slová končiace ia

     
Vyhľadávanie slová    počnúc        končiace      


zoznam slov, ktorá končí ia

ia
zachytávaia
krabia
tibia
gambia
zambia
columbia
kolumbia
prihlobia
neprihlobia
neprizarobia
oligosaprobia
privyrobia
sobia
prenásobia
zošesťnásobia
predzásobia
zapôsobia
nezapôsobia
uspôsobia
neuspôsobia
terbia
dubia
holubia
zubia
nezubia
arábia
amfíbia
namíbia
akríbia
tríbia
netríbia
fóbia
agorafóbia
tafefóbia
nikefóbia
vermifóbia
koinonifóbia
panfóbia
cibofóbia
akribofóbia
acidofóbia
pseudofóbia
teofóbia
vertigofóbia
logofóbia
ergofóbia
trichofóbia
heliofóbia
bakteriofóbia
gynekofóbia
tokofóbia
megalofóbia
lalofóbia
anglofóbia
bacilofóbia
gamofóbia
demofóbia
eremofóbia
aichmofóbia
termofóbia
mechanofóbia
xenofóbia
karcinofóbia
monofóbia
gynofóbia
zoofóbia
antropofóbia
topofóbia
ombrofóbia
androfóbia
hydrofóbia
aerofóbia
siderofóbia
akrofóbia
koprofóbia
astrofóbia
klaustrofóbia
pyrofóbia
thalasofóbia
talasofóbia
nosofóbia
hypsofóbia
batofóbia
thanatofóbia
tanatofóbia
patofóbia
teratofóbia
sitofóbia
parazitofóbia
nyktofóbia
fotofóbia
skotofóbia
akustofóbia
ereutofóbia
nozofóbia
myzofóbia
aeróbia
sapróbia
vyrúbia
cia
bacia
akrobacia
holubacia
dacia
dohliadacia
nadobúdacia
dojacia
nedojacia
samonabíjacia
diplomacia
jednacia
upínacia
rýchloupínacia
húpacia
lúpacia
racia
zberacia
stieracia
ideokracia
teokracia
fyziokracia
gynekokracia
bankokracia
ochlokracia
demokracia
lžidemokracia
pseudodemokracia
timokracia
nomokracia
xenokracia
technokracia
monokracia
eurokracia
byrokracia
talasokracia
gerontokracia
aristokracia
autokracia
plutokracia
otváracia
prasacia
husacia
zdržiavacia
zmiešavacia
zahrievacia
zohrievacia
vyhodnocovacia
rozhodovacia
legovacia
logovacia
ciachovacia
preplachovacia
polohovacia
pripojovacia
lakovacia
krakovacia
žliabkovacia
vstrekovacia
známkovacia
tankovacia
stránkovacia
blokovacia
maskovacia
voskovacia
skratkovacia
tunelovacia
mailovacia
mejlovacia
číslovacia
armovacia
preklenovacia
územnoplánovacia
šablónovacia
tipovacia
skalpovacia
naparovacia
odparovacia
dierovacia
bagrovacia
rozširovacia
umorovacia
ošetrovacia
ohlasovacia
časovacia
upisovacia
koksovacia
plagátovacia
kótovacia
účtovacia
vyúčtovacia
odbavovacia
vybavovacia
ozdravovacia
spravovacia
zastavovacia
oživovacia
odkazovacia
prikazovacia
dokazovacia
samoodmrazovacia
uhradzovacia
dosadzovacia
obmedzovacia
rozväzovacia
osvedčovacia
odľahčovacia
okysličovacia
rozhraničovacia
zmäkčovacia
ukončovacia
určovacia
napaľovacia
urýchľovacia
zrýchľovacia
vysvetľovacia
vychyľovacia
splnomocňovacia
uskladňovacia
oceňovacia
pozmeňovacia
uzemňovacia
pripoisťovacia
vyprosťovacia
znižovacia
udržovacia
zdržovacia
odvolávacia
vyvolávacia
obstarávacia
rozohrávacia
nasávacia
kozacia
kačacia
vrabčacia
morčacia
vytláčacia
máčacia
stáčacia
vypúšťacia
kniežacia
ježacia
pážacia
narážacia
adsorbcia
caccia
kecia
nekecia
akcia
redakcia
reakcia
abreakcia
tumefakcia
putrefakcia
likvefakcia
olfakcia
satisfakcia
protiakcia
agalakcia
hypogalakcia
hypergalakcia
impakcia
interakcia
frakcia
refrakcia
difrakcia
kongelifrakcia
infrakcia
trakcia
atrakcia
detrakcia
retrakcia
kontrakcia
protrakcia
abstrakcia
distrakcia
extrakcia
transakcia
afekcia
infekcia
parainfekcia
dezinfekcia
konfekcia
perfekcia
objekcia
subjekcia
ejekcia
dejekcia
rejekcia
bijekcia
injekcia
projekcia
diaprojekcia
videoprojekcia
introjekcia
interjekcia
lekcia
elekcia
selekcia
predilekcia
kolekcia
aspekcia
adspekcia
prospekcia
introspekcia
extrospekcia
suspekcia
inšpekcia
rekcia
brekcia
erekcia
direkcia
korekcia
insurekcia
sekcia
venesekcia
resekcia
disekcia
vivisekcia
dezinsekcia
detekcia
autodetekcia
protekcia
advekcia
evekcia
konvekcia
dikcia
kontradikcia
maledikcia
valedikcia
benedikcia
predikcia
indikcia
kondikcia
jurisdikcia
fikcia
derelikcia
mikcia
frikcia
konstrikcia
vazokonstrikcia
elektrostrikcia
magnetostrikcia
reštrikcia
sankcia
tinkcia
extinkcia
dištinkcia
unkcia
funkcia
afunkcia
kofunkcia
hypofunkcia
hyperfunkcia
disfunkcia
dysfunkcia
adjunkcia
injunkcia
konjunkcia
disjunkcia
konunkcia
punkcia
kopunkcia
interpunkcia
ekvinokcia
aukcia
tradukcia
abdukcia
obdukcia
subdukcia
addukcia
dedukcia
redukcia
indukcia
samoindukcia
kondukcia
laterodukcia
produkcia
nadprodukcia
reprodukcia
autoreprodukcia
koprodukcia
veľkoprodukcia
postprodukcia
introdukcia
reserukcia
obštrukcia
deštrukcia
autodeštrukcia
inštrukcia
pseudoinštrukcia
makroinštrukcia
mikroinštrukcia
konštrukcia
dekonštrukcia
rekonštrukcia
liposukcia
absorbancia
impedancia
depandancia
emendancia
dependancia
intendancia
abundancia
redundancia
konkordancia
permeancia
infancia
extravagancia
elegancia
arogancia
aliancia
mezaliancia
variancia
invariancia
kovariancia
vakancia
sedisvakancia
legisvakancia
tradeskancia
nonšalancia
bilancia
vigilancia
brilancia
surveillancia
insolancia
ambulancia
kulancia
flatulancia
oiomancia
oneiromancia
nekromancia
dormancia
performancia
pregnancia
dominancia
predominancia
ordonancia
asonancia
disonancia
konsonancia
rezonancia
diskrepancia
appearancia
garancia
protuberancia
exuberancia
preponderancia
tolerancia
netolerancia
intolerancia
perseverancia
ignorancia
penetrancia
monštrancia
renesancia
medisancia
admitancia
imitancia
kvitancia
reluktancia
stancia
elastancia
substancia
dištancia
inštancia
relevancia
irelevancia
observancia
razancia
sufizancia
brizancia
uzancia
byzancia
magnificencia
munificencia
licencia
sublicencia
pubescencia
postpubescencia
rekrudescencia
kviescencia
koalescencia
opalescencia
rekonvalescencia
adolescencia
tumescencia
intumescencia
senescencia
dekrescencia
fosforescencia
kalorescencia
eflorescencia
fluorescencia
efervescencia
reminiscencia
luminiscencia
bioluminiscencia
elektroluminiscencia
kadencia
dekadencia
precedencia
antecedencia
litispedencia
akcidencia
incidencia
koincidencia
konfidencia
subsidencia
evidencia
providencia
rezidencia
ascendencia
descendencia
transcendencia
dependencia
interdependencia
interpendencia
litispendencia
tendencia
korešpondencia
koršpondencia
korešpodencia
jurisprudencia
agencia
reagencia
inteligencia
indulgencia
emergencia
divergencia
konvergencia
urgencia
eficiencia
deficiencia
imunodeficiencia
suficiencia
insuficiencia
omnisciencia
obediencia
ingrediencia
progrediencia
audiencia
inkonveniencia
proveniencia
kencia
valencia
prevalencia
ambivalencia
trivalencia
ekvivalencia
kovalencia
elektrovalencia
polyvalencia
excelencia
pestilencia
indolencia
kondolencia
violencia
somnolencia
insolencia
malevolencia
benevolencia
turbulencia
sukulencia
temulencia
opulencia
korpulencia
virulencia
avirulencia
purulencia
amencia
demencia
vehemencia
remanencia
imanencia
permanencia
eminencia
inkontinencia
pertinencia
impertinencia
abstinencia
karencia
transparencia
referencia
preferencia
diferencia
indiferencia
cirkumferencia
inferencia
konferencia
videokonferencia
interferencia
ingerencia
adherencia
inherencia
koherencia
inkoherencia
reverencia
florencia
rekurencia
konkurencia
absencia
esencia
kvintesencia
latencia
detencia
apetencia
kompetencia
inkompetencia
imunokompetencia
retencia
remitencia
penitencia
renitencia
sentencia
intencia
potencia
plenipotencia
omnipotencia
impotencia
abstencia
asistencia
existencia
koexistencia
spoluexistencia
rezistencia
termorezistencia
konzistencia
inkonzistencia
perzistencia
plátencia
difluencia
influencia
konfluencia
kongruencia
subvencia
prevencia
frekvencia
audiofrekvencia
sekvencia
konsekvencia
inkonsekvencia
konvekvencia
konzekvencia
inkonzekvencia
delikvencia
elokvencia
solvencia
insolvencia
invencia
konvencia
intervencia
intervaläintervencia
prezencia
omniprezencia
provincia
oligodoncia
kakodoncia
hyperodoncia
makrodoncia
mikrodoncia
prodoncia
ortodoncia
polyodoncia
uncia
opuncia
idiocia
despocia
makrocia
socia
nesocia
decepcia
recepcia
chemorecepcia
interorecepcia
koncepcia
antikoncepcia
interocepcia
percepcia
apercepcia
intercepcia
suscepcia
excepcia
obrepcia
askripcia
subskripcia
deskripcia
preskripcia
transkripcia
inskripcia
konskripcia
proskripcia
redempcia
exempcia
subsumpcia
prezumpcia
konzumpcia
opcia
adopcia
excerpcia
sorpcia
absorpcia
reabsorpcia
malabsorpcia
adsorpcia
desorpcia
resorpcia
chemisorpcia
abrupcia
erupcia
korupcia
interrupcia
marcia
polysarcia
komercia
inercia
asercia
tercia
dvercia
dezercia
inzercia
porcia
proporcia
disproporcia
fascia
gescia
digescia
indigescia
ingescia
kongescia
sugescia
heterosugescia
autosugescia
kombuscia
kaucia
lucia
pivcia
mycia
delibácia
aprobácia
reprobácia
exacerbácia
turbácia
kongeliturbácia
perturbácia
masturbácia
inkubácia
titubácia
pertubácia
asocácia
dácia
nadácia
gradácia
agradácia
degradácia
regradácia
retrogradácia
instradácia
exheredácia
predácia
karbidácia
kandidácia
sulfidácia
validácia
konvalidácia
konsolidácia
intimidácia
nidácia
trepidácia
likvidácia
oxidácia
antioxidácia
dezoxidácia
rekomandácia
dendácia
emendácia
arondácia
undácia
fundácia
refundácia
fekundácia
inundácia
akomodácia
retardácia
konkordácia
kolaudácia
defraudácia
enudácia
denudácia
kaloudácia
sudácia
transudácia
exsudácia
kolineácia
eburneácia
kreácia
rekreácia
prefácia
indagácia
propagácia
divagácia
legácia
alegácia
ablegácia
delegácia
negácia
agregácia
desagregácia
segregácia
kongregácia
obligácia
koligácia
irigácia
mitigácia
kastigácia
investigácia
instigácia
avigácia
navigácia
rádionavigácia
astronavigácia
emulgácia
promulgácia
divulgácia
elongácia
prolongácia
homologácia
abrogácia
obrogácia
subrogácia
derogácia
prorogácia
surogácia
purgácia
depurgácia
konjugácia
deglaciácia
agraciácia
speciácia
depreciácia
iniciácia
diferenciácia
enunciácia
denunciácia
renunciácia
negociácia
asociácia
disociácia
fasciácia
radiácia
eradiácia
iradiácia
mediácia
repudiácia
brachiácia
retaliácia
konciliácia
rekonciliácia
filiácia
afiliácia
foliácia
defoliácia
exfoliácia
spoliácia
pariácia
variácia
exkoriácia
apropriácia
expropriácia
repatriácia
expatriácia
deviácia
abreviácia
eluviácia
iluviácia
akácia
defekácia
albikácia
ubikácia
eradikácia
abdikácia
dedikácia
medikácia
premedikácia
predikácia
indikácia
kontraindikácia
vindikácia
reivindikácia
klaudikácia
judikácia
abjudikácia
adjudikácia
prejudikácia
telefikácia
rarefikácia
nacifikácia
denacifikácia
pacifikácia
špecifikácia
silicifikácia
kalcifikácia
dekalcifikácia
acidifikácia
kodifikácia
rekodifikácia
modifikácia
deifikácia
kvalifikácia
dekvalifikácia
rekvalifikácia
diskvalifikácia
amplifikácia
exemplifikácia
simplifikácia
nulifikácia
ramifikácia
ulmifikácia
humifikácia
mumifikácia
lignifikácia
signifikácia
bonifikácia
karbonifikácia
amonifikácia
saponifikácia
personifikácia
tonifikácia
karnifikácia
eburnifikácia
unifikácia
skarifikácia
klarifikácia
esterifikácia
verifikácia
glorifikácia
petrifikácia
nitrifikácia
denitrifikácia
elektrifikácia
nostrifikácia
purifikácia
glasifikácia
klasifikácia
deklasifikácia
osifikácia
rusifikácia
beatifikácia
ratifikácia
gratifikácia
stratifikácia
litifikácia
rektifikácia
sanktifikácia
fruktifikácia
kvantifikácia
identifikácia
autentifikácia
notifikácia
certifikácia
dezertifikácia
fortifikácia
dekortifikácia
mortifikácia
plastifikácia
kaustifikácia
justifikácia
mystifikácia
falzifikácia
intenzifikácia
verzifikácia
diverzifikácia
teplofikácia
kinofikácia
konofikácia
plynofikácia
osofikácia
injikácia
publikácia
aplikácia
replikácia
multiplikácia
implikácia
komplikácia
duplikácia
reduplikácia
suplikácia
explikácia
denomikácia
komunikácia
telekomunikácia
rádiokomunikácia
exkomunikácia
prevarikácia
fabrikácia
prefabrikácia
lubrikácia
desikácia
tusikácia
mastikácia
domestikácia
detoxikácia
intoxikácia
autointoxikácia
transfokácia
sufokácia
lokácia
alokácia
realokácia
blokácia
deblokácia
relokácia
bilokácia
matrilokácia
echolokácia
rádiolokácia
kolokácia
dislokácia
translokácia
vokácia
advokácia
evokácia
revokácia
ekvivokácia
invokácia
konvokácia
provokácia
demarkácia
bifurkácia
trifurkácia
agnoskácia
rekognoskácia
edukácia
koedukácia
soliflukácia
konfiškácia
halácia
inhalácia
exhalácia
eskalácia
deeskalácia
lalácia
malácia
osteomalácia
lienomalácia
inštalácia
reinštalácia
vodoinštalácia
elektroinštalácia
ablácia
oblácia
elácia
debelácia
kancelácia
parcelácia
delácia
modelácia
felácia
flagelácia
regelácia
pergelácia
depergelácia
kanelácia
apelácia
interpelácia
relácia
korelácia
autokorelácia
konštelácia
revelácia
nivelácia
aeronivelácia
eflácia
deflácia
reflácia
stagflácia
inflácia
insuflácia
taxflácia
ilácia
asibilácia
senzibilácia
desenzibilácia
strobilácia
obnubilácia
oscilácia
dilácia
afilácia
profilácia
anihilácia
asimilácia
fotoasimilácia
disimilácia
epilácia
depilácia
kompilácia
fibrilácia
sterilácia
titilácia
kantilácia
ventilácia
scintilácia
destilácia
instilácia
mutilácia
automutilácia
recyklácia
violácia
kolácia
perkolácia
demolácia
extrapolácia
interpolácia
insolácia
izolácia
kontemplácia
translácia
retranslácia
fabulácia
konfabulácia
tabulácia
intabulácia
extabulácia
stridulácia
pendulácia
ondulácia
undulácia
modulácia
koagulácia
hemokoagulácia
elektrokoagulácia
regulácia
deregulácia
samoregulácia
termoregulácia
osmoregulácia
autoregulácia
triangulácia
aerotriangulácia
strangulácia
ejakulácia
špekulácia
imatrikulácia
retikulácia
artikulácia
exartikulácia
gestikulácia
kalkulácia
vinkulácia
devinkulácia
okulácia
flokulácia
inokulácia
cirkulácia
recirkulácia
emaskulácia
emulácia
simulácia
disimulácia
stimulácia
biostimulácia
fotostimulácia
autostimulácia
formulácia
kumulácia
akumulácia
anulácia
granulácia
manipulácia
kopulácia
populácia
depopulácia
gastrulácia
neurulácia
enkapsulácia
inkapsulácia
gratulácia
kapitulácia
rekapitulácia
postulácia
frustulácia
ovulácia
acylácia
alkylácia
vinylácia
karbonylácia
fosforylácia
etylácia
acetylácia
metylácia
karboxylácia
dekarboxylácia
hydroxylácia
difamácia
infamácia
amalgamácia
inflamácia
aklamácia
deklamácia
reklamácia
proklamácia
exklamácia
gemácia
kremácia
supremácia
vidimácia
sublimácia
desublimácia
aklimácia
kolimácia
autokolimácia
sbulimácia
animácia
reanimácia
komprimácia
dekomprimácia
rekomprimácia
legitimácia
intimácia
estimácia
aproximácia
dalmácia
kolmácia
infomácia
kleptomácia
farmácia
fytofarmácia
afirmácia
konfirmácia
formácia
deformácia
reformácia
protireformácia
malformácia
tranformácia
informácia
dezinformácia
konformácia
transformácia
exhumácia
sumácia
subsumácia
kontumácia
konzumácia
nácia
profanácia
šikanácia
planácia
aplanácia
kryoplanácia
explanácia
emanácia
trepanácia
sanácia
asanácia
inscenácia
halogenácia
hydrogenácia
dehydrogenácia
oxygenácia
alienácia
agnácia
stagnácia
impregnácia
ignácia
indignácia
signácia
asignácia
kontrasignácia
obsignácia
designácia
konsignácia
dezignácia
rezignácia
kognácia
prognácia
ortognácia
kombinácia
trojkombinácia
vakcinácia
revakcinácia
kalcinácia
fascinácia
halucinácia
ordinácia
subordinácia
koordinácia
dyskoordinácia
afinácia
rafinácia
konfinácia
imaginácia
paginácia
machinácia
deklinácia
inklinácia
aminácia
chloraminácia
kontaminácia
dekontaminácia
efeminácia
geminácia
diseminácia
inseminácia
aliminácia
eliminácia
rekriminácia
inkriminácia
diskriminácia
kulminácia
nominácia
denominácia
germinácia
terminácia
determinácia
predeterminácia
exterminácia
iluminácia
ruminácia
supinácia
urinácia
obstinácia
destinácia
predestinácia
aglutinácia
hemaglutinácia
konglutinácia
exsangvinácia
divinácia
kondemnácia
karbonácia
donácia
fonácia
pronácia
patronácia
detonácia
transketonácia
kantonácia
intonácia
inkarnácia
reinkarnácia
hibernácia
alternácia
subalternácia
internácia
konsternácia
konšternácia
lunácia
veľkouržoácia
štrapácia
anticipácia
participácia
mancipácia
emancipácia
disipácia
obstipácia
konstipácia
palpácia
exkulpácia
exstirpácia
extirpácia
uzurpácia
okupácia
deklarácia
narácia
reparácia
preparácia
separácia
komparácia
exarácia
koncelebrácia
decerebrácia
librácia
kalibrácia
vibrácia
dismembrácia
rehydrácia
aerácia
deaerácia
aberácia
liberácia
deliberácia
lacerácia
dilacerácia
macerácia
ulcerácia
inkarcerácia
mercerácia
eviscerácia
federácia
konfederácia
ponderácia
moderácia
proliferácia
exagerácia
digerácia
refrigerácia
decelerácia
akcelerácia
kolerácia
besemerácia
aglomerácia
deaglomerácia
numerácia
enumerácia
renumerácia
depolymerácia
kopolymerácia
refenerácia
generácia
degenerácia
regenerácia
cinerácia
incinerácia
remunerácia
operácia
kooperácia
desperácia
rekuperácia
iterácia
aliterácia
obliterácia
transliterácia
alterácia
adulterácia
perseverácia
grácia
deflagrácia
konflagrácia
integrácia
reintegrácia
dezintegrácia
migrácia
emigrácia
reemigrácia
imigrácia
redimigrácia
elektromigrácia
transmigrácia
aspirácia
respirácia
transpirácia
evapotranspirácia
inspirácia
perspirácia
exspirácia
ašpirácia
inšpirácia
konšpirácia
rekvirácia
konsekrácia
exsekrácia
orácia
kolaborácia
adorácia
dezodorácia
perforácia
imperforácia
defosforácia
meliorácia
deteriorácia
pejorácia
dekorácia
deflorácia
chlorácia
dechlorácia
kolorácia
dekolorácia
explorácia
honorácia
evaporácia
devaporácia
korporácia
inkorporácia
perorácia
expektorácia
pastorácia
kolavorácia
defenesrácia
trácia
penetrácia
superarbitrácia
nitrácia
denitrácia
titrácia
filtrácia
ultrafiltrácia
infiltrácia
centrácia
koncentrácia
dekoncentrácia
eventrácia
skontrácia
kastrácia
orchestrácia
fenestrácia
defenestrácia
sekvestrácia
registrácia
administrácia
prostrácia
lustrácia
ilustrácia
perlustrácia
frustrácia
demonštrácia
remonštrácia
reštaurácia
tezaurácia
detezaurácia
karburácia
indurácia
desulfurácia
figurácia
konfigurácia
rekonfigurácia
transfigurácia
fulgurácia
inaugurácia
abjurácia
konjurácia
perjurácia
kurácia
asekurácia
epurácia
depurácia
supurácia
maturácia
denaturácia
saturácia
fakturácia
akulturácia
enkulturácia
kasácia
komasácia
indosácia
ipsácia
fokusácia
datácia
sulfatácia
dilatácia
vazodilatácia
exploatácia
hydratácia
dehydratácia
rehydratácia
konštatácia
solvatácia
superfetácia
vegetácia
aretácia
apretácia
interpretácia
dezinterpretácia
habitácia
kohabitácia
citácia
recitácia
licitácia
solicitácia
suscitácia
resuscitácia
excitácia
deexcitácia
editácia
meditácia
premeditácia
akreditácia
diskreditácia
elektrografitácia
sulfitácia
agitácia
alitácia
hablitácia
habilitácia
rehabilitácia
imitácia
limitácia
delimitácia
sanitácia
bonitácia
kapitácia
dekapitácia
precipitácia
palpitácia
hospitácia
iritácia
nitritácia
niktitácia
kavitácia
gravitácia
antigravitácia
levitácia
ekvitácia
hezitácia
vizitácia
jaktácia
laktácia
ablaktácia
kontraktácia
afektácia
amplektácia
niktácia
punktácia
koarktácia
exaltácia
konuiltácia
auskultácia
inzultácia
konzultácia
dekantácia
inkantácia
relantácia
implantácia
reimplantácia
transplantácia
explantácia
placentácia
sapientácia
orientácia
preorientácia
dezorientácia
lamentácia
cementácia
reglementácia
implementácia
komplementácia
fragmentácia
segmentácia
pigmentácia
depigmentácia
augmentácia
sedimentácia
alimentácia
realimentácia
fermentácia
tormentácia
argumentácia
dokumentácia
inštrumentácia
aferentácia
pezentácia
prezentácia
reprezentácia
akontácia
remontácia
konfrontácia
dotácia
jotácia
prejotácia
kotácia
flotácia
notácia
anotácia
adnotácia
denotácia
prenotácia
konotácia
rotácia
mutarotácia
autorotácia
votácia
adaptácia
maladaptácia
koadaptácia
kaptácia
akceptácia
adoptácia
kooptácia
skartácia
škartácia
kvartácia
apertácia
dizertácia
abortácia
deportácia
devastácia
praestácia
manifestácia
gestácia
dehonestácia
deforestácia
prestácia
atestácia
pistácia
exhaustácia
degustácia
justácia
adjustácia
maladjustácia
krustácia
inkrustácia
konfutácia
gutácia
egutácia
mutácia
komutácia
permutácia
transmutácia
nutácia
deputácia
reputácia
amputácia
dišputácia
textácia
graduácia
evakuácia
evaluácia
atenuácia
insinuácia
kontinuácia
menštruácia
habituácia
situácia
dluktuácia
fluktuácia
exkavácia
agravácia
pregravácia
depravácia
elevácia
relevácia
archivácia
salivácia
hypersalivácia
gelivácia
nivácia
derivácia
privácia
deprivácia
aktivácia
reaktivácia
inaktivácia
bioaktivácia
rádioaktivácia
dezaktivácia
kultivácia
rekultivácia
motivácia
demotivácia
kolikvácia
evalvácia
devalvácia
revalvácia
novácia
renovácia
inovácia
korunovácia
enervácia
denervácia
inervácia
observácia
rezervácia
konzervácia
unuvácia
laxácia
relaxácia
autorelaxácia
taxácia
indexácia
vexácia
fixácia
afixácia
prefixácia
eloxácia
luxácia
subluxácia
urbaizácia
normlaizácia
raabizácia
univerbizácia
precizácia
laicizácia
faradizácia
