbanej
vyrúbanej
neohýbanej
vracanej
preplácanej
priplácanej
splácanej
nesplácanej
vyplácanej
prehliadanej
poriadanej
vynakladanej
zakladanej
novozakladanej
odkladanej
vykladanej
prejedanej
nerozpredanej
predpovedanej
vypovedanej
rozhojdanej
udanej
zdanej
rozdanej
neprebádanej
vládanej
napádanej
rozkrádanej
zabúdanej
nadobúdanej
vydýchanej
nastrihanej
zostrihanej
premrhanej
vymáhanej
bocianej
krájanej
ovíjanej
vyvíjanej
rozvíjanej
kanej
spackanej
zapekanej
pretekanej
odkukanej
vylákanej
vytýkanej
zatĺkanej
premeškanej
zmeškanej
zasielanej
rozosielanej
vysielanej
odvysielanej
neodvysielanej
zdolanej
prevolanej
privolanej
vypiplanej
zoslanej
rozoslanej
zatúlanej
manej
vylámanej
zlámanej
prenajímanej
ponímanej
nedojednanej
vyjednanej
zjednanej
poznamenanej
zažehnanej
rozohnanej
sputnanej
rovnanej
urovnanej
neurovnanej
spoznanej
nespoznanej
zneuznanej
pripomínanej
napínanej
prepínanej
panej
skapanej
pozliepanej
štiepanej
zakopanej
odčerpanej
nečerpanej
prečerpanej
sypanej
zasypanej
rozsypanej
zatápanej
milosťpanej
zaobstaranej
pobabranej
zbabranej
zabranej
pribranej
zobranej
zaberanej
odoberanej
poberanej
zberanej
pozberanej
nepozberanej
pozbieranej
nepozbieranej
vydieranej
zdieranej
prepieranej
zastieranej
zvieranej
meranej
nemeranej
vymeranej
zmeranej
obohranej
rozohranej
neoranej
vyoranej
nevyoranej
zoranej
dopranej
vypranej
odvetranej
zaváranej
uzatváranej
utváranej
búranej
nabúranej
odbúranej
pretriasanej
otriasanej
rozkolísanej
rozknísanej
rozpísanej
namietanej
premietanej
rozkmitanej
leptanej
rátanej
zarátanej
odrátanej
prerátanej
vrátanej
vyrátanej
spočítanej
rozpočítanej
rozpútanej
pýtanej
vymeriavanej
požičiavanej
umlčiavanej
zadržiavanej
dodržiavanej
nedodržiavanej
nezastavanej
novozastavanej
obstavanej
prestavanej
neprestavanej
pristavanej
rozostavanej
započítavanej
odpočítavanej
odlievanej
prelievanej
vysmievanej
zaspievanej
prispievanej
ohrievanej
zohrievanej
vyhrievanej
podozrievanej
dokončievanej
oslabovanej
vyrabovanej
zásobovanej
sľubovanej
skracovanej
opracovanej
dopracovanej
nedopracovanej
neopracovanej
zatracovanej
valcovanej
vydrancovanej
pretancovanej
subvencovanej
vyhodnocovanej
vynucovanej
adovanej
odhadovanej
dohadovanej
skladovanej
tradovanej
vyexpedovanej
konsolidovanej
nekonsolidovanej
skonsolidovanej
neevidovanej
revidovanej
zrevidovanej
zlikvidovanej
nezlikvidovanej
obchodovanej
neobchodovanej
rozhodovanej
bombardovanej
vybombardovanej
zbombardovanej
skolaudovanej
neskolaudovanej
prebudovanej
nedobudovanej
naštudovanej
vyštudovanej
dekódovanej
kreovanej
parafovanej
propagovanej
legovanej
delegovanej
nelegovanej
agregovanej
nezredigovanej
dirigovanej
korigovanej
prolongovanej
presahovanej
poťahovanej
presťahovanej
vysťahovanej
chovanej
krachovanej
skrachovanej
odchovanej
zaknihovanej
nezaknihovanej
neknihovanej
postihovanej
dlhovanej
zavrhovanej
odvrhovanej
dyhovanej
neuspokojovanej
lakovanej
nalakovanej
brakovanej
vybrakovanej
vstrekovanej
predikovanej
kodifikovanej
vysokokvalifikovanej
bonifikovanej
personifikovanej
spersonifikovanej
nespersonifikovanej
glorifikovanej
elektrifikovanej
rusifikovanej
ratifikovanej
neratifikovanej
nekvantifikovanej
certifikovanej
necertifikovanej
intenzifikovanej
prešpikovanej
opaprikovanej
praktikovanej
diagnostikovanej
okolkovanej
jamkovanej
ofrankovanej
tankovanej
nalinkovanej
zinkovanej
pozinkovanej
blokovanej
odblokovanej
dislokovanej
nárokovanej
vyprovokovanej
vyšperkovanej
zamaskovanej
rozkúskovanej
reprodukovanej
dávkovanej
paličkovanej
naočkovanej
skonfiškovanej
kormidlovanej
rozparcelovanej
kamuflovanej
afilovanej
profilovanej
poniklovanej
zrolovanej
odizolovanej
modulovanej
neregulovanej
vyregulovanej
zregulovanej
vyšpekulovanej
vykalkulovanej
sformulovanej
akumulovanej
anulovanej
manipulovanej
zmanipulovanej
deklamovanej
proklamovanej
programovanej
zdecimovanej
sfilmovanej
utlmovanej
armovanej
birmovanej
deformovanej
nedeformovanej
zdeformovanej
reformovanej
zreformovanej
nezreformovanej
dezinformovanej
konzumovanej
chrómovanej
sanovanej
inscenovanej
zinscenovanej
novomenovanej
signovanej
asignovanej
dezignovanej
kalcinovanej
naordinovanej
skoordinovanej
denominovanej
ruinovanej
pretelefonovanej
nepretelefonovanej
sankcionovanej
deponovanej
zakomponovanej
oponovanej
korunovanej
rozplánovanej
pocínovanej
odmínovanej
zabetónovanej
zmapovanej
nezmapovanej
čapovanej
zlepovanej
nezlepovanej
anticipovanej
skoncipovanej
vytipovanej
korumpovanej
skorumpovanej
kupovanej
odkupovanej
vykupovanej
zastupovanej
vytypovanej
obhospodarovanej
neobhospodarovanej
havarovanej
zhavarovanej
zvarovanej
začarovanej
ožarovanej
vyžarovanej
vyjadrovanej
dehydrovanej
mercerovanej
moderovanej
pancierovanej
opancierovanej
nasmerovanej
kooperovanej
preverovanej
overovanej
úverovanej
neúverovanej
inzerovanej
ošifrovanej
vybagrovanej
dezintegrovanej
akvirovanej
vyvzdorovanej
úhorovanej
dekorovanej
inkorporovanej
protektorovanej
odpozorovanej
prešetrovanej
neošetrovanej
infiltrovanej
skoncentrovanej
vykastrovanej
administrovanej
lustrovanej
reštaurovanej
zreštaurovanej
vykurovanej
nevykurovanej
cenzurovanej
necenzurovanej
párovanej
odkopírovanej
režírovanej
zrežírovanej
faktúrovanej
nefaktúrovanej
vyinkasovanej
zinkasovanej
odhlasovanej
prihlasovanej
ohlasovanej
vyhlasovanej
časovanej
načasovanej
koncesovanej
lisovanej
odpisovanej
podpisovanej
pripisovanej
upisovanej
vypisovanej
narysovanej
upratovanej
fazetovanej
neskompromitovanej
pertraktovanej
projektovanej
diktovanej
nadiktovanej
negarantovanej
dementovanej
komentovanej
patentovanej
diskontovanej
namontovanej
demontovanej
zbankrotovanej
štartovanej
naštartovanej
odštartovanej
konvertovanej
transportovanej
vyšportovanej
devastovanej
zdevastovanej
vycestovanej
vypestovanej
restovanej
preinvestovanej
nepreinvestovanej
asistovanej
pokutovanej
komutovanej
imputovanej
dopytovanej
nekótovanej
naúčtovanej
zaúčtovanej
nedistribuovanej
deštruovanej
rekonštruovanej
zrekonštruovanej
skonštruovanej
vykonštruovanej
reštituovanej
konštituovanej
prejavovanej
zaplavovanej
dopravovanej
predstavovanej
ospevovanej
priživovanej
oživovanej
exekvovanej
devalvovanej
zdevalvovanej
stanovovanej
zrenovovanej
zhotovovanej
konzervovanej
zakonzervovanej
nekonzervovanej
fixovanej
ukazovanej
poukazovanej
vykazovanej
nevykazovanej
glazovanej
pozhadzovanej
obsadzovanej
presadzovanej
neobmedzovanej
odsudzovanej
odideologizovanej
slovakizovanej
škandalizovanej
legalizovanej
materializovanej
nematerializovanej
industrializovanej
nacionalizovanej
inštitucionalizovanej
neinštitucionalizovanej
liberalizovanej
nemineralizovanej
neutralizovanej
štrukturalizovanej
metalizovanej
individualizovanej
paušalizovanej
zmobilizovanej
monopolizovanej
polemizovanej
atomizovanej
reorganizovanej
vysokoorganizovanej
zorganizovanej
mechanizovanej
amerikanizovanej
vulkanizovanej
pretechnizovanej
modernizovanej
zmodernizovanej
demilitarizovanej
pasterizovanej
valorizovanej
motorizovanej
miniaturizovanej
systematizovanej
traumatizovanej
privatizovanej
neprivatizovanej
konkretizovanej
odpolitizovanej
spolitizovanej
praktizovanej
objektivizovanej
dimenzovanej
poddimenzovanej
predimenzovanej
kompenzovanej
paralyzovanej
parafrázovanej
potlačovanej
stlačovanej
utlačovanej
vytlačovanej
zabezpečovanej
vybičovanej
pančovanej
nestenčovanej
dokončovanej
zlučovanej
doručovanej
vyraďovanej
obaľovanej
premaľovanej
spaľovanej
schvaľovanej
vychvaľovanej
odďaľovanej
prideľovanej
udeľovanej
rozdeľovanej
urýchľovanej
zoštíhľovanej
zhumpľovanej
vysvetľovanej
vychyľovanej
zdaňovanej
nezdaňovanej
spochybňovanej
zvýhodňovanej
podceňovanej
zmieňovanej
začleňovanej
vyčleňovanej
obviňovanej
uverejňovanej
skloňovanej
odstupňovanej
vystupňovanej
usmerňovanej
uprednostňovanej
zdôrazňovanej
uskutočňovanej
neuskutočňovanej
uvoľňovanej
zbožňovanej
pašovanej
zastrešovanej
sfalšovanej
sfušovanej
zrušovanej
zvyšovanej
zaisťovanej
poisťovanej
zisťovanej
zaangažovanej
zavlažovanej
nezavlažovanej
zvažovanej
zaťažovanej
obťažovanej
zadlžovanej
predlžovanej
aranžovanej
naaranžovanej
zaranžovanej
sužovanej
pitvanej
vypitvanej
zanedbávanej
dávanej
podávanej
udávanej
prekvapkávanej
odvolávanej
vyvolávanej
prejednávanej
vyjednávanej
porovnávanej
zaznávanej
obstarávanej
nahrávanej
rozohrávanej
vyorávanej
zastávanej
zostávanej
vypracovávanej
prerokovávanej
vysnívanej
obšívanej
požívanej
zneužívanej
spotrebúvanej
opracúvanej
usporadúvanej
prerokúvanej
odsúvanej
odpočúvanej
rozkývanej
prekrývanej
pokrývanej
vyzývanej
nadviazanej
obchádzanej
uhrádzanej
neuhrádzanej
predvádzanej
odvádzanej
doprevádzanej
privádzanej
rezanej
narezanej
poukázanej
zízanej
zapožičanej
prepožičanej
vytláčanej
máčanej
podmáčanej
stáčanej
rozstrieľanej
premieňanej
vymieňanej
rozmieňanej
poháňanej
vháňanej
napĺňanej
namiešanej
prednášanej
prepúšťanej
pripúšťanej
obdržanej
nedodržanej
narážanej
odvážanej
prevážanej
vyvážanej
nevyvážanej
plnofarebnej
vozebnej
najpodobnej
najpodrobnej
technickovýrobnej
malovýrobnej
prvovýrobnej
mnohosľubnej
cnej
zacnej
nezacnej
celoobecnej
zobecnej
nezobecnej
necnej
vysokopecnej
premocnej
primocnej
nedohliadnej
bezohladnej
východozápadnej
vinohradnej
trojtriednej
dvojtriednej
jednej
podajednej
nejednej
slednej
rigidnej
najvalidnej
likvidnej
odsúdeniahodnej
opovrhnutiahodnej
jahodnej
najvhodnej
návodnej
vnútrozávodnej
lombardnej
záludnej
prejazdnej
bezhviezdnej
protiprúdnej
poprúdnej
spotrebenej
upotrebenej
obrobenej
neobrobenej
prerobenej
naškrobenej
neurobenej
novovyrobenej
násobenej
znásobenej
pôsobenej
uspôsobenej
neuspôsobenej
naštrbenej
hubenej
vyrúbenej
prehĺbenej
vyhĺbenej
skĺbenej
zariadenej
nezariadenej
ladenej
chladenej
ochladenej
vychladenej
sladenej
nesladenej
predradenej
prehradenej
poradenej
opradenej
nadsadenej
presadenej
usadenej
vsadenej
prebdenej
zdedenej
nezatriedenej
jedenej
pomedenej
novozavedenej
podvedenej
obchodenej
nadhodenej
vhodenej
neodvodenej
pritvrdenej
ukrivdenej
ojazdenej
brzdenej
zabrzdenej
pribrzdenej
odídenej
poblúdenej
prisúdenej
vysúdenej
vydláždenej
zatajenej
vykoľajenej
upokojenej
nehnojenej
rozpojenej
zbrojenej
osvojenej
zahájenej
nabalenej
nebalenej
zavalenej
prevalenej
uvalenej
nepreclenej
obydlenej
presídlenej
vysídlenej
delenej
podelenej
bielenej
nebielenej
vybielenej
zacielenej
docielenej
jelenej
ochmelenej
spriatelenej
čiernozelenej
zoštíhlenej
zasklenej
zahmlenej
vyholenej
vyškolenej
presolenej
vysolenej
nastolenej
oteplenej
pomyslenej
nezmyslenej
zauzlenej
odpálenej
skrášlenej
menej
upriamenej
viacmenej
niemenej
nemenej
prinajmenej
stlmenej
utlmenej
zalomenej
pomenej
ochromenej
ochudobnenej
schudobnenej
spochybnenej
zlacnenej
splnomocnenej
vyskladnenej
sprehľadnenej
nezvýhodnenej
znárodnenej
zdôvodnenej
nezdôvodnenej
preľudnenej
cenenej
podcenenej
nedocenenej
mienenej
nezačlenenej
odčlenenej
pričlenenej
rozčlenenej
nezamenenej
obmenenej
odmenenej
vymenenej
pozmenenej
zaburinenej
spoluobvinenej
nezverejnenej
spriemyselnenej
zosilnenej
zatemnenej
uzemnenej
odklonenej
uklonenej
zmiernenej
usmernenej
premárnenej
nepremárnenej
tvárnenej
neobjasnenej
ujasnenej
neujasnenej
vyjasnenej
nevyjasnenej
rozbesnenej
zalesnenej
spresnenej
nespresnenej
upresnenej
neupresnenej
tesnenej
utesnenej
vysnenej
sprísnenej
spoplatnenej
nespoplatnenej
neuplatnenej
osamostatnenej
zhmotnenej
vyvlastnenej
nevyvlastnenej
uprednostnenej
zhutnenej
zoštátnenej
spevnenej
nespevnenej
zatrávnenej
zintenzívnenej
zdôraznenej
znervóznenej
zostručnenej
prevzdušnenej
štiepenej
vylepenej
rozlepenej
potopenej
utopenej
vytopenej
trpenej
utrpenej
trápenej
zakúpenej
odlúpenej
ulúpenej
postúpenej
nezdarenej
prežiarenej
vyžiarenej
rozžiarenej
naparenej
odparenej
vyparenej
postriebrenej
odobrenej
mierenej
rozhašterenej
verenej
spreneverenej
nepreverenej
obhorenej
vyhorenej
zhorenej
zamorenej
podporenej
sporenej
nasporenej
usporenej
novotvorenej
novovytvorenej
skyprenej
zjatrenej
rozjatrenej
opatrenej
našetrenej
ošetrenej
nevyšetrenej
vyostrenej
zostrenej
zdurenej
uzavrenej
spárenej
odsírenej
neodsírenej
vykúrenej
nevykúrenej
otrasenej
nesenej
nanesenej
donesenej
pokosenej
rosenej
vyprosenej
hlásenej
nehlásenej
brúsenej
obrúsenej
zablatenej
rozblatenej
preplatenej
nepreplatenej
priplatenej
nedoplatenej
skostnatenej
zakrpatenej
utratenej
zľadovatenej
zaguľatenej
nasvietenej
rozsvietenej
odletenej
preletenej
ušľachtenej
zušľachtenej
oplotenej
pošramotenej
jednotenej
nadhodnotenej
podhodnotenej
znehodnotenej
neznehodnotenej
ohodnotenej
zhodnotenej
vyhrotenej
okyptenej
priškrtenej
umastenej
odrastenej
odistenej
čistenej
trstenej
zahustenej
nezahustenej
ochutenej
podchytenej
nepodchytenej
pozlátenej
nekrátenej
navrátenej
rozvrátenej
mätenej
zaštítenej
nanútenej
nesýtenej
oklieštenej
streštenej
zabavenej
nevybavenej
novoobjavenej
znovuobjavenej
odplavenej
vyplavenej
ozdravenej
rozžeravenej
dopravenej
poopravenej
novoupravenej
vypravenej
stavenej
neobstavenej
pristavenej
novopostavenej
rozostavenej
vytavenej
roztavenej
ulovenej
vylovenej
novoustanovenej
znovuobnovenej
vynovenej
umŕtvenej
hyenej
razenej
zmrazenej
nezmrazenej
vyrazenej
zreťazenej
navezenej
zavezenej
privezenej
vyvezenej
nevyvezenej
pohryzenej
zbedačenej
nepotlačenej
značenej
naznačenej
vyliečenej
upečenej
nezabezpečenej
pretečenej
nepritečenej
vytečenej
roztečenej
poničenej
vyfajčenej
mäkčenej
zmäkčenej
končenej
skončenej
neskončenej
odbočenej
premočenej
vymočenej
rozmočenej
úročenej
neúročenej
zúročenej
natočenej
natrčenej
otrčenej
nastrčenej
podstrčenej
nedoučenej
odporučenej
naklíčenej
vyklíčenej
nevylúčenej
vytýčenej
doriešenej
nedoriešenej
zastrešenej
zhoršenej
nezhoršenej
narušenej
nenarušenej
vysušenej
oprášenej
navŕšenej
zavŕšenej
draženej
predraženej
vydraženej
zdraženej
praženej
nepraženej
vypraženej
nastraženej
speňaženej
ťaženej
nezaťaženej
oddlženej
celokoženej
nedoloženej
neodpruženej
stráženej
nestráženej
odváženej
doslúženej
túženej
zadĺženej
utŕženej
mimotarifnej
babinej
ojedinej
poldinej
gazdinej
máriinej
rusalkinej
manželkinej
ministerkinej
babičkinej
gabrielinej
daninej
heleninej
pandorinej
zorinej
sestrinej
klárinej
dcérinej
alžbetinej
kravinej
timravinej
karvinej
markízinej
dobšinej
štúdijnej
bojnej
výzbrojnej
palnej
päťdielnej
veľkopriemyselnej
faksimilnej
pilnej
merkantilnej
chocholnej
nemonopolnej
pospolnej
prvotnopospolnej
zolnej
kaplnej
rozporuplnej
vďakyplnej
zútulnej
nezútulnej
peritoneálnej
pololegálnej
prejudiciálnej
iniciálnej
emociálnej
protisociálnej
audiálnej
najoptimálnej
geotermálnej
subliminálnej
funkcionálnej
konzorcionálnej
municipálnej
episkopálnej
konjunkturálnej
rudimentálnej
najvýznamnej
prijemnej
hnedozemnej
polosúkromnej
všadeprítomnej
zábrannej
vodoochrannej
pôdoochrannej
pravostrannej
ľavostrannej
päťstrannej
tristočlennej
desaťčlennej
deväťčlennej
trojsmennej
jednosmennej
prístennej
svinnej
súčinnej
zrnnej
paleogénnej
neogénnej
anténnej
onej
bizonej
nášľapnej
štepnej
predkupnej
veľkonákupnej
odstupnej
farnej
čarnej
brnej
nebrnej
jadernej
jednocifernej
najvernej
kyselinovzdornej
cukornej
vlakotvornej
normotvornej
rakovinotvornej
zrnej
blahodárnej
zákonodárnej
multipolárnej
celulárnej
parlamentárnej
sedimentárnej
terciérnej
kuriérnej
strojopisnej
diaľkopisnej
najprísnej
komjatnej
blatnej
úplatnej
zlatnej
mnohodetnej
raketometnej
vodočetnej
dvojpočetnej
komanditnej
najkvalitnej
kozmopolitnej
nadlimitnej
charitnej
raritnej
polopriesvitnej
kontraktnej
sedempercentnej
osempercentnej
jednopercentnej
štvorpercentnej
šesťpercentnej
päťpercentnej
medziparlamentnej
kontokorentnej
novotnej
nadrezortnej
medzirezortnej
manifestnej
osemmiestnej
mnohonárodnostnej
skúsenostnej
prítomnostnej
hotovostnej
polopriepustnej
slovutnej
vrátnej
nadštátnej
pološtátnej
sídlištnej
prazvláštnej
púštnej
brunej
mimoústavnej
vnútrodružstevnej
lučivnej
puncovnej
cechovnej
úschovnej
zduchovnej
nezduchovnej
záchovnej
snemovnej
poštovnej
burzovnej
vodoprávnej
majetkoprávnej
stavebnoprávnej
medzinárodnoprávnej
súkromnoprávnej
hmotnoprávnej
degresívnej
paliatívnej
regulatívnej
stimulatívnej
komparatívnej
derivatívnej
tranzitívnej
dispozitívnej
korektívnej
prediktívnej
vysokoproduktívnej
prekluzívnej
duplexnej
príkaznej
rýchloreznej
odvoznej
zráznej
kohéznej
hysteréznej
kataforéznej
províznej
extrúznej
muflónej
kapúnej
rádionavigačnej
iniciačnej
diskvalifikačnej
plynofikačnej
rádiokomunikačnej
lokačnej
rádiolokačnej
protiinflačnej
tlačnej
stagnačnej
medzigeneračnej
medzioperačnej
pooperačnej
rekuperačnej
respiračnej
polmesačnej
celomesačnej
resuscitačnej
flotačnej
akceptačnej
degustačnej
rezervačnej
technickoorganizačnej
vulkanizačnej
pasterizačnej
motorizačnej
elektrizačnej
paletizačnej
pulzačnej
hypotečnej
kameničnej
sporiteľničnej
medziknižničnej
refrakčnej
reštrikčnej
polyfunkčnej
novorenesančnej
rezidenčnej
retenčnej
asistenčnej
intervenčnej
odbočnej
triapolročnej
jedenapolročnej
tristoročnej
niekoľkostoročnej
trinásťročnej
pätnásťročnej
štyridsaťpäťročnej
piatočnej
prvopočiatočnej
prietočnej
konskripčnej
doručnej
obrábateľnej
vypovedateľnej
nevypovedateľnej
získateľnej
zrovnateľnej
uzatvárateľnej
odpočitateľnej
prevoditeľnej
nezahojiteľnej
odpojiteľnej
neodôvodniteľnej
meniteľnej
neovplyvniteľnej
sporiteľnej
rozšíriteľnej
splatiteľnej
neodpustiteľnej
nezastaviteľnej
ľahkostráviteľnej
nescudziteľnej
speňažiteľnej
nepreklenuteľnej
olešnej
sršnej
lopušnej
podlažnej
režnej
zdvižnej
zádržnej
veľtržnej
severojužnej
peážnej
kartonážnej
plochodrážnej
kabotážnej
pej
lopej
epopej
šarpej
krupej
trojcípej
nonparej
zastarej
nezastarej
ostarej
neostarej
zostarej
nezostarej
hebrej
zebrej
kolibrej
obrej
bobrej
pridobrej
kobrej
andrej
ondrej
obodrej
neobodrej
šedomodrej
zmodrej
nezmodrej
zmúdrej
nezmúdrej
archijerej
jeseterej
jašterej
verej
hrej
nahrej
nenahrej
zahrej
nezahrej
predhrej
nepredhrej
nehrej
prehrej
neprehrej
prihrej
neprihrej
ohrej
neohrej
zohrej
nezohrej
rozohrej
nerozohrej
vyhrej
nevyhrej
osirej
neosirej
okrej
neokrej
pookrej
nepookrej
spríkrej
nespríkrej
prechorej
neprechorej
ochorej
neochorej
úhorej
najskorej
kaprej
sprej
strej
zbystrej
nezbystrej
turej
livrej
komárej
somárej
kórej
esej
jenisej
psej
džersej
husej
rysej
tej
podatej
napchatej
zapchatej
prebohatej
odliatej
preliatej
zakliatej
uliatej
ohriatej
vyhriatej
priatej
nepriatej
nasiatej
zasiatej
nezasiatej
obsiatej
osemdesiatej
osiatej
neosiatej
rozsiatej
deviatej
novoprijatej
uhlíkatej
matej
lúčinatej
bažinatej
horečnatej
zaspatej
zabratej
zodratej
vyhratej
vypratej
satej
nedostatej
nepočatej
poňatej
zožatej
prebdetej
podomletej
rozomletej
špetej
odopretej
podopretej
popretej
nezastretej
predostretej
zretej
zhnitej
vypitej
boritej
spádovitej
rebríčkovitej
kampaňovitej
šitej
došitej
ušitej
dožitej
zneužitej
zelenožltej
tamtej
stopercentej
hentej
milióntej
timotej
najčastej
zneistej
nezneistej
listej
okrúhlolistej
nistej
srienistej
naprostej
vzdutej
kohutej
mamutej
vzhliadnutej
upadnutej
vypadnutej
nakradnutej
okradnutej
vykradnutej
zblednutej
ohrdnutej
odbudnutej
pribudnutej
vychudnutej
ovládnutej
neovládnutej
zvládnutej
nezvládnutej
vyliahnutej
zatiahnutej
dotiahnutej
nedotiahnutej
odpichnutej
nevybuchnutej
potuchnutej
vypáchnutej
vypŕchnutej
rozbehnutej
nerozbehnutej
zodvihnutej
pozdvihnutej
navlhnutej
trhnutej
pretrhnutej
strhnutej
odvrhnutej
podvrhnutej
stuhnutej
slinutej
minutej
odrieknutej
zaniknutej
uniknutej
vniknutej
novovzniknutej
podmoknutej
prasknutej
nafúknutej
odklepnutej
stopnutej
poklesnutej
skysnutej
premietnutej
precitnutej
načrtnutej
predsunutej
odsunutej
podsunutej
zosunutej
vysunutej
uviaznutej
zmiznutej
nahryznutej
vydobytej
moskytej
nevykrytej
koľkátej
kohútej
zľudštej
nezľudštej
spanštej
nespanštej
žhavej
vyzdravej
nevyzdravej
ľavopravej
skrvavej
neskrvavej
plytvavej
ťavej
civej
necivej
spolutvorivej
ranvej
srbovej
drábovej
lacovej
poradcovej
vodcovej
hudcovej
móricovej
záujemcovej
príjemcovej
nemcovej
poslancovej
chovancovej
poistencovej
cudzincovej
kupcovej
predmarcovej
borcovej
bucovej
kurucovej
správcovej
ignácovej
dvetisícovej
päťstotisícovej
osemdesiattisícovej
strážcovej
hadovej
svoradovej
zľadovej
nezľadovej
oxidovej
gajdovej
rejdovej
ronaldovej
arnoldovej
rudolfovej
bachovej
lachovej
valachovej
čechovej
fridrichovej
rochovej
čenstochovej
mlčochovej
terchovej
podpovrchovej
posluchovej
mníchovej
hajdúchovej
vnútrodruhovej
polosériovej
lokajovej
alejovej
andrejovej
blažejovej
sedliakovej
spišiakovej
žiakovej
opakovej
lackovej
mackovej
ockovej
nákladkovej
záhradkovej
svedkovej
dudkovej
vykládkovej
sládkovej
marekovej
kubikovej
beňadikovej
fifikovej
králikovej
mikovej
nadpodnikovej
malopodnikovej
hájnikovej
pastierikovej
husárikovej
politikovej
kováčikovej
michalkovej
šalkovej
belkovej
vlkovej
šramkovej
holomkovej
stromkovej
vrankovej
perlinkovej
kaplánkovej
pánkovej
desaťstránkovej
šupkovej
dierkovej
pastorkovej
ďurkovej
otvárkovej
vajskovej
doplatkovej
svätoplukovej
bezstykovej
štrbákovej
hanákovej
ťapákovej
horákovej
záhorákovej
bosákovej
lysákovej
letákovej
liptákovej
divákovej
novákovej
izákovej
kozákovej
gazdíkovej
pavlíkovej
baníkovej
janíkovej
staníkovej
slobodníkovej
obchodníkovej
bubeníkovej
súkeníkovej
koníkovej
nádvorníkovej
prsníkovej
hutníkovej
protivníkovej
pracovníkovej
mandľovníkovej
zákazníkovej
finančníkovej
spoločníkovej
dlžníkovej
maríkovej
petríkovej
kmotríkovej
juríkovej
ďuríkovej
nebožtíkovej
matušíkovej
býkovej
strýkovej
plačkovej
račkovej
strečkovej
krupičkovej
svrčkovej
kľučkovej
maškovej
voškovej
líškovej
baťkovej
zaťkovej
ježkovej
galovej
michalovej
heavymetalovej
avalovej
handlovej
rudlovej
rafaelovej
ábelovej
marcelovej
španielovej
anjelovej
emanuelovej
manželovej
kokilovej
chrómniklovej
cyklovej
achillovej
kuplovej
poslovej
pavlovej
vinylovej
gálovej
rašlovej
adamovej
platformovej
umovej
abrahámovej
nikodémovej
meristémovej
cabanovej
štefanovej
faganovej
pohanovej
vlkanovej
manovej
kamanovej
zemanovej
durmanovej
hajtmanovej
baranovej
havranovej
síranovej
satanovej
vitanovej
občanovej
ďanovej
členovej
jasenovej
ivachnovej
martinovej
donovej
odklonovej
simonovej
šimonovej
samsonovej
stotonovej
štvortonovej
osemdesiattonovej
šesťtonovej
černovej
úhrnovej
tristokorunovej
šesťstokorunovej
desaťstrunovej
synovej
bánovej
habánovej
floriánovej
luteránovej
demänovej
olefínovej
palatínovej
konštantínovej
augustínovej
barónovej
mikrónovej
povej
capovej
štepovej
popovej
mediarovej
šteliarovej
uhliarovej
mečiarovej
hrnčiarovej
solarovej
gašparovej
polotovarovej
maďarovej
modrovej
ludrovej
luciferovej
majnerovej
demeterovej
ladomirovej
vnútroodborovej
bodorovej
gregorovej
majorovej
piskorovej
nešporovej
faktorovej
kantorovej
pastorovej
investorovej
operátorovej
prokurátorovej
licitátorovej
päťmetrovej
tetrovej
ministrovej
exministrovej
šustrovej
jurovej
hrobárovej
šrobárovej
vladárovej
hospodárovej
miliardárovej
olejárovej
výsadkárovej
lekárovej
pekárovej
tokárovej
puškárovej
kancelárovej
kolárovej
krčmárovej
čižmárovej
sklenárovej
remenárovej
farárovej
horárovej
husárovej
lazárovej
šoférovej
maklérovej
guvernérovej
kazimírovej
mojmírovej
sovej
hermesovej
borisovej
rusovej
matysovej
sásovej
šoltésovej
šoltýsovej
opatovej
svatovej
ľubietovej
interpretovej
hrboltovej
garantovej
študentovej
agentovej
klientovej
valentovej
koptovej
albertovej
róbertovej
predrastovej
ernestovej
imperialistovej
nekristovej
turistovej
kurfirstovej
advokátovej
pilátovej
klátovej
acetátovej
vítovej
štvorminútovej
vladislavovej
rastislavovej
miroslavovej
pávovej
révovej
alexovej
poúrazovej
veľkňazovej
podbrezovej
hmyzovej
terazzovej
hadačovej
prehliadačovej
hádačovej
čačovej
kráľovičovej
očovej
bradáčovej
boháčovej
tkáčovej
spoluhráčovej
hlaváčovej
kováčovej
trojloďovej
kynceľovej
priateľovej
podnikateľovej
zberateľovej
vyšetrovateľovej
spotrebiteľovej
riaditeľovej
stvoriteľovej
trojposteľovej
sedemtýždňovej
desaťtýždňovej
bešeňovej
hriňovej