aridizácia
hybridizácia
fluidizácia
periodizácia
štandardizácia
bastardizácia
europeizácia
eutrofizácia
antropomorfizácia
diftongizácia
monoftongizácia
katalogizácia
ideologizácia
deideologizácia
ekologizácia
homologizácia
technologizácia
chronologizácia
katechizácia
čechizácia
hierarchizácia
slovakizácia
reslovakizácia
barokizácia
globalizácia
tyndalizácia
idealizácia
realizácia
sebarealizácia
derealizácia
galizácia
egalizácia
legalizácia
labializácia
adverbializácia
špecializácia
inicializácia
socializácia
resocializácia
komercializácia
medializácia
materializácia
dematerializácia
industrializácia
dezindustrializácia
radikalizácia
tropikalizácia
alkalizácia
lokalizácia
vokalizácia
decimalizácia
minimalizácia
optimalizácia
maximalizácia
formalizácia
normalizácia
kanalizácia
penalizácia
signalizácia
finalizácia
nacionalizácia
denacionalizácia
internacionalizácia
racionalizácia
regionalizácia
profesionalizácia
depersonalizácia
internalizácia
opalizácia
liberalizácia
federalizácia
generalizácia
mineralizácia
demineralizácia
demoralizácia
centralizácia
decentralizácia
neutralizácia
naturalizácia
denaturalizácia
štrukturalizácia
reštrukturalizácia
palatalizácia
depalatalizácia
metalizácia
digitalizácia
kapitalizácia
podkapitalizácia
dekapitalizácia
hospitalizácia
devitalizácia
revitalizácia
kryštalizácia
rekryštalizácia
elektrokryštalizácia
individualizácia
indivirualizácia
intelektrualizácia
aktualizácia
dezaktualizácia
intelektualizácia
vizualizácia
nazalizácia
univerzalizácia
kabelizácia
evanjelizácia
epitelizácia
dekartelizácia
nivelizácia
denivelizácia
novelizácia
kjeldahlizácia
stabilizácia
destabilizácia
autostabilizácia
senzibilizácia
mobilizácia
demobilizácia
imobilizácia
automobilizácia
solubilizácia
facilizácia
lyofilizácia
monilizácia
sterilizácia
virilizácia
fosilizácia
fertilizácia
utilizácia
civilizácia
alkoholizácia
etiolizácia
monopolizácia
demonopolizácia
rekatolizácia
štylizácia
autoštylizácia
virtuálizácia
racemizácia
chemizácia
bohemizácia
skolemizácia
systemizácia
animizácia
solmizácia
ekonomizácia
atomizácia
epidermizácia
algoritmizácia
urbanizácia
profanizácia
organizácia
reorganizácia
dezorganizácia
mechanizácia
hydromechanizácia
christianizácia
kristianizácia
amerikanizácia
afrikanizácia
balkanizácia
vulkanizácia
germanizácia
humanizácia
dehumanizácia
metanizácia
galvanizácia
kyanizácia
homogenizácia
hydrogenizácia
dehydrogenizácia
ekumenizácia
fotojuvenizácia
mechnizácia
technizácia
luteinizácia
desalinizácia
maskulinizácia
vitaminizácia
feminizácia
defeminizácia
hominizácia
latinizácia
keratinizácia
pektinizácia
karbonizácia
dekarbonizácia
telefonizácia
ionizácia
kationizácia
rajonizácia
ikonizácia
kolonizácia
dekolonizácia
amonizácia
harmonizácia
kanonizácia
synchronizácia
akronizácia
detronizácia
intronizácia
kotonizácia
peptonizácia
ozonizácia
modernizácia
imunizácia
izoimunizácia
rajoizácia
epizácia
typizácia
arizácia
vulgarizácia
hungarizácia
polarizácia
depolarizácia
solarizácia
sekularizácia
popularizácia
agrarizácia
proletarizácia
militarizácia
demilitarizácia
remilitarizácia
inventarizácia
dispenzarizácia
maďarizácia
kancerizácia
ilimerizácia
polymerizácia
depolymerizácia
pauperizácia
bakterizácia
charakterizácia
pasterizácia
posterizácia
kauterizácia
deuterizácia
pulverizácia
odorizácia
sanforizácia
alegorizácia
kategorizácia
biorizácia
deteriorizácia
interiorizácia
exteriorizácia
majorizácia
valorizácia
devalorizácia
revalorizácia
dekolorizácia
vaporizácia
motorizácia
historizácia
autorizácia
fluorizácia
favorizácia
cikatrizácia
parametrizácia
reparametrizácia
katetrizácia
elektrizácia
miniaturizácia
depalatizácia
dramatizácia
schematizácia
matematizácia
systematizácia
flegmatizácia
klimatizácia
aklimatizácia
aromatizácia
somatizácia
automatizácia
informatizácia
traumatizácia
karbonatizácia
deratizácia
demokratizácia
byrokratizácia
etatizácia
deetatizácia
privatizácia
reprivatizácia
alfabetizácia
sovietizácia
raketizácia
paletizácia
peletizácia
kompletizácia
kalmetizácia
hermetizácia
magnetizácia
predmagnetizácia
demagnetizácia
demonetizácia
konkretizácia
estetizácia
grafitizácia
politizácia
granitizácia
austenitizácia
sémantizácia
robotizácia
narkotizácia
sklerotizácia
artizácia
amortizácia
pasportizácia
metakutizácia
absolutizácia
tabuizácia
apelativizácia
aktivizácia
objektivizácia
subjektivizácia
kolektivizácia
inkvizácia
jarovizácia
improvizácia
inventazizácia
fašizácia
defašizácia
pulzácia
kondenzácia
polykondenzácia
kompenzácia
dekompenzácia
rekompenzácia
dispenzácia
suspenzácia
senzácia
malverzácia
konverzácia
akuzácia
autoakuzácia
godécia
podécia
monoécia
alopécia
špécia
akrécia
sekrécia
neurosekrécia
hypersekrécia
inkrécia
konkrécia
diskrécia
indiskrécia
exkrécia
diškrécia
homotécia
ratihabícia
redhibícia
inhibícia
prohibícia
exhibícia
ambícia
adícia
tradícia
extradícia
edícia
reedícia
expedícia
špedícia
sedícia
indícia
kondícia
audícia
prejudícia
erudícia
galícia
koalícia
felícia
milícia
silícia
ferosilícia
abolícia
demolícia
polícia
ebulícia
primícia
inanícia
fenícia
kognícia
rekognícia
prekognícia
definícia
makrodefinícia
admonícia
munícia
inšpícia
patrícia
denutrícia
malnutrícia
maurícia
petícia
repetícia
korepetícia
kompetícia
dentícia
notícia
repartícia
bipartícia
investícia
superstícia
justícia
intuícia
akvizícia
koakvizícia
rekvizícia
inkvizícia
pozícia
apozícia
kontrapozícia
juxtapozícia
depozícia
repozícia
prepozícia
antepozícia
ovipozícia
kompozícia
dekompozícia
opozícia
propozícia
superpozícia
interpozícia
dispozícia
predispozícia
indispozícia
transpozícia
postpozícia
supozícia
expozícia
emócia
lokomócia
promócia
mikrócia
devócia
atribúcia
retribúcia
kontribúcia
distribúcia
redistribúcia
veľkodistribúcia
exekúcia
perzekúcia
alokúcia
elokúcia
elúcia
polúcia
solúcia
absolúcia
disolúcia
evolúcia
devolúcia
koevolúcia
revolúcia
kontrarevolúcia
involúcia
konvolúcia
rezolúcia
diminúcia
substitúcia
prostitúcia
reštitúcia
inštitúcia
konštitúcia
rekonštitúcia
trichofýcia
tribadia
kakadia
odladia
neodladia
zosúladia
nezosúladia
nadsadia
zosadia
nezosadia
lebedia
nelebedia
media
commedia
bipedia
medvedia
odpovedia
neodpovedia
numidia
nenenávidia
židia
nežidia
fandia
nefandia
normandia
expandia
india
ondia
súlodia
medzibrodia
vojvodia
nezávodia
lombardia
kardia
oligokardia
stenokardia
dextrokardia
ektokardia
embryokardia
bradykardia
tachykardia
concordia
pritvrdia
nepritvrdia
vytvrdia
nevytvrdia
klaudia
cudia
hudia
studia
ľudia
praľudia
nadľudia
neľudia
opoľudia
zbrzdia
uzdia
arkádia
tragédia
komédia
tragikomédia
intermédia
wikipédia
logopédia
psychopédia
encyklopédia
hypnopédia
somatopédia
etopédia
ortopédia
sugestopédia
mizopédia
kvadrupédia
perfídia
egídia
aktinídia
gonídia
konídia
haploídia
nefrídia
subsídia
melódia
mixoplódia
psalmódia
monódia
tetrapódia
dipódia
tripódia
monopódia
paródia
rapsódia
dysódia
prozódia
lúdia
vlúdia
poprúdia
štúdia
lýdia
pohmoždia
nepohmoždia
druždia
nedruždia
energeia
fia
mafia
narkomafia
agrafia
ortodiagrafia
gamagrafia
paragrafia
telegrafia
rádiotelegrafia
kaligrafia
biligrafia
epigrafia
stratigrafia
biostratigrafia
scintigrafia
pazigrafia
algrafia
geografia
pedogeografia
biogeografia
etnogeografia
zoogeografia
antropogeografia
fytogeografia
archeografia
paleografia
balneografia
areografia
abreografia
stereografia
choreografia
irigografia
uterosalpingografia
ergografia
echografia
bronchografia
biografia
autobiografia
echokardiografia
spaciokardiografia
röntgenokardiografia
fonokardiografia
elektrokardiografia
autorádiografia
semeiografia
ofiografia
hagiografia
angiografia
bibliografia
heliografia
historiografia
artériografia
dexiografia
lexikografia
chalkografia
tokografia
diskografia
encefalografia
echoencefalografia
elektroencefalografia
kryštalografia
ampelografia
perimyelografia
holografia
haplografia
daktylografia
stenodaktylografia
xylografia
mamografia
demografia
nomografia
bromografia
tomografia
termografia
elektrokymografia
kozmografia
organografia
planografia
uranografia
selenografia
renografia
stenografia
venografia
terminografia
ikonografia
monografia
sonografia
ultrasonografia
tonografia
pornografia
etnografia
oceánografia
plánografia
scénografia
mapografia
topografia
typografia
polarografia
ombrografia
hydrografia
cerografia
xerografia
nefrografia
spirografia
makrografia
mikrografia
orografia
chorografia
petrografia
elektrografia
spektrografia
artrografia
urografia
talasografia
kinematografia
chromatografia
patografia
litografia
faktografia
hektografia
fotografia
aerofotografia
kryptografia
kartografia
demokartografia
astrokartografia
ortografia
dysortografia
histografia
cystografia
cholagiocholecystografia
autografia
fytografia
flexografia
doxografia
elektromyografia
ichtyografia
nozografia
dysgrafia
tachygrafia
polygrafia
batygrafia
žirafia
tendorafia
trachelorafia
taffia
filadelfia
diplofia
atrofia
hemiatrofia
paratrofia
epitrofia
oligotrofia
hypotrofia
heterotrofia
autotrofia
mixotrofia
amyotrofia
hypertrofia
astrofia
dystrofia
lipodystrofia
eutrofia
sofia
pansofia
teozofia
filozofia
antropozofia
žofia
telemorfia
dimorfia
trimorfia
stazimorfia
homeomorfia
zygomorfia
idiomorfia
homomorfia
heteromorfia
izomorfia
polymorfia
seborrhagia
tracheoragia
encefaloragia
hemoragia
menoragia
metroragia
uretroragia
otoragia
kardioplegia
loggia
flebalgia
lumbalgia
trachealgia
ostealgia
trichalgia
onychalgia
kardialgia
prekardialgia
angialgia
rachialgia
brachialgia
orchialgia
hemialgia
torakalgia
cefalalgia
akromelalgia
telalgia
ulalgia
spondylalgia
analgia
tenalgia
spinalgia
synalgia
topoalgia
psychroalgia
topalgia
hysteralgia
uteralgia
nefralgia
metralgia
artralgia
gastralgia
mezogastralgia
pleuralgia
neuralgia
kranioneuralgia
otoneuralgia
prostatalgia
rektalgia
proktalgia
nyktalgia
plantalgia
dentalgia
odontalgia
otalgia
notalgia
haptalgia
mastalgia
ostalgia
nostalgia
cystalgia
koxalgia
myalgia
tarzalgia
metatarzalgia
dorzalgia
belgia
špongia
aftongia
laktologia
hypertrogia
letargia
alergia
anergia
energia
bioenergia
synergia
exergia
orgia
georgia
metalorgia
teurgia
metalurgia
hydrometalurgia
elektrometalurgia
chirurgia
kofochirurgia
psychochirurgia
kardiochirurgia
torakochirurgia
oftalmochirurgia
pneumochirurgia
mikrochirurgia
elektrochirurgia
neurochirurgia
mikrurgia
dramaturgia
liturgia
perugia
steatopygia
afágia
adefágia
geofágia
teofágia
oligofágia
trichofágia
onychofágia
zoofágia
antropofágia
karpofágia
aerofágia
koprofágia
pyrofágia
skatofágia
fytofágia
dysfágia
tachyfágia
polyfágia
mágia
leukorágia
pneumorágia
kolporágia
enterorágia
proktorágia
légia
elégia
plégia
paraplégia
diplégia
hemiplégia
triplégia
logoplégia
oftalmoplégia
frenoplégia
monoplégia
kvadruplégia
régia
stratégia
sycígia
demagógia
genealógia
translalógia
analógia
mimeralógia
mineralógia
tetralógia
pentalógia
dilógia
kafilógia
palilógia
gemelilógia
somnilógia
trilógia
flebológia
tribológia
gradológia
pedológia
eidológia
indológia
metodológia
cestodológia
pseudológia
ideológia
geológia
hydrogeológia
aerogeológia
agrogeológia
archeológia
astroarcheológia
speleológia
teleológia
lichneológia
balneológia
reológia
tyreológia
teológia
osteológia
frazeológia
ftizeológia
gnozeológia
muzeológia
edafológia
grafológia
lymfológia
morfológia
geomorfológia
cytomorfológia
ufológia
algológia
laryngológia
otorinolaryngológia
otolaryngológia
alergológia
batrachológia
konchológia
psychológia
metapsychológia
pedopsychológia
geopsychológia
bibliopsychológia
zoopsychológia
astropsychológia
biológia
pedobiológia
paleobiológia
rádiobiológia
kozmobiológia
limnobiológia
chronobiológia
imunobiológia
antropobiológia
karpobiológia
hydrobiológia
agrobiológia
mikrobiológia
saprobiológia
elektrobiológia
astrobiológia
neurobiológia
magnetobiológia
fotobiológia
protobiológia
fytobiológia
exobiológia
kryobiológia
glaciológia
sociológia
antroposociológia
kardiológia
audiológia
rádiológia
ofiológia
angiológia
spongiológia
alergiológia
syzygiológia
mamaliológia
bibliológia
epidemiológia
sémiológia
kraniológia
teriológia
bakteriológia
soteriológia
maláriológia
asýriológia
etiológia
juventiológia
axiológia
antropomaxiológia
semaziológia
onomaziológia
sémaziológia
kineziológia
osfreziológia
esteziológia
transfuziológia
fyziológia
psychofyziológia
ekofyziológia
elektrofyziológia
neurofyziológia
patofyziológia
histofyziológia
cytofyziológia
fytofyziológia
anestéziológia
transfúziológia
akológia
kakológia
malakológia
farmakológia
psychofarmakológia
imunofarmakológia
ekológia
demekológia
myrmekológia
genekológia
gynekológia
synekológia
rádioekológia
agroekológia
autekológia
kodikológia
lexikológia
toxikológia
ekotoxikológia
muzikológia
onkológia
tokológia
mykológia
tyflológia
filológia
vexilológia
haplológia
vestibulológia
xylológia
potamológia
sfygmológia
timológia
dojmológia
oftalmológia
homológia
nomológia
pomológia
entomológia
arachnoentomológia
syndesmológia
osmológia
aritmológia
pneumológia
etymológia
zymológia
enzymológia
seizmológia
kozmológia
systémológia
organológia
vulkanológia
japanológia
uranológia
enológia
biocenológia
zoocenológia
fytocenológia
fenológia
genológia
röntgenológia
selenológia
komenológia
fenomenológia
poenológia
penológia
frenológia
krenológia
arachnológia
technológia
biotechnológia
elektrotechnológia
ichnológia
karcinológia
vitaminológia
kriminológia
terminológia
rinológia
endokrinológia
neuroendokrinológia
sinológia
limnológia
fonológia
chronológia
geochronológia
hypnológia
etnológia
imunológia
kynológia
oceánológia
oológia
zoológia
paleozoológia
protozoológia
apológia
hipológia
antropológia
paleoantropológia
topológia
karpológia
typológia
biotypológia
farológia
hungarológia
akarológia
timbrológia
andrológia
dendrológia
chondrológia
hydrológia
aerológia
venerológia
dermatovenerológia
bakterológia
gastroenterológia
lepidopterológia
koleopterológia
nefrológia
agrológia
chirológia
virológia
orológia
meteorológia
biometeorológia
rádiometeorológia
hydrometeorológia
agrometeorológia
astrometeorológia
chorológia
synchorológia
koprológia
teatrológia
patrológia
metrológia
petrológia
astrológia
gastrológia
urológia
neurológia
kulturológia
futurológia
sférológia
sérológia
nosológia
versológia
eschatológia
skatológia
hematológia
imunohematológia
tematológia
klimatológia
bioklimatológia
ekoklimatológia
makroklimatológia
mikroklimatológia
somatológia
stomatológia
dermatológia
traumatológia
reumatológia
plazmatológia
tanatológia
neonatológia
patológia
hepatológia
pedopatológia
psychopatológia
hypnopatológia
zoopatológia
neuropatológia
fytopatológia
teratológia
diabetológia
dietológia
planetológia
herpetológia
aretológia
heretológia
litológia
politológia
semitológia
ornitológia
chetitológia
parazitológia
aktológia
olfaktológia
defektológia
infektológia
dialektológia
aspektológia
insektológia
tektológia
planktológia
proktológia
keltológia
antológia
byzantológia
akcentológia
scientológia
alimentológia
helmintológia
ontológia
odontológia
parodontológia
deontológia
paleontológia
zoopaleontológia
makropaleontológia
mikropaleontológia
fytopaleontológia
gerontológia
otológia
epizootológia
egyptológia
hortológia
histológia
christológia
protistológia
tautológia
textológia
cytológia
paleofytológia
mytológia
sexuológia
reflexológia
doxológia
myológia
karyológia
bryológia
embryológia
kryológia
ichtyológia
rizológia
nozológia
eulógia
brachylógia
muzeloógia
syzýgia
bahia
diefenbachia
difenbachia
monomachia
tauromachia
symachia
monobrachia
macchia
entelechia
synechia
atrichia
oligotrichia
leukotrichia
polytrichia
bronchia
kochia
lochia
oligarchia
diarchia
anarchia
monarchia
hierarchia
tetrarchia
autarchia
polyarchia
onychia
hapalonychia
paronychia
pachyonychia
ratanhia
pýthia
afakia
celiakia
slovakia
synekia
xenoekia
parekia
nokia
tokia
dystokia
polytokia
klarkia
saskia
galia
poodhalia
oligosialia
ľalia
biblia
nepohodlia
prerozdelia
neprerozdelia
nabielia
nenabielia
zabielia
odpelia
neodpelia
vstrelia
nevstrelia
ukladatelia
vymáhatelia
stíhatelia
veľkopodnikatelia
vysielatelia
filatelia
aerofilatelia
najímatelia
pretváratelia
čitatelia
požičiavatelia
pochybovatelia
zhodnocovatelia
veľkochovatelia
opovrhovatelia
menovatelia
vykupovatelia
upisovatelia
ubytovatelia
ukazovatelia
presadzovatelia
osočovatelia
schvaľovatelia
uskladňovatelia
zaisťovatelia
rozmnožovatelia
veľkododávatelia
obstarávatelia
veľkomajitelia
delitelia
odmocnitelia
činitelia
súčinitelia
poistitelia
utešitelia
menšitelia
zložitelia
množitelia
vytelia
včelia
glia
intaglia
anglia
ganglia
nažehlia
okrúhlia
xerocheilia
protiúsilia
sfaklia
nesfaklia
presklia
nepresklia
rozbolia
nerozbolia
pareidolia
podolia
dvojkolia
súkolia
školia
neškolia
molia
zosmolia
nezosmolia
rozpolia
nerozpolia
posolia
neposolia
anatolia
asystolia
predvolia
teplia
zateplia
nezateplia
obkreslia
neobkreslia
rozkreslia
oslia
syslia
prečíslia
neprečíslia
dulia
tulia
kobylia
dália
reália
acefália
anencefália
nanocefália
stenocefália
androcefália
hydrocefália
akrocefália
makrocefália
mikrocefália
leptocefália
izocefália
pachycefália
oxycefália
dolichokefália
androkefália
autokefália
brachykefália
splenomegália
nefromegália
akromegália
gastromegália
cytomegália
thália
chemikália
agrochemikália
fotochemikália
alkália
alália
paralália
mogilália
palilália
echolália
kakolália
heterolália
koprolália
palatolália
onomatolália
dyslália
bradylália
tachylália
amália
anomália
neumália
marginália
lapália
podpália
nepodpália
austrália
tália
natália
patália
itália
rekapituália
kanavália
rozália
rebélia
lobélia
fidélia
grindélia
ofélia
amélia
kamélia
cimélia
melomélia
nanomélia
bromélia
makromélia
mikromélia
ektromélia
dysmélia
polymélia
kornélia
aurélia
hematomyélia
imobília
cecília
sicília
kinocília
sedília
fília
notafília
symfília
pedofília
acidofília
biofília
bibliofília
bestiofília
anglofília
hemofília
anemofília
entomofília
termofília
spazmofília
xenofília
zoofília
ombrofília
hydrofília
aerofília
xerofília
hygrofília
nekrofília
korofília
saprofília
koprofília
klaustrofília
termitofília
gerontofília
fotofília
bazofília
vigília
família
emília
homília
fosília
subfosília
pseudofosília
ichnofosília
otília
kastília
textília
geotextília
brazília
efebólia
amfibólia
embólia
fólia
centifólia
portfólia
achólia
melanchólia
oligochólia
kólia
magnólia
spólia
anatólia
parasystólia
abúlia
parabúlia
aglobúlia
hyperglobúlia
hypobúlia
dysbúlia
eubúlia
ikonodúlia
gúlia
húlia
júlia
akalkúlia
homofýlia
heterofýlia
achýlia
prichýlia
neprichýlia
oligochýlia
namýlia
adaktýlia
oligodaktýlia
ektodaktýlia
perdaktýlia
hyperdaktýlia
polydaktýlia
motýlia
agamia
bigamia
digamia
epigamia
syngamia
endogamia
dichogamia
idiogamia
zoidiogamia
myrmekogamia
alogamia
hologamia
homogamia
partenogamia
xenogamia
monogamia
zoogamia
apogamia
efydrogamia
hydrogamia
heterogamia
ornitogamia
kryptogamia
ortogamia
kleistogamia
autogamia
cytogamia
ovogamia
exogamia
karyogamia
izogamia
mizogamia
polygamia
adynamia
oligodynamia
fotodynamia
haramia
amimia
zošikmia
oftalmia
anoftalmia
panoftalmia
xeroftalmia
sodomia
bonhomia
paranomia
mikrosomia
chordektomia
epiziotomia
taxidermia
leukodermia
stafylodermia
achromodermia
melanodermia
hidrodermia
sklerodermia
xerodermia
xantodermia
streptodermia
pachydermia
spermia
aspermia
panspermia
oligospermia
gynekospermia
agamospermia
astenospermia
monospermia
azoospermia
androspermia
azospermia
polyspermia
diatermia
endotermia
geotermia
homoiotermia
poikilotermia
aluminotermia
hypotermia
ektotermia
izotermia
hypertermia
surmia
pseudosmia
kakosmia
anosmia
hyposmia
parosmia
hyperosmia
disosmia
dysosmia
dyzosmia
arytmia
dysrytmia
eurytmia
yterbiumia
čumia
nečumia
homonymia
synonymia
heteronymia
matronymia
metonymia
atymia
anorgazmia
anozmia
parozmia
infámia
mezopotámia
kalcémia
akadémia
epidémia
pandémia
endémia
afémia
blasfémia
dysfémia
tachyfémia
oligémia
chémia
tribochémia
geochémia
hydrogeochémia
stereochémia
biochémia
geobiochémia
xenobiochémia
rádiochémia
termochémia
plazmochémia
kozmochémia
topochémia
hydrochémia
agrochémia
iatrochémia
petrochémia
elektrochémia
spektrochémia
astrochémia
neurochémia
koksochémia
magnetochémia
fotochémia
fytochémia
ischémia
bakteriémia
septikémia
leukémia
aleukémia
glykémia
hypoglykémia
hyperglykémia
cholesterolémia
anémia
ptomainémia
kalcinémia
adrenalinémia
acetonémia
ketonémia
lipémia
hypolipémia