šesťstupňovej
hlucháňovej
sucháňovej
holáňovej
behúňovej
ondrašovej
mikešovej
kotešovej
danišovej
ondrišovej
kočišovej
mojžišovej
mikšovej
nemšovej
gajdošovej
drahošovej
jarošovej
marošovej
antošovej
bartošovej
morušovej
judášovej
mesiášovej
tomášovej
jonášovej
matúšovej
hodžovej
ježovej
zaježovej
veľkorážovej
dvojetážovej
návej
závej
alexej
príchodzej
východzej
hovädzej
farizej
žerzej
vyzej
dačej
tuniačej
červiačej
črviačej
prasačej
jazvečej
holubičej
hrdličej
brhličej
samičej
ničej
húseničej
rosničej
kolibričej
jašteričej
kanáričej
kuvičej
kamzičej
papagajčej
kajčej
papagájčej
dielčej
kančej
škovrančej
svinčej
mločej
sýkorčej
morčej
norčej
borsučej
pavučej
kavčej
dievčej
ovčej
pavúčej
našej
vašej
blbšej
najblbšej
hladšej
najhladšej
radšej
najradšej
najbledšej
najhnedšej
najčervenohnedšej
redšej
najredšej
najšedšej
najhrdšej
najchudšej
prudšej
najprudšej
najplachšej
najsvetloplachšej
najlichšej
najtichšej
najplochšej
najprostoduchšej
najhluchšej
najsuchšej
vlhšej
najvlhšej
najtuhšej
predvlaňajšej
chabejšej
najchabejšej
pochabejšej
najpochabejšej
jarabejšej
najjarabejšej
krátkodobejšej
najkrátkodobejšej
novodobejšej
najnovodobejšej
veľkohubejšej
najveľkohubejšej
samoľúbejšej
najsamoľúbejšej
trvácejšej
najtrvácejšej
najžiadúcejšej
nemohúcejšej
najnemohúcejšej
zodpovedajúcejšej
najzodpovedajúcejšej
dlhotrvajúcejšej
najdlhotrvajúcejšej
vyčerpávajúcejšej
najvyčerpávajúcejšej
povznášajúcejšej
najpovznášajúcejšej
zahanbujúcejšej
najzahanbujúcejšej
rozhodujúcejšej
najrozhodujúcejšej
strhujúcejšej
najstrhujúcejšej
znepokojujúcejšej
najznepokojujúcejšej
uspokojujúcejšej
najuspokojujúcejšej
upokojujúcejšej
najupokojujúcejšej
odzbrojujúcejšej
najodzbrojujúcejšej
šokujúcejšej
najšokujúcejšej
omamujúcejšej
najomamujúcejšej
deprimujúcejšej
najdeprimujúcejšej
ohromujúcejšej
najohromujúcejšej
prekvapujúcejšej
najprekvapujúcejšej
oslepujúcejšej
najoslepujúcejšej
očarujúcejšej
najočarujúcejšej
poburujúcejšej
najpoburujúcejšej
unavujúcejšej
najunavujúcejšej
uzdravujúcejšej
najuzdravujúcejšej
vyhovujúcejšej
najvyhovujúcejšej
ustanovujúcejšej
najustanovujúcejšej
zdrvujúcejšej
najzdrvujúcejšej
oslobodzujúcejšej
najoslobodzujúcejšej
povzbudzujúcejšej
najpovzbudzujúcejšej
odpudzujúcejšej
najodpudzujúcejšej
usvedčujúcejšej
najusvedčujúcejšej
poľahčujúcejšej
najpoľahčujúcejšej
zľahčujúcejšej
najzľahčujúcejšej
zničujúcejšej
najzničujúcejšej
posmeľujúcejšej
najposmeľujúcejšej
vysiľujúcejšej
najvysiľujúcejšej
podmaňujúcejšej
najpodmaňujúcejšej
oslňujúcejšej
najoslňujúcejšej
stiesňujúcejšej
najstiesňujúcejšej
odstrašujúcejšej
najodstrašujúcejšej
utišujúcejšej
najutišujúcejšej
ohlušujúcejšej
najohlušujúcejšej
vzrušujúcejšej
najvzrušujúcejšej
prevažujúcejšej
najprevažujúcejšej
priťažujúcejšej
najpriťažujúcejšej
osviežujúcejšej
najosviežujúcejšej
ponižujúcejšej
najponižujúcejšej
treskúcejšej
najtreskúcejšej
súcejšej
nesúcejšej
najnesúcejšej
najsúcejšej
rýchlorastúcejšej
najrýchlorastúcejšej
srdcervúcejšej
najsrdcervúcejšej
škaredejšej
najškaredejšej
činorodejšej
najčinorodejšej
rôznorodejšej
najrôznorodejšej
cudzorodejšej
najcudzorodejšej
súrodejšej
nesúrodejšej
najnesúrodejšej
najsúrodejšej
hrdejšej
najhrdejšej
vlahejšej
najvlahejšej
plachejšej
najplachejšej
svetloplachejšej
najsvetloplachejšej
lichejšej
najlichejšej
plochejšej
najplochejšej
vetchejšej
najvetchejšej
prostoduchejšej
najprostoduchejšej
bezduchejšej
najbezduchejšej
hluchejšej
najhluchejšej
ľahkonohejšej
najľahkonohejšej
tenkonohejšej
najtenkonohejšej
krátkonohejšej
najkrátkonohejšej
rýchlonohejšej
najrýchlonohejšej
strohejšej
najstrohejšej
najkrivolakejšej
najslabozrakejšej
najďalekozrakejšej
najkrátkozrakejšej
najjasnozrakejšej
najbystrozrakejšej
najhebkejšej
najšibkejšej
najhybkejšej
najmeštiackejšej
najmalomeštiackejšej
najlišiackejšej
najnesebeckejšej
najsebeckejšej
najvedeckejšej
najvidieckejšej
najznaleckejšej
najumeleckejšej
najsprisahaneckejšej
najvzdelaneckejšej
najvlasteneckejšej
najporazeneckejšej
najpovýšeneckejšej
najzločineckejšej
najzlatokopeckejšej
najstareckejšej
najnevereckejšej
najtureckejšej
najpokryteckejšej
najarchaickejšej
najlaickejšej
najprozaickejšej
najbaladickejšej
najsporadickejšej
najindickejšej
najmelodickejšej
najmetodickejšej
najepizodickejšej
najšpecifickejšej
najkatastrofickejšej
najfilozofickejšej
najmagickejšej
najtragickejšej
najelegickejšej
najstrategickejšej
najneuralgickejšej
najnostalgickejšej
najpedagogickejšej
najdialogickejšej
najnelogickejšej
najlogickejšej
najideologickejšej
najpatologickejšej
najletargickejšej
najalergickejšej
najenergickejšej
najbiblickejšej
najevanjelickejšej
najparabolickejšej
najsymbolickejšej
najmelancholickejšej
najidylickejšej
najdynamickejšej
najaerodynamickejšej
najakademickejšej
najkomickejšej
najekonomickejšej
najrytmickejšej
najorganickejšej
najmechanickejšej
najpanickejšej
najfotogenickejšej
najhygienickejšej
najekumenickejšej
najtechnickejšej
najsangvinickejšej
najhymnickejšej
najkakofonickejšej
najlakonickejšej
najharmonickejšej
najdisharmonickejšej
najdémonickejšej
najanachronickejšej
najchronickejšej
najsebaironickejšej
najcynickejšej
najheroickejšej
najepickejšej
najhygroskopickejšej
najtropickejšej
najfilantropickejšej
najmizantropickejšej
najutopickejšej
najatypickejšej
najtypickejšej
najhypochondrickejšej
najcholerickejšej
najhysterickejšej
najéterickejšej
najempirickejšej
najsatirickejšej
najmetaforickejšej
najeuforickejšej
najfantazmagorickejšej
najalegorickejšej
najkategorickejšej
najkalorickejšej
najhistorickejšej
najrétorickejšej
najasymetrickejšej
najsymetrickejšej
najegocentrickejšej
najexcentrickejšej
najlyrickejšej
najklasickejšej
najdramatickejšej
najmelodramatickejšej
najschematickejšej
najproblematickejšej
najfonematickejšej
najtematickejšej
najsystematickejšej
najpragmatickejšej
najflegmatickejšej
najdogmatickejšej
najdiplomatickejšej
najaromatickejšej
najtraumatickejšej
najschizmatickejšej
najcharizmatickejšej
najapatickejšej
najempatickejšej
najsympatickejšej
najdemokratickejšej
najprodemokratickejšej
najbyrokratickejšej
najaristokratickejšej
najetickejšej
najatletickejšej
najfrenetickejšej
najpoetickejšej
najpatetickejšej
najšľachtickejšej
najsebakritickejšej
najnekritickejšej
najfaktickejšej
najpraktickejšej
najtaktickejšej
najhektickejšej
najeklektickejšej
najgigantickejšej
najromantickejšej
najidentickejšej
najautentickejšej
najchaotickejšej
najgotickejšej
najpatriotickejšej
najlokálpatriotickejšej
najdespotickejšej
najsklerotickejšej
najneurotickejšej
najexotickejšej
najskeptickejšej
najeliptickejšej
najbombastickejšej
najsarkastickejšej
najelastickejšej
najscholastickejšej
najplastickejšej
najdrastickejšej
najsadistickejšej
najpropagandistickejšej
najsofistickejšej
najmasochistickejšej
najanarchistickejšej
najrealistickejšej
najsurrealistickejšej
najexistencialistickejšej
najkolonialistickejšej
najimperialistickejšej
najmaterialistickejšej
najformalistickejšej
najnacionalistickejšej
najinternacionalistickejšej
najracionalistickejšej
najtradicionalistickejšej
najmoralistickejšej
najpluralistickejšej
najnaturalistickejšej
najfatalistickejšej
najkapitalistickejšej
najfundamentalistickejšej
najindividualistickejšej
najnihilistickejšej
najsymbolistickejšej
najpopulistickejšej
najpesimistickejšej
najoptimistickejšej
najkonformistickejšej
najextrémistickejšej
najromanistickejšej
najhumanistickejšej
najfeministickejšej
najšovinistickejšej
najhedonistickejšej
najexhibicionistickejšej
najabstrakcionistickejšej
najperfekcionistickejšej
najprotekcionistickejšej
najimpresionistickejšej
najexpresionistickejšej
najsionistickejšej
najanachronistickejšej
najoportunistickejšej
najegoistickejšej
najutopistickejšej
najutilitaristickejšej
najvoluntaristickejšej
najmanieristickejšej
najkarieristickejšej
najcharakteristickejšej
najaforistickejšej
najhumoristickejšej
najfuturistickejšej
najabsolutistickejšej
najaltruistickejšej
najpanslavistickejšej
najatavistickejšej
najnegativistickejšej
najpozitivistickejšej
najsubjektivistickejšej
najfašistickejšej
najagnostickejšej
najmystickejšej
najanalytickejšej
najpsychoanalytickejšej
najtoxickejšej
najotrockejšej
darebáckejšej
najdarebáckejšej
najťarbáckejšej
najštricáckejšej
najlajdáckejšej
najčudáckejšej
najšviháckejšej
najsiláckejšej
najškoláckejšej
najdomáckejšej
najťuťmáckejšej
najjunáckejšej
najmaznáckejšej
najlumpáckejšej
najbabráckejšej
dobráckejšej
najdobráckejšej
najžobráckejšej
najmudráckejšej
najpašeráckejšej
najbosoráckejšej
najchytráckejšej
najzálesáckejšej
najsvetáckejšej
najfurtáckejšej
najsprostáckejšej
najvšiváckejšej
najfešáckejšej
najmladíckejšej
najkatolíckejšej
najzbohatlíckejšej
najstraníckejšej
najúradníckejšej
najobchodníckejšej
najneprajníckejšej
najnásilníckejšej
najpriekopníckejšej
najúžerníckejšej
najopatrníckejšej
najrozvratníckejšej
najlichotníckejšej
najvlastníckejšej
najkoristníckejšej
najuličníckejšej
najspiatočníckejšej
najlabužníckejšej
najbridkejšej
najprudkejšej
najďalekejšej
najprostorekejšej
najprchkejšej
najkrehkejšej
najvlhkejšej
najšikmookejšej
najdivokejšej
najsypkejšej
najhorkejšej
najsnobskejšej
najsrbskejšej
najkanadskejšej
najholandskejšej
najislandskejšej
najneľudskejšej
najľudskejšej
najšvédskejšej
najpotmehúdskejšej
najčeskejšej
najlokajskejšej
najlapajskejšej
najplebejskejšej
najkórejskejšej
najfarizejskejšej
najárijskejšej
najsvojskejšej
najburžujskejšej
najšibalskejšej
najportugalskejšej
najšpanielskejšej
najanjelskejšej
najľudomilskejšej
najstaromilskejšej
najdiabolskejšej
najmongolskejšej
najfiškálskejšej
najgenerálskejšej
najintelektuálskejšej
najislamskejšej
najpozemskejšej
najparomskejšej
najdámskejšej
najbohémskejšej
najgalganskejšej
najtrhanskejšej
najgrobianskejšej
najtalianskejšej
najmešťianskejšej
najmegalomanskejšej
najpanskejšej
najveľkopanskejšej
najtyranskejšej
najkatanskejšej
najsatanskejšej
najslovanskejšej
najsparťanskejšej
najkresťanskejšej
najvojenskejšej
najdžentlmenskejšej
najpanenskejšej
najosvietenskejšej
najslovenskejšej
najčlovečenskejšej
najchlapčenskejšej
najdievčenskejšej
najženskejšej
najdedinskejšej
najhrdinskejšej
najmaterinskejšej
najdetinskejšej
najslovinskejšej
najjaponskejšej
najlaponskejšej
najrumunskejšej
najmohamedánskejšej
najcigánskejšej
najchuligánskejšej
najintrigánskejšej
najvegetariánskejšej
najšlendriánskejšej
najrepublikánskejšej
najrománskejšej
najgermánskejšej
najpánskejšej
najskupánskejšej
najluteránskejšej
najfiligránskejšej
najšarlatánskejšej
najkapitánskejšej
najsamaritánskejšej
najpuritánskejšej
najliliputánskejšej
najkalvínskejšej
najmacedónskejšej
najmaďarónskejšej
strigônskejšej
najstrigônskejšej
najšpehúnskejšej
najšplhúnskejšej
najkriklúnskejšej
najšalamúnskejšej
najchrapúnskejšej
najchvastúnskejšej
najkrikľúnskejšej
najploskejšej
najchlapskejšej
najeurópskejšej
najbarbarskejšej
najbulharskejšej
najšaľbiarskejšej
najfigliarskejšej
najzápadniarskejšej
najsviniarskejšej
najpravičiarskejšej
najľavičiarskejšej
najmaďarskejšej
najštréberskejšej
najgavalierskejšej
najbohatierskejšej
najrytierskejšej
najzverskejšej
najfušerskejšej
najkantorskejšej
najmentorskejšej
najpropagátorskejšej
najuzurpátorskejšej
najdiktátorskejšej
najexperimentátorskejšej
najnovátorskejšej
najmoralizátorskejšej
najkolonizátorskejšej
najinkvizítorskejšej
najpotvorskejšej
najtrochárskejšej
najsuchárskejšej
ľahtikárskejšej
najľahtikárskejšej
najchválenkárskejšej
najtajnostkárskejšej
najsvätuškárskejšej
najtmárskejšej
najvizionárskejšej
najmamonárskejšej
najhusárskejšej
najtatárskejšej
najsamotárskejšej
najbeťárskejšej
najhazardérskejšej
najamatérskejšej
najpozérskejšej
najkacírskejšej
najírskejšej
najnórskejšej
najfičúrskejšej
najsýrskejšej
najdetskejšej
najsvetskejšej
najkomediantskejšej
najmudrlantskejšej
najšpekulantskejšej
najkapitulantskejšej
najignorantskejšej
najdiletantskejšej
najbyzantskejšej
najkonzumentskejšej
najegyptskejšej
najkamarátskejšej
najpirátskejšej
najhulvátskejšej
najestétskejšej
najhuncútskejšej
najruskejšej
najotcovskejšej
najžidovskejšej
najbohovskejšej
najkocúrkovskejšej
najšelmovskejšej
najbláznovskejšej
najlitovskejšej
najčertovskejšej
najkráľovskejšej
najkňazskejšej
najulievačskejšej
najpodrývačskejšej
najpätolizačskejšej
najzaháľačskejšej
najburičskejšej
najnepriateľskejšej
najpriateľskejšej
najtrpiteľskejšej
najpoľskejšej
najnašskejšej
najmacošskejšej
najkamošskejšej
najčernošskejšej
najdivošskejšej
najleňošskejšej
najlotyšskejšej
najjudášskejšej
najpápežskejšej
najbožskejšej
najmužskejšej
najparížskejšej
najvratkejšej
najbritkejšej
najkrotkejšej
najvrtkejšej
najplytkejšej
najrezkejšej
najslizkejšej
najklzkejšej
najväzkejšej
najhlúpučkejšej
najčistučkejšej
najsvižkejšej
nedbalejšej
najnedbalejšej
zúfalejšej
najzúfalejšej
nekalejšej
najnekalejšej
pomalejšej
najpomalejšej
nedokonalejšej
najnedokonalejšej
ospalejšej
najospalejšej
zastaralejšej
zhýralejšej
najzhýralejšej
zaostalejšej
najzaostalejšej
zachovalejšej
najzachovalejšej
trvalejšej
najtrvalejšej
vytrvalejšej
najvytrvalejšej
oblejšej
najoblejšej
najzapadlejšej
usadlejšej
najusadlejšej
jedlejšej
najjedlejšej
mdlejšej
najmdlejšej
podlejšej
najpodlejšej
zbabelejšej
najzbabelejšej
osamelejšej
najosamelejšej
uvedomelejšej
najuvedomelejšej
nesmelejšej
najnesmelejšej
umelejšej
najumelejšej
ošumelejšej
najošumelejšej
ojedinelejšej
najojedinelejšej
dospelejšej
najdospelejšej
osirelejšej
najosirelejšej
vrelejšej
najvrelejšej
najobsiahlejšej
najďalekosiahlejšej
najtiahlejšej
rozľahlejšej
najrozľahlejšej
nahluchlejšej
najnahluchlejšej
zbehlejšej
najzbehlejšej
zvrhlejšej
najzvrhlejšej
ostrouhlejšej
najostrouhlejšej
najnáhlejšej
najplnoštíhlejšej
najokrúhlejšej
spôsobilejšej
najspôsobilejšej
odrodilejšej
najodrodilejšej
zhovädilejšej
najzhovädilejšej
roztomilejšej
najroztomilejšej
bohumilejšej
najbohumilejšej
spanilejšej
najspanilejšej
hnilejšej
najhnilejšej
previnilejšej
najprevinilejšej
zdvorilejšej
nezdvorilejšej
najnezdvorilejšej
najzdvorilejšej
ušľachtilejšej
najušľachtilejšej
zženštilejšej
najzženštilejšej
zvlčilejšej
najzvlčilejšej
otužilejšej
najotužilejšej
zaslúžilejšej
najzaslúžilejšej
vleklejšej
najvleklejšej
lesklejšej
najlesklejšej
vypuklejšej
najvypuklejšej
obvyklejšej
neobvyklejšej
najneobvyklejšej
najobvyklejšej
nezvyklejšej
najnezvyklejšej
teplejšej
najteplejšej
najšťúplejšej
nevrlejšej
najnevrlejšej
skleslejšej
najskleslejšej
zvislejšej
najzvislejšej
závislejšej
nezávislejšej
najnezávislejšej
najzávislejšej
súvislejšej
nesúvislejšej
najnesúvislejšej
najsúvislejšej
kyslejšej
najkyslejšej
svetlejšej
najsvetlejšej
najútlejšej
strnulejšej
najstrnulejšej
plynulejšej
najplynulejšej
čulejšej
najčulejšej
starobylejšej
najstarobylejšej
oplzlejšej
najoplzlejšej
najstálejšej
zašlejšej
najzašlejšej
priamejšej
nepriamejšej
najnepriamejšej
najpriamejšej
kradmejšej
najkradmejšej
striedmejšej
najstriedmejšej
zrejmejšej
najzrejmejšej
samozrejmejšej
najsamozrejmejšej
šikmejšej
najšikmejšej
kolmejšej
najkolmejšej
vedomejšej
sebavedomejšej
najsebavedomejšej
cieľavedomejšej
najcieľavedomejšej
nevedomejšej
najnevedomejšej
najvedomejšej
povedomejšej
najpovedomejšej
lakomejšej
najlakomejšej
chromejšej
najchromejšej
strmejšej
najstrmejšej
skusmejšej
najskusmejšej
letmejšej
najletmejšej
neznámejšej
najneznámejšej
svetoznámejšej
najsvetoznámejšej
najneogabanejšej
najneohrabanejšej
najzanedbanejšej
najpojebanejšej
najvyjebanejšej
najprešibanejšej
najošklbanejšej
najpoďobanejšej
najnebadanejšej
najusporiadanejšej
najzažiadanejšej
najskladanejšej
najnadanejšej
najhľadanejšej
najoddanejšej
najpoddanejšej
najrozgajdanejšej
najodovzdanejšej
najnepredvídanejšej
najnevídanejšej
najzaprisahanejšej
najpošahanejšej
najťahanejšej
najsťahanejšej
najuťahanejšej
najrozťahanejšej
najnastráchanejšej
najustráchanejšej
najneokrôchanejšej
najošúchanejšej
najneslýchanejšej
najzabehanejšej
najrozbehanejšej
najtrhanejšej
najotrhanejšej
najstrhanejšej
najvybíjanejšej
najuplakanejšej
najnečakanejšej
najnaľakanejšej
najpoľakanejšej
najvyľakanejšej
najstriekanejšej
najusmrkanejšej
najupískanejšej
najufňukanejšej
najmykanejšej
najnafúkanejšej
najfŕkanejšej
najodhodlanejšej
najnevzdelanejšej
najvzdelanejšej
najrozoklanejšej
najnepovolanejšej
najpovolanejšej
najsklamanejšej
najlámanejšej
najprehnanejšej
najukonanejšej
najzamestnanejšej
najvyrovnanejšej
najrozmaznanejšej
najotrepanejšej
najošarpanejšej
najvyčerpanejšej
najzastaranejšej
najustaranejšej
najnadudranejšej
najnaberanejšej
najnevyberanejšej
najodmeranejšej
najneprimeranejšej
najprimeranejšej
najcieľuprimeranejšej
najrozihranejšej
najvyhranejšej
najvyoranejšej
najvypranejšej
najschátranejšej
najrozháranejšej
najvybúranejšej
najvyžranejšej
najneokresanejšej
najneotesanejšej
najpomotanejšej
najvítanejšej
najsčítanejšej
najnespútanejšej
najnahnevanejšej
najrozhnevanejšej
najupracovanejšej
najdiferencovanejšej
najnaradovanejšej
najnajedovanejšej
najrozjedovanejšej
najsledovanejšej
najfundovanejšej
najštudovanejšej
najzačudovanejšej
najblazeovanejšej
najprivilegovanejšej
najzachovanejšej
najnevychovanejšej
najvychovanejšej
najpruhovanejšej
najvykrajovanejšej
najutajovanejšej
najkockovanejšej
najsprostredkovanejšej
najbodkovanejšej
najnekvalifikovanejšej
najkvalifikovanejšej
najkomplikovanejšej
najvyumelkovanejšej
najžilkovanejšej
najčlánkovanejšej
najčipkovanejšej
najdierkovanejšej
najvzorkovanejšej
najkvietkovanejšej
najmriežkovanejšej
najprúžkovanejšej
najzamilovanejšej
najmilovanejšej
najškolovanejšej
najkontrolovanejšej
najizolovanejšej
najdeprimovanejšej
najrenomovanejšej
najformovanejšej
najinformovanejšej
najrezignovanejšej
najkombinovanejšej
najkoordinovanejšej
najrafinovanejšej
najdisciplinovanejšej
najdisponovanejšej
najindisponovanejšej
najexponovanejšej
najzunovanejšej
najplánovanejšej
najhendikepovanejšej
najemancipovanejšej
najskorumpovanejšej
najrozčarovanejšej
najperovanejšej
najcifrovanejšej
najšifrovanejšej
najintegrovanejšej
najnepozorovanejšej
najkoncentrovanejšej
najfrustrovanejšej
najšnurovanejšej
najkárovanejšej
najmelírovanejšej
najštruktúrovanejšej
najzainteresovanejšej
najvystresovanejšej
najplisovanejšej
najvatovanejšej
najkvetovanejšej
najlimitovanejšej
najafektovanejšej
najdezorientovanejšej
najtalentovanejšej
najakceptovanejšej
najscestovanejšej
najpestovanejšej
najdistingvovanejšej
najkultivovanejšej
najrezervovanejšej
najzakomplexovanejšej
najcivilizovanejšej
najštylizovanejšej
najorganizovanejšej
najsynchronizovanejšej
najpolarizovanejšej
najmotorizovanejšej
najmaľovanejšej
najnefalšovanejšej
najprerušovanejšej
najvykorisťovanejšej
najangažovanejšej
najmrežovanejšej
najrozorvanejšej
najobávanejšej
najneočakávanejšej
najvyrezávanejšej
najzasnívanejšej
najužívanejšej
prisťahúvanejšej
neprisťahúvanejšej
najobývanejšej
najprerývanejšej
najneviazanejšej
najpreviazanejšej
najmazanejšej
najrozmazanejšej
najulízanejšej
najčačanejšej
najvykričanejšej
najpôvabnejšej
najzvukomalebnejšej
najvelebnejšej
najnehanebnejšej
najhanebnejšej
najdarebnejšej
najfarebnejšej
najrôznofarebnejšej
najpestrofarebnejšej
najnetrebnejšej
najnepotrebnejšej
najpotrebnejšej
najprosebnejšej
najchválitebnejšej
najnepravdepodobnejšej
najpravdepodobnejšej
najpodobnejšej
najozdobnejšej
najhanobnejšej
najdarobnejšej
najchorobnejšej
najneosobnejšej
najosobnejšej
najspôsobnejšej
najtúžobnejšej
najzhubnejšej
najsľubnejšej
najchybnejšej
najnepochybnejšej
najpochybnejšej
najbezchybnejšej
najnehybnejšej
najneohybnejšej
najohybnejšej
najvábnejšej
najvecnejšej
najnemocnejšej
najmocnejšej
najnápomocnejšej
najbezmocnejšej
najnebojácnejšej
najprácnejšej
najkajúcnejšej
najvrúcnejšej
najzáhadnejšej
najriadnejšej
najneporiadnejšej
najporiadnejšej
najchladnejšej
najhladnejšej
najladnejšej
najneodkladnejšej
najkladnejšej
najskladnejšej
najrozkladnejšej
najnákladnejšej
najzákladnejšej
najpríkladnejšej
najdôkladnejšej
najúkladnejšej
najnesúladnejšej
najsúladnejšej
najhromadnejšej
najnenápadnejšej
najnápadnejšej
najzápadnejšej
najjuhozápadnejšej
najseverozápadnejšej
najobradnejšej
najpodradnejšej
najbezradnejšej
najvlastizradnejšej
najzradnejšej
najzásadnejšej
najvadnejšej
najbezvadnejšej
najzadnejšej
najnepriehľadnejšej
najpriehľadnejšej
najneprehľadnejšej
najprehľadnejšej
najbezohľadnejšej
najnevzhľadnejšej
najvzhľadnejšej
najúhľadnejšej
najnezbednejšej
najnadtriednejšej
najmedzitriednejšej
najjednotriednejšej
najprvotriednejšej
najdôslednejšej
najšerednejšej
najprednejšej
najbezprostrednejšej
najvýstrednejšej
najneposednejšej
najnezodpovednejšej
najzodpovednejšej
najnevšednejšej
najvražednejšej
najfrigidnejšej
najhybridnejšej
najočividnejšej
najslobodnejšej
najpoľutovaniahodnejšej
najnezávideniahodnejšej
najzávideniahodnejšej
najlahodnejšej
najnepriechodnejšej
najpriechodnejšej
najprotichodnejšej
najneschodnejšej
najschodnejšej
najvýchodnejšej
najjuhovýchodnejšej
najseverovýchodnejšej
najbezvýchodnejšej
najnehodnejšej
najctihodnejšej
najpamätihodnejšej
najhodnejšej
najvierohodnejšej
najpozoruhodnejšej
najtrestuhodnejšej
najobdivuhodnejšej
najpodivuhodnejšej
najnevhodnejšej
najchvályhodnejšej
najnedôveryhodnejšej
najúctyhodnejšej
najnerozhodnejšej
najrozhodnejšej
najnepríhodnejšej
najpríhodnejšej
najnevýhodnejšej
najnaničhodnejšej
najneškodnejšej
najškodnejšej
najplodnejšej
najspodnejšej
najprotinárodnejšej
najnárodnejšej
najpronárodnejšej
najprírodnejšej
najúrodnejšej
najpodvodnejšej
najzvodnejšej
najbezodnejšej
najneštandardnejšej
najštandardnejšej
najavantgardnejšej
najhazardnejšej
najnemilosrdnejšej
najmilosrdnejšej
najabsurdnejšej
najnecudnejšej
najcudnejšej
najpaskudnejšej
najbludnejšej
najobludnejšej
najbrudnejšej
najtrudnejšej
najosudnejšej
najčudnejšej
najkľudnejšej
najzjazdnejšej
najpozdnejšej
najbezuzdnejšej
najohyzdnejšej
najprázdnejšej
najfádnejšej
najnevládnejšej
najpádnejšej
najťažkopádnejšej
najparádnejšej
najsmädnejšej
najmorbídnejšej
najperfídnejšej
najsolídnejšej
najrapídnejšej
najstupídnejšej
najmódnejšej
najstaromódnejšej
najsúdnejšej
najvľúdnejšej
najškrobenejšej
najzrobenejšej
najzhrbenejšej
najzadubenejšej
najozubenejšej
najzaľúbenejšej
najuhladenejšej
najzladenejšej
najrozladenejšej
najnadradenejšej
najpodradenejšej
najrozvadenejšej
najrozhľadenejšej
najubiedenejšej
najriedenejšej
najzriedenejšej
najnapajedenejšej
najsústredenejšej
najusedenejšej
najpoškodenejšej
najnasrdenejšej
najnadurdenejšej
najunudenejšej
najznudenejšej
najpopudenejšej
najstudenejšej
najpodráždenejšej
najtrafenejšej
najutajenejšej
najznepokojenejšej
najzahnojenejšej
najozbrojenejšej
najstrojenejšej
najnezaobalenejšej
najzaobalenejšej
najšialenejšej
najužialenejšej
najrozžialenejšej
najúžialenejšej
najspomalenejšej
najzaoblenejšej
najokrídlenejšej
najucelenejšej
najoddelenejšej
najcielenejšej
najstmelenejšej
najstrelenejšej
najzrýchlenejšej
najunáhlenejšej
najsilenejšej
najvysilenejšej
najusmoklenejšej
najzakuklenejšej
najubolenejšej
najškolenejšej
najsolenejšej
najusoplenejšej
najskreslenejšej
najnamyslenejšej
najzamyslenejšej
najpremyslenejšej
najnedomyslenejšej
najnerozmyslenejšej
najrozmyslenejšej
najnapálenejšej
najustálenejšej
najrozčúlenejšej
najpomýlenejšej
najvzpriamenejšej
najuzimenejšej
najtlmenejšej
najuvedomenejšej
najlomenejšej
najvyhranenejšej
najranenejšej
najzadebnenejšej
najodôvodnenejšej
najzaneprázdnenejšej
najnepodmienenejšej
najpodmienenejšej
najosrienenejšej
najkorenenejšej
najplnenejšej
najzvlnenejšej
najzjemnenejšej
najnaklonenejšej
najzronenejšej
najobrnenejšej
najumiernenejšej
najzasnenejšej
najstiesnenejšej
najneopodstatnenejšej
najopodstatnenejšej
najoduševnenejšej
najpreduchovnenejšej
najspriaznenejšej
najspríbuznenejšej
najnechránenejšej
najpretučnenejšej
najuvoľnenejšej
najprekvapenejšej
najochlpenejšej
najotupenejšej
najstrápenejšej
najutrápenejšej
najnepodarenejšej
najpodarenejšej
najvydarenejšej
najrozjarenejšej
najočarenejšej
najzmierenejšej