tularémia
parémia
hydrémia
virémia
chlorémia
prémia
natrémia
urémia
pseudourémia
polysémia
parazitémia
anoxémia
toxémia
polyémia
pyémia
bulímia
paramímia
echomímia
dysmímia
eukómia
anómia
fyziognómia
antinómia
teleonómia
tafonómia
trofonómia
ergonómia
ekonómia
makroekonómia
mikroekonómia
kozmonómia
aeronómia
heteronómia
agronómia
metronómia
astronómia
gastronómia
rádioastronómia
labyrintektonómia
mastonómia
autonómia
taxonómia
katadrómia
peperómia
monochrómia
lipochrómia
xantochrómia
dyschrómia
polychrómia
trisómia
hysterostomatómia
plazmatómia
anatómia
ektómia
trombektómia
lobektómia
tubektómia
gonadektómia
radektómia
orchidektómia
tyreoidektómia
laryngektómia
onychektómia
ovariektómia
adrenalektómia
tonzilektómia
kolektómia
splenektómia
tenektómia
pulmonektómia
osteoektómia
kranioektómia
sklerektómia
hysterektómia
kolpohysterektómia
nefrektómia
pylorektómia
gastrektómia
pankreasektómia
sympatektómia
prostatektómia
rektektómia
proktektómia
cystektómia
urocystektómia
vulvektómia
myektómia
apendoktómia
tracheloktómia
flebotómia
lumbotómia
lobotómia
tracheotómia
osteotómia
nymfotómia
vagotómia
myringotómia
laryngotómia
synechotómia
dichotómia
trichotómia
kardiotómia
celiotómia
kraniotómia
koniotómia
torakotómia
radikotómia
apikotómia
leukotómia
kelotómia
maxilotómia
xylotómia
pneumotómia
tympanotómia
adenotómia
tenotómia
sternotómia
zootómia
laparotómia
ureterotómia
hysterotómia
uterotómia
litonefrotómia
akrotómia
antrotómia
pleurotómia
neurotómia
litotómia
ptyalitotómia
pelvilitotómia
pyelolitotómia
traktotómia
mastotómia
litocystotómia
fytotómia
myotómia
ileostómia
cekostómia
kolostómia
xerostómia
mikrostómia
transverzostómia
trizómia
múmia
alchýmia
homonýmia
synonýmia
toponýmia
heteronýmia
metonýmia
antonýmia
katatýmia
cyklotýmia
eutýmia
zhabania
dlabania
škrabania
vstrebania
šklbania
zarábania
prerábania
dorábania
vyrábania
privyrábania
rúbania
dorúbania
vyrúbania
uhýbania
rozhýbania
hĺbania
macania
navracania
nevracania
rozvracania
predplácania
preplácania
nepreplácania
priplácania
doplácania
nedoplácania
nesplácania
uplácania
nevyplácania
utrácania
vytrácania
burácania
sácania
potácania
vykrvácania
rúcania
prekrúcania
skrúcania
vykrúcania
dania
prihliadania
dohliadania
poriadania
nevysporiadania
vyporiadania
dopriadania
spriadania
zažiadania
nevyžiadania
podkladania
prikladania
dokladania
pokladania
predpokladania
naskladania
poskladania
vkladania
vykladania
rozkladania
padania
upadania
rozpadania
sadania
presadania
dosadania
vyhľadania
vystriedania
prejedania
nedania
predania
odpredania
vypredania
rozpredania
predsedania
odpovedania
spovedania
vypovedania
vyzvedania
hojdania
redundania
odania
nedodania
hlodania
okydania
nevydania
znenazdania
zneponazdania
rozdania
neodovzdania
hvízdania
prevládania
zvládania
nezvládania
napádania
vykrádania
strádania
pribúdania
nadobúdania
ubúdania
virgania
vŕzgania
prepriahania
siahania
ťahania
pozviechania
prenechania
vynechania
vysychania
pláchania
páchania
búchania
neposlúchania
behania
nabiehania
zabiehania
nadbiehania
predbiehania
prebiehania
obiehania
dobiehania
rozbiehania
podliehania
spoliehania
strihania
šplhania
pokarhania
mrhania
premrhania
vrhania
luhania
namáhania
domáhania
pomáhania
dopomáhania
vypomáhania
nevymáhania
rozmáhania
zdráhania
nestíhania
dvíhania
zdvíhania
žíhania
spretŕhania
utŕhania
bociania
kajania
krajania
ukájania
odpájania
prepájania
vypájania
rozpájania
krájania
vystrájania
dobíjania
vybíjania
rozbíjania
prepíjania
navíjania
odvíjania
prevíjania
vyvíjania
trójania
kania
makania
zobkania
hladkania
navliekania
prezliekania
vyzliekania
striekania
zastriekania
prestriekania
postriekania
vystriekania
utiekania
sekania
zatekania
pretekania
vytekania
krochkania
blikania
cvrlikania
zanikania
nepodnikania
unikania
vnikania
vznikania
cinkania
brnkania
kvapkania
šepkania
praskania
tlieskania
trieskania
vrieskania
kreskania
ískania
znovuzískania
tkania
popukania
ťukania
mykania
uzamykania
odomykania
odpykania
potykania
odvykania
privykania
zvykania
bedákania
odlákania
flákania
vylákania
fúkania
húkania
ponúkania
vyžmýkania
zatýkania
dotýkania
nepočkania
vyčkania
vytĺkania
premeškania
zmeškania
nonšalania
zasielania
doposielania
rozposielania
rozosielania
odvysielania
neodvysielania
nevysielania
zavolania
neodvolania
prevolania
privolania
dovolania
vyvolania
nezvolania
plania
zaslania
prislania
ututlania
mania
klamania
oklamania
driemania
zemania
rimania
chrestomania
zadumania
najímania
neprijímania
zaujímania
odnímania
snímania
zosnímania
vynímania
nevšímania
nepreskúmania
objednania
prejednania
dojednania
pojednania
ujednania
vyjednania
zjednania
začervenania
hnania
zažehnania
rozohnania
onania
nekonania
dokonania
ukonania
vtesnania
pochutnania
rovnania
narovnania
urovnania
nevyrovnania
zrovnania
nepoznania
spoznania
rozpoznania
neuznania
prelínania
vzlínania
upomínania
napínania
spínania
upínania
zhasínania
obtínania
stínania
roztínania
začínania
nezačínania
klepania
poklepania
tympania
kopania
podkopania
prekopania
rozkopania
zaklopania
slopania
načerpania
odčerpania
nečerpania
prečerpania
nečrpania
prespania
prispania
uspania
sypania
odklápania
preklápania
zatápania
potápania
vytápania
roztápania
európania
vlúpania
rýpania
posýpania
zastarania
zaobstarania
postarania
brania
zbabrania
nebrania
prebrania
pribrania
odobrania
zobrania
hundrania
naberania
zaberania
priberania
oberania
neodoberania
nepoberania
zberania
zozbierania
zdierania
zomierania
odumierania
vymierania
prepierania
upierania
natierania
potierania
stierania
zastierania
predstierania
vystierania
roztierania
uzavierania
začierania
rozožierania
namerania
domerania
pomerania
vymerania
nevymerania
zmerania
severania
prizerania
nahrania
zahrania
prehrania
hemikrania
preorania
dvorania
zorania
preprania
odvetrania
prevetrania
zvetrania
chátrania
vypátrania
tyrania
fárania
vyfárania
tárania
vytárania
privárania
nahovárania
prihovárania
neuzatvárania
pretvárania
pritvárania
dotvárania
utvárania
roztvárania
búrania
nabúrania
odbúrania
vybúrania
zbúrania
pretriasania
walesania
klesania
kresania
okresania
skresania
česania
insania
opásania
kolísania
zakolísania
rozkolísania
predpísania
odpísania
nepodpísania
spolupodpísania
popísania
spísania
neupísania
rozpísania
nerozpísania
bratania
zbratania
odpratania
upratania
vypratania
nalietania
trblietania
nelietania
rozplietania
namietania
zamietania
omietania
zmietania
poprepletania
vpletania
rozpletania
metania
zametania
rozmetania
tetania
prekvitania
nerozkvitania
trkotania
zamotania
hrmotania
rozmotania
poleptania
reptania
škrtania
zoškrtania
narastania
zarastania
prerastania
dorastania
zrastania
rozrastania
vzrastania
zastania
netrestania
vstania
nachystania
látania
zalátania
plátania
zaplátania
rátania
zarátania
nezarátania
odrátania
prerátania
prirátania
dorátania
vrátania
vyrátania
zrátania
pamätania
spamätania
vítania
zvítania
odčítania
napočítania
nezapočítania
neodpočítania
odpútania
pripútania
upútania
rozpútania
pýtania
vŕtania
navŕtania
zvŕtania
rozhýbavania
ošúchavania
vyciciavania
zameriavania
premeriavania
primeriavania
požičiavania
prepožičiavania
vypožičiavania
nadržiavania
zadržiavania
nedodržiavania
neudržiavania
zdržiavania
znovuzískavania
pošliapavania
odbúravania
zastavania
prestavania
dostavania
nedostavania
rozostavania
vystavania
odčítavania
najčítavania
započítavania
prepočítavania
pripočítavania
spočítavania
vypočítavania
rozpočítavania
sčítavania
odpútavania
premiešavania
primiešavania
vmiešavania
nevmiešavania
zmiešavania
odievania
nalievania
zalievania
preclievania
prilievania
zahmlievania
ulievania
vylievania
dorozumievania
doznievania
vyspievania
nahrievania
zahrievania
prehrievania
ohrievania
zohrievania
vyhrievania
podozrievania
vyzrievania
rozsievania
zachvievania
dokončievania
dabovania
ochabovania
oslabovania
zoslabovania
rabovania
vyrabovania
zvelebovania
opotrebovania
spotrebovania
vyžrebovania
šibovania
neprehlbovania
plombovania
zaplombovania
lobovania
rozdrobovania
znásobovania
spôsobovania
prifarbovania
verbovania
sľubovania
pochybovania
obohacovania
pozlacovania
ukracovania
pracovania
zapracovania
nezapracovania
opracovania
nespracovania
nevypracovania
rozpracovania
zatracovania
obcovania
hecovania
podnecovania
osvecovania
prevalcovania
pohlcovania
zbilancovania
poslancovania
nefinancovania
samofinancovania
drancovania
vydrancovania
diferencovania
subvencovania
puncovania
nadhodnocovania
podhodnocovania
znehodnocovania
prehodnocovania
ohodnocovania
prenocovania
priškrcovania
usmrcovania
burcovania
vyburcovania
nanucovania
donucovania
vnucovania
vynucovania
nevynucovania
nasycovania
znesväcovania
odhadovania
dohadovania
hladovania
radovania
degradovania
úradovania
zúradovania
dožadovania
požadovania
nesledovania
predsedovania
kandidovania
konsolidovania
skonsolidovania
revidovania
zrevidovania
likvidovania
zlikvidovania
nezlikvidovania
skandovania
expandovania
suspendovania
sondovania
refundovania
sekundovania
neobchodovania
dohodovania
nerozhodovania
zbombardovania
hazardovania
kolaudovania
skolaudovania
aplaudovania
defraudovania
nebudovania
prebudovania
nedobudovania
nevybudovania
znovuvybudovania
študovania
naštudovania
preštudovania
torpédovania
zakódovania
dekódovania
maródovania
kreovania
rekreovania
parafovania
tarifovania
surfovania
šéfovania
reagovania
odreagovania
propagovania
legovania
delegovania
negovania
dirigovania
korigovania
intrigovania
prolongovania
nefungovania
kontrahovania
nezasahovania
nedosahovania
zaťahovania
preťahovania
priťahovania
doťahovania
popoťahovania
nasťahovania
odsťahovania
prisťahovania
vysťahovania
uťahovania
vťahovania
vyťahovania
ciachovania
splachovania
krachovania
skrachovania
nezachovania
podpichovania
prepichovania
vpichovania
dochovania
sprchovania
uschovania
uchovania
vychovania
polihovania
knihovania
zaknihovania
vystrihovania
postihovania
vyzdvihovania
stohovania
odtrhovania
podvrhovania
rozvrhovania
pluhovania
obsluhovania
ryhovania
vylúhovania
porciovania
prémiovania
zahajovania
obhajovania
odkrajovania
ukrajovania
zatajovania
pritajovania
bojovania
vybojovania
uspokojovania
upokojovania
prihnojovania
zapojovania
odpojovania
prepojovania
pripojovania
spojovania
rozpojovania
odzbrojovania
vyzbrojovania
prestrojovania
zdvojovania
prisvojovania
osvojovania
preskakovania
lakovania
neopakovania
rozpakovania
brakovania
vybrakovania
krakovania
presakovania
atakovania
bivakovania
bodkovania
horekovania
vstrekovania
indikovania
kvalifikovania
unifikovania
verifikovania
ratifikovania
kvantifikovania
neidentifikovania
certifikovania
infikovania
komplikovania
skomplikovania
komunikovania
vyfabrikovania
okrikovania
vykrikovania
praktikovania
diagnostikovania
štrajkovania
pájkovania
spájkovania
trilkovania
kolkovania
titulkovania
známkovania
snímkovania
tankovania
natankovania
dovolenkovania
zinkovania
poklonkovania
dokovania
blokovania
deblokovania
neblokovania
nerokovania
neprerokovania
prorokovania
nárokovania
úrokovania
provokovania
neprovokovania
vyprovokovania
šokovania
vtipkovania
zaparkovania
paberkovania
podstrkovania
zamaskovania
demaskovania
pieskovania
riskovania
voskovania
hláskovania
páskovania
rozkúskovania
pečiatkovania
zužitkovania
zúžitkovania
redukovania
zredukovania
produkovania
nafukovania
zafukovania
vyfukovania
prízvukovania
preddavkovania
dávkovania
predávkovania
stávkovania
zväzkovania
verklíkovania
kolíkovania
značkovania
špičkovania
bratríčkovania
posmeškovania
skonfiškovania
práškovania
drážkovania
krúžkovania
odkalovania
nainštalovania
žalovania
zažalovania
etablovania
dublovania
kormidlovania
handlovania
pendlovania
rozparcelovania
tunelovania
cizelovania
kamuflovania
žonglovania
profilovania
kompilovania
ventilovania
odventilovania
destilovania
protokolovania
úkolovania
demolovania
rolovania
kontrolovania
prekontrolovania
skontrolovania
stolovania
izolovania
suplovania
slovania
číslovania
prečíslovania
očíslovania
dulovania
regulovania
neregulovania
vyregulovania
zregulovania
špekulovania
zakalkulovania
vinkulovania
simulovania
stimulovania
sformulovania
kumulovania
akumulovania
manipulovania
zmanipulovania
amalgamovania
prelamovania
proklamovania
oznamovania
oboznamovania
naprogramovania
snemovania
zdecimovania
legitimovania
zazimovania
prezimovania
filmovania
stlmovania
utlmovania
upovedomovania
uvedomovania
neuvedomovania
promovania
prikrmovania
skrmovania
vykrmovania
deformovania
reformovania
preformovania
neinformovania
dezinformovania
transformovania
netransformovania
normovania
gumovania
pogumovania
konzumovania
skonzumovania
šikanovania
sanovania
stanovania
bubnovania
zinscenovania
preklenovania
nevymenovania
nevenovania
intervenovania
stagnovania
signovania
rezignovania
kombinovania
skombinovania
nevakcinovania
naordinovania
koordinovania
skoordinovania
rafinovania
zdisciplinovania
kontaminovania
diskriminovania
kulminovania
nominovania
denominovania
patinovania
abstinovania
ruinovania
zruinovania
sankcionovania
penzionovania
deponovania
zakomponovania
oponovania
nedisponovania
predisponovania
exponovania
stornovania
zosnovania
zunovania
splynovania
trénovania
pocínovania
odmínovania
termínovania
šampónovania
zabetónovania
zmapovania
čapovania
prešľapovania
prelepovania
vlepovania
vylepovania
participovania
skoncipovania
tipovania
vytipovania
pumpovania
napumpovania
korumpovania
skorumpovania
stopovania
uzurpovania
zakupovania
odkupovania
okupovania
dokupovania
preskupovania
zoskupovania
vykupovania
odlupovania
olupovania
grupovania
nastupovania
odstupovania
prestupovania
pristupovania
postupovania
nepostupovania
vstupovania
nevstupovania
vytypovania
obdarovania
obhospodarovania
vykarovania
deklarovania
naparovania
odparovania
reparovania
vyparovania
vyvarovania
zvarovania
čarovania
vyčarovania
ožarovania
prepudrovania
kádrovania
referovania
preferovania
konferovania
pancierovania
dierovania
nadierovania
najdierovania
zmierovania
pranierovania
papierovania
tolerovania
nasmerovania
temperovania
operovania
kooperovania
prosperovania
neprosperovania
poverovania
zverovania
úverovania
inzerovania
vycifrovania
zašifrovania
bagrovania
integrovania
emigrovania
čachrovania
nerozširovania
dekorovania
oneskorovania
zamorovania
memorovania
umorovania
honorovania
odporovania
protektorovania
mentorovania
sponzorovania
odpozorovania
vzorovania
prešetrovania
neošetrovania
koncentrovania
rastrovania
registrovania
nezaregistrovania
administrovania
ostrovania
zaostrovania
vyostrovania
zostrovania
lustrovania
demonštrovania
reštaurovania
poburovania
ohurovania
zakurovania
prekurovania
neprekurovania
konkurovania
nevykurovania
vymurovania
saturovania
škárovania
párovania
spárovania
šoférovania
muzicírovania
sekírovania
masírovania
lavírovania
naservírovania
kašírovania
režírovania
skórovania
kontúrovania
inkasovania
zinkasovania
nehlasovania
prehlasovania
vyhlasovania
nevyhlasovania
odsúhlasovania
trasovania
zainteresovania
vyvesovania
vibrolisovania
spolupodpisovania
opisovania
popisovania
spisovania
upisovania
rozpisovania
balansovania
losovania
vylosovania
zlosovania
ponosovania
obrusovania
rysovania
debatovania
skonštatovania
obetovania
paketovania
briketovania
etiketovania
koketovania
kompletovania
tetovania
vetovania
kšeftovania
citovania
licitovania
zdiskreditovania
vygitovania
kompromitovania
nitovania
parazitovania
sčitovania
vyčitovania
taktovania
kontaktovania
selektovania
diktovania
asfaltovania
smaltovania
katapultovania
konzultovania
prekonzultovania
implantovania
akcentovania
prezidentovania
orientovania
preorientovania
zorientovania
lamentovania
cementovania
dementovania
experimentovania
komentovania
absentovania
patentovania
eskontovania
diskontovania
montovania
namontovania
demontovania
vymontovania
konfrontovania
gruntovania
dotovania
bojkotovania
pilotovania
rotovania
bankrotovania
zbankrotovania
adaptovania
neakceptovania
adoptovania
štartovania
naštartovania
nenaštartovania
odštartovania
eskortovania
reportovania
športovania
prepastovania
devastovania
zdevastovania
precestovania
pricestovania
vycestovania
nevycestovania
predpestovania
dopestovania
atestovania
otestovania
protestovania
neinvestovania
preinvestovania
listovania
zalistovania
prelistovania
sistovania
existovania
kompostovania
starostovania
pokutovania
prediskutovania
valutovania
komutovania
sebaľutovania
opytovania
dopytovania
vypytovania
plagátovania
kótovania
nekótovania
počtovania
nezaúčtovania
neúčtovania
nezúčtovania
zrekonštruovania
vykonštruovania
situovania
zabavovania
odbavovania
zbavovania
objavovania
zjavovania
naplavovania
zaplavovania
preplavovania
splavovania
vyplavovania
oslavovania
prepravovania
pripravovania
dopravovania
pretavovania
zotavovania
zastavovania
nezastavovania
pozastavovania
odstavovania
neodstavovania
prestavovania
pristavovania
nezostavovania
ustavovania
navštevovania
derivovania
kultivovania
priživovania
oživovania
vyživovania
devalvovania
pokovovania
oslovovania
vyslovovania
vylovovania
ustanovovania
renovovania
zhotovovania
rezervovania
konzervovania
zakonzervovania
umŕtvovania
relaxovania
fixovania
mixovania
zakazovania
ukazovania
preukazovania
nepreukazovania
poukazovania
nevykazovania
vymrazovania
zmrazovania
rozmrazovania
nahadzovania
zahadzovania
odhadzovania
prehadzovania
prihadzovania
vhadzovania
vyhadzovania
zhadzovania
rozhadzovania
zahladzovania
schladzovania
uhladzovania
uhradzovania
prezradzovania
nasadzovania
zasadzovania
nadsadzovania
osadzovania
dosadzovania
usadzovania
vsadzovania
zamedzovania
neobmedzovania
vymedzovania
oslobodzovania
odvodzovania
vyvodzovania
potvrdzovania
nepotvrdzovania
stvrdzovania
vzbudzovania
odcudzovania
scudzovania
odsudzovania
prisudzovania
schôdzovania
precizovania
ideologizovania
škandalizovania
nerealizovania
legalizovania
radikalizovania
minimalizovania
maximalizovania
formalizovania
penalizovania
racionalizovania
zracionalizovania
skomercionalizovania
inštitucionalizovania
liberalizovania
generalizovania
centralizovania
skapitalizovania
hospitalizovania
kryštalizovania
vykryštalizovania
novelizovania
nenovelizovania
stabilizovania
mobilizovania
zmobilizovania
sterilizovania
civilizovania
dynamizovania
zdynamizovania
zekonomizovania
atomizovania
neorganizovania
preorganizovania
zorganizovania
zmechanizovania
harmonizovania
démonizovania
modernizovania
zmodernizovania
polarizovania
sumarizovania
charakterizovania
kategorizovania
valorizovania
nevalorizovania
terorizovania
autorizovania
favorizovania
dramatizovania
klimatizovania
sympatizovania
byrokratizovania
odbyrokratizovania
nebyrokratizovania
privatizovania
neprivatizovania
kompletizovania
skompletizovania
konkretizovania
teoretizovania
politizovania
odpolitizovania
prepolitizovania
spolitizovania
praktizovania
taktizovania
avizovania
aktivizovania
objektivizovania
pulzovania
dimenzovania
poddimenzovania
predimenzovania
zanalyzovania
paralyzovania
fázovania
rozfázovania
naväzovania
podväzovania
preväzovania
frézovania
bačovania
zbedačovania
potlačovania
ožobračovania
prekračovania
nepokračovania
presvedčovania
osvedčovania
odľahčovania
zľahčovania
sebabičovania
zveličovania
okysličovania
zmäkčovania
klčovania
vyklčovania
zamlčovania
spolčovania
mulčovania
ponemčovania
pančovania
stenčovania
nedokončovania
ukončovania
zlynčovania
odbočovania
zotročovania
zúročovania
osočovania
predurčovania
neurčovania
odlučovania
zaručovania
obkľučovania
vytyčovania
vztyčovania
fáčovania
nariaďovania
zariaďovania
vylaďovania
zlaďovania
nadraďovania
preraďovania
priraďovania
zveľaďovania
zatrieďovania
vytrieďovania
rozrieďovania
sústreďovania
naloďovania
prebaľovania
spomaľovania
vymaľovania
sebazdokonaľovania
napaľovania
vypaľovania
kraľovania
odvaľovania
neschvaľovania
uvaľovania
zvaľovania
odďaľovania
vzďaľovania
zaobľovania
hobľovania
špicľovania
odzrkadľovania
presídľovania
usídľovania
vysídľovania
sceľovania
zadeľovania
oddeľovania
predeľovania
nerozdeľovania
docieľovania
stmeľovania
opeľovania
odstreľovania
podstreľovania
prestreľovania
ostreľovania
vystreľovania
riaditeľovania
učiteľovania
prevteľovania
bifľovania
urýchľovania
zrýchľovania
nažehľovania
zauhľovania
zoštíhľovania
zaškoľovania
preškoľovania
doškoľovania
poľovania
nastoľovania
povoľovania
skresľovania
okysľovania