najosirenejšej
najzamokrenejšej
najoneskorenejšej
najzamorenejšej
najmorenejšej
najznetvorenejšej
najotvorenejšej
najpootvorenejšej
vyostrenejšej
najpobúrenejšej
najzachmúrenejšej
najnamosúrenejšej
najzamosúrenejšej
najrozzúrenejšej
najvychýrenejšej
najroztrasenejšej
najzdesenejšej
najnadnesenejšej
najprenesenejšej
najpovznesenejšej
najnedonosenejšej
najpridusenejšej
najzhnusenejšej
najsvetaskúsenejšej
najneskúsenejšej
najskúsenejšej
najvybrúsenejšej
najroztrúsenejšej
najnehatenejšej
najstratenejšej
najroztratenejšej
najzrohovatenejšej
najzanietenejšej
najosvietenejšej
najpopletenejšej
najrozpoltenejšej
najosihotenejšej
najosamotenejšej
najzjednotenejšej
vyhrotenejšej
najurastenejšej
najzrastenejšej
najolistenejšej
najnaradostenejšej
najostenejšej
najnazlostenejšej
najustarostenejšej
najzhustenejšej
najrozpustenejšej
najznechutenejšej
najvychytenejšej
najzvrátenejšej
najpomätenejšej
najprecítenejšej
najrozcítenejšej
najpomútenejšej
najzarmútenejšej
najskormútenejšej
najnenútenejšej
najnenasýtenejšej
najnasýtenejšej
najroztrieštenejšej
najzoženštenejšej
najsploštenejšej
najpremrštenejšej
najpobavenejšej
najvyjavenejšej
najblahoslavenejšej
najunavenejšej
najzmeravenejšej
najpripravenejšej
najrozvravenejšej
najzavšivavenejšej
najdrevenejšej
najrozochvenejšej
najvycivenejšej
najudivenejšej
najprecitlivenejšej
najrozcitlivenejšej
najpokrivenejšej
najpodvyživenejšej
najutkvenejšej
najčervenejšej
najnedokrvenejšej
najrozvetvenejšej
najotrávenejšej
najzarazenejšej
najurazenejšej
najobmedzenejšej
najneprirodzenejšej
najprirodzenejšej
najurodzenejšej
najuslzenejšej
najneohrozenejšej
najohrozenejšej
najzhrozenejšej
najnamrzenejšej
najrozmrzenejšej
najtlačenejšej
najzamračenejšej
najpresvedčenejšej
najosvedčenejšej
najuveličenejšej
najzničenejšej
najcvičenejšej
najvycvičenejšej
najzvlčenejšej
najrozkročenejšej
najtočenejšej
najroztrpčenejšej
najrozhorčenejšej
najnapaprčenejšej
najzastrčenejšej
najučenejšej
najzmučenejšej
najodlúčenejšej
najskľúčenejšej
najpojašenejšej
najnaplašenejšej
najpoplašenejšej
najsplašenejšej
najnastrašenejšej
najzastrašenejšej
najustrašenejšej
najvystrašenejšej
najnadšenejšej
najvznešenejšej
najnatešenejšej
najneutešenejšej
najutešenejšej
najpohoršenejšej
najnasršenejšej
najnerušenejšej
najneporušenejšej
najrozrušenejšej
najvzrušenejšej
najskrúšenejšej
najpovýšenejšej
najzvýšenejšej
najblaženejšej
najpreťaženejšej
najsťaženejšej
najvyťaženejšej
najzadlženejšej
najzúboženejšej
najnepodloženejšej
najzloženejšej
najneuváženejšej
najvyváženejšej
najponíženejšej
najzníženejšej
najvyslúženejšej
najvytúženejšej
najroztúženejšej
najzúženejšej
najrozšafnejšej
najtrefnejšej
najamorfnejšej
najhúfnejšej
najvágnejšej
najvrchnejšej
najpovrchnejšej
najsinejšej
najnepoddajnejšej
najpoddajnejšej
najpredajnejšej
najradodajnejšej
najsmerodajnejšej
najfajnejšej
najkrajnejšej
najneprajnejšej
najprajnejšej
najblahoprajnejšej
najdobroprajnejšej
najtajnejšej
najľahostajnejšej
najneobyčajnejšej
najobyčajnejšej
najnezvyčajnejšej
najzvyčajnejšej
najčarodejnejšej
najnádejnejšej
najbeznádejnejšej
najneochvejnejšej
najrecesijnejšej
najfantazijnejšej
najtvrdošijnejšej
najbohabojnejšej
najodbojnejšej
najpriebojnejšej
najnevýbojnejšej
najvýbojnejšej
najnepokojnejšej
najpokojnejšej
najnespokojnejšej
najspokojnejšej
najopojnejšej
najstrojnejšej
najobstojnejšej
najneprístojnejšej
najnedôstojnejšej
najdôstojnejšej
najbujnejšej
najkujnejšej
najnečujnejšej
najčujnejšej
najnepeknejšej
najpitoresknejšej
najgrotesknejšej
najbrisknejšej
najkalnejšej
najkvapalnejšej
najzápalnejšej
najpochvalnejšej
najnepohodlnejšej
najpohodlnejšej
najnepravidelnejšej
najpravidelnejšej
najstrašidelnejšej
najrozdielnejšej
najpekelnejšej
najnepriestrelnejšej
najpriemyselnejšej
najnezmyselnejšej
najdômyselnejšej
najživelnejšej
najkúzelnejšej
najúčelnejšej
najbezúčelnejšej
najvariabilnejšej
najlabilnejšej
najrentabilnejšej
najadaptabilnejšej
najstabilnejšej
najdebilnejšej
najkompatibilnejšej
najflexibilnejšej
najsenzibilnejšej
najmobilnejšej
najagilnejšej
najľudomilnejšej
najsuchomilnejšej
najvlhkomilnejšej
najteplomilnejšej
najsvetlomilnejšej
najstudenomilnejšej
najvetromilnejšej
najsmilnejšej
najsenilnejšej
najsterilnejšej
najnenásilnejšej
najnásilnejšej
najinfantilnejšej
najcivilnejšej
najservilnejšej
najdolnejšej
najodolnejšej
najnezdolnejšej
najvrcholnejšej
najfrivolnejšej
najmŕtvolnejšej
najduchaplnejšej
najstrastiplnejšej
najplnejšej
najohľaduplnejšej
najtajuplnejšej
najláskyplnejšej
najneúplnejšej
najúplnejšej
najprítulnejšej
najútulnejšej
najnáchylnejšej
najúchylnejšej
najmylnejšej
najneomylnejšej
najomylnejšej
najglobálnejšej
najškandálnejšej
najideálnejšej
najnereálnejšej
najireálnejšej
najreálnejšej
najkatastrofálnejšej
najlegálnejšej
najpatriarchálnejšej
najšpeciálnejšej
najneoficiálnejšej
najoficiálnejšej
najasociálnejšej
najparciálnejšej
najkomediálnejšej
najkolegiálnejšej
najgeniálnejšej
najkoloniálnejšej
najprincipiálnejšej
najindustriálnejšej
najbeštiálnejšej
najtriviálnejšej
najžoviálnejšej
najlojálnejšej
najradikálnejšej
najrustikálnejšej
najmuzikálnejšej
najlokálnejšej
najoptimálnejšej
najneformálnejšej
najformálnejšej
najabnormálnejšej
najnenormálnejšej
najnormálnejšej
najfenomenálnejšej
najkardinálnejšej
najoriginálnejšej
najnacionálnejšej
najiracionálnejšej
najracionálnejšej
najintencionálnejšej
najemocionálnejšej
najproporcionálnejšej
najneprofesionálnejšej
najprofesionálnejšej
najliberálnejšej
najintegrálnejšej
najamorálnejšej
najnemorálnejšej
najmorálnejšej
najteatrálnejšej
najširokospektrálnejšej
najneutrálnejšej
najnaturálnejšej
najštrukturálnejšej
najkolosálnejšej
najkapitálnejšej
najorientálnejšej
najornamentálnejšej
najsentimentálnejšej
najenvironmentálnejšej
najmonumentálnejšej
najbrutálnejšej
najindividuálnejšej
najintelektuálnejšej
najschválnejšej
najoválnejšej
najuniverzálnejšej
najsubtílnejšej
najneklamnejšej
najklamnejšej
najomamnejšej
najveľavýznamnejšej
najbezvýznamnejšej
najobjemnejšej
najdojemnejšej
najnepríjemnejšej
najneforemnejšej
najtemnejšej
najprízemnejšej
najzimnejšej
najtajomnejšej
najneoblomnejšej
najsrdcelomnejšej
najkrkolomnejšej
najvierolomnejšej
najdaromnejšej
najohromnejšej
najskromnejšej
najduchaprítomnejšej
najničomnejšej
najprotireformnejšej
najproreformnejšej
najuniformnejšej
najnekonformnejšej
najkonformnejšej
najnonkonformnejšej
najenormnejšej
najumnejšej
najostroumnejšej
najkonzumnejšej
najnerozumnejšej
najrozumnejšej
najšumnejšej
najextrémnejšej
najnelegitímnejšej
najlegitímnejšej
najintímnejšej
najbezbrannejšej
najpriestrannejšej
najnestrannejšej
najvšestrannejšej
najmenejcennejšej
najdrahocennejšej
najrovnocennejšej
najbezcennejšej
najkaždodennejšej
najkamennejšej
najplamennejšej
najiskrennejšej
najjesennejšej
najnehostinnejšej
najpohostinnejšej
najnečinnejšej
najzločinnejšej
najúčinnejšej
najzákonnejšej
najvýkonnejšej
najblahosklonnejšej
najnáklonnejšej
najvonnejšej
najjemnozrnnejšej
najplynnejšej
najprofánnejšej
najhumánnejšej
najspontánnejšej
najobscénnejšej
najmondénnejšej
najhomogénnejšej
najkarcinogénnejšej
najkancerogénnejšej
najpatogénnejšej
najsuverénnejšej
najsalónnejšej
najmonotónnejšej
najrukolapnejšej
najškriepnejšej
najštiepnejšej
najchlipnejšej
najvtipnejšej
najostrovtipnejšej
najdôvtipnejšej
najbojaschopnejšej
najvývojaschopnejšej
najživotaschopnejšej
najakcieschopnejšej
najkonkurencieschopnejšej
najneschopnejšej
najprevádzkyschopnejšej
najobranyschopnejšej
najkúpyschopnejšej
najútrpnejšej
najnepodkupnejšej
najpodkupnejšej
najspupnejšej
najotupnejšej
najpotupnejšej
najnedostupnejšej
najdostupnejšej
najpostupnejšej
najzostupnejšej
najvzostupnejšej
najneprístupnejšej
najprístupnejšej
najneústupnejšej
najstereotypnejšej
najtrápnejšej
najblahodarnejšej
najživotodarnejšej
najzdarnejšej
najjarnejšej
najrozmarnejšej
najsparnejšej
najvýtvarnejšej
najbizarnejšej
najjadrnejšej
najúdernejšej
najmalichernejšej
najnádhernejšej
najnemiernejšej
najmiernejšej
najzákernejšej
najnadpriemernejšej
najpriemernejšej
najrovnomernejšej
najrozmernejšej
najúmernejšej
najnesúmernejšej
najčipernejšej
najopernejšej
najveternejšej
najcharakternejšej
najbezcharakternejšej
najsevernejšej
najľahkovernejšej
najmalovernejšej
najhodnovernejšej
najdôvernejšej
najmizernejšej
černejšej
najčernejšej
najpočernejšej
najpríšernejšej
najneodbornejšej
najodbornejšej
najstriebornejšej
najsvetobornejšej
najvzdornejšej
najohňovzdornejšej
najžiaruvzdornejšej
najmrazuvzdornejšej
najpokornejšej
najkomornejšej
najhumornejšej
najúmornejšej
najtopornejšej
najspornejšej
najúspornejšej
najrozpornejšej
najzápornejšej
najúpornejšej
najnemotornejšej
najdvornejšej
najsvornejšej
najštýlotvornejšej
najnepozornejšej
najpozornejšej
najvzornejšej
najnázornejšej
najchatrnejšej
najnepatrnejšej
najopatrnejšej
najspurnejšej
najsolidárnejšej
najlapidárnejšej
najlegendárnejšej
najnehospodárnejšej
najhospodárnejšej
najvulgárnejšej
najfamiliárnejšej
najexemplárnejšej
najregulárnejšej
najsekulárnejšej
najnepopulárnejšej
najmárnejšej
najimaginárnejšej
najkuloárnejšej
najsuchopárnejšej
najliterárnejšej
najarbitrárnejšej
najutilitárnejšej
najelementárnejšej
najbulvárnejšej
najtvárnejšej
najmnohotvárnejšej
najjednotvárnejšej
najšvárnejšej
najefemérnejšej
najležérnejšej
najobšírnejšej
najžírnejšej
najfolklórnejšej
najsonórnejšej
najprovizórnejšej
najiluzórnejšej
najobskúrnejšej
najchmúrnejšej
najpochmúrnejšej
najpošmúrnejšej
najsúrnejšej
najminiatúrnejšej
najkoloratúrnejšej
najštruktúrnejšej
najnekultúrnejšej
najmultikultúrnejšej
najkultúrnejšej
najbravúrnejšej
najchýrnejšej
najnejasnejšej
najjasnejšej
najokrasnejšej
najotrasnejšej
najčasnejšej
najvčasnejšej
najsúčasnejšej
najbesnejšej
najsecesnejšej
najdesnejšej
najčudesnejšej
najnoblesnejšej
najadresnejšej
najnepresnejšej
najpresnejšej
najexpresnejšej
najnemóresnejšej
najtesnejšej
najúlisnejšej
najkomisnejšej
najnekompromisnejšej
najkompromisnejšej
najopisnejšej
najpopisnejšej
najkrasopisnejšej
najhonosnejšej
najďalekonosnejšej
najzlatonosnejšej
najsmrtonosnejšej
najskazonosnejšej
najneúnosnejšej
najúnosnejšej
najvýnosnejšej
najneúprosnejšej
najdrsnejšej
najdusnejšej
najnevkusnejšej
najvkusnejšej
najhnusnejšej
najluxusnejšej
najspásnejšej
najkrásnejšej
najzdatnejšej
najvýdatnejšej
najpodplatnejšej
najpoplatnejšej
najmatnejšej
najšpatnejšej
najneobratnejšej
najobratnejšej
najnespratnejšej
najspratnejšej
najmárnotratnejšej
najpodvratnejšej
najprevratnejšej
najnezvratnejšej
najzávratnejšej
najnepodstatnejšej
najstatnejšej
najchvatnejšej
najklebetnejšej
najšľachetnejšej
najnemajetnejšej
najmajetnejšej
najkoketnejšej
najletnejšej
najmoletnejšej
najkompletnejšej
najvzletnejšej
najzáletnejšej
najošemetnejšej
najpodnetnejšej
najkabaretnejšej
najoperetnejšej
najobozretnejšej
najpočetnejšej
najnepríčetnejšej
najosobitnejšej
najnecitnejšej
najexplicitnejšej
najútlocitnejšej
najjemnocitnejšej
najbezcitnejšej
najsúcitnejšej
najnekvalitnejšej
najprioritnejšej
najinsitnejšej
najpriesvitnejšej
najkompaktnejšej
najabstraktnejšej
najtaktnejšej
najexaktnejšej
najdefektnejšej
najperfektnejšej
najkorektnejšej
najkonfliktnejšej
najstriktnejšej
najpahltnejšej
najpedantnejšej
najredundantnejšej
najextravagantnejšej
najelegantnejšej
najarogantnejšej
najvariantnejšej
najpikantnejšej
najmarkantnejšej
najriskantnejšej
najgalantnejšej
najnonšalantnejšej
najbrilantnejšej
najšarmantnejšej
najdominantnejšej
najfrapantnejšej
najtolerantnejšej
najinteresantnejšej
najmilitantnejšej
najinstantnejšej
najirelevantnejšej
najrelevantnejšej
najrazantnejšej
najimpozantnejšej
najdecentnejšej
najdekadentnejšej
najevidentnejšej
najurgentnejšej
najambivalentnejšej
najbenevolentnejšej
najkorpulentnejšej
najtemperamentnejšej
najvehementnejšej
najprominentnejšej
najimpertinentnejšej
najtransparentnejšej
najindiferentnejšej
najlatentnejšej
najnekompetentnejšej
najkompetentnejšej
najpotentnejšej
najkonzistentnejšej
najkonzekventnejšej
najnesolventnejšej
najsolventnejšej
najinsolventnejšej
najbigotnejšej
najochotnejšej
najlakotnejšej
najgramotnejšej
najhmotnejšej
najhrmotnejšej
najnejednotnejšej
najjednotnejšej
najhodnotnejšej
najplnohodnotnejšej
najlopotnejšej
najkrvopotnejšej
najneskrotnejšej
najčistotnejšej
najživotnejšej
najničotnejšej
najpromptnejšej
najintrovertnejšej
najextrovertnejšej
najmaškrtnejšej
najkomfortnejšej
najslastnejšej
najvlastnejšej
najnemastnejšej
najmastnejšej
najkontrastnejšej
najstrastnejšej
najnešťastnejšej
najnemiestnejšej
najbolestnejšej
najnerestnejšej
najtrestnejšej
najnečestnejšej
najčestnejšej
najpočestnejšej
najmravopočestnejšej
najtristnejšej
najnenávistnejšej
najočistnejšej
najnaozajstnejšej
najozajstnejšej
najradostnejšej
najškodoradostnejšej
najakostnejšej
najúzkostnejšej
najžalostnejšej
najbelostnejšej
najcelostnejšej
najcnostnejšej
najslávnostnejšej
najčnostnejšej
najbezstarostnejšej
najbytostnejšej
najneľútostnejšej
najrobustnejšej
najpriepustnejšej
najrozpustnejšej
najneprípustnejšej
najprípustnejšej
najnechutnejšej
najchutnejšej
najhutnejšej
najmohutnejšej
najsmutnejšej
najnevyhnutnejšej
najurputnejšej
najukrutnejšej
najozrutnejšej
najneodbytnejšej
najsvojbytnejšej
najnedobytnejšej
najblahobytnejšej
najblankytnejšej
najnenásytnejšej
najobligátnejšej
najdelikátnejšej
najunikátnejšej
najmalátnejšej
najdezolátnejšej
najseparátnejšej
najakurátnejšej
najmajestátnejšej
najadekvátnejšej
najdiétnejšej
najkonkrétnejšej
najdiskrétnejšej
najindiskrétnejšej
najkomótnejšej
najakútnejšej
najpokútnejšej
najrezolútnejšej
najmútnejšej
najzištnejšej
najzvláštnejšej
najzábavnejšej
najohavnejšej
najobjavnejšej
najhlavnejšej
najúhlavnejšej
najsplavnejšej
najoslavnejšej
najneúnavnejšej
najúnavnejšej
najnemravnejšej
najmravnejšej
najvýpravnejšej
najotravnejšej
najveľavravnejšej
najpravdovravnejšej
najmnohovravnejšej
najmálovravnejšej
najsústavnejšej
najvýstavnejšej
najkaľavnejšej
najcirkevnejšej
najúsmevnejšej
najpevnejšej
najspevnejšej
najvýhrevnejšej
najnaivnejšej
najobdivnejšej
najdivnejšej
najpodivnejšej
najprotivnejšej
najnezáživnejšej
najzáživnejšej
najvýživnejšej
najsrandovnejšej
najšvandovnejšej
najduchovnejšej
najvýchovnejšej
najbojovnejšej
najnešikovnejšej
najšikovnejšej
najpokojamilovnejšej
najporiadkumilovnejšej
najhudbymilovnejšej
najslobodymilovnejšej
najpravdymilovnejšej
najusilovnejšej
najzánovnejšej
najvarovnejšej
najčarovnejšej
najrovnejšej
najvodorovnejšej
najnespisovnejšej
najspisovnejšej
najšpásovnejšej
najžartovnejšej
najhurtovnejšej
najhorkokrvnejšej
najmálokrvnejšej
najchladnokrvnejšej
najbezkrvnejšej
najvplyvnejšej
najnedávnejšej
najstarodávnejšej
najneslávnejšej
najvíťazoslávnejšej
najprotiprávnejšej
najsvojprávnejšej
najplnoprávnejšej
najrovnoprávnejšej
najnesprávnejšej
najlascívnejšej
najmasívnejšej
najpasívnejšej
najagresívnejšej
najregresívnejšej
najprogresívnejšej
najdepresívnejšej
najrepresívnejšej
najexpresívnejšej
najkreatívnejšej
najnegatívnejšej
najiniciatívnejšej
najkomunikatívnejšej
najprovokatívnejšej
najrelatívnejšej
najšpekulatívnejšej
najkumulatívnejšej
najdeklaratívnejšej
najimperatívnejšej
najoperatívnejšej
najinšpiratívnejšej
najkonšpiratívnejšej
najpejoratívnejšej
najdekoratívnejšej
najilustratívnejšej
najdemonštratívnejšej
najmeditatívnejšej
najcharitatívnejšej
najautoritatívnejšej
najostentatívnejšej
najreprezentatívnejšej
najkonzervatívnejšej
najsenzitívnejšej
najpozitívnejšej
najaktívnejšej
najrádioaktívnejšej
najatraktívnejšej
najneefektívnejšej
najobjektívnejšej
najsubjektívnejšej
najselektívnejšej
najflektívnejšej
najkolektívnejšej
najperspektívnejšej
najdirektívnejšej
najinvektívnejšej
najreštriktívnejšej
najkontraproduktívnejšej
najproduktívnejšej
najdeštruktívnejšej
najinštruktívnejšej
najkonštruktívnejšej
najpreventívnejšej
najemotívnejšej
najeruptívnejšej
najasertívnejšej
najsugestívnejšej
najreflexívnejšej
najabrazívnejšej
najimpulzívnejšej
najexpanzívnejšej
najdefenzívnejšej
najofenzívnejšej
najintenzívnejšej
najextenzívnejšej
najexplozívnejšej
najerozívnejšej
najexkluzívnejšej
najnepočúvnejšej
najpočúvnejšej
najlaxnejšej
najkomplexnejšej
najfixnejšej
najparadoxnejšej
najortodoxnejšej
najobraznejšej
najdôraznejšej
najnevýraznejšej
najbezvýraznejšej
najľúbeznejšej
najexpanznejšej
najkontroverznejšej
najperverznejšej
najpríbuznejšej
najsvojráznejšej
najnehoráznejšej
najotáznejšej
najinváznejšej
najzáväznejšej
najobéznejšej
najpompéznejšej
najprecíznejšej
najkoncíznejšej
najkolíznejšej
najgracióznejšej
najambicióznejšej
najminucióznejšej
najgrandióznejšej
najodióznejšej
najreligióznejšej
najserióznejšej
najmysterióznejšej
najkurióznejšej
najgustióznejšej
najviskóznejšej
najškandalóznejšej
najškrupulóznejšej
najrigoróznejšej
najkoróznejšej
najmoróznejšej
najmonštruóznejšej
najvirtuóznejšej
najnervóznejšej
najkonfúznejšej
najprovokačnejšej
najoblačnejšej
najkrvilačnejšej
najlačnejšej
najdiskriminačnejšej
najmnohoznačnejšej
najjednoznačnejšej
najvýznačnejšej
najuštipačnejšej
najvybračnejšej
najmračnejšej
najdekoračnejšej
najpriezračnejšej
najzázračnejšej
najhydratačnejšej
najagitačnejšej
najkonfrontačnejšej
najsebestačnejšej
najposmievačnejšej
najpochlebovačnejšej
najpochybovačnejšej
najpožadovačnejšej
najpanovačnejšej
najinovačnejšej
najvystatovačnejšej
najrozkazovačnejšej
najrozhadzovačnejšej
najdobyvačnejšej
najpožívačnejšej
najdecentralizačnejšej
najsenzačnejšej
najnevďačnejšej
najpovďačnejšej
najsvedčnejšej
najdobrosrdečnejšej
najdriečnejšej
najpriečnejšej
najbáječnejšej
najtanečnejšej
najjedinečnejšej
najslnečnejšej
najnebezpečnejšej
najživotunebezpečnejšej
najchýrečnejšej
najvýrečnejšej
najvšetečnejšej
najnetradičnejšej
najtradičnejšej
najšibeničnejšej
najdýchavičnejšej
najakčnejšej
najinfekčnejšej
najfunkčnejšej
najobštrukčnejšej
najdeštrukčnejšej
najdisonančnejšej
najtendenčnejšej
najkonkurenčnejšej
najinvenčnejšej
najnekonvenčnejšej
najkonvenčnejšej
najúskočnejšej
najemočnejšej
najvýnimočnejšej
najnenáročnejšej
najsviatočnejšej
najstatočnejšej
najnedostatočnejšej
najužitočnejšej
najneskutočnejšej
najzbytočnejšej
najútočnejšej
najsmútočnejšej
najkoncepčnejšej
najabsorpčnejšej
najkomerčnejšej
najproporčnejšej
najnehlučnejšej
najhlučnejšej
najrevolučnejšej
najnerozlučnejšej
najpoučnejšej
najmravoučnejšej
najstručnejšej
najzručnejšej
najzvučnejšej
najľubozvučnejšej
najsúzvučnejšej
najnáučnejšej
najvláčnejšej
najrozvláčnejšej
najžiaľnejšej
najslabomyseľnejšej
najslobodomyseľnejšej
najľahkomyseľnejšej
najhlbokomyseľnejšej
najťažkomyseľnejšej
najmalomyseľnejšej
najtrudnomyseľnejšej
najmárnomyseľnejšej
najdobromyseľnejšej
najchoromyseľnejšej
najprostomyseľnejšej
najzanedbateľnejšej
najnebadateľnejšej
najbadateľnejšej
najovládateľnejšej
najnedýchateľnejšej
najneprijateľnejšej
najprijateľnejšej
najželateľnejšej
najneodolateľnejšej
najnezdolateľnejšej
najneodvolateľnejšej
najporovnateľnejšej
najznateľnejšej
najpoznateľnejšej
najrozpoznateľnejšej
najrozoznateľnejšej
najštiepateľnejšej
najrozoberateľnejšej
najnepopierateľnejšej
najroztierateľnejšej
najzmerateľnejšej
najneopísateľnejšej
najhmatateľnejšej
najnečitateľnejšej
najčitateľnejšej
najnevyspytateľnejšej
najzapamätateľnejšej
najnespočítateľnejšej
najnevypočítateľnejšej
najspracovateľnejšej
najneopakovateľnejšej
najzužitkovateľnejšej
najredukovateľnejšej
najreprodukovateľnejšej
najnedefinovateľnejšej
najpozorovateľnejšej
najakceptovateľnejšej
najzúčtovateľnejšej
najpožívateľnejšej
najpoužívateľnejšej
najobývateľnejšej
najpreukázateľnejšej
najnezadržateľnejšej
najneudržateľnejšej
najudržateľnejšej
najneprozreteľnejšej
najprozreteľnejšej
najupotrebiteľnejšej
najneciteľnejšej
najciteľnejšej
najnenahraditeľnejšej
najviditeľnejšej
najdeliteľnejšej
najvyčísliteľnejšej
najvysvetliteľnejšej
najzraniteľnejšej
najospravedlniteľnejšej
najsplniteľnejšej
najuskutočniteľnejšej
najneodškriepiteľnejšej
najnepochopiteľnejšej
najpochopiteľnejšej
najnezmieriteľnejšej
najspasiteľnejšej
najneotrasiteľnejšej
najneznesiteľnejšej
najznesiteľnejšej
najzistiteľnejšej
najrozlúštiteľnejšej
najnenapraviteľnejšej
najnastaviteľnejšej
najnepredstaviteľnejšej
najprestaviteľnejšej
najnevysloviteľnejšej
najstráviteľnejšej
najneporaziteľnejšej
najporaziteľnejšej
najliečiteľnejšej
najnezlučiteľnejšej
najzlučiteľnejšej
najneriešiteľnejšej
najriešiteľnejšej
najpotešiteľnejšej
najnepolepšiteľnejšej
najrozlíšiteľnejšej
najnezabudnuteľnejšej
najzvládnuteľnejšej
najnedosiahnuteľnejšej
najdosiahnuteľnejšej
najpostrehnuteľnejšej
najpostihnuteľnejšej
najzvinuteľnejšej
najnepreniknuteľnejšej
najpotuteľnejšej
najpočuteľnejšej
najvoľnejšej
najsvojvoľnejšej
najblahovoľnejšej
najpovoľnejšej
najpozvoľnejšej
najdochvíľnejšej
najbôľnejšej
najsamopašnejšej
najroztopašnejšej
najprašnejšej
najfešnejšej
najsmiešnejšej
najhriešnejšej
najposmešnejšej
najvýsmešnejšej
najprospešnejšej
najúspešnejšej
najbezútešnejšej
najodlišnejšej
najrozkošnejšej
najfalošnejšej
najplošnejšej
najsošnejšej
najvýbušnejšej
najnepriedušnejšej
najpriedušnejšej
najveľkodušnejšej
najmalodušnejšej
najdobrodušnejšej
najvzdušnejšej
najneslušnejšej
najslušnejšej
najneposlušnejšej
najrušnejšej
najkrušnejšej
najpyšnejšej
najbezostyšnejšej
najživočíšnejšej
najctibažnejšej
najslávybažnejšej
najobtiažnejšej
najvlažnejšej
najvýhražnejšej
najvýstražnejšej
najobsažnejšej
najbezobsažnejšej
najprísažnejšej
najkrivoprísažnejšej
najobťažnejšej
najťažnejšej
najrozťažnejšej
najpredbežnejšej
najpriebežnejšej
najnežnejšej
najpribližnejšej
najknižnejšej
najnedostižnejšej
najsvižnejšej
najpobožnejšej
najbezbožnejšej
najzbožnejšej
najnábožnejšej
najnemožnejšej
najmožnejšej
najzámožnejšej
najobstarožnejšej
najosožnejšej
najmátožnejšej
najsúdržnejšej
najzáslužnejšej
najúslužnejšej
najmužnejšej
najdružnejšej
najpodružnejšej
najdobrodružnejšej
najpružnejšej
najinštruktážnejšej
najodvážnejšej
najľahkovážnejšej
najnerozvážnejšej
najrozvážnejšej
najprestížnejšej
sverepejšej
najsverepejšej
tupejšej
najtupejšej
skúpejšej
najskúpejšej
priamočiarejšej
najpriamočiarejšej
jarejšej
najjarejšej
bujarejšej
najbujarejšej
chrabrejšej
najchrabrejšej
štedrejšej
najštedrejšej
bodrejšej
najbodrejšej
modrejšej
najmodrejšej
šerejšej
najšerejšej
mokrejšej
najmokrejšej
príkrejšej
najpríkrejšej
chorejšej
najchorejšej
sporejšej
najsporejšej
kyprejšej
najkyprejšej
pestrejšej
najpestrejšej
ostrejšej
najostrejšej
bystrejšej
najbystrejšej
chytrejšej
najchytrejšej
ponurejšej
najponurejšej
čírejšej
najčírejšej
šírejšej
najšírejšej
belasejšej
najbelasejšej
úzkoprsejšej
najúzkoprsejšej
kusejšej
najkusejšej
lysejšej
najlysejšej
veľkorysejšej
najveľkorysejšej
najjarabatejšej
najgambatejšej
najhrbatejšej
najkostrbatejšej
najhubatejšej
najzubatejšej
najšpicatejšej
najbradatejšej
najnahatejšej
najbruchatejšej
najnohatejšej
najparohatejšej
najrohatejšej
najjednoliatejšej
najusmiatejšej
najvysmiatejšej
najprepiatejšej
najdojatejšej
najpredpojatejšej
najnezaujatejšej
najzaujatejšej
najstrakatejšej
najfľakatejšej
najzúbkatejšej
najokatejšej
najpupkatejšej
najpahorkatejšej
najpyskatejšej
najkľukatejšej
najrožkatejšej
najkrídlatejšej
najhranatejšej
najškrobnatejšej
najrybnatejšej
najplecnatejšej
najvodnatejšej
najsrdnatejšej
najrudnatejšej
najľudnatejšej
najhviezdnatejšej
najvápenatejšej
najmachnatejšej
najšupinatejšej
najštetinatejšej
najškutinatejšej
najrovinatejšej
najkrovinatejšej
najnížinatejšej
najolejnatejšej
najskalnatejšej
najsvalnatejšej
najtelnatejšej
najžilnatejšej
najstepnatejšej
najokuliarnatejšej
najpernatejšej
najhornatejšej
najcukornatejšej
najsírnatejšej
najlesnatejšej
najprsnatejšej
najmäsnatejšej
najblatnatejšej
najkvetnatejšej
najchobotnatejšej
najlistnatejšej
najplstnatejšej
najostnatejšej
najkostnatejšej
najsrstnatejšej
najortutnatejšej
najšťavnatejšej
najdrevnatejšej
najvrstevnatejšej
najhúževnatejšej
najolovnatejšej
najkrvnatejšej
najtrávnatejšej
najžľaznatejšej
najsopečnatejšej
najbradavičnatejšej
najživičnatejšej