osvetľovania
rozčuľovania
prechyľovania
vychyľovania
rozptyľovania
okrašľovania
prikrášľovania
okrášľovania
nezdaňovania
zabraňovania
zachraňovania
ochraňovania
napodobňovania
ochudobňovania
zosobňovania
spochybňovania
nespochybňovania
zarybňovania
zlacňovania
zovšeobecňovania
odmocňovania
zmocňovania
udomácňovania
vyskladňovania
spriehľadňovania
sprehľadňovania
zvýhodňovania
odškodňovania
odnárodňovania
znárodňovania
zúrodňovania
zavodňovania
odvodňovania
odôvodňovania
zdôvodňovania
ukľudňovania
vyľudňovania
zaneprázdňovania
vyprázdňovania
podceňovania
preceňovania
nedoceňovania
podmieňovania
prekleňovania
začleňovania
nezačleňovania
odčleňovania
pričleňovania
včleňovania
vyčleňovania
rozčleňovania
odbremeňovania
pozmeňovania
obviňovania
uverejňovania
neuverejňovania
nezverejňovania
zvlákňovania
rozvlákňovania
skvapalňovania
spriemyselňovania
neposilňovania
zosilňovania
znásilňovania
scivilňovania
naplňovania
nenaplňovania
preplňovania
doplňovania
splňovania
zreálňovania
zjemňovania
uskromňovania
odstupňovania
vystupňovania
zmierňovania
usmerňovania
zahrňovania
zhospodárňovania
odkôrňovania
skultúrňovania
objasňovania
ujasňovania
vyjasňovania
zalesňovania
odlesňovania
stelesňovania
spresňovania
upresňovania
utesňovania
vytesňovania
sprísňovania
spoplatňovania
neuplatňovania
skvalitňovania
zhmotňovania
vyvlastňovania
premiestňovania
rozmiestňovania
neuprednostňovania
zoštátňovania
pripevňovania
spevňovania
združstevňovania
neovplyvňovania
zrovnoprávňovania
zatrávňovania
zefektívňovania
zintenzívňovania
zextenzívňovania
splyňovania
zdôrazňovania
neuskutočňovania
zviditeľňovania
zosmiešňovania
odvzdušňovania
zbožňovania
znemožňovania
umožňovania
neumožňovania
pašovania
odprašovania
oprašovania
zastrašovania
odstrašovania
zastrešovania
utešovania
odlišovania
finišovania
sfalšovania
zmenšovania
nadlepšovania
vylepšovania
nezlepšovania
zhoršovania
nezhoršovania
navršovania
zjednodušovania
narušovania
prerušovania
neporušovania
vyrušovania
vysušovania
retušovania
povyšovania
nezvyšovania
sieťovania
zošľachťovania
zušľachťovania
vyciťovania
poisťovania
vykorisťovania
prečisťovania
očisťovania
vyčisťovania
premosťovania
zahusťovania
zhusťovania
okliešťovania
zaangažovania
zavlažovania
obnažovania
predražovania
znevažovania
vyvažovania
rozvažovania
speňažovania
nezaťažovania
obťažovania
sťažovania
vyťažovania
protežovania
približovania
ponižovania
križovania
nezadlžovania
predlžovania
nepredlžovania
aranžovania
deložovania
zmnožovania
znožovania
zadržovania
pridržovania
udržovania
zdržovania
pridružovania
združovania
zakružovania
pritužovania
vystužovania
utužovania
zužovania
ryžovania
silážovania
drenážovania
garážovania
rvania
pretrvania
neplytvania
štvania
zvania
prizvania
neprizvania
nepozvania
nevyzvania
zabávania
zanedbávania
vstrebávania
dávania
nadávania
prepadávania
rozpadávania
vyjedávania
predávania
vypredávania
rozpredávania
sedávania
vysedávania
vypovedávania
nedodávania
nahlodávania
udávania
nevydávania
neodovzdávania
ponechávania
vynechávania
zabehávania
prestrihávania
strhávania
vytrhávania
zlyhávania
nezlyhávania
jávania
oplakávania
vyplakávania
pritakávania
vyčakávania
zasekávania
odsekávania
osekávania
potľapkávania
našepkávania
oťukávania
pokyvkávania
odpykávania
vyčkávania
omeškávania
odolávania
odvolávania
privolávania
dovolávania
povolávania
vyvolávania
ututlávania
premávania
prejednávania
ujednávania
zjednávania
prekonávania
nevykonávania
vychutnávania
narovnávania
urovnávania
nevyrovnávania
zrovnávania
nepriznávania
uznávania
neuznávania
vyznávania
preklepávania
poklepávania
podkopávania
prekopávania
odčerpávania
prečerpávania
vyčerpávania
spávania
uspávania
vysypávania
zastarávania
zaobstarávania
zahrávania
pohrávania
preorávania
vyorávania
naprávania
zvetrávania
nasávania
odsávania
okresávania
vysávania
odpratávania
rozmotávania
zastávania
pristávania
dostávania
postávania
zostávania
vystávania
zachytávania
spamätávania
zapracovávania
prepracovávania
opracovávania
vypracovávania
rozpracovávania
dobudovávania
prechovávania
uschovávania
uchovávania
vychovávania
sprostredkovávania
pozinkovávania
prerokovávania
vymenovávania
vyúčtovávania
zúčtovávania
pretrvávania
zotrvávania
rozpitvávania
prirezávania
zahnívania
vyhnívania
snívania
spočívania
prišívania
zošívania
všívania
zažívania
ožívania
dožívania
neužívania
nezneužívania
nevyužívania
vyžívania
obúvania
zapracúvania
prepracúvania
opracúvania
rozpracúvania
vycúvania
vypadúvania
usporadúvania
vysporadúvania
dobudúvania
sprostredkúvania
prekúvania
prerokúvania
premenúvania
vymenúvania
skupúvania
zasúvania
odsúvania
presúvania
zaratúvania
preratúvania
vyratúvania
vyzúvania
načúvania
neodpočúvania
obývania
rozkývania
splývania
premývania
podrývania
zakrývania
odkrývania
pokrývania
ukrývania
vykrývania
vyrývania
pozývania
gazania
zaviazania
neviazania
previazania
vyviazania
zviazania
rozviazania
umazania
rozmazania
hádzania
nachádzania
zachádzania
predchádzania
dochádzania
vchádzania
vychádzania
vzchádzania
zahládzania
dosládzania
nahrádzania
zahrádzania
prehrádzania
uhrádzania
neuhrádzania
prezrádzania
osádzania
vysádzania
predvádzania
odvádzania
neodvádzania
podvádzania
prevádzania
sprevádzania
privádzania
neuvádzania
vyvádzania
rozvádzania
prebúdzania
zobúdzania
podliezania
odrezania
porezania
odkázania
dokázania
nepreukázania
poukázania
domŕzania
presviedčania
québečania
zakričania
požičania
zapožičania
prepožičania
zamlčania
premlčania
nepremlčania
umlčania
jeruzalemčania
jenčania
zvolenčania
rinčania
mučania
pučania
bzučania
natláčania
zatláčania
pretláčania
potláčania
vtláčania
vytláčania
namáčania
podmáčania
rozmáčania
natáčania
zatáčania
pretáčania
stáčania
roztáčania
zaúčania
poúčania
natŕčania
otŕčania
podieľania
omieľania
vymieľania
ponáhľania
zaháľania
premýšľania
domýšľania
vymýšľania
klaňania
zamieňania
obmieňania
odmieňania
vymieňania
voňania
brňania
naháňania
preháňania
oháňania
doháňania
zháňania
rozháňania
prikláňania
vyzváňania
míňania
číňania
vyčíňania
nenapĺňania
prepĺňania
nespĺňania
zahŕňania
odhŕňania
primiešania
zhášania
zanášania
nadnášania
neprenášania
unášania
vnášania
vynášania
znášania
roznášania
uznášania
neuznášania
vznášania
odskúšania
narúšania
korinťania
egypťania
marťania
frankfurťania
kresťania
nekresťania
kréťania
nebešťania
mešťania
sídlišťania
svišťania
mimozemšťania
pozemšťania
púšťania
napúšťania
odpúšťania
neprepúšťania
pripúšťania
opúšťania
upúšťania
rozpúšťania
ležania
neudržania
pozdržania
peržania
južania
narážania
prerážania
vyhrážania
porážania
urážania
vyrážania
zrážania
navážania
zavážania
odvážania
prevážania
vyvážania
parížania
pridŕžania
zobecnia
nezobecnia
dnia
spriehľadnia
nespriehľadnia
zneprehľadnia
spriechodnia
nespriechodnia
zdôveryhodnia
nezdôveryhodnia
znevýhodnia
neznevýhodnia
odpoludnia
dopoludnia
sprejazdnia
nesprejazdnia
taenia
zoslabenia
opotrebenia
upotrebenia
hanbenia
zahanbenia
nehanbenia
napodobenia
zdobenia
robenia
zarobenia
obrobenia
drobenia
rozdrobenia
nerobenia
prerobenia
urobenia
vyrobenia
privyrobenia
strojnásobenia
zdvojnásobenia
zmnohonásobenia
vynásobenia
znásobenia
zásobenia
predzásobenia
nespolupôsobenia
prifarbenia
pofarbenia
vyfarbenia
naštrbenia
vyhubenia
vyrubenia
nevyrubenia
tríbenia
trúbenia
vyrúbenia
hĺbenia
zahĺbenia
neprehĺbenia
skĺbenia
chcenia
nechcenia
podriadenia
neriadenia
vyriadenia
nezriadenia
chladenia
schladenia
kladenia
vyladenia
nezladenia
rozladenia
nahromadenia
radenia
naradenia
nezaradenia
nadradenia
odradenia
nepreradenia
hradenia
zahradenia
nehradenia
prehradenia
vyhradenia
poradenia
zoradenia
nezoradenia
pradenia
zradenia
prezradenia
vyzradenia
nevyzradenia
sadenia
neobsadenia
nadsadenia
nepresadenia
osadenia
zosadenia
usadenia
zveľadenia
vycedenia
dedenia
zdedenia
zatriedenia
odtriedenia
roztriedenia
rozriedenia
prejedenia
vyjedenia
presedenia
navedenia
nezavedenia
znovuzavedenia
odvedenia
neodvedenia
nevedenia
privedenia
dovedenia
znovuuvedenia
zvedenia
dovidenia
vyjdenia
vynájdenia
sebaoslobodenia
hodenia
zaobchodenia
dohodenia
vhodenia
škodenia
odškodenia
nepoškodenia
nalodenia
plodenia
splodenia
vylodenia
rodenia
navodenia
odvodenia
vyvodenia
nevyvodenia
dôvodenia
pritvrdenia
nepotvrdenia
budenia
vzbudenia
čmudenia
ukrivdenia
najazdenia
hniezdenia
opozdenia
brzdenia
odbrzdenia
pribrzdenia
zbrzdenia
údenia
blúdenia
poblúdenia
zblúdenia
rozprúdenia
súdenia
prisúdenia
usúdenia
nazhromaždenia
vraždenia
vyvraždenia
trafenia
rozplienia
nerozplienia
zatajenia
vykoľajenia
rozglejenia
dojenia
hojenia
kojenia
neuspokojenia
hnojenia
pojenia
nezapojenia
neprepojenia
nepripojenia
nespojenia
rozpojenia
brojenia
zbrojenia
prezbrojenia
odkrojenia
vykrojenia
prisvojenia
zahájenia
obhájenia
nabalenia
prebalenia
vybalenia
zahalenia
vzdialenia
kalenia
odvalenia
prevalenia
uvalenia
zaoblenia
preclenia
odzrkadlenia
zamdlenia
presídlenia
usídlenia
vysídlenia
celenia
zacelenia
zadelenia
nedelenia
nepridelenia
neudelenia
vydelenia
znovurozdelenia
bielenia
vybielenia
cielenia
docielenia
jelenia
chmelenia
nenelenia
zastrelenia
podstrelenia
prestrelenia
zostrelenia
rozstrelenia
spriatelenia
povelenia
želenia
oželenia
vyuhlenia
náhlenia
unáhlenia
zoštíhlenia
vysilenia
zhmlenia
vrcholenia
preškolenia
doškolenia
vyškolenia
skomolenia
znovunastolenia
volenia
nepovolenia
nezvolenia
znovuzvolenia
uteplenia
žiarlenia
chrlenia
premyslenia
domyslenia
zosvetlenia
zauzlenia
kúzlenia
okúzlenia
odpálenia
podpálenia
prepálenia
popálenia
spálenia
upálenia
vypálenia
ustálenia
chválenia
neschválenia
vychýlenia
pomýlenia
prikrášlenia
skrášlenia
ozrejmenia
zošikmenia
tlmenia
stlmenia
utlmenia
sebauvedomenia
neuvedomenia
vylomenia
rozlomenia
šumenia
dymenia
omámenia
oboznámenia
neoznámenia
nezdanenia
pohanenia
vymanenia
napodobnenia
schudobnenia
zosobnenia
spochybnenia
znehybnenia
zacnenia
ocecnenia
odmocnenia
onemocnenia
udomácnenia
uskladnenia
vyskladnenia
rozvidnenia
oplodnenia
zmedzinárodnenia
zúrodnenia
zavodnenia
odvodnenia
rozvodnenia
neodôvodnenia
zaľudnenia
preľudnenia
spojazdnenia
nespojazdnenia
podcenenia
docenenia
nedocenenia
plienenia
vyplienenia
podmienenia
tienenia
zatienenia
zazelenenia
nezačlenenia
odčlenenia
pričlenenia
skamenenia
odmenenia
zmenenia
nezmenenia
pozmenenia
zakorenenia
odbahnenia
pošpinenia
zaburinenia
zasinenia
dočinenia
učinenia
zapríčinenia
ustajnenia
neuverejnenia
nezverejnenia
bujnenia
skvapalnenia
spohodlnenia
zmydelnenia
rozmelnenia
spriemyselnenia
zosilnenia
scivilnenia
spopolnenia
uvolnenia
preplnenia
protiplnenia
nedoplnenia
oslnenia
rozvlnenia
uzákonenia
naklonenia
odklonenia
priklonenia
vápnenia
začiernenia
spozornenia
poškvrnenia
zhospodárnenia
spopulárnenia
premárnenia
tvárnenia
skultúrnenia
snenia
jasnenia
ujasnenia
neujasnenia
nevyjasnenia
besnenia
zalesnenia
odlesnenia
spresnenia
utesnenia
vytesnenia
zdrsnenia
zneplatnenia
spoplatnenia
nespoplatnenia
neuplatnenia
osamostatnenia
otehotnenia
zhmotnenia
vlastnenia
nevlastnenia
privlastnenia
vyvlastnenia
neumiestnenia
uprednostnenia
zhutnenia
poštátnenia
zoštátnenia
splavnenia
umravnenia
spevnenia
znerovnoprávnenia
zrovnoprávnenia
zatrávnenia
zobjektívnenia
sproduktívnenia
odplynenia
zdôraznenia
zaznenia
doznenia
vyznenia
vybláznenia
väznenia
znervóznenia
poblúznenia
trýznenia
bránenia
zachránenia
uchránenia
neodstránenia
zatônenia
lačnenia
spriezračnenia
rečnenia
neuskutočnenia
odhlučnenia
zviditeľnenia
nezviditeľnenia
neuvoľnenia
zosmiešnenia
neumožnenia
stotožnenia
spružnenia
dolapenia
odštiepenia
rozštiepenia
lepenia
odlepenia
vylepenia
vzchopenia
kopenia
nakopenia
preklopenia
topenia
zatopenia
potopenia
utopenia
trpenia
prispenia
preskupenia
kúpenia
nakúpenia
neodkúpenia
prikúpenia
skúpenia
ulúpenia
podstúpenia
nepristúpenia
dostúpenia
ustúpenia
vstúpenia
nevstúpenia
vystúpenia
obarenia
vydarenia
ožiarenia
vyjarenia
marenia
zmarenia
parenia
oparenia
zavarenia
priškvarenia
uvarenia
zvarenia
striebrenia
cibrenia
podobrenia
zmúdrenia
mierenia
uzmierenia
operenia
súperenia
hašterenia
spreneverenia
preverenia
nepoverenia
uverenia
zverenia
čerenia
rozčerenia
zamokrenia
iskrenia
poborenia
táborenia
vyhorenia
zamorenia
odmorenia
umorenia
ponorenia
vnorenia
vynorenia
nepodporenia
stoporenia
nasporenia
usporenia
živorenia
hovorenia
ohovorenia
dohovorenia
neuzatvorenia
znetvorenia
pretvorenia
dotvorenia
nedotvorenia
oživotvorenia
utvorenia
nevytvorenia
jatrenia
patrenia
protiopatrenia
ušetrenia
predostrenia
vyostrenia
uzavrenia
zrenia
rybárenia
vladárenia
nehospodárenia
šafárenia
farmárenia
lanárenia
párenia
kšeftárenia
tvárenia
odsírenia
vírenia
zavírenia
rozvírenia
nešírenia
búrenia
prižmúrenia
posúrenia
uhasenia
jasenia
neodsúhlasenia
pasenia
zatarasenia
trasenia
otrasenia
potrasenia
prekvasenia
miesenia
kriesenia
znovuvzkriesenia
nesenia
nanesenia
prednesenia
odnesenia
neprenesenia
unesenia
vynesenia
vznesenia
povznesenia
neresenia
vyvesenia
pokosenia
obnosenia
dusenia
pridusenia
nahlásenia
zahlásenia
neprihlásenia
neohlásenia
nevyhlásenia
vybrúsenia
vtrúsenia
predplatenia
preplatenia
priplatenia
nesplatenia
uplatenia
nevyplatenia
zlatenia
zakrpatenia
stratenia
pečatenia
odpečatenia
spečatenia
ošatenia
zneuctenia
vznietenia
svietenia
nasvietenia
rozsvietenia
zapletenia
prepletenia
plachtenia
zošľachtenia
zušľachtenia
zahltenia
pohltenia
rozpoltenia
znovuzjednotenia
sebahodnotenia
nadhodnotenia
podhodnotenia
neprehodnotenia
neohodnotenia
vyhrotenia
skrotenia
škrtenia
priškrtenia
zoškrtenia
mastenia
odmastenia
prerastenia
umiestenia
rozmiestenia
istenia
nezaistenia
olistenia
nepoistenia
pripoistenia
koristenia
uistenia
nezistenia
predčistenia
prečistenia
očistenia
vyčistenia
vyhostenia
premostenia
postenia
zhustenia
pustenia
napustenia
neprepustenia
pripustenia
nepripustenia
nespustenia
vpustenia
zaústenia
znechutenia
ochutenia
balamutenia
zbalamutenia
odchytenia
podchytenia
uchytenia
mlátenia
pozlátenia
neskrátenia
ukrátenia
navrátenia
nenavrátenia
prinavrátenia
nevrátenia
vyvrátenia
zvrátenia
rozvrátenia
mätenia
zaštítenia
mútenia
nútenia
prinútenia
vnútenia
vynútenia
krútenia
nakrútenia
prekrútenia
skrútenia
vykrútenia
rozkrútenia
sýtenia
presýtenia
odľudštenia
poľudštenia
trieštenia
roztrieštenia
vymrštenia
rozlúštenia
zabavenia
odbavenia
pobavenia
nezbavenia
nažhavenia
gniavenia
vyjavenia
plavenia
zaplavenia
preplavenia
splavenia
stmavenia
zdravenia
odzdravenia
nažeravenia
napravenia
zapravenia
pripravenia
dopravenia
upravenia
pretavenia
stavenia
obstavenia
nadstavenia
neodstavenia
podstavenia
prestavenia
pristavenia
nepristavenia
dostavenia
rozostavenia
ustavenia
vytavenia
roztavenia
hrdzavenia
poľavenia
nekrivenia
pokrivenia
znovuoživenia
vyhladovenia
ovdovenia
vyhovenia
lovenia
nevyslovenia
ulovenia
nestanovenia
neobnovenia
znovuobnovenia
vynovenia
dohotovenia
odkrvenia
prekrvenia
odmrvenia
vetvenia
rozvetvenia
kotvenia
zakotvenia
ukotvenia
vrstvenia
navrstvenia
zvrstvenia
umŕtvenia
vytriezvenia
dávenia
hyenia
kazenia
neprekazenia
pokazenia
narazenia
zarazenia
odrazenia
prerazenia
neprerazenia
mrazenia
odmrazenia
zmrazenia
rozmrazenia
dorazenia
porazenia
zrazenia
reťazenia
zreťazenia
neobmedzenia
omedzenia
odcudzenia
scudzenia
lezenia
vezenia
zavezenia
odvezenia
prevezenia
vyvezenia
hrozenia
pohrozenia
vozenia
hryzenia
bedačenia
zbedačenia
sedliačenia
natlačenia
dotlačenia
nestlačenia
vtlačenia
zaonačenia
naznačenia
neoznačenia
poznačenia
zavďačenia
svedčenia
doliečenia
samoliečenia
vyliečenia
spriečenia
odvlečenia
privlečenia
dovlečenia
pripečenia
spečenia
nezabezpečenia
ubezpečenia
tečenia
zatečenia
vytečenia
odľahčenia
sebazničenia
samozničenia
opičenia
nefajčenia
zmäkčenia
spolčenia
končenia
nedokončenia
neukončenia
partizánčenia
skočenia
zaskočenia
odskočenia
preskočenia
premočenia
zakročenia
neprekročenia
vykročenia
zotročenia
zúročenia
natočenia
roztočenia
útočenia
neútočenia
nivočenia
zastrčenia
odstrčenia
postrčenia
predurčenia
neurčenia
rybárčenia
záhradkárčenia
politikárčenia
fuškárčenia
farmárčenia
novinárčenia
samoučenia
zaručenia
nedoručenia
odporučenia
ozvučenia
dievčenia
páčenia
nepáčenia
prepáčenia
vypáčenia
omráčenia
chytráčenia
líčenia
klíčenia
súkromníčenia
živnostníčenia
roľníčenia
obkľúčenia
vytýčenia
odplašenia
rašenia
harašenia
strašenia
zastrašenia
odstrašenia
neriešenia
doriešenia
nedoriešenia
spoluriešenia
nevyriešenia
rozriešenia
tešenia
pustošenia
nadlepšenia
prilepšenia
jednodušenia
nenarušenia
nerušenia
neprerušenia
nezrušenia
sušenia
osušenia
usušenia
vysušenia
odprášenia
odlíšenia
utíšenia
vyvýšenia
nezvýšenia
navŕšenia
zavŕšenia
obnaženia
nesnaženia
draženia
predraženia
podraženia
vydraženia
nastraženia
speňaženia
nezaťaženia
odťaženia
neťaženia
sťaženia
nevyťaženia
zasúťaženia
obleženia
zasneženia
oddlženia
neoddlženia
zdlženia
hemženia
hromženia
nedoženia
naloženia
vynaloženia
nezaloženia
nepredloženia
priloženia
doloženia
vyloženia
nezloženia
rozmnoženia
vykynoženia
zduženia
druženia
pridruženia
pruženia
odpruženia
sústruženia
tuženia
vystuženia
utuženia
nestráženia
ustráženia
zaváženia
zneváženia
preváženia
zadováženia
vyváženia
nevyváženia
nezníženia
kríženia
skríženia
slúženia
zaslúženia
obslúženia
doslúženia
zadĺženia
dafnia
hafnia
algolagnia
bochnia
neklochnia
lehnia
poslinia
neposlinia
pristajnia
ustajnia
neustajnia
zduchaplnia
nezduchaplnia
oslnia
neoslnia
omnia
asomnia
insomnia
hyposomnia
hypersomnia
cladonia
teogonia
diakonia
myoklonia
šemonia
nešemonia
simonia
horehronia
wellingtonia
bizonia
akapnia
agrypnia
vápnia
nevápnia
gubernia
hernia
umiernia
očiernia
neočiernia
zhodnovernia
nezhodnovernia
kalifornia
srnia
zrnia
znejasnia
neznejasnia
zasnia
nezasnia
stelesnia
nestelesnia
presnia
upresnia
neupresnia
vtesnia
vytesnia
spoplatnia
nespoplatnia
znekvalitnia
neznekvalitnia
spoluzúčastnia
zunia
nezunia
usústavnia
neusústavnia
znerovnoprávnia
neznerovnoprávnia
gdynia
žíznia
nežíznia
beánia
oceánia
štefánia
epifánia
teofánia
litofánia
melánia
mánia
kladománia
teománia
grafománia
nymfománia
fagománia
bibliománia
oniománia
poriománia
ergaziománia
farmakománia
gynekománia
toxikománia
narkománia
megalománia
melománia
anglománia
ekdemománia
enománia
oenománia
monománia
andrománia
mikrománia
pyrománia
dipsománia
onomatománia
tanatománia
metománia
gigantománia
potománia
erotománia
kleptománia
citátománia
mýtománia
chryzománia
sparmánia
onánia
kompánia
hispánia
akránia
mauretánia
litánia
británia
mauritánia
transylvánia
pensylvánia
pennsylvánia
tanzánia
gardénia
psychogénia
biogénia
fylogénia
antropogénia
iatrogénia
retrogénia
ontogénia
odontogénia
lyzogénia
eugénia
telygénia
bimilénia
arménia
nénia
trombopénia
leukopénia
sideropénia
pancytopénia
trombocytopénia
lymfocytopénia
leukocytopénia
parafrénia
oligofrénia
cyklofrénia
schizofrénia
bradyfrénia
schizogrénia
neoténia
asténia
rheseasténia
klezeasténia
grafasténia
legasténia
ergasténia
psychasténia
fonasténia
neurasténia
myasténia
xénia
filoxénia
termitoxénia
cínia
glycínia
sardínia
virgínia
línia
diklínia
monoklínia
aerolínia
paulínia
kondomínia
pínia
neurokrínia
gloxínia
macedónia
kaledónia
sidónia
cydónia
afónia
dodekafónia
telefónia
rádotelefónia
rádiotelefónia
antifónia
symfónia
stereofónia
ambiofónia
kakofónia
kalofónia
kolofónia
diplofónia
homofónia
tympanofónia
monofónia
kvadrofónia
ortofónia
autofónia
dysfónia
eufónia
trachyfónia
polyfónia
agónia
patagónia
begónia
amfigónia
tokogónia
gamogónia
agamogónia
kozmogónia
heterogónia
sporogónia
teratogónia
autogónia
schizogónia
pelargónia
mahónia
zirkónia
felónia
muflónia
kolónia
polokolónia
hegemónia
ceremónia
harmónia
filharmónia
disharmónia
pneumónia
pleuropneumónia
panónia
depónia
hydropónia
aeropónia
diachrónia
synchrónia
homochrónia
izochrónia
irónia
sebairónia
atónia
paratónia
katatónia
fitónia
antónia
vagotónia
monotónia
hypotónia
myotónia
vazotónia
izotónia
hypertónia
eutónia
slavónia
pivónia
únia
pareúnia
dyspareúnia
kapúnia
petúnia
osteodýnia
kokcigodýnia
torakodýnia
achilodýnia
anodýnia
akrodýnia
pleurodýnia
prostatodýnia
proktodýnia
notodýnia
mastodýnia
androgýnia
mizogýnia
polygýnia
erýnia
porýnia
znefunkčnia
neznefunkčnia
sfunkčnia
nesfunkčnia
zvláčnia
nezvláčnia
znezreteľnia
neznezreteľnia
sršnia
zavzdušnia
nezavzdušnia
prozopopoia
pia
apia
kapia
ulapia
neulapia
terapia
aromaterapia
arteterapia
speleoterapia
balneoterapia
ergoterapia
psychoterapia
bioterapia
rádioterapia