najlaločnatejšej
najpiesočnatejšej
najjazyčnatejšej
najmúčnatejšej
najuhoľnatejšej
najmozoľnatejšej
najpapuľnatejšej
najstrapatejšej
najčapatejšej
najčľapatejšej
najchlpatejšej
najkrpatejšej
najrozospatejšej
najvybratejšej
najbachratejšej
najnenažratejšej
najvlasatejšej
najnosatejšej
najustatejšej
najhlavatejšej
najjedovatejšej
najvrchovatejšej
najžilkovatejšej
najvinovatejšej
najnaslovovzatejšej
najuvzatejšej
najfúzatejšej
najpolovičatejšej
najbucľatejšej
najhrboľatejšej
najguľatejšej
najbaňatejšej
najhuňatejšej
najplešatejšej
najšišatejšej
najkošatejšej
najušatejšej
najzaťatejšej
najježatejšej
najležatejšej
najuzavretejšej
najzovretejšej
najvyzretejšej
najprebitejšej
najosobitejšej
najvybitejšej
najplecitejšej
najnápaditejšej
najzásaditejšej
najsrditejšej
najspojitejšej
najzavalitejšej
najzemitejšej
najsvedomitejšej
najblanitejšej
najrozmanitejšej
najčlenitejšej
najkorenitejšej
najnahnitejšej
najprehnitejšej
najhlinitejšej
najvláknitejšej
najvlnitejšej
najškvrnitejšej
najzrnitejšej
najpodnapitejšej
najpodpitejšej
najprepitejšej
najopitejšej
najhlasitejšej
najmäsitejšej
najspletitejšej
najdrevitejšej
najhubovitejšej
najhlúbovitejšej
najpracovitejšej
najsrdcovitejšej
najvrecovitejšej
najhviezdicovitejšej
najvidlicovitejšej
najihlicovitejšej
najvajcovitejšej
najvalcovitejšej
najzvoncovitejšej
najstrapcovitejšej
najkopcovitejšej
najtrucovitejšej
najhadovitejšej
najschodovitejšej
najsudovitejšej
najhviezdovitejšej
najkaskádovitejšej
najstádovitejšej
najsvahovitejšej
najmachovitejšej
najprachovitejšej
najšľachovitejšej
najvrchovitejšej
najrohovitejšej
najkruhovitejšej
najglejovitejšej
najolejovitejšej
najkopijovitejšej
najlojovitejšej
najnáznakovitejšej
najzúbkovitejšej
najsúdkovitejšej
najstromčekovitejšej
najzvončekovitejšej
najmozaikovitejšej
najobdĺžnikovitejšej
najlievikovitejšej
najžilkovitejšej
najpílkovitejšej
najjamkovitejšej
najzlomkovitejšej
najčipkovitejšej
najchrupkovitejšej
najpahorkovitejšej
najštrkovitejšej
najrúrkovitejšej
najpieskovitejšej
najdoskovitejšej
najskratkovitejšej
najnitkovitejšej
najkôstkovitejšej
najskrutkovitejšej
najúryvkovitejšej
najjazykovitejšej
najpovrázkovitejšej
najhákovitejšej
najoblúkovitejšej
najmačkovitejšej
najpaličkovitejšej
najobličkovitejšej
najihličkovitejšej
najhrčkovitejšej
najhorúčkovitejšej
najjazýčkovitejšej
najguľkovitejšej
najškatuľkovitejšej
najfľaškovitejšej
najhruškovitejšej
najpráškovitejšej
najrožkovitejšej
najútržkovitejšej
najsteblovitejšej
najzrkadlovitejšej
najsklovitejšej
najhmlovitejšej
najrôsolovitejšej
najheslovitejšej
najmetlovitejšej
najžulovitejšej
najuzlovitejšej
najšpirálovitejšej
najílovitejšej
najpílovitejšej
najjamovitejšej
najšelmovitejšej
najstromovitejšej
najgumovitejšej
najihlanovitejšej
najzanovitejšej
najmenovitejšej
najvretenovitejšej
najrybinovitejšej
najklinovitejšej
najhuspeninovitejšej
najšupinovitejšej
najvlnovitejšej
najzvonovitejšej
najzrnovitejšej
najplánovitejšej
najpánovitejšej
najrefrénovitejšej
najlavínovitejšej
najšablónovitejšej
najetapovitejšej
najkopovitejšej
najstĺpovitejšej
najrebrovitejšej
najobrovitejšej
najjadrovitejšej
najtanierovitejšej
najuhrovitejšej
najvzdorovitejšej
najnádorovitejšej
najvejárovitejšej
najpórovitejšej
najkôrovitejšej
najrúrovitejšej
najlastúrovitejšej
najklasovitejšej
najterasovitejšej
najesovitejšej
najelipsovitejšej
najpsovitejšej
najoctovitejšej
najchrastovitejšej
najkapustovitejšej
najpodkovovitejšej
najvrstvovitejšej
najjazvovitejšej
najpošvovitejšej
najpovrazovitejšej
najnárazovitejšej
najžľazovitejšej
najreťazovitejšej
najslizovitejšej
najtorzovitejšej
najhľuzovitejšej
najfrázovitejšej
najrázovitejšej
najtézovitejšej
najželéovitejšej
najklišéovitejšej
najžlčovitejšej
najhrčovitejšej
najlúčovitejšej
najgýčovitejšej
najkŕčovitejšej
najkužeľovitejšej
najhomoľovitejšej
najcibuľovitejšej
najguľovitejšej
najmušľovitejšej
najhrebeňovitejšej
najlupeňovitejšej
najstupňovitejšej
najkašovitejšej
najsieťovitejšej
najvežovitejšej
najkožovitejšej
najrozvitejšej
najželezitejšej
najrozpačitejšej
najírečitejšej
najneurčitejšej
najurčitejšej
najpiesčitejšej
najostražitejšej
najzažitejšej
najpeňažitejšej
najodťažitejšej
najnenáležitejšej
najnáležitejšej
najdôležitejšej
najprežitejšej
najrozložitejšej
najnepretržitejšej
najroztržitejšej
najvžitejšej
najštvoruhlastejšej
najokrúhlastejšej
najkyslastejšej
najhlinastejšej
najčernastejšej
najmodrastejšej
najnasprostastejšej
najpodlhovastejšej
najčastejšej
najsebaistejšej
najfarbistejšej
najneistejšej
najzápalistejšej
najhmlistejšej
najtienistejšej
najmenistejšej
najhlinistejšej
najvlnistejšej
najstrunistejšej
najtônistejšej
najmočaristejšej
najstriebristejšej
najvetristejšej
najblatistejšej
najzlatistejšej
najnečistejšej
najúzemčistejšej
najtlstejšej
najprostejšej
najsprostejšej
najbohapustejšej
najpustejšej
najnadutejšej
najtekutejšej
najochabnutejšej
najjebnutejšej
najšibnutejšej
najdrbnutejšej
najzapadnutejšej
najposadnutejšej
najzabudnutejšej
najzvädnutejšej
najklenutejšej
najnatiahnutejšej
najpretiahnutejšej
najutiahnutejšej
najnadýchnutejšej
najskrehnutejšej
najpohnutejšej
najvyvinutejšej
najzahriaknutejšej
najpreľaknutejšej
najzľaknutejšej
najzomknutejšej
najzatrpknutejšej
najdotknutejšej
najzakríknutejšej
najzamĺknutejšej
najnapnutejšej
najvypnutejšej
najstŕpnutejšej
najustrnutejšej
najvyhasnutejšej
najužasnutejšej
najsklesnutejšej
najutisnutejšej
najspustnutejšej
najvisutejšej
najmrzutejšej
najzarytejšej
najkrytejšej
najskrytejšej
najspätejšej
najupätejšej
najvypätejšej
najsvätejšej
najľútejšej
najsýtejšej
najgalbavejšej
najšklbavejšej
najkolembavejšej
najťarbavejšej
najštrbavejšej
najvyhýbavejšej
najhĺbavejšej
najpotácavejšej
najopadavejšej
najsedavejšej
najusedavejšej
najzvedavejšej
najhojdavejšej
najbodavejšej
najhlodavejšej
najvodavejšej
najhvízdavejšej
najnabádavejšej
najbádavejšej
najhádavejšej
najpredvídavejšej
najpohŕdavejšej
najvŕzgavejšej
najťahavejšej
najpichavejšej
najmrchavejšej
najprchavejšej
najšúchavejšej
najostýchavejšej
najzbiehavejšej
najnaliehavejšej
najpriliehavejšej
najpehavejšej
najkarhavejšej
najtrhavejšej
najšmuhavejšej
najpľuhavejšej
najváhavejšej
najrúhavejšej
najzdĺhavejšej
najzadŕhavejšej
najpijavejšej
najovíjavejšej
najzajakavejšej
najľakavejšej
najhabkavejšej
najskackavejšej
najtackavejšej
najzriedkavejšej
najnariekavejšej
najškriekavejšej
najroztekavejšej
najštekavejšej
najblikavejšej
najpodnikavejšej
najprenikavejšej
najkyselkavejšej
najjamkavejšej
najchrumkavejšej
najnepremokavejšej
najpremokavejšej
najtľapkavejšej
najlepkavejšej
najlipkavejšej
najhopkavejšej
najchrupkavejšej
najtarkavejšej
najžmurkavejšej
najtraskavejšej
najliskavejšej
najláskavejšej
najvráskavejšej
najblýskavejšej
najvrtkavejšej
najnutkavejšej
najsykavejšej
najskákavejšej
najlákavejšej
najčičíkavejšej
najhúkavejšej
najnedočkavejšej
najločkavejšej
najbrčkavejšej
najhrčkavejšej
najškŕkavejšej
najlíškavejšej
najbelavejšej
najfrflavejšej
najsvojhlavejšej
najstrmhlavejšej
najtvrdohlavejšej
najlilavejšej
najpopolavejšej
najpiplavejšej
najšiplavejšej
najplavejšej
najprplavejšej
najhatlavejšej
najšmatlavejšej
najsálavejšej
najtúlavejšej
najšušlavejšej
najlámavejšej
najdojímavejšej
najrozjímavejšej
najvnímavejšej
najnevšímavejšej
najvšímavejšej
najskúmavejšej
najfufnavejšej
najšpinavejšej
najsinavejšej
najbarnavejšej
najbrnavejšej
najmaznavejšej
najnapínavejšej
najpopínavejšej
najvypínavejšej
najrozpínavejšej
najrapavejšej
najštiepavejšej
najkarpavejšej
najspavejšej
najšnupavejšej
najnechápavejšej
najchápavejšej
najtápavejšej
najstúpavejšej
najbabravejšej
najžobravejšej
najdravejšej
najmľandravejšej
najhundravejšej
najmodravejšej
najdudravejšej
najnezdravejšej
najderavejšej
najdotieravejšej
najnevtieravejšej
najvtieravejšej
najzvieravejšej
najprezieravejšej
najžieravejšej
najzžieravejšej
najmeravejšej
najkučeravejšej
najžeravejšej
najsychravejšej
najihravejšej
najhravejšej
najškamravejšej
najtemravejšej
najzimomravejšej
najšomravejšej
najpravejšej
najpátravejšej
najprekáravejšej
najtáravejšej
najpažravejšej
najžravejšej
najjasavejšej
najklesavejšej
najhnisavejšej
najrysavejšej
najkolísavejšej
najknísavejšej
najobetavejšej
najtrblietavejšej
najprelietavejšej
najlietavejšej
najzamietavejšej
najodmietavejšej
najjachtavejšej
najchrochtavejšej
najšuchtavejšej
najkmitavejšej
najkoktavejšej
najhltavejšej
najštebotavejšej
najjagotavejšej
najligotavejšej
najchichotavejšej
najšuchotavejšej
najmihotavejšej
najškrekotavejšej
najžblnkotavejšej
najdrkotavejšej
najhrkotavejšej
najzurkotavejšej
najhukotavejšej
najrapotavejšej
najškripotavejšej
najdžavotavejšej
najčaptavejšej
najleptavejšej
najkyptavejšej
najchrastavejšej
najchvastavejšej
najvypočítavejšej
najvyčítavejšej
najštikútavejšej
najpútavejšej
najspýtavejšej
najusmievavejšej
najpodozrievavejšej
najupodozrievavejšej
najzhovievavejšej
najspevavejšej
najvšivavejšej
najmokvavejšej
najčervavejšej
najnekrvavejšej
najkrvavejšej
najštvavejšej
najkývavejšej
najsplývavejšej
najrozplývavejšej
najvyzývavejšej
najdobiedzavejšej
najhrdzavejšej
najvynachádzavejšej
najslzavejšej
najhryzavejšej
najpodlízavejšej
najkĺzavejšej
najdomŕzavejšej
najzaliečavejšej
najhrčavejšej
najotáčavejšej
najpoúčavejšej
najškrabľavejšej
najgrambľavejšej
najsvrbľavejšej
najsmradľavejšej
najdengľavejšej
najpichľavejšej
najľavejšej
najškrekľavejšej
najkrikľavejšej
najkľavejšej
najpiskľavejšej
najšmykľavejšej
najboľavejšej
najdrapľavejšej
najchrapľavejšej
najchripľavejšej
najškripľavejšej
najsipľavejšej
najštipľavejšej
najsopľavejšej
najchudorľavejšej
najchorľavejšej
najhorľavejšej
najtrasľavejšej
najcintľavejšej
najchytľavejšej
najbútľavejšej
najškuľavejšej
najmazľavejšej
najmeňavejšej
najhuhňavejšej
najvoňavejšej
najokúňavejšej
najryšavejšej
najzadúšavejšej
najšušťavejšej
najblyšťavejšej
najzrážavejšej
najhrabivejšej
najškľabivejšej
najdrobivejšej
najpôsobivejšej
najvábivejšej
najchladivejšej
najsliedivejšej
najodstredivejšej
najšedivejšej
najplodivejšej
najvodivejšej
najpovzbudivejšej
najodpudivejšej
najnepravdivejšej
najopravdivejšej
najdaždivejšej
najdráždivejšej
najhrejivejšej
najhojivejšej
najznepokojivejšej
najuspokojivejšej
najhanblivejšej
najhanoblivejšej
najpohyblivejšej
najclivejšej
najbedlivejšej
najškodlivejšej
najnespravodlivejšej
najskrivodlivejšej
najpohrdlivejšej
najzábudlivejšej
najpopudlivejšej
najsamoopelivejšej
najnespoľahlivejšej
najtrúchlivejšej
najnenáhlivejšej
najnáhlivejšej
najpŕhlivejšej
najšteklivejšej
najtklivejšej
najnedotklivejšej
najháklivejšej
najošklivejšej
najklamlivejšej
najnedbanlivejšej
najzdanlivejšej
najtrúfanlivejšej
najhanlivejšej
najuznanlivejšej
najospanlivejšej
najtrvanlivejšej
najmlčanlivejšej
najneznášanlivejšej
najznášanlivejšej
najzdržanlivejšej
najnemenlivejšej
najpremenlivejšej
najmenlivejšej
najúpenlivejšej
najučenlivejšej
najpríčinlivejšej
najchlácholivejšej
najškrieplivejšej
najžiarlivejšej
najzmierlivejšej
najperlivejšej
najhorlivejšej
najsvárlivejšej
najbúrlivejšej
najnecitlivejšej
najcitlivejšej
najjednotlivejšej
najšťastlivejšej
najzávistlivejšej
najúzkostlivejšej
najstarostlivejšej
najpamätlivejšej
najhnevlivejšej
najgazdovlivejšej
najšanovlivejšej
najšporovlivejšej
najbojazlivejšej
najnákazlivejšej
najstriezlivejšej
najtrpezlivejšej
najkvílivejšej
najplačlivejšej
najnežičlivejšej
najžičlivejšej
najstrašlivejšej
najpohoršlivejšej
najopovržlivejšej
najurážlivejšej
najpovážlivejšej
najopovážlivejšej
najuvážlivejšej
najtlmivejšej
najšumivejšej
najmámivejšej
najpodmanivejšej
najlenivejšej
najpenivejšej
najpráchnivejšej
najoslnivejšej
najvlnivejšej
najzvonivejšej
najmárnivejšej
najtiesnivejšej
najplesnivejšej
najsnivejšej
najdunivejšej
najzunivejšej
najnepriaznivejšej
najpriaznivejšej
najbláznivejšej
najtrýznivejšej
najgánivejšej
najvášnivejšej
najprekvapivejšej
najškriepivejšej
najsipivejšej
najžiarivejšej
najhašterivejšej
najiskrivejšej
najsporivejšej
najšvitorivejšej
najtvorivejšej
najjatrivejšej
najjastrivejšej
najpodozrivejšej
najjasnozrivejšej
najvírivejšej
najhýrivejšej
najdesivejšej
najsivejšej
najdusivejšej
najblativejšej
najnepoctivejšej
najpoctivejšej
najúctivejšej
najsamovznietivejšej
najsvietivejšej
najprívetivejšej
najtancachtivejšej
najbojachtivejšej
najchtivejšej
najziskuchtivejšej
najvedychtivejšej
najdychtivejšej
najvládychtivejšej
najpomstychtivejšej
najchamtivejšej
najšantivejšej
najnelichotivejšej
najlichotivejšej
najpotivejšej
najdobrotivejšej
najchraptivejšej
najškrtivejšej
najšelestivejšej
najbolestivejšej
najpomstivejšej
najctižiadostivejšej
najžiadostivejšej
najžalostivejšej
najmilostivejšej
najchúlostivejšej
najľútostivejšej
najľstivejšej
najklátivejšej
najštítivejšej
najšuštivejšej
najdrvivejšej
najčervivejšej
najplazivejšej
najmrazivejšej
najmizivejšej
najpresvedčivejšej
najliečivejšej
najprotirečivejšej
najničivejšej
najrojčivejšej
najnástojčivejšej
najpálčivejšej
najzádumčivejšej
najuhrančivejšej
najdrnčivejšej
najbezočivejšej
najzádrapčivejšej
najústupčivejšej
najprieberčivejšej
najzáderčivejšej
najpoverčivejšej
najnedôverčivejšej
najdôverčivejšej
najchrčivejšej
najhrčivejšej
najnekrčivejšej
najkrčivejšej
najzhovorčivejšej
najzurčivejšej
najmučivejšej
najbzučivejšej
najsyčivejšej
najpáčivejšej
najklíčivejšej
najzáhaľčivejšej
najprašivejšej
najplešivejšej
najvrtošivejšej
najpustošivejšej
najslušivejšej
najrušivejšej
najsnaživejšej
najnevraživejšej
najťaživejšej
najlživejšej
najneduživejšej
najnáruživejšej
najkrúživejšej
najonakvejšej
najmĺkvejšej
najkakaovejšej
najdobovejšej
najpravicovejšej
najľavicovejšej
najnáladovejšej
najbezzásadovejšej
najľadovejšej
najtrendovejšej
najvodovejšej
najčokoládovejšej
najúvahovejšej
najporuchovejšej
najoddychovejšej
najprepychovejšej
najtvarohovejšej
najpartiovejšej
najhokejovejšej
najcesnakovejšej
najbrakovejšej
najrockovejšej
najúpadkovejšej
najlahôdkovejšej
najpaprikovejšej
najlievikovejšej
najfolkovejšej
najčítankovejšej
najrokovejšej
najpokrokovejšej
najbezvýchodiskovejšej
najziskovejšej
najnedostatkovejšej
najnávykovejšej
najcukríkovejšej
najšpičkovejšej
najchvíľkovejšej
najukážkovejšej
najfutbalovejšej
najfialovejšej
najjalovejšej
najmetalovejšej
najkaramelovejšej
najviacúčelovejšej
najúzkoprofilovejšej
najcviklovejšej
najfistulovejšej
najaprílovejšej
najštýlovejšej
najviacvýznamovejšej
najmnohovýznamovejšej
najbezproblémovejšej
najkrémovejšej
najsystémovejšej
najcyklámenovejšej
najfajnovejšej
najprvoplánovejšej
najkofeínovejšej
najkarmínovejšej
najrapovejšej
najhandrovejšej
najcharakterovejšej
najcukrovejšej
najhororovejšej
najlekvárovejšej
najneférovejšej
najférovejšej
najchlórovejšej
najazúrovejšej
najbasovejšej
najkasovejšej
najmasovejšej
najstresovejšej
najkokosovejšej
najtyrkysovejšej
najzamatovejšej
najstratovejšej
najtuctovejšej
najústretovejšej
najsvetovejšej
najpohotovejšej
najšportovejšej
najkapustovejšej
najšarlátovejšej
najkávovejšej
najkazovejšej
najdžezovejšej
najbronzovejšej
najkrízovejšej
najgýčovejšej
najkŕčovejšej
najcibuľovejšej
najoranžovejšej
najbéžovejšej
najmladistvejšej
najcelistvejšej
najčerstvejšej
najmŕtvejšej
najtriezvejšej
cudzejšej
najcudzejšej
drzejšej
najdrzejšej
rúčejšej
najrúčejšej
lepšejšej
najlepšejšej
sviežejšej
najsviežejšej
dúžejšej
najdúžejšej
mäkšej
najmäkšej
belšej
najbelšej
najsmelšej
zrelšej
nezrelšej
najnezrelšej
najzrelšej
veselšej
najveselšej
nemilšej
najnemilšej
planšej
najplanšej
slanšej
najslanšej
zelenšej
najzelenšej
inšej
plnšej
najplnšej
zmysluplnšej
najzmysluplnšej
zlatšej
najzlatšej
žltšej
najžltšej
krotšej
najkrotšej
dravšej
najdravšej
divšej
najdivšej
krivšej
najkrivšej
surovšej
najsurovšej
užšej
najužšej
blažej
ježej
mrožej
vhj
patricij
marij
ázij
západoázij
stredoázij
východoázij
juhoázij
maloázij
euroázij
kj
skj
konj
oj
boj
viacboj
odboj
prieboj
plejboj
trojboj
dvojboj
osemboj
hoboj
kovboj
zboj
náboj
príboj
súboj
výboj
desaťboj
päťboj
nádoj
pôdoj
výdoj
ahoj
hahoj
všehoj
dohoj
pohoj
joj
ojoj
hojoj
jojoj
pokoj
loj
orloj
sloj
hanoj
hnoj
znoj
poj
nepoj
spoj
nápoj
prípoj
roj
zbroj
rozbroj
výzbroj
zdroj
prazdroj
priroj
kroj
výkroj
treťoroj
troj
oktroj
stroj
kladkostroj
veľkostroj
postroj
varostroj
ohňostroj
nástroj
prístroj
ústroj
výstroj
vroj
zroj
stoj
prestoj
postoj
ustoj
neustoj
zástoj
voj
čavoj
predvoj
konvoj
svoj
prisvoj
neprisvoj
tvoj
rozvoj
závoj
vývoj
interj
sfrj
sj
msj
tj
vtj
uj
buj
nekolabuj
skolabuj
neskolabuj
odškrabuj
neodškrabuj
šibuj
nešibuj
hujbuj
zahanbuj
nezahanbuj
vyzdobuj
nevyzdobuj
aprobuj
neaprobuj
zmnohonábuj
nezmnohonábuj
pacuj
nepacuj
popracuj
nepopracuj
hecuj
nehecuj
rajcuj
nerajcuj
šprajcuj
nešprajcuj
prevalcuj
neprevalcuj
dofinancuj
nedofinancuj
spolufinancuj
nespolufinancuj
ponocuj
fercuj
nefercuj
štorcuj
neštorcuj
pucuj
nepucuj
spucuj
nespucuj
vysväcuj
nevysväcuj
dokladuj
nedokladuj
suspenduj
nesuspenduj
zaboduj
nezaboduj
brigáduj
láduj
naláduj
nenaláduj
neláduj
kreuj
nekreuj
fuj
pfuj
nadroguj
nenadroguj
predroguj
nepredroguj
liturguj
neliturguj
huj
chuj
preplachuj
nepreplachuj
nachuj
nenachuj
vyšpľachuj
nevyšpľachuj
vyšplechuj
nevyšplechuj
vpichuj
nevpichuj
ocajchuj
neocajchuj
dochuj
nedochuj
pochuj
nepochuj
schuj
neschuj
uschuj
neuschuj
prevychuj
neprevychuj
pribehuj
dobehuj
nedobehuj
pristehuj
nepristehuj
slohuj
neslohuj
zadrhuj
nezadrhuj
prepluhuj
neprepluhuj
ťuhuj
licenciuj
nelicenciuj
variuj
nevariuj
juj
utajuj
neutajuj
zabojuj
nezabojuj
hujuj
jujuj
lakuj
nelakuj
preplakuj
nepreplakuj
hliadkuj
nehliadkuj
skládkuj
neskládkuj
vyslabikuj
nevyslabikuj
dedikuj
nededikuj
hudlikuj
nehudlikuj
ofajkuj
neofajkuj
zaspájkuj
nezaspájkuj
známkuj
neznámkuj
šenkuj
nešenkuj
spoluúčinkuj
nespoluúčinkuj
predrokuj
nepredrokuj
nálepkuj
nenálepkuj
naštrkuj
nenaštrkuj
zamaskuj
nezamaskuj
krtkuj
nekrtkuj
zazátkuj
nezazátkuj
odfukuj
neodfukuj
vykukuj
nevykukuj
vkuj
močovkuj
nemočovkuj
točovkuj
netočovkuj
sprevádzkuj
nesprevádzkuj
zagombíkuj
nezagombíkuj
vykolíkuj
nevykolíkuj
zagombičkuj
nezagombičkuj
sáčkuj
nesáčkuj
bežkuj
nebežkuj
šaluj
nešaluj
beluj
tuneluj
netuneluj
vytuneluj
nevytuneluj
šteluj
nešteluj
zošteluj
nezošteluj
mailuj
nemailuj
profiluj
neprofiluj
vyprofiluj
nevyprofiluj
pomiluj
ugriluj
neugriluj
ventiluj
neventiluj
predestiluj
nepredestiluj
mejluj
nemejluj
zdemoluj
nezdemoluj
veksluj
neveksluj
moduluj
artikuluj
neartikuluj
akumuluj
naakumuluj
nenaakumuluj
neakumuluj
cáluj
zacáluj
nezacáluj
necáluj
ulamuj
neulamuj
modemuj
nemodemuj
ochromuj
neochromuj
zreformuj
nezreformuj
karavanuj
nekaravanuj
röntgenuj
neröntgenuj
zröntgenuj
nezröntgenuj
preklenuj
nanominuj
nenanominuj
zvinuj
nezvinuj
zarezonuj
nezarezonuj
zrnuj
nezrnuj
saunuj
nesaunuj
zatrénuj
nezatrénuj
fönuj
nefönuj
vydrapuj
nevydrapuj
zašľapuj
nezašľapuj
recipuj
nerecipuj
skalpuj
neskalpuj
osopuj
neosopuj
vyexcerpuj
nevyexcerpuj
vyrypuj
nevyrypuj
reparuj
nereparuj
koncelebruj
nekoncelebruj
moderuj
nemoderuj
spriemeruj
nespriemeruj
buzeruj
nebuzeruj
zašifruj
nezašifruj
machruj
nemachruj
zmonitoruj
nezmonitoruj
dozoruj
nedozoruj
hapruj
nehapruj
silvestruj
nesilvestruj
prelustruj
neprelustruj
vyfutruj
nevyfutruj
vmanévruj
nevmanévruj
špáruj
nešpáruj
garníruj
negarníruj
okopíruj
neokopíruj
fasuj
nefasuj
stresuj
nestresuj
vystresuj
nevystresuj
popisuj
nepopisuj
kiksuj
nekiksuj
zavírusuj
nezavírusuj
odvírusuj
neodvírusuj
skratuj
neskratuj
skonštatuj
neskonštatuj
nafetuj
nenafetuj
anketuj
neanketuj
draftuj
nedraftuj
zedituj
nezedituj
zrajtuj
nezrajtuj
vyprojektuj
nevyprojektuj
anektuj
neanektuj
prešaltuj
neprešaltuj
prekonzultuj
neprekonzultuj
transplantuj
netransplantuj
okomentuj
neokomentuj
vyargumentuj
nevyargumentuj
zadokumentuj
nezadokumentuj
odparentuj
neodparentuj
patentuj
nepatentuj
sabotuj
nesabotuj
drotuj
nedrotuj
zošrotuj
nezošrotuj
zadaptuj
nezadaptuj
skonvertuj
asistuj
neasistuj
starostuj
nestarostuj
zahutuj
nezahutuj
vydiskutuj
nevydiskutuj
poputuj
nepoputuj
reštituuj
nereštituuj
vypravuj
nevypravuj
znovunastavuj
neznovunastavuj
predspevuj
nepredspevuj
demotivuj
inovuj
vynovuj
nevynovuj
zdravstvuj
zrelaxuj
nezrelaxuj
sexuj
nesexuj
oxeroxuj
neoxeroxuj
ponadhadzuj
neponadhadzuj
prihadzuj
neprihadzuj
pozhadzuj
nepozhadzuj
vyhradzuj
nevyhradzuj
dosadzuj
nedosadzuj
odhrdzuj
neodhrdzuj
vytvrdzuj
nevytvrdzuj
parodizuj
neparodizuj
verbalizuj
neverbalizuj
medializuj
nemedializuj
sformalizuj
nesformalizuj
znormalizuj
neznormalizuj
kriminalizuj
nekriminalizuj
profesionalizuj
neprofesionalizuj
štrukturalizuj
neštrukturalizuj
reštrukturalizuj
nereštrukturalizuj
revitalizuj
nerevitalizuj
paušalizuj
nepaušalizuj
zosystemizuj
nezosystemizuj
atomizuj
neatomizuj
anonymizuj
neanonymizuj
spoluorganizuj
nespoluorganizuj
amerikanizuj
neamerikanizuj
démonizuj
nedémonizuj
sumarizuj
nesumarizuj
zosumarizuj
nezosumarizuj
priorizuj
nepriorizuj
valorizuj
nevalorizuj
zelektrizuj
nezelektrizuj
problematizuj
neproblematizuj
sproblematizuj
nesproblematizuj
aklimatizuj
neaklimatizuj
sprivatizuj
nesprivatizuj
spolitizuj
nespolitizuj
tabuizuj
netabuizuj
relativizuj
nerelativizuj
bonzuj
nebonzuj
fačuj
nefačuj
ofačuj
neofačuj
ožobračuj
neožobračuj
obkračuj
neobkračuj
doporučuj
nedoporučuj
rozhorúčuj
nerozhorúčuj
odlaďuj
neodlaďuj
zahniezďuj
nezahniezďuj
nabaľuj
nenabaľuj
premaľuj
nepremaľuj
zoceľuj
nezoceľuj
prerozdeľuj
neprerozdeľuj
znepriateľuj
neznepriateľuj
učiteľuj
neučiteľuj
krágľuj
odkrágľuj
neodkrágľuj
nekrágľuj
prenáhľuj
neprenáhľuj
spiľuj
nespiľuj
hrkľuj
nehrkľuj
zapoľuj
nezapoľuj
zatepľuj
nezatepľuj
štempľuj
neštempľuj
obkresľuj
neobkresľuj
papuľuj
nepapuľuj
škrupuľuj
neškrupuľuj
vymaňuj
nevymaňuj
zmnohonábňuj
nezmnohonábňuj
zdomácňuj
nezdomácňuj
spriehľadňuj
nespriehľadňuj
sprehľadňuj
nesprehľadňuj
spriechodňuj
nespriechodňuj
zdôveryhodňuj
nezdôveryhodňuj
znevýhodňuj
neznevýhodňuj
sprejazdňuj
nesprejazdňuj
rozplieňuj
nerozplieňuj
zaumieňuj
nezaumieňuj
vykoreňuj
nevykoreňuj
odtajňuj
neodtajňuj
ustajňuj
neustajňuj
oslňuj
neoslňuj
zútulňuj
nezútulňuj
uzemňuj
neuzemňuj
zjemnňuj
nezjemnňuj
vystupňuj
nevystupňuj
zhodnoverňuj
nezhodnoverňuj
zahrňuj
nezahrňuj
premárňuj
nepremárňuj
znejasňuj
neznejasňuj
znekvalitňuj
neznekvalitňuj
privlastňuj
neprivlastňuj
odštátňuj
neodštátňuj
znerovnoprávňuj
neznerovnoprávňuj
zextenzívňuj
nezextenzívňuj
uväzňuj
neuväzňuj
znefunkčňuj
neznefunkčňuj
sfunkčňuj
nesfunkčňuj
znezreteľňuj
neznezreteľňuj
zavzdušňuj
nezavzdušňuj
dopašuj
vylepšuj
nevylepšuj
ohoršuj
neohoršuj
sfušuj
nesfušuj
zaretušuj
nezaretušuj
ťuj
podmasťuj
nepodmasťuj
rozradosťuj
nerozradosťuj
zhosťuj
nezhosťuj
vykosťuj
nevykosťuj
premosťuj
nepremosťuj
vyprosťuj
nevyprosťuj
rozľútosťuj
nerozľútosťuj
zosvetšťuj
nezosvetšťuj
vyvažuj
nevyvažuj
zasnežuj
nezasnežuj
protežuj
neprotežuj
buržuj
usužuj
neusužuj
otužuj
neotužuj
vystužuj
nevystužuj
vyryžuj
nevyryžuj
senážuj
nesenážuj
stážuj
nestážuj
líbyj
kyj
vyj
báj
obáj
hybáj
papagáj
háj
iháj
ťuháj
jáj
ajáj
hajáj
ajajáj
hajajáj
hjáj
máj
karavánseráj
hybááj
ťáj
heéj
ojeéj
hehéj
jéj
ojéj
príj
šíj
gój
hohój
jój
ojój
hojój
kój
sój
môj
božemôj
zabožemôj
achbožemôj
új
júj
hujúj
varúj
túj
pomýj


zobraziť všetky slová, ktoré končíme aj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme bj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme cj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ej
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ij
zobraziť všetky slová, ktoré končíme kj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme sj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme uj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme yj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme áj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme éj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme íj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ój
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ôj
zobraziť všetky slová, ktoré končíme új
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ýj


 

 
Zoznam slov -