biblioterapia
helioterapia
bakterioterapia
fyzioterapia
farmakoterapia
hemoterapia
chemoterapia
limoterapia
termoterapia
enzymoterapia
organoterapia
galvanoterapia
oxygenoterapia
krenoterapia
urinoterapia
aktinoterapia
zooterapia
hipoterapia
hypoterapia
hydroterapia
aeroterapia
elektroterapia
pyroterapia
séroterapia
talasoterapia
klimatoterapia
magnetoterapia
fototerapia
autoterapia
fytoterapia
kryoterapia
mezoterapia
canisterapia
satrapia
očapia
naďapia
nenaďapia
ortoepia
krepia
chripia
nechripia
ochripia
neochripia
škripia
neškripia
zasipia
nezasipia
entalpia
olympia
oplympia
ambiopia
skiaskopia
stroboskopia
tracheoskopia
stereoskopia
ezofagoskopia
myringoskopia
stomachoskopia
bronchoskopia
elektrobioskopia
kardioskopia
rádioskopia
ebulioskopia
amnioskopia
pyeloskopia
koloskopia
daktyloskopia
demoskopia
oftalmoskopia
vaginoskopia
rinoskopia
kolonoskopia
metoposkopia
laparoskopia
fibroskopia
hygroskopia
mikroskopia
spektroskopia
artroskopia
gastroskopia
pleuroskopia
fetoskopia
stetoskopia
defektoskopia
gamadefektoskopia
rektoskopia
otoskopia
ortoskopia
cystoskopia
mixoskopia
hemeralopia
nyktalopia
kyklopia
diplopia
tritanopia
astenopia
hyperopia
ametropia
anizometropia
hypermetropia
lykantropia
filantropia
synantropia
zoantropia
mizantropia
entropia
azeotropia
fagotropia
alotropia
chemotropia
monotropia
heterotropia
fototropia
tixotropia
izotropia
anizotropia
atopia
holotopia
izotopia
dystopia
amblyopia
polyopia
myopia
harpia
geokarpia
homokarpia
partenokarpia
xenokarpia
monokarpia
heterokarpia
polykarpia
šarpia
odtrpia
neodtrpia
nenaspia
odspia
neodspia
skupia
rupia
stereotypia
kalotypia
homotypia
chomotypia
chromotypia
galvanotypia
kyanotypia
stenotypia
linotypia
monotypia
hydrotypia
siderotypia
ferotypia
daguerrotypia
fototypia
autotypia
diazotypia
izotypia
sépia
dagerotípia
fototípia
diazotípia
etiópia
kópia
fenokópia
xerokópia
fotokópia
utópia
nerozkúpia
ria
dofaria
prežiaria
belaria
ježišmaria
vyšmaria
oviparia
doparia
uškvaria
neuškvaria
ovaria
zebria
kolibria
umbria
obria
bobria
kobria
kalábria
kantábria
adria
monandria
gynandria
alexandria
polyandria
mizandria
hypochondria
mitochondria
poodria
naigeria
periperia
cybeteria
jeseteria
yteria
jašteria
zádveria
pizzeria
sčeria
nesčeria
ekecheiria
makrocheiria
akromikria
zamokria
nezamokria
dysforia
zoochoria
ornitochoria
tchoria
stredohoria
gloria
promemoria
stredomoria
signoria
aporia
akcesoria
tratoria
satoria
pretoria
trattoria
omnivoria
karnivoria
pootvoria
oživotvoria
neoživotvoria
spoluvytvoria
zoria
kapria
pediatria
psychiatria
neuropsychiatria
foniatria
geriatria
otiatria
fyziatria
idolatria
teolatria
idiolatria
ofiolatria
heliolatria
idololatria
uranolatria
astrolatria
pyrolatria
sympatria
alopatria
beletria
fotogrametria
coulombmetria
telemetria
sedimetria
acidimetria
kalimetria
alkalimetria
planimetria
polarimetria
kalorimetria
kolorimetria
gravimetria
rádiogravimetria
elektrogravimetria
algezimetria
tenzimetria
dozimetria
fotogrammetria
pedometria
jodometria
geometria
stereometria
ergometria
psychometria
biometria
audiometria
rádiometria
stechiometria
goniometria
alometria
cefalometria
nefelometria
koilometria
cyklometria
coulometria
dynamometria
chromometria
termometria
fototermometria
uranometria
aktinometria
fonometria
trigonometria
ionometria
ekonometria
chronometria
tonometria
axonometria
ozonometria
antropometria
barometria
dendrometria
interferometria
orometria
astrometria
pyrometria
hypsometria
magnetometria
denzitometria
refraktometria
konduktometria
odontometria
fotometria
spektrofotometria
astrofotometria
adaptometria
optometria
kryptometria
kartometria
gustometria
gazometria
izometria
volumetria
symetria
asymetria
supersymetria
polysymetria
batymetria
ponitria
diptria
dioptria
anartria
emboloartria
stria
synastria
monoestria
pestria
nepestria
polyestria
istria
poostria
nepoostria
industria
stavoindustria
lutria
nutria
ambidextria
sauria
ischuria
injuria
syria
štyria
ária
dária
obhospodária
ablefária
hungária
trochária
netrochária
panikária
nepanikária
urtikária
cerkária
araukária
hračkária
nehračkária
malária
kancelária
mária
samária
amenmária
komária
somária
atomária
ježišmária
pária
gemipária
fisipária
vivipária
chalupária
nechalupária
cinerária
nefrorária
chatária
nechatária
tramtária
trmtária
trantária
inštrumentária
havária
ekohavária
autohavária
kalvária
libéria
prudéria
feéria
periféria
nigéria
drogéria
progéria
galéria
valéria
kavaléria
kafiléria
artiléria
volkaméria
epiméria
latiméria
homoioméria
enantioméria
anoméria
kryptoméria
tautoméria
izoméria
stereoizoméria
parfuméria
polyméria
šikanéria
scenéria
afinéria
rafinéria
mašinéria
japonéria
valiznéria
drapéria
préria
séria
tapiséria
karoséria
batéria
autobatéria
hatéria
flatéria
matéria
cafetéria
koketéria
marketéria
valetéria
deftéria
diftéria
baktéria
korynebaktéria
halobaktéria
pedantéria
infantéria
pikantéria
galantéria
lientéria
dyzentéria
kotéria
lotéria
aptéria
artéria
ostéria
hystéria
bižutéria
revéria
šinoazéria
mizéria
rančéria
menažéria
empíria
odsíria
vyčíria
teória
kaulifória
heterofória
eufória
filagória
fantazmagória
alegória
kategória
cigória
myrmekochória
alochória
anemochória
exozoochória
hydrochória
autochória
stenokória
kalória
kilokalória
glória
amenglória
apospória
mikrospória
inhalatória
tratória
pretória
viktória
história
predhistória
prehistória
umenohistória
kunsthistória
mikrobúria
fúria
ligúria
oligúria
angúria
strangúria
kalciúria
bakteriúria
kúria
kolibacilúria
acholúria
núria
anúria
hemoglobinúria
proteinúria
urobilinúria
albuminúria
porfyrinúria
kreatinúria
xantinúria
tyrozinúria
acetonúria
ketonúria
fenylketonúria
synúria
porúria
glykosúria
laktosúria
dysúria
hematúria
spermatúria
pneumatúria
uratúria
noktúria
nyktúria
centúria
azotúria
astúria
polyúria
fruktozúria
dyzúria
argýria
ilýria
sýria
asýria
pasia
marasia
vtasia
nebesia
cesia
recesia
precesia
secesia
akcesia
sukcesia
koncesia
procesia
intercesia
dodesia
konfesia
profesia
premiesia
nepremiesia
zmiesia
nezmiesia
lesia
dvojkolesia
agresia
autoagresia
degresia
regresia
digresia
progresia
transgresia
depresia
geodepresia
maniodepresia
kryptodepresia
represia
impresia
kompresia
dekompresia
opresia
supresia
imunosupresia
expresia
obsesia
posesia
privesia
scisia
abscisia
misia
submisia
admisia
readmisia
emisia
demisia
remisia
imisia
omisia
komisia
subkomisia
podkomisia
permisia
intermisia
transmisia
retransmisia
exmisia
fuksia
rákosia
aglosia
diglosia
idioglosia
xenoglosia
psia
synapsia
depsia
katalepsia
ablepsia
akyanoblepsia
epilepsia
narkolepsia
pyknolepsia
hypnolepsia
apepsia
dyspepsia
eupepsia
adipsia
polydipsia
eklampsia
stereopsia
biopsia
megalopsia
anopsia
deuteranopsia
protanopsia
synopsia
makropsia
nekropsia
mikropsia
achloropsia
chromatopsia
achromatopsia
hemiachromatopsia
monochromatopsia
xantopsia
fotopsia
autopsia
litotrypsia
prsia
riketsia
rickettsia
husia
perkusia
diskusia
pertusia
rysia
zahrdúsia
nezahrdúsia
reperkúsia
debatia
kalokagatia
naliatia
zaliatia
preliatia
prekliatia
vyliatia
neprehriatia
zohriatia
priatia
nepriatia
zasiatia
prenajatia
pojatia
katia
naplatia
poplatia
polysomatia
chrestomatia
makrognatia
mikrognatia
apatia
telepatia
antipatia
empatia
sympatia
trombopatia
homeopatia
logopatia
psychopatia
idiopatia
metriopatia
rusiopatia
toxikopatia
leukopatia
alopatia
encefalopatia
lalopatia
alelopatia
panmyelopatia
koagulopatia
spondylopatia
tymopatia
enzymopatia
adenopatia
endokrinopatia
retinopatia
cerebropatia
meteoropatia
gastropatia
uropatia
neuropatia
keratopatia
fetopatia
mastopatia
myopatia
kardiomyopatia
embryopatia
izopatia
hyperpatia
naupatia
zabratia
neodobratia
dratia
synkratia
potratia
nepotratia
satia
odsatia
vysatia
pristatia
ustatia
nezačatia
rozťatia
zažatia
poctia
nepoctia
odetia
zomdletia
podomletia
poletia
nepoletia
peripetia
vymretia
sebazapretia
zotretia
zastretia
rozprestretia
neuzavretia
zanevretia
privretia
zovretia
zretia
nazretia
prezretia
dozretia
vyzretia
načretia
rozochvetia
zušľachtia
nezušľachtia
odplichtia
ksichtia
neksichtia
neklochtia
prebitia
dobitia
zbitia
sitia
ušitia
nežitia
neprežitia
nedožitia
užitia
nepoužitia
nevyužitia
vyžitia
nevyžitia
zžitia
šeltia
geomantia
teomantia
psychomantia
bibliomantia
kryštalomantia
aritmomantia
hieromantia
nigromantia
chiromantia
astromantia
gyromantia
pyromantia
kartomantia
vyšantia
nevyšantia
robotia
nafotia
vyfotia
idiotia
epizootia
panzootia
enzootia
hrotia
soptia
nesoptia
partia
drtia
nedrtia
rozdrtia
prtia
podmastia
nepodmastia
gynekomastia
nastia
tigmonastia
termonastia
seizmonastia
dynastia
pederastia
rozcestia
pomestia
nepomestia
amnestia
travestia
zneistia
nezneistia
pripoistia
nepripoistia
aristia
eucharistia
sakristia
prečistia
neprečistia
mstia
hostia
nažalostia
premostia
nepremostia
zámostia
oprostia
neoprostia
vyprostia
nevyprostia
teopneustia
neústia
obutia
dutia
odutia
vzdutia
kohutia
mamutia
ochabnutia
slabnutia
prehliadnutia
zhliadnutia
rozhliadnutia
nachladnutia
prechladnutia
ochladnutia
predpadnutia
opadnutia
dopadnutia
spadnutia
upadnutia
vypadnutia
rozpadnutia
kradnutia
okradnutia
vykradnutia
rozkradnutia
zosadnutia
usadnutia
rednutia
nedohodnutia
nerozhodnutia
tvrdnutia
pozabudnutia
nenadobudnutia
chudnutia
uhádnutia
neovládnutia
nezvládnutia
vädnutia
vybŕdnutia
klenutia
opomenutia
spomenutia
liahnutia
vyliahnutia
siahnutia
presiahnutia
tiahnutia
natiahnutia
zatiahnutia
odtiahnutia
pritiahnutia
dotiahnutia
nedotiahnutia
potiahnutia
utiahnutia
vtiahnutia
vytiahnutia
roztiahnutia
vztiahnutia
zahnutia
podľahnutia
poľahnutia
napichnutia
uschnutia
stíchnutia
neposlúchnutia
neuposlúchnutia
vydýchnutia
nabehnutia
nenabehnutia
zabehnutia
prebehnutia
dobehnutia
rozbehnutia
krehnutia
odstrihnutia
prestrihnutia
vystrihnutia
stihnutia
pristihnutia
nadvihnutia
zdvihnutia
pozdvihnutia
vyzdvihnutia
nevyzdvihnutia
švihnutia
vlhnutia
zvlhnutia
pretrhnutia
vtrhnutia
vytrhnutia
roztrhnutia
navrhnutia
prevrhnutia
tuhnutia
stuhnutia
vyhnutia
minutia
pominutia
previnutia
vyvinutia
rozvinutia
odpočinutia
spočinutia
nasiaknutia
presiaknutia
zľaknutia
odrieknutia
prerieknutia
vyrieknutia
rozseknutia
nepreniknutia
uniknutia
vniknutia
vyniknutia
vzniknutia
primknutia
vyčiarknutia
mrknutia
prasknutia
rozlúsknutia
dotknutia
potknutia
prepuknutia
nafúknutia
vzbĺknutia
zdriemnutia
pnutia
napnutia
kvapnutia
odklepnutia
priklepnutia
oslepnutia
štipnutia
zakopnutia
stopnutia
zopnutia
upnutia
zachrípnutia
ohlúpnutia
vylúpnutia
stúpnutia
prestarnutia
zahrnutia
nezahrnutia
zhrnutia
ustrnutia
spľasnutia
usnutia
kysnutia
bohatnutia
zbohatnutia
prelietnutia
namietnutia
zamietnutia
premietnutia
nepremietnutia
zmietnutia
trojstretnutia
štvorstretnutia
kvitnutia
zhltnutia
žltnutia
vyvrtnutia
načrtnutia
neposkytnutia
nasunutia
predsunutia
odsunutia
podsunutia
presunutia
prisunutia
posunutia
tmavnutia
vyhynutia
plynutia
splynutia
neuplynutia
vplynutia
viaznutia
miznutia
vymiznutia
zmiznutia
zmrznutia
prekĺznutia
priľnutia
rutia
dopočutia
nevypočutia
nebytia
vydobytia
moskytia
umytia
rytia
zakrytia
odkrytia
nekrytia
nepokrytia
skrytia
vykrytia
vytia
státia
pätia
nepätia
lítia
maurítia
zaštítia
forzítia
kilokalótia
kohútia
prirútia
porútia
neporútia
pýtia
beštia
lukovištia
riečištia
oštia
zachrapštia
nezachrapštia
chrupštia
nechrupštia
zosvetštia
nezosvetštia
zašuštia
nezašuštia
pofrancúzštia
nepofrancúzštia
via
poopravia
znovunastavia
neznovunastavia
ostavia
ustavia
ťavia
zevia
pasáčkivia
livia
ospravodlivia
neospravodlivia
relikvia
somnilokvia
šalvia
silvia
sylvia
spolužalobcovia
veľkovýrobcovia
rozhodcovia
návodcovia
krutovládcovia
novicovia
strojcovia
obhájcovia
znalcovia
prídelcovia
prenájomcovia
výkrmcovia
poslancovia
vyslancovia
záchrancovia
kupcovia
kníhkupcovia
autodopravcovia
prapradedovia
leopoldovia
indovia
hindovia
mudžahídovia
yankeeovia
kaligrafovia
geografovia
demografovia
etnografovia
fotografovia
kartografovia
whigovia
habsburgovia
lotofágovia
hydrogeológovia
oftalmológovia
kriminológovia
dermatovenerológovia
klimatológovia
dermatológovia
beťahovia
oligarchovia
hierarchovia
ozembuchovia
duchovia
sikhovia
druhovia
bejovia
bratolomejovia
patricijovia
poškrabkovia
pohrobkovia
nedorobkovia
buckovia
prapredkovia
ľudkovia
sládkovia
poškrabčekovia
drobčekovia
krpčekovia
tvorčekovia
fifikovia
sviniarikovia
kominárikovia
chrobáčikovia
sváčikovia
frankovia
inkovia
synkovia
baránkovia
poskokovia
nepodarkovia
pastorkovia
faganiskovia
dlhániskovia
capiskovia
lotriskovia
mládenčiskovia
chlapčiskovia
lumpáčiskovia
etruskovia
škriatkovia
bratkovia
nedorastkovia
výrastkovia
mamelukovia
rusnákovia
fifíkovia
pikolíkovia
psíkovia
anjeličkovia
ľavobočkovia
nováčkovia
mrzáčkovia
mladíčkovia
gazdíčkovia
trpaslíčkovia
poslíčkovia
žalobníčkovia
úradníčkovia
psíčkovia
tatíčkovia
gazíčkovia
mužíčkovia
piadimužíčkovia
vĺčkovia
františkovia
fanúškovia
galovia
rebelovia
imbecilovia
pedofilovia
slovanofilovia
pikolovia
apoštolovia
poslovia
múdroslovia
pavlovia
profesionálovia
anonymovia
gastronómovia
novia
manovia
členovia
kristánovia
šerpovia
deziderovia
oliverovia
daliborovia
tiborovia
ctiborovia
ľuborovia
gregorovia
igorovia
tvorovia
tetrovia
kmotrovia
dioskurovia
oskárovia
kôrovia
sovia
frasovia
britovia
kristovia
mešťanostovia
prednostovia
starostovia
podstarostovia
buržuovia
víťazoslavovia
detektívovia
grizlyovia
ponyovia
toryovia
miesiželezovia
dončovia
danišovia
eliášovia
radžovia
zdrvia
nezdrvia
pododvetvia
ukotvia
neukotvia
súvrstvia
exuvia
moldávia
juhoslávia
škandinávia
endívia
lívia
klívia
olívia
bolívia
húžvia
nehúžvia
autodidaxia
galaxia
metagalaxia
anafylaxia
profylaxia
litolapaxia
ataraxia
apraxia
chiropraxia
taxia
ataxia
parataxia
epitaxia
geotaxia
reotaxia
biotaxia
heliotaxia
telotaxia
chemotaxia
mnemotaxia
tigmotaxia
galvanotaxia
tropotaxia
hypotaxia
elektrotaxia
kachexia
alexia
paralexia
flexia
deflexia
reflexia
areflexia
sebareflexia
eureflexia
cirkumflexia
inflexia
lateroflexia
retroflexia
kataplexia
apoplexia
dyslexia
anexia
konexia
uteropexia
otopexia
angiorexia
anorexia
parorexia
dysorexia
karyorexia
dyzorexia
apyrexia
aprosexia
katexia
anatexia
deixia
transfixia
amixia
amfimixia
apomixia
ortodoxia
anoxia
trichauxia
asfyxia
lazia
razia
reťazia
nereťazia
sadzia
nesadzia
trojmedzia
východzia
odhrdzia
neodhrdzia
scudzia
nescudzia
hovädzia
venezia
malajzia
alojzia
emulzia
repulzia
kompulzia
propulzia
expulzia
revulzia
konvulzia
expanzia
duranzia
recenzia
rektascenzia
agenzia
aprehenzia
dimenzia
penzia
polpenzia
suspenzia
tenzia
detenzia
pretenzia
hypotenzia
hypertenzia
hortenzia
extenzia
textenzia
zalomozia
nezalomozia
arzia
katarzia
intarzia
submerzia
emerzia
imerzia
perzia
disperzia
deterzia
verzia
averzia
extraverzia
obverzia
subverzia
podverzia
everzia
reverzia
diverzia
inverzia
konverzia
rekonverzia
retroverzia
introverzia
kontroverzia
perverzia
namrzia
nenamrzia
torzia
retorzia
distorzia
extorzia
evorzia
rekurzia
exkurzia
deutzia
ageuzia
parageuzia
dysgeuzia
vyzia
ázia
abázia
dysbázia
bradybázia
afázia
katafázia
akatafázia
emfázia
heterofázia
bradyfázia
xerocházia
trichuriázia
okázia
kolokázia
dermochalázia
blefarochalázia
aplázia
hypoplázia
achondroplázia
hyperplázia
dysplázia
polypragmázia
almázia
paronomázia
metonomázia
antonomázia
achromázia
dichromázia
trichromázia
eutanázia
kurtoázia
buržoázia
veľkoburžoázia
maloburžoázia
abrázia
dermabrázia
mikrodermabrázia
afrázia
parafrázia
echofrázia
kakofrázia
embolofrázia
idiosynkrázia
korázia
eurázia
venaktázia
ektázia
teleangiektázia
lymfangiektázia
bronchiektázia
proktektázia
fantázia
leukotázia
astázia
anastázia
hypostázia
evázia
malvázia
invázia
cézia
geodézia
rodézia
algézia
analgézia
elektroanalgézia
adhézia
kohézia
lézia
eklézia
automézia
melanézia
frenézia
kinézia
amnézia
paramnézia
hypomnézia
indonézia
mikronézia
proskynézia
polynézia
poézia
prosiopézia
terézia
frézia
forézia
atrézia
anastézia
telestézia
anestézia
hemianestézia
elektroanestézia
synestézia
hypestézia
hyperestézia
kryptestézia
dyzestézia
termostézia
decízia
cirkumcízia
incízia
discízia
excízia
afrodízia
anafrodízia
elízia
parenklízia
proklízia
kolízia
epikrízia
akatízia
vízia
televízia
revízia
prevízia
superrevízia
divízia
subdivízia
audiovízia
termovízia
provízia
eurovízia
stratovízia
supervízia
nikózia
implózia
explózia
agnózia
prosopagnózia
telegnózia
grafognózia
dysgnózia
arózia
ambrózia
erózia
korózia
fúzia
efúzia
refúzia
difúzia
termodifúzia
infúzia
konfúzia
perfúzia
transfúzia
autotransfúzia
sufúzia
diplakúzia
anakúzia
amblyakúzia
alúzia
andalúzia
žalúzia
aglúzia
ilúzia
dezilúzia
preklúzia
inklúzia
konklúzia
oklúzia
interklúzia
kolúzia
amúzia
dysmúzia
intrúzia
extrúzia
kontúzia
ekdýzia
fýzia
synkrýzia
dačia
tuniačia
červiačia
črviačia
zaoblačia
nezaoblačia
prasačia
kľačia
nekľačia
mliečia
jazvečia
holubičia
hrdličia
ihličia
brhličia
samičia
húseničia
rosničia
kolibričia
jašteričia
kanáričia
kuvičia
kamzičia
pofajčia
nepofajčia
papagajčia
jajčia
zajajčia
nezajajčia
nejajčia
kajčia
papagájčia
dielčia
kančia
škovrančia
mravenčia
svinčia
zakončia
nezakončia
partizánčia
nepartizánčia
povyskočia
mločia
zmočia
nezmočia
obročia
stáročia
dvadsaťročia
štvrťročia
päťročia
mrčia
sýkorčia
morčia
norčia
zazurčia
povrčia
svrčia
panikárčia
nepanikárčia
politikárčia
hučia
nehučia
bručia
nebručia
kručia
mručia
nemručia
borsučia
pavučia
zazvučia
nezazvučia
čučia
nečučia
kavčia
popravčia
ovčia
odvláčia
neodvláčia
trpaslíčia
tajomníčia
netajomníčia
pavúčia
podnikateľia
prašia
blbšia
najblbšia
hladšia
najhladšia
najbledšia
najhnedšia
najčervenohnedšia
redšia
najredšia
najšedšia
najhrdšia
najchudšia
prudšia
najprudšia
zahrešia
nezahrešia
neľahšia
najplachšia
najsvetloplachšia
najlichšia
najtichšia
najplochšia
najprostoduchšia
najhluchšia
najsuchšia
vlhšia
najvlhšia
najtuhšia
predvlaňajšia
chabejšia
najchabejšia
pochabejšia
najpochabejšia
jarabejšia
najjarabejšia
krátkodobejšia
najkrátkodobejšia
novodobejšia
najnovodobejšia
veľkohubejšia
najveľkohubejšia
samoľúbejšia
najsamoľúbejšia
trvácejšia
najtrvácejšia
najžiadúcejšia
nemohúcejšia
najnemohúcejšia
zodpovedajúcejšia
najzodpovedajúcejšia
dlhotrvajúcejšia
najdlhotrvajúcejšia
vyčerpávajúcejšia
najvyčerpávajúcejšia
povznášajúcejšia
najpovznášajúcejšia
zahanbujúcejšia
najzahanbujúcejšia
rozhodujúcejšia
najrozhodujúcejšia
strhujúcejšia
najstrhujúcejšia
znepokojujúcejšia
najznepokojujúcejšia
uspokojujúcejšia
najuspokojujúcejšia
upokojujúcejšia
najupokojujúcejšia
odzbrojujúcejšia
najodzbrojujúcejšia
šokujúcejšia
najšokujúcejšia
omamujúcejšia
najomamujúcejšia
deprimujúcejšia
najdeprimujúcejšia
ohromujúcejšia
najohromujúcejšia
prekvapujúcejšia
najprekvapujúcejšia
oslepujúcejšia
najoslepujúcejšia
očarujúcejšia
najočarujúcejšia
poburujúcejšia
najpoburujúcejšia
unavujúcejšia
najunavujúcejšia
uzdravujúcejšia
najuzdravujúcejšia
vyhovujúcejšia
najvyhovujúcejšia
ustanovujúcejšia
najustanovujúcejšia
zdrvujúcejšia
najzdrvujúcejšia
oslobodzujúcejšia
najoslobodzujúcejšia
povzbudzujúcejšia
najpovzbudzujúcejšia
odpudzujúcejšia
najodpudzujúcejšia
usvedčujúcejšia
najusvedčujúcejšia
poľahčujúcejšia
najpoľahčujúcejšia
zľahčujúcejšia
najzľahčujúcejšia
zničujúcejšia
najzničujúcejšia
posmeľujúcejšia
najposmeľujúcejšia
vysiľujúcejšia
najvysiľujúcejšia
podmaňujúcejšia
najpodmaňujúcejšia
oslňujúcejšia
najoslňujúcejšia
stiesňujúcejšia
najstiesňujúcejšia
odstrašujúcejšia
najodstrašujúcejšia
utišujúcejšia
najutišujúcejšia
ohlušujúcejšia
najohlušujúcejšia
vzrušujúcejšia
najvzrušujúcejšia
prevažujúcejšia
najprevažujúcejšia
priťažujúcejšia
najpriťažujúcejšia
osviežujúcejšia
najosviežujúcejšia
ponižujúcejšia
najponižujúcejšia
treskúcejšia
najtreskúcejšia
súcejšia
nesúcejšia
najnesúcejšia
najsúcejšia
rýchlorastúcejšia
najrýchlorastúcejšia
srdcervúcejšia
najsrdcervúcejšia
škaredejšia
najškaredejšia
činorodejšia
najčinorodejšia
rôznorodejšia
najrôznorodejšia
cudzorodejšia
najcudzorodejšia
súrodejšia
nesúrodejšia
najnesúrodejšia
najsúrodejšia
hrdejšia
najhrdejšia
vlahejšia
najvlahejšia
plachejšia
najplachejšia
svetloplachejšia
najsvetloplachejšia
lichejšia
najlichejšia
plochejšia
najplochejšia
vetchejšia
najvetchejšia
prostoduchejšia
najprostoduchejšia
bezduchejšia
najbezduchejšia
hluchejšia
najhluchejšia
ľahkonohejšia
najľahkonohejšia
tenkonohejšia
najtenkonohejšia
krátkonohejšia
najkrátkonohejšia
rýchlonohejšia
najrýchlonohejšia
strohejšia
najstrohejšia
najkrivolakejšia
najslabozrakejšia
najďalekozrakejšia
najkrátkozrakejšia
najjasnozrakejšia
najbystrozrakejšia
najhebkejšia
najšibkejšia
najhybkejšia
najmeštiackejšia
najmalomeštiackejšia
najlišiackejšia
najnesebeckejšia
najsebeckejšia
najvedeckejšia
najvidieckejšia
najznaleckejšia
najumeleckejšia
najsprisahaneckejšia
najvzdelaneckejšia
najvlasteneckejšia
najporazeneckejšia
najpovýšeneckejšia
najzločineckejšia
najzlatokopeckejšia
najstareckejšia
najnevereckejšia
najtureckejšia
najpokryteckejšia
najarchaickejšia
najlaickejšia
najprozaickejšia
najbaladickejšia
najsporadickejšia
najindickejšia
najmelodickejšia
najmetodickejšia
najepizodickejšia
najšpecifickejšia
najkatastrofickejšia
najfilozofickejšia
najmagickejšia
najtragickejšia
najelegickejšia
najstrategickejšia
najneuralgickejšia
najnostalgickejšia
najpedagogickejšia
najdialogickejšia
najnelogickejšia
najlogickejšia
najideologickejšia
najpatologickejšia
najletargickejšia
najalergickejšia
najenergickejšia
najbiblickejšia
najevanjelickejšia
najparabolickejšia
najsymbolickejšia
najmelancholickejšia
najidylickejšia
najdynamickejšia
najaerodynamickejšia
najakademickejšia
najkomickejšia
najekonomickejšia
najrytmickejšia
najorganickejšia
najmechanickejšia
najpanickejšia
najfotogenickejšia
najhygienickejšia
najekumenickejšia
najtechnickejšia
najsangvinickejšia
najhymnickejšia
najkakofonickejšia
najlakonickejšia
najharmonickejšia
najdisharmonickejšia
najdémonickejšia
najanachronickejšia
najchronickejšia
najsebaironickejšia
najcynickejšia
najheroickejšia
najepickejšia
najhygroskopickejšia
najtropickejšia
najfilantropickejšia
najmizantropickejšia
najutopickejšia
najatypickejšia
najtypickejšia
najhypochondrickejšia
najcholerickejšia
najhysterickejšia
najéterickejšia
najempirickejšia
najsatirickejšia
najmetaforickejšia
najeuforickejšia
najfantazmagorickejšia
najalegorickejšia
najkategorickejšia
najkalorickejšia
najhistorickejšia
najrétorickejšia
najasymetrickejšia
najsymetrickejšia
najegocentrickejšia
najexcentrickejšia
najlyrickejšia
najklasickejšia
najdramatickejšia
najmelodramatickejšia
najschematickejšia
najproblematickejšia
najfonematickejšia
najtematickejšia
najsystematickejšia
najpragmatickejšia
najflegmatickejšia
najdogmatickejšia
najdiplomatickejšia
najaromatickejšia
najtraumatickejšia
najschizmatickejšia
najcharizmatickejšia
najapatickejšia
najempatickejšia
najsympatickejšia
najdemokratickejšia
najprodemokratickejšia
najbyrokratickejšia
najaristokratickejšia
najetickejšia
najatletickejšia
najfrenetickejšia
najpoetickejšia
najpatetickejšia
najšľachtickejšia
najsebakritickejšia
najnekritickejšia
najfaktickejšia
najpraktickejšia
najtaktickejšia
najhektickejšia
najeklektickejšia
najgigantickejšia
najromantickejšia
najidentickejšia
najautentickejšia
najchaotickejšia
najgotickejšia
najpatriotickejšia
najlokálpatriotickejšia
najdespotickejšia
najsklerotickejšia
najneurotickejšia
najexotickejšia
najskeptickejšia
najeliptickejšia
najbombastickejšia
najsarkastickejšia
najelastickejšia
najscholastickejšia
najplastickejšia
najdrastickejšia
najsadistickejšia
najpropagandistickejšia
najsofistickejšia
najmasochistickejšia
najanarchistickejšia
najrealistickejšia
najsurrealistickejšia
najexistencialistickejšia
najkolonialistickejšia
najimperialistickejšia
najmaterialistickejšia
najformalistickejšia
najnacionalistickejšia
najinternacionalistickejšia
najracionalistickejšia
najtradicionalistickejšia
najmoralistickejšia
najpluralistickejšia
najnaturalistickejšia
najfatalistickejšia
najkapitalistickejšia
najfundamentalistickejšia
najindividualistickejšia
najnihilistickejšia
najsymbolistickejšia
najpopulistickejšia
najpesimistickejšia
najoptimistickejšia
najkonformistickejšia
najextrémistickejšia
najromanistickejšia
najhumanistickejšia
najfeministickejšia
najšovinistickejšia
najhedonistickejšia
najexhibicionistickejšia
najabstrakcionistickejšia
najperfekcionistickejšia
najprotekcionistickejšia
najimpresionistickejšia
najexpresionistickejšia
najsionistickejšia
najanachronistickejšia
najoportunistickejšia
najegoistickejšia
najutopistickejšia
najutilitaristickejšia
najvoluntaristickejšia
najmanieristickejšia
najkarieristickejšia
najcharakteristickejšia
najaforistickejšia
najhumoristickejšia
najfuturistickejšia
najabsolutistickejšia
najaltruistickejšia
najpanslavistickejšia
najatavistickejšia
najnegativistickejšia
najpozitivistickejšia
najsubjektivistickejšia
najfašistickejšia
najagnostickejšia
najmystickejšia
najanalytickejšia
najpsychoanalytickejšia
najtoxickejšia
najotrockejšia
darebáckejšia
najdarebáckejšia
najťarbáckejšia
najštricáckejšia
najlajdáckejšia
najčudáckejšia
najšviháckejšia
najsiláckejšia
najškoláckejšia
najdomáckejšia
najťuťmáckejšia
najjunáckejšia
najmaznáckejšia
najlumpáckejšia
najbabráckejšia
dobráckejšia
najdobráckejšia
najžobráckejšia
najmudráckejšia
najpašeráckejšia
najbosoráckejšia
najchytráckejšia
najzálesáckejšia
najsvetáckejšia
najfurtáckejšia
najsprostáckejšia
najvšiváckejšia
najfešáckejšia
najmladíckejšia
najkatolíckejšia
najzbohatlíckejšia
najstraníckejšia
najúradníckejšia
najobchodníckejšia
najneprajníckejšia
najnásilníckejšia
najpriekopníckejšia
najúžerníckejšia
najopatrníckejšia
najrozvratníckejšia
najlichotníckejšia
najvlastníckejšia
najkoristníckejšia
najuličníckejšia
najspiatočníckejšia
najlabužníckejšia
najbridkejšia
najprudkejšia
najďalekejšia
najprostorekejšia
najprchkejšia
najkrehkejšia
najvlhkejšia
najšikmookejšia
najdivokejšia
najsypkejšia
najhorkejšia
najsnobskejšia
najsrbskejšia
najkanadskejšia
najholandskejšia
najislandskejšia
najneľudskejšia
najľudskejšia
najšvédskejšia
najpotmehúdskejšia
najčeskejšia
najlokajskejšia
najlapajskejšia
najplebejskejšia
najkórejskejšia
najfarizejskejšia
najárijskejšia
najsvojskejšia
najburžujskejšia
najšibalskejšia
najportugalskejšia
najšpanielskejšia
najanjelskejšia
najľudomilskejšia
najstaromilskejšia
najdiabolskejšia
najmongolskejšia
najfiškálskejšia
najgenerálskejšia
najintelektuálskejšia
najislamskejšia
najpozemskejšia
najparomskejšia
najdámskejšia
najbohémskejšia
najgalganskejšia
najtrhanskejšia
najgrobianskejšia
najtalianskejšia
najmešťianskejšia
najmegalomanskejšia
najpanskejšia
najveľkopanskejšia
najtyranskejšia
najkatanskejšia
najsatanskejšia
najslovanskejšia
najsparťanskejšia
najkresťanskejšia
najvojenskejšia
najdžentlmenskejšia
najpanenskejšia
najosvietenskejšia
najslovenskejšia
najčlovečenskejšia
najchlapčenskejšia
najdievčenskejšia
najženskejšia
najdedinskejšia
najhrdinskejšia
najmaterinskejšia
najdetinskejšia
najslovinskejšia
najjaponskejšia
najlaponskejšia
najrumunskejšia
najmohamedánskejšia
najcigánskejšia
najchuligánskejšia
najintrigánskejšia
najvegetariánskejšia
najšlendriánskejšia
najrepublikánskejšia
najrománskejšia
najgermánskejšia
najpánskejšia
najskupánskejšia
najluteránskejšia
najfiligránskejšia
najšarlatánskejšia
najkapitánskejšia
najsamaritánskejšia
najpuritánskejšia
najliliputánskejšia
najkalvínskejšia
najmacedónskejšia
najmaďarónskejšia
strigônskejšia
najstrigônskejšia
najšpehúnskejšia
najšplhúnskejšia
najkriklúnskejšia
najšalamúnskejšia
najchrapúnskejšia
najchvastúnskejšia
najkrikľúnskejšia
najploskejšia
najchlapskejšia
najeurópskejšia
najbarbarskejšia
najbulharskejšia
najšaľbiarskejšia
najfigliarskejšia
najzápadniarskejšia
najsviniarskejšia
najpravičiarskejšia
najľavičiarskejšia
najmaďarskejšia
najštréberskejšia
najgavalierskejšia
najbohatierskejšia
najrytierskejšia
najzverskejšia
najfušerskejšia
najkantorskejšia
najmentorskejšia
najpropagátorskejšia
najuzurpátorskejšia
najdiktátorskejšia
najexperimentátorskejšia
najnovátorskejšia
najmoralizátorskejšia
najkolonizátorskejšia
najinkvizítorskejšia
najpotvorskejšia
najtrochárskejšia
najsuchárskejšia
ľahtikárskejšia
najľahtikárskejšia
najchválenkárskejšia
najtajnostkárskejšia
najsvätuškárskejšia
najtmárskejšia
najvizionárskejšia
najmamonárskejšia
najhusárskejšia
najtatárskejšia
najsamotárskejšia
najbeťárskejšia
najhazardérskejšia
najamatérskejšia
najpozérskejšia
najkacírskejšia
najírskejšia
najnórskejšia
najfičúrskejšia
najsýrskejšia
najdetskejšia
najsvetskejšia
najkomediantskejšia
najmudrlantskejšia
najšpekulantskejšia
najkapitulantskejšia
najignorantskejšia
najdiletantskejšia
najbyzantskejšia
najkonzumentskejšia
najegyptskejšia
najkamarátskejšia
najpirátskejšia
najhulvátskejšia
najestétskejšia
najhuncútskejšia
najruskejšia
najotcovskejšia
najžidovskejšia
najbohovskejšia
najkocúrkovskejšia
najšelmovskejšia
najbláznovskejšia
najlitovskejšia
najčertovskejšia
najkráľovskejšia
najkňazskejšia
najulievačskejšia
najpodrývačskejšia
najpätolizačskejšia
najzaháľačskejšia
najburičskejšia
najnepriateľskejšia
najpriateľskejšia
najtrpiteľskejšia
najpoľskejšia
najnašskejšia
najmacošskejšia
najkamošskejšia
najčernošskejšia
najdivošskejšia
najleňošskejšia
najlotyšskejšia
najjudášskejšia
najpápežskejšia
najbožskejšia
najmužskejšia
najparížskejšia
najvratkejšia
najbritkejšia
najkrotkejšia
najvrtkejšia
najplytkejšia
najrezkejšia
najslizkejšia
najklzkejšia
najväzkejšia
najhlúpučkejšia
najčistučkejšia
najsvižkejšia
nedbalejšia
najnedbalejšia
zúfalejšia
najzúfalejšia
nekalejšia
najnekalejšia
pomalejšia
najpomalejšia
nedokonalejšia
najnedokonalejšia
ospalejšia
najospalejšia
zastaralejšia
zhýralejšia
najzhýralejšia
zaostalejšia
najzaostalejšia
zachovalejšia
najzachovalejšia
trvalejšia
najtrvalejšia
vytrvalejšia
najvytrvalejšia
oblejšia
najoblejšia
usadlejšia
najusadlejšia
jedlejšia
najjedlejšia
mdlejšia
najmdlejšia
podlejšia
najpodlejšia
zbabelejšia
najzbabelejšia
osamelejšia
najosamelejšia
uvedomelejšia
najuvedomelejšia
nesmelejšia
najnesmelejšia
umelejšia
najumelejšia
ošumelejšia
najošumelejšia
ojedinelejšia
najojedinelejšia
znelejšia
dospelejšia
najdospelejšia
osirelejšia
najosirelejšia
vrelejšia
najvrelejšia
najobsiahlejšia
najďalekosiahlejšia
najtiahlejšia
rozľahlejšia
najrozľahlejšia
nahluchlejšia
najnahluchlejšia
zbehlejšia
najzbehlejšia
zvrhlejšia
najzvrhlejšia
ostrouhlejšia
najostrouhlejšia
najnáhlejšia
najplnoštíhlejšia
najokrúhlejšia
spôsobilejšia
najspôsobilejšia
odrodilejšia
najodrodilejšia
zhovädilejšia
najzhovädilejšia
roztomilejšia
najroztomilejšia
bohumilejšia
najbohumilejšia
spanilejšia
najspanilejšia
hnilejšia
najhnilejšia
previnilejšia
najprevinilejšia
zdvorilejšia
nezdvorilejšia
najnezdvorilejšia
najzdvorilejšia
ušľachtilejšia
najušľachtilejšia
zženštilejšia
najzženštilejšia
zvlčilejšia
najzvlčilejšia
otužilejšia
najotužilejšia
zaslúžilejšia
najzaslúžilejšia
vleklejšia
najvleklejšia
lesklejšia
najlesklejšia
vypuklejšia
najvypuklejšia
obvyklejšia
neobvyklejšia
najneobvyklejšia
najobvyklejšia
nezvyklejšia
najnezvyklejšia
teplejšia
najteplejšia
najšťúplejšia
nevrlejšia
najnevrlejšia
skleslejšia
najskleslejšia
zvislejšia
najzvislejšia
závislejšia
nezávislejšia
najnezávislejšia
najzávislejšia
súvislejšia
nesúvislejšia
najnesúvislejšia
najsúvislejšia
kyslejšia
najkyslejšia
najsvetlejšia
najútlejšia
strnulejšia
najstrnulejšia
plynulejšia
najplynulejšia
čulejšia
najčulejšia
starobylejšia
najstarobylejšia
oplzlejšia
najoplzlejšia
najstálejšia
zašlejšia
najzašlejšia
priamejšia
nepriamejšia
najnepriamejšia
najpriamejšia
kradmejšia
najkradmejšia
striedmejšia
najstriedmejšia
zrejmejšia
najzrejmejšia
samozrejmejšia
najsamozrejmejšia
šikmejšia
najšikmejšia
kolmejšia
najkolmejšia
vedomejšia
sebavedomejšia
najsebavedomejšia
cieľavedomejšia
najcieľavedomejšia
nevedomejšia
najnevedomejšia
najvedomejšia
povedomejšia
najpovedomejšia
lakomejšia
najlakomejšia
chromejšia
najchromejšia
strmejšia
najstrmejšia
skusmejšia
najskusmejšia
letmejšia
najletmejšia
neznámejšia
najneznámejšia
svetoznámejšia
najsvetoznámejšia
najneogabanejšia
najneohrabanejšia
najzanedbanejšia
najpojebanejšia
najvyjebanejšia
najprešibanejšia
najošklbanejšia
najpoďobanejšia
zarúbanejšia
najnebadanejšia
najusporiadanejšia
najzažiadanejšia
najskladanejšia
najnadanejšia
najhľadanejšia
najoddanejšia
najpoddanejšia
najrozgajdanejšia
najodovzdanejšia
najnepredvídanejšia
najnevídanejšia
najzaprisahanejšia
najpošahanejšia
najťahanejšia
najsťahanejšia
najuťahanejšia
najrozťahanejšia
najnastráchanejšia
najustráchanejšia
najneokrôchanejšia
najošúchanejšia
najneslýchanejšia
najzabehanejšia
najrozbehanejšia
najtrhanejšia
najotrhanejšia
najstrhanejšia
najvybíjanejšia
najuplakanejšia
najnečakanejšia
najnaľakanejšia
najpoľakanejšia
najvyľakanejšia
najstriekanejšia
najusmrkanejšia
najupískanejšia
najufňukanejšia
najmykanejšia
najnafúkanejšia
najfŕkanejšia
najodhodlanejšia
najnevzdelanejšia
najvzdelanejšia
najrozoklanejšia
najnepovolanejšia
najpovolanejšia
najsklamanejšia
najlámanejšia
najprehnanejšia
najukonanejšia
najzamestnanejšia
najvyrovnanejšia
najrozmaznanejšia
najotrepanejšia
najošarpanejšia
najvyčerpanejšia
najzastaranejšia
najustaranejšia
najnadudranejšia
najnaberanejšia
najnevyberanejšia
najodmeranejšia
najneprimeranejšia
najprimeranejšia
najcieľuprimeranejšia
najrozihranejšia
najschátranejšia
najrozháranejšia
najneokresanejšia
najneotesanejšia
najpomotanejšia
najvítanejšia
najsčítanejšia
najnespútanejšia
najnahnevanejšia
najrozhnevanejšia
najupracovanejšia
najdiferencovanejšia
najnaradovanejšia
najnajedovanejšia
najrozjedovanejšia
najsledovanejšia
najfundovanejšia
najštudovanejšia
najzačudovanejšia
najblazeovanejšia
najprivilegovanejšia
najzachovanejšia
najnevychovanejšia
najvychovanejšia
najpruhovanejšia
najvykrajovanejšia
najutajovanejšia
najkockovanejšia
najsprostredkovanejšia
najbodkovanejšia
najnekvalifikovanejšia
najkvalifikovanejšia
najkomplikovanejšia
najvyumelkovanejšia
najžilkovanejšia
najčlánkovanejšia
najčipkovanejšia
najdierkovanejšia
najvzorkovanejšia
najkvietkovanejšia
najmriežkovanejšia
najprúžkovanejšia
najzamilovanejšia
najmilovanejšia
najškolovanejšia
najkontrolovanejšia
najizolovanejšia
najdeprimovanejšia
najrenomovanejšia
najformovanejšia
najinformovanejšia
najrezignovanejšia
najkombinovanejšia
najkoordinovanejšia
najrafinovanejšia
najdisciplinovanejšia
najdisponovanejšia
najindisponovanejšia
najexponovanejšia
najzunovanejšia
najplánovanejšia
najhendikepovanejšia
najemancipovanejšia
najrozčarovanejšia
najperovanejšia
najcifrovanejšia
najšifrovanejšia
najintegrovanejšia
najnepozorovanejšia
najkoncentrovanejšia
najfrustrovanejšia
najšnurovanejšia
zošnurovanejšia
najkárovanejšia
najmelírovanejšia
najštruktúrovanejšia
najzainteresovanejšia
najvystresovanejšia
najplisovanejšia
najvatovanejšia
najkvetovanejšia
najlimitovanejšia
najafektovanejšia
najdezorientovanejšia
najtalentovanejšia
najakceptovanejšia
najscestovanejšia
najpestovanejšia
najdistingvovanejšia
najkultivovanejšia
najrezervovanejšia
najzakomplexovanejšia
najcivilizovanejšia
najštylizovanejšia
najorganizovanejšia
najsynchronizovanejšia
najpolarizovanejšia
najmaľovanejšia
najnefalšovanejšia
najfalšovanejšia
najprerušovanejšia
najvykorisťovanejšia
najangažovanejšia
najmrežovanejšia
najrozorvanejšia
najobávanejšia
najneočakávanejšia
najvyrezávanejšia
najzasnívanejšia
prisťahúvanejšia
neprisťahúvanejšia
najobývanejšia
najprerývanejšia
najneviazanejšia
najpreviazanejšia
najmazanejšia
najrozmazanejšia
najulízanejšia
najčačanejšia
najvykričanejšia
najpôvabnejšia
najzvukomalebnejšia
najvelebnejšia
najnehanebnejšia
najhanebnejšia
najdarebnejšia
najfarebnejšia
najrôznofarebnejšia
najpestrofarebnejšia
najnetrebnejšia
najnepotrebnejšia
najpotrebnejšia
najprosebnejšia
najchválitebnejšia
najnepravdepodobnejšia
najpravdepodobnejšia
najpodobnejšia
najozdobnejšia
najhanobnejšia
najdarobnejšia
najchorobnejšia
najneosobnejšia
najosobnejšia
najspôsobnejšia
najtúžobnejšia
najzhubnejšia
najsľubnejšia
najchybnejšia
najnepochybnejšia
najpochybnejšia
najbezchybnejšia
najnehybnejšia
najneohybnejšia
najohybnejšia
najvábnejšia
najvecnejšia
najnemocnejšia
najmocnejšia
najnápomocnejšia
najbezmocnejšia
najnebojácnejšia
najprácnejšia
najkajúcnejšia
najvrúcnejšia
najzáhadnejšia
najriadnejšia
najneporiadnejšia
najporiadnejšia
najchladnejšia
najhladnejšia
najladnejšia
najneodkladnejšia
najkladnejšia
najskladnejšia
najrozkladnejšia
najnákladnejšia
najzákladnejšia
najpríkladnejšia
najdôkladnejšia
najúkladnejšia
najnesúladnejšia
najsúladnejšia
najhromadnejšia
najnenápadnejšia
najnápadnejšia
najzápadnejšia
najjuhozápadnejšia
najseverozápadnejšia
najobradnejšia
najpodradnejšia
najbezradnejšia
najvlastizradnejšia
najzradnejšia
najzásadnejšia
najvadnejšia
najbezvadnejšia
najzadnejšia
najnepriehľadnejšia
najpriehľadnejšia
najneprehľadnejšia
najprehľadnejšia
najbezohľadnejšia
najnevzhľadnejšia
najvzhľadnejšia
najúhľadnejšia
najnezbednejšia
najnadtriednejšia
najmedzitriednejšia
najjednotriednejšia
najprvotriednejšia
najdôslednejšia
najšerednejšia
najprednejšia
najbezprostrednejšia
najvýstrednejšia
najneposednejšia
najnezodpovednejšia
najzodpovednejšia
najnevšednejšia
najvražednejšia
najfrigidnejšia
najhybridnejšia
najočividnejšia
najslobodnejšia
najpoľutovaniahodnejšia
najzávideniahodnejšia
najlahodnejšia
najnepriechodnejšia
najpriechodnejšia
najprotichodnejšia
najneschodnejšia
najschodnejšia
najvýchodnejšia
najjuhovýchodnejšia
najseverovýchodnejšia
najbezvýchodnejšia
najnehodnejšia
najctihodnejšia
najpamätihodnejšia
najhodnejšia
najvierohodnejšia
najpozoruhodnejšia
najtrestuhodnejšia
najobdivuhodnejšia
najpodivuhodnejšia
najnevhodnejšia
najchvályhodnejšia
najnedôveryhodnejšia
najúctyhodnejšia
najnerozhodnejšia
najrozhodnejšia
najnepríhodnejšia
najpríhodnejšia
najnevýhodnejšia
najnaničhodnejšia
najneškodnejšia
najškodnejšia
najplodnejšia
najspodnejšia
najprotinárodnejšia
najnárodnejšia
najpronárodnejšia
najprírodnejšia
najúrodnejšia
najpodvodnejšia
najzvodnejšia
najbezodnejšia
najneštandardnejšia
najštandardnejšia
najavantgardnejšia
najhazardnejšia
najnemilosrdnejšia
najmilosrdnejšia
najabsurdnejšia
najnecudnejšia
najcudnejšia
najpaskudnejšia
najbludnejšia
najobludnejšia
najbrudnejšia
najtrudnejšia
najosudnejšia
najčudnejšia
najkľudnejšia
najzjazdnejšia
najpozdnejšia
najbezuzdnejšia
najohyzdnejšia
najprázdnejšia
najfádnejšia
najnevládnejšia
najpádnejšia
najťažkopádnejšia
najparádnejšia
najsmädnejšia
najmorbídnejšia
najperfídnejšia
najsolídnejšia
najrapídnejšia
najstupídnejšia
najmódnejšia
najstaromódnejšia
najsúdnejšia
najvľúdnejšia
najškrobenejšia
najzrobenejšia
najzhrbenejšia
najzadubenejšia
najozubenejšia
najzaľúbenejšia
najuhladenejšia
najzladenejšia
najrozladenejšia
najnadradenejšia
najpodradenejšia
najrozvadenejšia
najrozhľadenejšia
najubiedenejšia
najriedenejšia
najzriedenejšia
najnapajedenejšia
najsústredenejšia
najusedenejšia
najpoškodenejšia
najnasrdenejšia
najnadurdenejšia
najunudenejšia
najznudenejšia
najpopudenejšia
najstudenejšia
najpodráždenejšia
najtrafenejšia
najutajenejšia
najznepokojenejšia
najzahnojenejšia
najozbrojenejšia
najstrojenejšia
najnezaobalenejšia
najzaobalenejšia
najšialenejšia
najužialenejšia
najrozžialenejšia
najúžialenejšia
najspomalenejšia
najzaoblenejšia
najokrídlenejšia
najucelenejšia
najoddelenejšia
najcielenejšia
najstmelenejšia
najstrelenejšia
najzrýchlenejšia
najunáhlenejšia
najsilenejšia
najvysilenejšia
najusmoklenejšia
najzakuklenejšia
najubolenejšia
najškolenejšia
najsolenejšia
najusoplenejšia
najskreslenejšia
najnamyslenejšia
najzamyslenejšia
najpremyslenejšia
najnedomyslenejšia
najnerozmyslenejšia
najrozmyslenejšia
najnapálenejšia
najustálenejšia
najrozčúlenejšia
najpomýlenejšia
najvzpriamenejšia
najuzimenejšia
najtlmenejšia
utlmenejšia
najuvedomenejšia
najlomenejšia
najvyhranenejšia
najranenejšia
najzadebnenejšia
najodôvodnenejšia
najzaneprázdnenejšia
najnepodmienenejšia
najpodmienenejšia
najosrienenejšia
najkorenenejšia
najplnenejšia
najzvlnenejšia
najzjemnenejšia
najnaklonenejšia
najzronenejšia
najobrnenejšia
najumiernenejšia
najzasnenejšia
najstiesnenejšia
najneopodstatnenejšia
najopodstatnenejšia
najoduševnenejšia
najpreduchovnenejšia
najspriaznenejšia
najspríbuznenejšia
najnechránenejšia
najpretučnenejšia
najuvoľnenejšia
najprekvapenejšia
najochlpenejšia
najotupenejšia
najstrápenejšia
najutrápenejšia
najnepodarenejšia
najpodarenejšia
najvydarenejšia
rozžiarenejšia
najrozjarenejšia
najočarenejšia
najzmierenejšia
najosirenejšia
najzamokrenejšia
najoneskorenejšia
najmorenejšia
najznetvorenejšia
najotvorenejšia
najpootvorenejšia
najpobúrenejšia
najzachmúrenejšia
najnamosúrenejšia
najzamosúrenejšia
najrozzúrenejšia
najvychýrenejšia
najroztrasenejšia
najzdesenejšia
najnadnesenejšia
najprenesenejšia
najpovznesenejšia
najnedonosenejšia
najpridusenejšia
najzhnusenejšia
najsvetaskúsenejšia
najneskúsenejšia
najskúsenejšia
najvybrúsenejšia
najroztrúsenejšia
najnehatenejšia
najstratenejšia
najroztratenejšia
najzrohovatenejšia
najzanietenejšia
najosvietenejšia
najpopletenejšia
najrozpoltenejšia
najosihotenejšia
najosamotenejšia
najzjednotenejšia
vyhrotenejšia
najvyhrotenejšia
najurastenejšia
najzrastenejšia
najolistenejšia
najnaradostenejšia
najostenejšia
najnazlostenejšia
najustarostenejšia
najzhustenejšia
najrozpustenejšia
najznechutenejšia
najvychytenejšia
najzvrátenejšia
najpomätenejšia
najprecítenejšia
najrozcítenejšia
najpomútenejšia
najzarmútenejšia
najskormútenejšia
najnenútenejšia
najnenasýtenejšia
najnasýtenejšia
najroztrieštenejšia
najzoženštenejšia
najsploštenejšia
najpremrštenejšia
najpobavenejšia
najvyjavenejšia
najblahoslavenejšia
najunavenejšia
najzmeravenejšia
najpripravenejšia
najrozvravenejšia
najzavšivavenejšia
najdrevenejšia
najrozochvenejšia
najvycivenejšia
najudivenejšia
najprecitlivenejšia
najrozcitlivenejšia
najpokrivenejšia
najpodvyživenejšia
najutkvenejšia
najčervenejšia
najnedokrvenejšia
najrozvetvenejšia
najotrávenejšia
najzarazenejšia
najurazenejšia
najobmedzenejšia
najneprirodzenejšia
najprirodzenejšia
najurodzenejšia
najuslzenejšia
najneohrozenejšia
najohrozenejšia
najzhrozenejšia
najnamrzenejšia
najrozmrzenejšia
najtlačenejšia
najzamračenejšia
najpresvedčenejšia
najosvedčenejšia
najuveličenejšia
najzničenejšia
najcvičenejšia
najvycvičenejšia
najzvlčenejšia
najrozkročenejšia
najtočenejšia
najroztrpčenejšia
najrozhorčenejšia
najnapaprčenejšia
najzastrčenejšia
najučenejšia
najzmučenejšia
najodlúčenejšia
najskľúčenejšia
najpojašenejšia
najnaplašenejšia
najpoplašenejšia
najsplašenejšia
najnastrašenejšia
najzastrašenejšia
najustrašenejšia
najvystrašenejšia
najnadšenejšia
najvznešenejšia
najnatešenejšia
najneutešenejšia
najutešenejšia
najpohoršenejšia
najnasršenejšia
najnerušenejšia
najneporušenejšia
najrozrušenejšia
najvzrušenejšia
vysušenejšia
najskrúšenejšia
najpovýšenejšia
najzvýšenejšia
najblaženejšia
najpreťaženejšia
najsťaženejšia
najvyťaženejšia
najzadlženejšia
najzúboženejšia
najnepodloženejšia
najzloženejšia
najneuváženejšia
najvyváženejšia
najponíženejšia
najzníženejšia
najvyslúženejšia
najvytúženejšia
najroztúženejšia
najzúženejšia
najrozšafnejšia
najtrefnejšia
najamorfnejšia
najhúfnejšia
najvágnejšia
najvrchnejšia
najpovrchnejšia
najsinejšia
najnepoddajnejšia
najpoddajnejšia
najpredajnejšia
najradodajnejšia
najsmerodajnejšia
najfajnejšia
najkrajnejšia
najneprajnejšia
najprajnejšia
najblahoprajnejšia
najdobroprajnejšia
najtajnejšia
najľahostajnejšia
najneobyčajnejšia
najobyčajnejšia
najnezvyčajnejšia
najzvyčajnejšia
najčarodejnejšia
najnádejnejšia
najbeznádejnejšia
najneochvejnejšia
najrecesijnejšia
najfantazijnejšia
najtvrdošijnejšia
najbohabojnejšia
najodbojnejšia
najpriebojnejšia
najnevýbojnejšia
najvýbojnejšia
najnepokojnejšia
najpokojnejšia
najnespokojnejšia
najspokojnejšia
najopojnejšia
najstrojnejšia
najobstojnejšia
najneprístojnejšia
najnedôstojnejšia
najdôstojnejšia
najbujnejšia
najkujnejšia
najnečujnejšia
najčujnejšia
najnepeknejšia
najpitoresknejšia
najgrotesknejšia
najbrisknejšia
najkalnejšia
najkvapalnejšia
najzápalnejšia
najpochvalnejšia
najnepohodlnejšia
najpohodlnejšia
najnepravidelnejšia
najpravidelnejšia
najstrašidelnejšia
najrozdielnejšia
najpekelnejšia
najnepriestrelnejšia
najpriemyselnejšia
najnezmyselnejšia
najdômyselnejšia
najživelnejšia
najkúzelnejšia
najúčelnejšia
najbezúčelnejšia
najvariabilnejšia
najlabilnejšia
najrentabilnejšia
najadaptabilnejšia
najstabilnejšia
najdebilnejšia
najkompatibilnejšia
najflexibilnejšia
najsenzibilnejšia
najmobilnejšia
najagilnejšia
najľudomilnejšia
najsuchomilnejšia
najvlhkomilnejšia
najteplomilnejšia
najsvetlomilnejšia
najstudenomilnejšia
najvetromilnejšia
najsmilnejšia
najsenilnejšia
najsterilnejšia
najnenásilnejšia
najnásilnejšia
najinfantilnejšia
najcivilnejšia
najservilnejšia
najdolnejšia
najodolnejšia
najnezdolnejšia
najvrcholnejšia
najfrivolnejšia
najmŕtvolnejšia
najduchaplnejšia
najstrastiplnejšia
najplnejšia
najohľaduplnejšia
najtajuplnejšia
najláskyplnejšia
najneúplnejšia
najúplnejšia
najprítulnejšia
najútulnejšia
najnáchylnejšia
najúchylnejšia
najmylnejšia
najneomylnejšia
najomylnejšia
najškandálnejšia
najideálnejšia
najnereálnejšia
najireálnejšia
najreálnejšia
najkatastrofálnejšia
najlegálnejšia
najpatriarchálnejšia
najšpeciálnejšia
najneoficiálnejšia
najoficiálnejšia
najasociálnejšia
najsociálnejšia
najparciálnejšia
najkomediálnejšia
najkolegiálnejšia
najgeniálnejšia
najkoloniálnejšia
najprincipiálnejšia
najindustriálnejšia
najbeštiálnejšia
najtriviálnejšia
najžoviálnejšia
najlojálnejšia
najradikálnejšia
najrustikálnejšia
najmuzikálnejšia
najlokálnejšia
najoptimálnejšia
najmaximálnejšia
najneformálnejšia
najformálnejšia
najabnormálnejšia
najnenormálnejšia
najnormálnejšia
najfenomenálnejšia
najkardinálnejšia
najoriginálnejšia
najnacionálnejšia
najiracionálnejšia
najracionálnejšia
najintencionálnejšia
najemocionálnejšia
najproporcionálnejšia
najneprofesionálnejšia
najprofesionálnejšia
najliberálnejšia
najintegrálnejšia
najamorálnejšia
najnemorálnejšia
najmorálnejšia
najteatrálnejšia
najširokospektrálnejšia
najneutrálnejšia
najnaturálnejšia
najštrukturálnejšia
najkolosálnejšia
najkapitálnejšia
najvitálnejšia
najorientálnejšia
najornamentálnejšia
najsentimentálnejšia
najenvironmentálnejšia
najmonumentálnejšia
najbrutálnejšia
najindividuálnejšia
najintelektuálnejšia
najschválnejšia
najoválnejšia
najuniverzálnejšia
najsubtílnejšia
najneklamnejšia
najklamnejšia
najomamnejšia
najveľavýznamnejšia
najbezvýznamnejšia
najobjemnejšia
najdojemnejšia
najnepríjemnejšia
najneforemnejšia
najtemnejšia
najprízemnejšia
najzimnejšia
najtajomnejšia
najneoblomnejšia
najsrdcelomnejšia
najkrkolomnejšia
najvierolomnejšia
najdaromnejšia
najohromnejšia
najskromnejšia
najduchaprítomnejšia
najničomnejšia
najprotireformnejšia
najreformnejšia
najproreformnejšia
najuniformnejšia
najnekonformnejšia
najkonformnejšia
najnonkonformnejšia
najenormnejšia
najumnejšia
najostroumnejšia
najkonzumnejšia
najnerozumnejšia
najrozumnejšia
najšumnejšia
najnelegitímnejšia
najlegitímnejšia
najintímnejšia
najbezbrannejšia
najpriestrannejšia
najnestrannejšia
najvšestrannejšia
najmenejcennejšia
najdrahocennejšia
najrovnocennejšia
najbezcennejšia
najkaždodennejšia
najkamennejšia
najplamennejšia
najiskrennejšia
najjesennejšia
najnehostinnejšia
najpohostinnejšia
najnečinnejšia
najzločinnejšia
najúčinnejšia
najzákonnejšia
najvýkonnejšia
najblahosklonnejšia
najnáklonnejšia
najvonnejšia
najjemnozrnnejšia
najplynnejšia
najprofánnejšia
najhumánnejšia
najspontánnejšia
najobscénnejšia
najmondénnejšia
najhomogénnejšia
najkarcinogénnejšia
najkancerogénnejšia
najpatogénnejšia
najsuverénnejšia
najsalónnejšia
najmonotónnejšia
najrukolapnejšia
najškriepnejšia
najštiepnejšia
najchlipnejšia
najvtipnejšia
najostrovtipnejšia
najdôvtipnejšia
najbojaschopnejšia
najvývojaschopnejšia
najživotaschopnejšia
najakcieschopnejšia
najkonkurencieschopnejšia
najneschopnejšia
najprevádzkyschopnejšia
najobranyschopnejšia
najkúpyschopnejšia
najútrpnejšia
najnepodkupnejšia
najpodkupnejšia
najspupnejšia
najotupnejšia
najpotupnejšia
najnedostupnejšia
najdostupnejšia
najpostupnejšia
najzostupnejšia
najvzostupnejšia
najneprístupnejšia
najprístupnejšia
najneústupnejšia
najstereotypnejšia
najtrápnejšia
najblahodarnejšia
najživotodarnejšia
najzdarnejšia
najjarnejšia
najrozmarnejšia
najsparnejšia
najvýtvarnejšia
najbizarnejšia
najjadrnejšia
najúdernejšia
najmalichernejšia
najnádhernejšia
najnemiernejšia
najmiernejšia
najzákernejšia
najnadpriemernejšia
najpriemernejšia
najrovnomernejšia
najrozmernejšia
najúmernejšia
najnesúmernejšia
najčipernejšia
najopernejšia
najveternejšia
najcharakternejšia
najbezcharakternejšia
najsevernejšia
najľahkovernejšia
najmalovernejšia
najhodnovernejšia
najdôvernejšia
najmizernejšia
černejšia
najčernejšia
najpočernejšia
najpríšernejšia
najneodbornejšia
najodbornejšia
najstriebornejšia
najsvetobornejšia
najvzdornejšia
najohňovzdornejšia
najžiaruvzdornejšia
najmrazuvzdornejšia
najpokornejšia
najkomornejšia
najhumornejšia
najúmornejšia
najtopornejšia
najspornejšia
najúspornejšia
najrozpornejšia
najzápornejšia
najúpornejšia
najnemotornejšia
najdvornejšia
najsvornejšia
najštýlotvornejšia
najnepozornejšia
najpozornejšia
najvzornejšia
najnázornejšia
najchatrnejšia
najnepatrnejšia
najopatrnejšia
najspurnejšia
najsolidárnejšia
najlapidárnejšia
najnehospodárnejšia
najhospodárnejšia
najvulgárnejšia
najfamiliárnejšia
najexemplárnejšia
najregulárnejšia
najsekulárnejšia
najnepopulárnejšia
najmárnejšia
najimaginárnejšia
najkuloárnejšia
najsuchopárnejšia
najliterárnejšia
najarbitrárnejšia
najutilitárnejšia
najelementárnejšia
najbulvárnejšia
najtvárnejšia
najmnohotvárnejšia
najjednotvárnejšia
najšvárnejšia
najefemérnejšia
najležérnejšia
najobšírnejšia
najžírnejšia
najfolklórnejšia
najsonórnejšia
najprovizórnejšia
najiluzórnejšia
najobskúrnejšia
najchmúrnejšia
najpochmúrnejšia
najpošmúrnejšia
najsúrnejšia
najminiatúrnejšia
najkoloratúrnejšia
najštruktúrnejšia
najnekultúrnejšia
najmultikultúrnejšia
najkultúrnejšia
najbravúrnejšia
najchýrnejšia
najnejasnejšia
ajjasnejšia
najjasnejšia
najokrasnejšia
najotrasnejšia
najčasnejšia
najvčasnejšia
najsúčasnejšia
najbesnejšia
najsecesnejšia
najdesnejšia
najčudesnejšia
najnoblesnejšia
najadresnejšia
najnepresnejšia
najpresnejšia
najexpresnejšia
najnemóresnejšia
najtesnejšia
najúlisnejšia
najkomisnejšia
najnekompromisnejšia
najkompromisnejšia
najopisnejšia
najpopisnejšia
najkrasopisnejšia
najhonosnejšia
najďalekonosnejšia
najzlatonosnejšia
najsmrtonosnejšia
najskazonosnejšia
najneúnosnejšia
najúnosnejšia
najvýnosnejšia
najneúprosnejšia
najdrsnejšia
najdusnejšia
najnevkusnejšia
najvkusnejšia
najhnusnejšia
najluxusnejšia
najspásnejšia
najkrásnejšia
najzdatnejšia
najvýdatnejšia
najpodplatnejšia
najpoplatnejšia
najmatnejšia
najšpatnejšia
najneobratnejšia
najobratnejšia
najnespratnejšia
najspratnejšia
najmárnotratnejšia
najpodvratnejšia
najprevratnejšia
najnezvratnejšia
najzávratnejšia
najnepodstatnejšia
najstatnejšia
najchvatnejšia
najklebetnejšia
najšľachetnejšia
najnemajetnejšia
najmajetnejšia
najkoketnejšia
najletnejšia
najmoletnejšia
najkompletnejšia
najvzletnejšia
najzáletnejšia
najošemetnejšia
najpodnetnejšia
najkabaretnejšia
najoperetnejšia
najobozretnejšia
najpočetnejšia
najnepríčetnejšia
najosobitnejšia
najnecitnejšia
najexplicitnejšia
najútlocitnejšia
najjemnocitnejšia
najbezcitnejšia
najsúcitnejšia
najnekvalitnejšia
najprioritnejšia
najinsitnejšia
najpriesvitnejšia
najkompaktnejšia
najabstraktnejšia
najtaktnejšia
najexaktnejšia
najdefektnejšia
najperfektnejšia
najkorektnejšia
najkonfliktnejšia
najstriktnejšia
najpahltnejšia
najpedantnejšia
najredundantnejšia
najextravagantnejšia
najelegantnejšia
najarogantnejšia
najvariantnejšia
najpikantnejšia
najmarkantnejšia
najriskantnejšia
najgalantnejšia
najnonšalantnejšia
najbrilantnejšia
najšarmantnejšia
najdominantnejšia
najfrapantnejšia
najtolerantnejšia
najinteresantnejšia
najmilitantnejšia
najinstantnejšia
najirelevantnejšia
najrelevantnejšia
najrazantnejšia
najimpozantnejšia
najdecentnejšia
najdekadentnejšia
najevidentnejšia
najurgentnejšia
najambivalentnejšia
najbenevolentnejšia
najkorpulentnejšia
najtemperamentnejšia
najvehementnejšia
najprominentnejšia
najimpertinentnejšia
najtransparentnejšia
najindiferentnejšia
najlatentnejšia
najnekompetentnejšia
najkompetentnejšia
najpotentnejšia
najkonzistentnejšia
najkonzekventnejšia
najnesolventnejšia
najsolventnejšia
najinsolventnejšia
najbigotnejšia
najochotnejšia
najlakotnejšia
najgramotnejšia
najhmotnejšia
najhrmotnejšia
najnejednotnejšia
najjednotnejšia
najhodnotnejšia
najplnohodnotnejšia
najlopotnejšia
najkrvopotnejšia
najneskrotnejšia
najčistotnejšia
najživotnejšia
najničotnejšia
najpromptnejšia
najintrovertnejšia
najextrovertnejšia
najmaškrtnejšia
najkomfortnejšia
najslastnejšia
najvlastnejšia
najnemastnejšia
najmastnejšia
najkontrastnejšia
najstrastnejšia
najnešťastnejšia
najnemiestnejšia
najbolestnejšia
najnerestnejšia
najtrestnejšia
najnečestnejšia
najčestnejšia
najpočestnejšia
najmravopočestnejšia
najtristnejšia
najnenávistnejšia
najočistnejšia
najnaozajstnejšia
najozajstnejšia
najradostnejšia
najškodoradostnejšia
najakostnejšia
najúzkostnejšia
najžalostnejšia
najbelostnejšia
najcelostnejšia
najcnostnejšia
najslávnostnejšia
najčnostnejšia
najbezstarostnejšia
najbytostnejšia
najneľútostnejšia
najrobustnejšia
najpriepustnejšia
najrozpustnejšia
najneprípustnejšia
najprípustnejšia
najnechutnejšia
najchutnejšia
najhutnejšia
najmohutnejšia
najsmutnejšia
najnevyhnutnejšia
najurputnejšia
najukrutnejšia
najozrutnejšia
najneodbytnejšia
najsvojbytnejšia
najnedobytnejšia
najblahobytnejšia
najblankytnejšia
najnenásytnejšia
najobligátnejšia
najdelikátnejšia
najunikátnejšia
najmalátnejšia
najdezolátnejšia
najseparátnejšia
najakurátnejšia
najmajestátnejšia
najadekvátnejšia
najdiétnejšia
najkonkrétnejšia
najdiskrétnejšia
najindiskrétnejšia
najkomótnejšia
najakútnejšia
najpokútnejšia
najrezolútnejšia
najmútnejšia
najzištnejšia
najzvláštnejšia
najzábavnejšia
najohavnejšia
najobjavnejšia
najhlavnejšia
najúhlavnejšia
najsplavnejšia
najoslavnejšia
najneúnavnejšia
najúnavnejšia
najnemravnejšia
najmravnejšia
najvýpravnejšia
najotravnejšia
najveľavravnejšia
najpravdovravnejšia
najmnohovravnejšia
najmálovravnejšia
najsústavnejšia
najvýstavnejšia
najkaľavnejšia
najcirkevnejšia
najúsmevnejšia
najpevnejšia
najspevnejšia
najvýhrevnejšia
najnaivnejšia
najobdivnejšia
najdivnejšia
najpodivnejšia
najprotivnejšia
najnezáživnejšia
najzáživnejšia
najvýživnejšia
najsrandovnejšia
najšvandovnejšia
najduchovnejšia
najvýchovnejšia
najbojovnejšia
najnešikovnejšia
najšikovnejšia
najpokojamilovnejšia
najporiadkumilovnejšia
najhudbymilovnejšia
najslobodymilovnejšia
najpravdymilovnejšia
najusilovnejšia
najzánovnejšia
najvarovnejšia
najčarovnejšia
najrovnejšia
najvodorovnejšia
najnespisovnejšia
najspisovnejšia
najšpásovnejšia
najžartovnejšia
najhurtovnejšia
najhorkokrvnejšia
najmálokrvnejšia
najchladnokrvnejšia
najbezkrvnejšia
najvplyvnejšia
najnedávnejšia
najstarodávnejšia
najneslávnejšia
najvíťazoslávnejšia
najprotiprávnejšia
najsvojprávnejšia
najplnoprávnejšia
najrovnoprávnejšia
najnesprávnejšia
najlascívnejšia
najmasívnejšia
najpasívnejšia
najagresívnejšia
najregresívnejšia
najprogresívnejšia
najdepresívnejšia
najrepresívnejšia
najexpresívnejšia
najkreatívnejšia
najnegatívnejšia
najiniciatívnejšia
najkomunikatívnejšia
najprovokatívnejšia
najrelatívnejšia
najšpekulatívnejšia
najkumulatívnejšia
najdeklaratívnejšia
najimperatívnejšia
najoperatívnejšia
najinšpiratívnejšia
najkonšpiratívnejšia
najpejoratívnejšia
najdekoratívnejšia
najilustratívnejšia
najdemonštratívnejšia
najmeditatívnejšia
najcharitatívnejšia
najautoritatívnejšia
najostentatívnejšia
najreprezentatívnejšia
najkonzervatívnejšia
najsenzitívnejšia
najpozitívnejšia
najaktívnejšia
najrádioaktívnejšia
najatraktívnejšia
najneefektívnejšia
najobjektívnejšia
najsubjektívnejšia
najselektívnejšia
najflektívnejšia
najkolektívnejšia
najperspektívnejšia
najdirektívnejšia
najinvektívnejšia
najreštriktívnejšia
najkontraproduktívnejšia
najproduktívnejšia
najdeštruktívnejšia
najinštruktívnejšia
najkonštruktívnejšia
najpreventívnejšia
najemotívnejšia
najeruptívnejšia
najasertívnejšia
najsugestívnejšia
najreflexívnejšia
najabrazívnejšia
najimpulzívnejšia
najexpanzívnejšia
najdefenzívnejšia
najofenzívnejšia
najintenzívnejšia
najextenzívnejšia
najexplozívnejšia
najerozívnejšia
najexkluzívnejšia
najnepočúvnejšia
najpočúvnejšia
najlaxnejšia
najkomplexnejšia
najfixnejšia
najparadoxnejšia
najortodoxnejšia
najobraznejšia
najdôraznejšia
najnevýraznejšia
najbezvýraznejšia
najľúbeznejšia
najexpanznejšia
najkontroverznejšia
najperverznejšia
najpríbuznejšia
najsvojráznejšia
najnehoráznejšia
najotáznejšia
najinváznejšia
najzáväznejšia
najobéznejšia
najpompéznejšia
najprecíznejšia
najkoncíznejšia
najkolíznejšia
najgracióznejšia
najambicióznejšia
najminucióznejšia
najgrandióznejšia
najodióznejšia
najreligióznejšia
najserióznejšia
najmysterióznejšia
najkurióznejšia
najgustióznejšia
najviskóznejšia
najškandalóznejšia
najškrupulóznejšia
najrigoróznejšia
najkoróznejšia
najmoróznejšia
najmonštruóznejšia
najvirtuóznejšia
najnervóznejšia
najkonfúznejšia
najprovokačnejšia
najoblačnejšia
najkrvilačnejšia
najlačnejšia
najdiskriminačnejšia
najmnohoznačnejšia
najjednoznačnejšia
najvýznačnejšia
najuštipačnejšia
najmračnejšia
najdekoračnejšia
najpriezračnejšia
najzázračnejšia
najhydratačnejšia
najagitačnejšia
najkonfrontačnejšia
najsebestačnejšia
najposmievačnejšia
najpochlebovačnejšia
najpochybovačnejšia
najpožadovačnejšia
najpanovačnejšia
najinovačnejšia
najvystatovačnejšia
najrozkazovačnejšia
najrozhadzovačnejšia
najdobyvačnejšia
najpožívačnejšia
najdecentralizačnejšia
najsenzačnejšia
najnevďačnejšia
najpovďačnejšia
najsvedčnejšia
najdobrosrdečnejšia
najdriečnejšia
najpriečnejšia
najbáječnejšia
najtanečnejšia
najjedinečnejšia
najslnečnejšia
najnebezpečnejšia
najživotunebezpečnejšia
najchýrečnejšia
najvýrečnejšia
najvšetečnejšia
najnetradičnejšia
najtradičnejšia
najšibeničnejšia
najdýchavičnejšia
najakčnejšia
najinfekčnejšia
najfunkčnejšia
najobštrukčnejšia
najdeštrukčnejšia
najdisonančnejšia
najtendenčnejšia
najkonkurenčnejšia
najinvenčnejšia
najnekonvenčnejšia
najkonvenčnejšia
najúskočnejšia
najemočnejšia
najvýnimočnejšia
najnenáročnejšia
najsviatočnejšia
najstatočnejšia
najnedostatočnejšia
najužitočnejšia
najneskutočnejšia
najzbytočnejšia
najútočnejšia
najsmútočnejšia
najkoncepčnejšia
najabsorpčnejšia
najkomerčnejšia
najproporčnejšia
najnehlučnejšia
najhlučnejšia
najrevolučnejšia
najnerozlučnejšia
najpoučnejšia
najmravoučnejšia
najstručnejšia
najzručnejšia
najzvučnejšia
najľubozvučnejšia
najsúzvučnejšia
najnáučnejšia
najvláčnejšia
najrozvláčnejšia
najžiaľnejšia
zdieľnejšia
najslabomyseľnejšia
najslobodomyseľnejšia
najľahkomyseľnejšia
najhlbokomyseľnejšia
najťažkomyseľnejšia
najmalomyseľnejšia
najtrudnomyseľnejšia
najmárnomyseľnejšia
najdobromyseľnejšia
najchoromyseľnejšia
najprostomyseľnejšia
najzanedbateľnejšia
najnebadateľnejšia
najbadateľnejšia
najovládateľnejšia
najnedýchateľnejšia
najneprijateľnejšia
najprijateľnejšia
najželateľnejšia
najneodolateľnejšia
najnezdolateľnejšia
najneodvolateľnejšia
najporovnateľnejšia
najznateľnejšia
najpoznateľnejšia
najrozpoznateľnejšia
najrozoznateľnejšia
najštiepateľnejšia
najrozoberateľnejšia
najnepopierateľnejšia
najroztierateľnejšia
najzmerateľnejšia
najneopísateľnejšia
najhmatateľnejšia
najnečitateľnejšia
najčitateľnejšia
najnevyspytateľnejšia
najzapamätateľnejšia
najnespočítateľnejšia
najnevypočítateľnejšia
najspracovateľnejšia
najneopakovateľnejšia
najzužitkovateľnejšia
najredukovateľnejšia
najreprodukovateľnejšia
formovateľnejšia
najnedefinovateľnejšia
najpozorovateľnejšia
najakceptovateľnejšia
najzúčtovateľnejšia
najpožívateľnejšia
najpoužívateľnejšia
najobývateľnejšia
najpreukázateľnejšia
najnezadržateľnejšia
najneudržateľnejšia
najudržateľnejšia
najneprozreteľnejšia
najprozreteľnejšia
najupotrebiteľnejšia
najneciteľnejšia
najciteľnejšia
najnenahraditeľnejšia
najviditeľnejšia
najdeliteľnejšia
najvyčísliteľnejšia
najvysvetliteľnejšia
najzraniteľnejšia
najospravedlniteľnejšia
najsplniteľnejšia
najuskutočniteľnejšia
najneodškriepiteľnejšia
najnepochopiteľnejšia
najpochopiteľnejšia
najnezmieriteľnejšia
najspasiteľnejšia
najneotrasiteľnejšia
najneznesiteľnejšia
najznesiteľnejšia
najnepodplatiteľnejšia
najzistiteľnejšia
najrozlúštiteľnejšia
najnenapraviteľnejšia
najnastaviteľnejšia
najnepredstaviteľnejšia
najprestaviteľnejšia
najnevysloviteľnejšia
najstráviteľnejšia
najneporaziteľnejšia
najporaziteľnejšia
najliečiteľnejšia
najnezlučiteľnejšia
najzlučiteľnejšia
najneriešiteľnejšia
najriešiteľnejšia
najpotešiteľnejšia
najnepolepšiteľnejšia
najrozlíšiteľnejšia
najvyužiteľnejšia
najnezabudnuteľnejšia
najzvládnuteľnejšia
najnedosiahnuteľnejšia
najdosiahnuteľnejšia
najpostrehnuteľnejšia
najpostihnuteľnejšia
najzvinuteľnejšia
najnepreniknuteľnejšia
najpotuteľnejšia
najpočuteľnejšia
najvoľnejšia
najsvojvoľnejšia
najblahovoľnejšia
najpovoľnejšia
najpozvoľnejšia
najdochvíľnejšia
najbôľnejšia
najsamopašnejšia
najroztopašnejšia
najprašnejšia
najfešnejšia
najsmiešnejšia
najhriešnejšia
najposmešnejšia
najvýsmešnejšia
najprospešnejšia
najúspešnejšia
najbezútešnejšia
najodlišnejšia
najrozkošnejšia
najfalošnejšia
najplošnejšia
najsošnejšia
najvýbušnejšia
najnepriedušnejšia
najpriedušnejšia
najveľkodušnejšia
najmalodušnejšia
najdobrodušnejšia
najvzdušnejšia
najneslušnejšia
najslušnejšia
najneposlušnejšia
najrušnejšia
najkrušnejšia
najpyšnejšia
najbezostyšnejšia
najživočíšnejšia
najctibažnejšia
najslávybažnejšia
najobtiažnejšia
najvlažnejšia
najvýhražnejšia
najvýstražnejšia
najobsažnejšia
najbezobsažnejšia
najprísažnejšia
najkrivoprísažnejšia
najobťažnejšia
najťažnejšia
najrozťažnejšia
najpredbežnejšia
najpriebežnejšia
najnežnejšia
najpribližnejšia
najknižnejšia
najnedostižnejšia
najsvižnejšia
najpobožnejšia
najbezbožnejšia
najzbožnejšia
najnábožnejšia
najnemožnejšia
najmožnejšia
najzámožnejšia
najobstarožnejšia
najosožnejšia
najmátožnejšia
najsúdržnejšia
najzáslužnejšia
najúslužnejšia
najmužnejšia
najdružnejšia
najpodružnejšia
najdobrodružnejšia
najpružnejšia
najinštruktážnejšia
najodvážnejšia
najľahkovážnejšia
najnerozvážnejšia
najrozvážnejšia
najprestížnejšia
sverepejšia
najsverepejšia
tupejšia
najtupejšia
skúpejšia
najskúpejšia
priamočiarejšia
najpriamočiarejšia
jarejšia
najjarejšia
bujarejšia
najbujarejšia
starejšia
chrabrejšia
najchrabrejšia
štedrejšia
najštedrejšia
bodrejšia
najbodrejšia
modrejšia
najmodrejšia
šerejšia
najšerejšia
mokrejšia
najmokrejšia
príkrejšia
najpríkrejšia
chorejšia
najchorejšia
sporejšia
najsporejšia
kyprejšia
najkyprejšia
pestrejšia
najpestrejšia
ostrejšia
najostrejšia
bystrejšia
najbystrejšia
chytrejšia
najchytrejšia
ponurejšia
najponurejšia
čírejšia
najčírejšia
šírejšia
najšírejšia
belasejšia
najbelasejšia
úzkoprsejšia
najúzkoprsejšia
kusejšia
najkusejšia
lysejšia
najlysejšia
veľkorysejšia
najveľkorysejšia
najjarabatejšia
najgambatejšia
najhrbatejšia
najkostrbatejšia
najhubatejšia
najzubatejšia
najšpicatejšia
najbradatejšia
najnahatejšia
najbruchatejšia
najnohatejšia
najparohatejšia
najrohatejšia
najjednoliatejšia
najusmiatejšia
najvysmiatejšia
najprepiatejšia
najdojatejšia
najpredpojatejšia
najnezaujatejšia
najzaujatejšia
najstrakatejšia
najfľakatejšia
najzúbkatejšia
najokatejšia
najpupkatejšia
najpahorkatejšia
najpyskatejšia
najkľukatejšia
najrožkatejšia
najkrídlatejšia
najhranatejšia
najškrobnatejšia
najrybnatejšia
najplecnatejšia
najvodnatejšia
najsrdnatejšia
najrudnatejšia
najľudnatejšia
najhviezdnatejšia
najvápenatejšia
najmachnatejšia
najšupinatejšia
najštetinatejšia
najškutinatejšia
najrovinatejšia
najkrovinatejšia
najnížinatejšia
najolejnatejšia
najskalnatejšia
najsvalnatejšia
najtelnatejšia
najžilnatejšia
najstepnatejšia
najokuliarnatejšia
najpernatejšia
najhornatejšia
najcukornatejšia
najsírnatejšia
najlesnatejšia
najprsnatejšia
najmäsnatejšia
najblatnatejšia
najkvetnatejšia
najchobotnatejšia
najlistnatejšia
najplstnatejšia
najostnatejšia
najkostnatejšia
najsrstnatejšia
najortutnatejšia
najšťavnatejšia
najdrevnatejšia
najvrstevnatejšia
najhúževnatejšia
najolovnatejšia
najkrvnatejšia
najtrávnatejšia
najžľaznatejšia
najsopečnatejšia
najbradavičnatejšia
najživičnatejšia
najlaločnatejšia
najpiesočnatejšia
najjazyčnatejšia
najmúčnatejšia
najuhoľnatejšia
najmozoľnatejšia
najpapuľnatejšia
najstrapatejšia
najčapatejšia
najčľapatejšia
najchlpatejšia
najkrpatejšia
najrozospatejšia
najbachratejšia
najnenažratejšia
najvlasatejšia
najnosatejšia
najustatejšia
najhlavatejšia
najjedovatejšia
najvrchovatejšia
najžilkovatejšia
najvinovatejšia
najnaslovovzatejšia
najuvzatejšia
najfúzatejšia
najpolovičatejšia
najbucľatejšia
najhrboľatejšia
najguľatejšia
najbaňatejšia
najhuňatejšia
najplešatejšia
najšišatejšia
najkošatejšia
najušatejšia
najzaťatejšia
najježatejšia
najležatejšia
najuzavretejšia
najzovretejšia
zretejšia
najvyzretejšia
najprebitejšia
najosobitejšia
najvybitejšia
najplecitejšia
najnápaditejšia
najzásaditejšia
najsrditejšia
najspojitejšia
najzavalitejšia
najzemitejšia
najsvedomitejšia
najblanitejšia
najrozmanitejšia
najčlenitejšia
najkorenitejšia
najnahnitejšia
najprehnitejšia
najhlinitejšia
najvláknitejšia
najvlnitejšia
najškvrnitejšia
najzrnitejšia
najpodnapitejšia
najpodpitejšia
najprepitejšia
najopitejšia
najhlasitejšia
najmäsitejšia
najspletitejšia
najdrevitejšia
najhubovitejšia
najhlúbovitejšia
najpracovitejšia
najsrdcovitejšia
najvrecovitejšia
najhviezdicovitejšia
najvidlicovitejšia
najihlicovitejšia
najvajcovitejšia
najvalcovitejšia
najzvoncovitejšia
najstrapcovitejšia
najkopcovitejšia
najtrucovitejšia
najhadovitejšia
najschodovitejšia
najsudovitejšia
najhviezdovitejšia
najkaskádovitejšia
najstádovitejšia
najsvahovitejšia
najmachovitejšia
najprachovitejšia
najšľachovitejšia
najvrchovitejšia
najrohovitejšia
najkruhovitejšia
najglejovitejšia
najolejovitejšia
najkopijovitejšia
najlojovitejšia
najnáznakovitejšia
najzúbkovitejšia
najsúdkovitejšia
najstromčekovitejšia
najzvončekovitejšia
najmozaikovitejšia
najobdĺžnikovitejšia
najlievikovitejšia
najžilkovitejšia
najpílkovitejšia
najjamkovitejšia
najzlomkovitejšia
najčipkovitejšia
najchrupkovitejšia
najpahorkovitejšia
najštrkovitejšia
najrúrkovitejšia
najpieskovitejšia
najdoskovitejšia
najskratkovitejšia
najnitkovitejšia
najkôstkovitejšia
najskrutkovitejšia
najúryvkovitejšia
najjazykovitejšia
najpovrázkovitejšia
najhákovitejšia
najoblúkovitejšia
najmačkovitejšia
najpaličkovitejšia
najobličkovitejšia
najihličkovitejšia
najhrčkovitejšia
najhorúčkovitejšia
najjazýčkovitejšia
najguľkovitejšia
najškatuľkovitejšia
najfľaškovitejšia
najhruškovitejšia
najpráškovitejšia
najrožkovitejšia
najútržkovitejšia
najsteblovitejšia
najzrkadlovitejšia
najsklovitejšia
najhmlovitejšia
najrôsolovitejšia
najheslovitejšia
najmetlovitejšia
najžulovitejšia
najuzlovitejšia
najšpirálovitejšia
najílovitejšia
najpílovitejšia
najjamovitejšia
najšelmovitejšia
najstromovitejšia
najgumovitejšia
najihlanovitejšia
najzanovitejšia
najmenovitejšia
najvretenovitejšia
najrybinovitejšia
najklinovitejšia
najhuspeninovitejšia
najšupinovitejšia
najvlnovitejšia
najzvonovitejšia
najzrnovitejšia
najplánovitejšia
najpánovitejšia
najrefrénovitejšia
najlavínovitejšia
najšablónovitejšia
najetapovitejšia
najkopovitejšia
najstĺpovitejšia
najrebrovitejšia
najobrovitejšia
najjadrovitejšia
najtanierovitejšia
najuhrovitejšia
najvzdorovitejšia
najnádorovitejšia
najvejárovitejšia
najpórovitejšia
najkôrovitejšia
najrúrovitejšia
najlastúrovitejšia
najklasovitejšia
najterasovitejšia
najesovitejšia
najelipsovitejšia
najpsovitejšia
najoctovitejšia
najchrastovitejšia
najkapustovitejšia
najpodkovovitejšia
najvrstvovitejšia
najjazvovitejšia
najpošvovitejšia
najpovrazovitejšia
najnárazovitejšia
najžľazovitejšia
najreťazovitejšia
najslizovitejšia
najtorzovitejšia
najhľuzovitejšia
najfrázovitejšia
najrázovitejšia
najtézovitejšia
najželéovitejšia
najklišéovitejšia
najžlčovitejšia
najhrčovitejšia
najlúčovitejšia
najgýčovitejšia
najkŕčovitejšia
najkužeľovitejšia
najhomoľovitejšia
najcibuľovitejšia
najguľovitejšia
najmušľovitejšia
najhrebeňovitejšia
najlupeňovitejšia
najstupňovitejšia
najkašovitejšia
najsieťovitejšia
najvežovitejšia
najkožovitejšia
najrozvitejšia
najželezitejšia
najrozpačitejšia
najírečitejšia
najneurčitejšia
najurčitejšia
najpiesčitejšia
najostražitejšia
najzažitejšia
najpeňažitejšia
najodťažitejšia
najnenáležitejšia
najnáležitejšia
najdôležitejšia
najprežitejšia
najrozložitejšia
najnepretržitejšia
najroztržitejšia
najvžitejšia
najštvoruhlastejšia
najokrúhlastejšia
najkyslastejšia
najhlinastejšia
najčernastejšia
najmodrastejšia
najnasprostastejšia
najpodlhovastejšia
najčastejšia
najsebaistejšia
najfarbistejšia
najneistejšia
najzápalistejšia
najhmlistejšia
najtienistejšia
najmenistejšia
najhlinistejšia
najvlnistejšia
najstrunistejšia
najtônistejšia
najmočaristejšia
najstriebristejšia
najvetristejšia
najblatistejšia
najzlatistejšia
najnečistejšia
najúzemčistejšia
najtlstejšia
najprostejšia
najsprostejšia
najbohapustejšia
najpustejšia
najnadutejšia
najtekutejšia
najochabnutejšia
najjebnutejšia
najšibnutejšia
najdrbnutejšia
najzapadnutejšia
najposadnutejšia
najzabudnutejšia
najzvädnutejšia
najklenutejšia
najnatiahnutejšia
najpretiahnutejšia
najutiahnutejšia
najnadýchnutejšia
najskrehnutejšia
najpohnutejšia
najvyvinutejšia
najzahriaknutejšia
najpreľaknutejšia
najzľaknutejšia
najzomknutejšia
najzatrpknutejšia
najdotknutejšia
najzakríknutejšia
najzamĺknutejšia
najnapnutejšia
najvypnutejšia
najstŕpnutejšia
najustrnutejšia
najvyhasnutejšia
najužasnutejšia
najsklesnutejšia
najutisnutejšia
najspustnutejšia
najvisutejšia
najmrzutejšia
najzarytejšia
najkrytejšia
najskrytejšia
najnapätejšia
najspätejšia
najupätejšia
najvypätejšia
najsvätejšia
najľútejšia
najsýtejšia
najgalbavejšia
najšklbavejšia
najkolembavejšia
najťarbavejšia
najštrbavejšia
najvyhýbavejšia
najhĺbavejšia
najpotácavejšia
najopadavejšia
najsedavejšia
najusedavejšia
najzvedavejšia
najhojdavejšia
najbodavejšia
najhlodavejšia
najvodavejšia
najhvízdavejšia
najnabádavejšia
najbádavejšia
najhádavejšia
najpredvídavejšia
najpohŕdavejšia
najvŕzgavejšia
najťahavejšia
najpichavejšia
najmrchavejšia
najprchavejšia
najšúchavejšia
najostýchavejšia
najzbiehavejšia
najnaliehavejšia
najpriliehavejšia
najpehavejšia
najkarhavejšia
najtrhavejšia
najšmuhavejšia
najpľuhavejšia
najváhavejšia
najrúhavejšia
najzdĺhavejšia
najzadŕhavejšia
najpijavejšia
najovíjavejšia
najzajakavejšia
najľakavejšia
najhabkavejšia
najskackavejšia
najtackavejšia
najzriedkavejšia
najnariekavejšia
najškriekavejšia
najroztekavejšia
najštekavejšia
najblikavejšia
najpodnikavejšia
najprenikavejšia
najkyselkavejšia
najjamkavejšia
najchrumkavejšia
najnepremokavejšia
najpremokavejšia
najtľapkavejšia
najlepkavejšia
najlipkavejšia
najhopkavejšia
najchrupkavejšia
najtarkavejšia
najžmurkavejšia
najtraskavejšia
najliskavejšia
najláskavejšia
najvráskavejšia
najblýskavejšia
najvrtkavejšia
najnutkavejšia
najsykavejšia
najskákavejšia
najlákavejšia
najčičíkavejšia
najhúkavejšia
najnedočkavejšia
najločkavejšia
najbrčkavejšia
najhrčkavejšia
najškŕkavejšia
najlíškavejšia
najbelavejšia
najfrflavejšia
najsvojhlavejšia
najstrmhlavejšia
najtvrdohlavejšia
najlilavejšia
najpopolavejšia
najpiplavejšia
najšiplavejšia
najplavejšia
najprplavejšia
najhatlavejšia
najšmatlavejšia
najsálavejšia
najtúlavejšia
najšušlavejšia
najlámavejšia
najdojímavejšia
najrozjímavejšia
najvnímavejšia
najnevšímavejšia
najvšímavejšia
najskúmavejšia
najfufnavejšia
najšpinavejšia
najsinavejšia
najbarnavejšia
najbrnavejšia
najmaznavejšia
najnapínavejšia
najpopínavejšia
najvypínavejšia
najrozpínavejšia
najrapavejšia
najštiepavejšia
najkarpavejšia
najspavejšia
najšnupavejšia
najnechápavejšia
najchápavejšia
najtápavejšia
najstúpavejšia
najbabravejšia
najžobravejšia
najdravejšia
najmľandravejšia
najhundravejšia
najmodravejšia
najdudravejšia
najnezdravejšia
najderavejšia
najdotieravejšia
najnevtieravejšia
najvtieravejšia
najzvieravejšia
najprezieravejšia
najžieravejšia
najzžieravejšia
najmeravejšia
najkučeravejšia
najžeravejšia
najsychravejšia
najihravejšia
najhravejšia
najškamravejšia
najtemravejšia
najzimomravejšia
najšomravejšia
najpravejšia
najpátravejšia
najprekáravejšia
najtáravejšia
najpažravejšia
najžravejšia
najjasavejšia
najklesavejšia
najhnisavejšia
najrysavejšia
najkolísavejšia
najknísavejšia
najobetavejšia
najtrblietavejšia
najprelietavejšia
najlietavejšia
najzamietavejšia
najodmietavejšia
najjachtavejšia
najchrochtavejšia
najšuchtavejšia
najkmitavejšia
najkoktavejšia
najhltavejšia
najštebotavejšia
najjagotavejšia
najligotavejšia
najchichotavejšia
najšuchotavejšia
najmihotavejšia
najškrekotavejšia
najžblnkotavejšia
najdrkotavejšia
najhrkotavejšia
najzurkotavejšia
najhukotavejšia
najrapotavejšia
najškripotavejšia
najdžavotavejšia
najčaptavejšia
najleptavejšia
najkyptavejšia
najchrastavejšia
najchvastavejšia
najvypočítavejšia
najvyčítavejšia
najštikútavejšia
najpútavejšia
najspýtavejšia
najusmievavejšia
najpodozrievavejšia
najupodozrievavejšia
najzhovievavejšia
najspevavejšia
najvšivavejšia
najmokvavejšia
najčervavejšia
najnekrvavejšia
najkrvavejšia
najštvavejšia
najkývavejšia
najsplývavejšia
najrozplývavejšia
najvyzývavejšia
najdobiedzavejšia
najhrdzavejšia
najvynachádzavejšia
najslzavejšia
najhryzavejšia
najpodlízavejšia
najkĺzavejšia
najdomŕzavejšia
najzaliečavejšia
najhrčavejšia
najotáčavejšia
najpoúčavejšia
najškrabľavejšia
najgrambľavejšia
najsvrbľavejšia
najsmradľavejšia
najdengľavejšia
najpichľavejšia
najľavejšia
najškrekľavejšia
najkrikľavejšia
najkľavejšia
najpiskľavejšia
najšmykľavejšia
najboľavejšia
najdrapľavejšia
najchrapľavejšia
najchripľavejšia
najškripľavejšia
najsipľavejšia
najštipľavejšia
najsopľavejšia
najchudorľavejšia
najchorľavejšia
najhorľavejšia
najtrasľavejšia
najcintľavejšia
najchytľavejšia
najbútľavejšia
najškuľavejšia
najmazľavejšia
najmeňavejšia
najhuhňavejšia
najvoňavejšia
najokúňavejšia
najryšavejšia
najzadúšavejšia
najšušťavejšia
najblyšťavejšia
najzrážavejšia
najhrabivejšia
najškľabivejšia
najdrobivejšia
najpôsobivejšia
najvábivejšia
najchladivejšia
najsliedivejšia
najodstredivejšia
najšedivejšia
najplodivejšia
najvodivejšia
najpovzbudivejšia
najodpudivejšia
najnepravdivejšia
najopravdivejšia
najdaždivejšia
najdráždivejšia
najhrejivejšia
najhojivejšia
najznepokojivejšia
najuspokojivejšia
najhanblivejšia
najhanoblivejšia
najpohyblivejšia
najclivejšia
najbedlivejšia
najškodlivejšia
najnespravodlivejšia
najskrivodlivejšia
najpohrdlivejšia
najzábudlivejšia
najpopudlivejšia
najsamoopelivejšia
najnespoľahlivejšia
najtrúchlivejšia
najnenáhlivejšia
najnáhlivejšia
najpŕhlivejšia
najšteklivejšia
najtklivejšia
najnedotklivejšia
najháklivejšia
najošklivejšia
najklamlivejšia
najnedbanlivejšia
najzdanlivejšia
najtrúfanlivejšia
najhanlivejšia
najuznanlivejšia
najospanlivejšia
najtrvanlivejšia
najmlčanlivejšia
najneznášanlivejšia
najznášanlivejšia
najzdržanlivejšia
najnemenlivejšia
najpremenlivejšia
najmenlivejšia
najúpenlivejšia
najučenlivejšia
najpríčinlivejšia
najchlácholivejšia
najškrieplivejšia
najžiarlivejšia
najzmierlivejšia
najperlivejšia
najhorlivejšia
najsvárlivejšia
najbúrlivejšia
najnecitlivejšia
najcitlivejšia
najjednotlivejšia
najšťastlivejšia
najzávistlivejšia
najúzkostlivejšia
najstarostlivejšia
najpamätlivejšia
najhnevlivejšia
najgazdovlivejšia
najšanovlivejšia
najšporovlivejšia
najbojazlivejšia
najnákazlivejšia
najstriezlivejšia
najtrpezlivejšia
najkvílivejšia
najplačlivejšia
najnežičlivejšia
najžičlivejšia
najstrašlivejšia
najpohoršlivejšia
najopovržlivejšia
najurážlivejšia
najpovážlivejšia
najopovážlivejšia
najuvážlivejšia
najtlmivejšia
najšumivejšia
najmámivejšia
najpodmanivejšia
najlenivejšia
najpenivejšia
najpráchnivejšia
najoslnivejšia
najvlnivejšia
najzvonivejšia
najmárnivejšia
najtiesnivejšia
najplesnivejšia
najsnivejšia
najdunivejšia
najzunivejšia
najnepriaznivejšia
najpriaznivejšia
najbláznivejšia
najtrýznivejšia
najgánivejšia
najvášnivejšia
najprekvapivejšia
najškriepivejšia
najsipivejšia
najžiarivejšia
najhašterivejšia
najiskrivejšia
najsporivejšia
najšvitorivejšia
najtvorivejšia
najjatrivejšia
najjastrivejšia
najpodozrivejšia
najjasnozrivejšia
najvírivejšia
najhýrivejšia
najdesivejšia
najsivejšia
najdusivejšia
najblativejšia
najnepoctivejšia
najpoctivejšia
najúctivejšia
najsamovznietivejšia
najsvietivejšia
najprívetivejšia
najtancachtivejšia
najbojachtivejšia
najchtivejšia
najziskuchtivejšia
najvedychtivejšia
najdychtivejšia
najvládychtivejšia
najpomstychtivejšia
najchamtivejšia
najšantivejšia
najnelichotivejšia
najlichotivejšia
najpotivejšia
najdobrotivejšia
najchraptivejšia
najškrtivejšia
najšelestivejšia
najbolestivejšia
najpomstivejšia
najctižiadostivejšia
najžiadostivejšia
najžalostivejšia
najmilostivejšia
najchúlostivejšia
najľútostivejšia
najľstivejšia
najklátivejšia
najštítivejšia
najšuštivejšia
najdrvivejšia
najčervivejšia
najplazivejšia
najmrazivejšia
najmizivejšia
najpresvedčivejšia
najliečivejšia
najprotirečivejšia
najničivejšia
najrojčivejšia
najnástojčivejšia
najpálčivejšia
najzádumčivejšia
najuhrančivejšia
najdrnčivejšia
najbezočivejšia
najzádrapčivejšia
najústupčivejšia
najprieberčivejšia
najzáderčivejšia
najpoverčivejšia
najnedôverčivejšia
najdôverčivejšia
najchrčivejšia
najhrčivejšia
najnekrčivejšia
najkrčivejšia
najzhovorčivejšia
najzurčivejšia
najmučivejšia
najbzučivejšia
najsyčivejšia
najpáčivejšia
najklíčivejšia
najzáhaľčivejšia
najprašivejšia
najplešivejšia
najvrtošivejšia
najpustošivejšia
najslušivejšia
najrušivejšia
najsnaživejšia
najnevraživejšia
najťaživejšia
najlživejšia
najneduživejšia
najnáruživejšia
najkrúživejšia
najonakvejšia
najmĺkvejšia
najkakaovejšia
najdobovejšia
najpravicovejšia
najľavicovejšia
najnáladovejšia
najbezzásadovejšia
najľadovejšia
najtrendovejšia
najvodovejšia
najčokoládovejšia
najúvahovejšia
najporuchovejšia
najoddychovejšia
najprepychovejšia
najtvarohovejšia
najpartiovejšia
najhokejovejšia
najcesnakovejšia
najbrakovejšia
najrockovejšia
najúpadkovejšia
najlahôdkovejšia
najpaprikovejšia
najlievikovejšia
najfolkovejšia
najčítankovejšia
najrokovejšia
najpokrokovejšia
najbezvýchodiskovejšia
najziskovejšia
najnedostatkovejšia
najnávykovejšia
najcukríkovejšia
najšpičkovejšia
najchvíľkovejšia
najukážkovejšia
najfutbalovejšia
najfialovejšia
najjalovejšia
najmetalovejšia
najkaramelovejšia
najviacúčelovejšia
najúzkoprofilovejšia
najcviklovejšia
najfistulovejšia
najaprílovejšia
najštýlovejšia
najviacvýznamovejšia
najmnohovýznamovejšia
najbezproblémovejšia
najkrémovejšia
najsystémovejšia
najcyklámenovejšia
najfajnovejšia
najprvoplánovejšia
najkofeínovejšia
najkarmínovejšia
najrapovejšia
najhandrovejšia
najcharakterovejšia
najcukrovejšia
najhororovejšia
najlekvárovejšia
najneférovejšia
najférovejšia
najchlórovejšia
najazúrovejšia
najbasovejšia
najkasovejšia
najmasovejšia
najstresovejšia
najkokosovejšia
najtyrkysovejšia
najzamatovejšia
najstratovejšia
najtuctovejšia
najústretovejšia
najsvetovejšia
najpohotovejšia
najšportovejšia
najkapustovejšia
najšarlátovejšia
najkávovejšia
najkazovejšia
najdžezovejšia
najbronzovejšia
najkrízovejšia
najgýčovejšia
najkŕčovejšia
najcibuľovejšia
najoranžovejšia
najbéžovejšia
najmladistvejšia
najcelistvejšia
najčerstvejšia
najmŕtvejšia
najtriezvejšia
najcudzejšia
drzejšia
najdrzejšia
rúčejšia
najrúčejšia
najlepšejšia
sviežejšia
najsviežejšia
dúžejšia
najdúžejšia
mäkšia
najmäkšia
belšia
najbelšia
najsmelšia
zrelšia
nezrelšia
najnezrelšia
najzrelšia
veselšia
najveselšia
nemilšia
najnemilšia
planšia
najplanšia
slanšia
najslanšia
zelenšia
najzelenšia
umenšia
neumenšia
inšia
plnšia
najplnšia
zmysluplnšia
najzmysluplnšia
podkrkonošia
dopršia
spršia
zlatšia
najzlatšia
žltšia
najžltšia
krotšia
najkrotšia
nepríslušia
dravšia
najdravšia
pravšia
divšia
najdivšia
krivšia
najkrivšia
surovšia
najsurovšia
uslyšia
lopúšia
napýšia
výšia
užšia
najužšia
spišťia
nespišťia
svišťia
zachrapšťia
nezachrapšťia
vydražia
nevydražia
opražia
neopražia
protizávažia
kňažia
oťažia
frndžia
nefrndžia
lodžia
gaudžia
negaudžia
gavdžia
negavdžia
rozježia
nerozježia
zasnežia
nezasnežia
nábrežia
dlžia
oddlžia
neoddlžia
nedlžia
premnožia
nepremnožia
mrožia
pozdržia
medzilužia
ážia
réžia
plížia
nezadĺžia


zobraziť všetky slová, ktoré končíme ia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme aia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme bia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme cia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme eia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme fia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme gia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme kia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme mia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme pia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ria
zobraziť všetky slová, ktoré končíme sia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme via
zobraziť všetky slová, ktoré končíme xia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme čia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ľia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ťia
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žia


 

 
Zoznam slov -