slová končiace ť

     
Vyhľadávanie slová    počnúc        končiace      


zoznam slov, ktorá končí ť

ť
gabať
ogabať
dogabať
habať
nahabať
pohabať
zhabať
škriabať
naškriabať
zaškriabať
odškriabať
preškriabať
oškriabať
doškriabať
nedoškriabať
poškriabať
zoškriabať
vyškriabať
nevyškriabať
rozškriabať
oziabať
dlabať
vydlabať
hrabať
nahrabať
zahrabať
odhrabať
podhrabať
prehrabať
prihrabať
dohrabať
pohrabať
uhrabať
vyhrabať
zhrabať
rozhrabať
škrabať
naškrabať
zaškrabať
odškrabať
preškrabať
oškrabať
doškrabať
poškrabať
zoškrabať
vyškrabať
rozškrabať
dbať
zanedbať
podbať
debať
jebať
nejebať
strebať
nastrebať
vstrebať
vystrebať
šibať
prešibať
ošibať
došibať
pošibať
zošibať
vyšibať
rajbať
vyrajbať
dlbať
šklbať
zašklbať
obšklbať
ošklbať
došklbať
pošklbať
zošklbať
vyšklbať
rozšklbať
celembať
rozcelembať
kolembať
zakolembať
ukolembať
rozkolembať
nabumbať
vybumbať
podobať
zobať
zazobať
prezobať
neozobať
pozobať
vyzobať
ďobať
preďobať
poďobať
vyďobať
rozďobať
čarbať
načarbať
nečarbať
počarbať
ťarbať
drbať
nedrbať
škubať
ďubať
poďubať
rozďubať
narábať
zarábať
obrábať
neobrábať
nadrábať
odrábať
poodrábať
prerábať
poprerábať
prirábať
dorábať
porábať
vyrábať
privyrábať
zrábať
rozrábať
rúbať
narúbať
zarúbať
obrúbať
odrúbať
podrúbať
prerúbať
orúbať
dorúbať
porúbať
vyrúbať
zrúbať
rozrúbať
ľúbať
zľúbať
hýbať
nahýbať
zahýbať
pozahýbať
chýbať
prehýbať
poprehýbať
ohýbať
poohýbať
pohýbať
zohýbať
pozohýbať
uhýbať
vyhýbať
rozhýbať
hĺbať
zahĺbať
bacať
posviacať
vysviacať
macať
namacať
omacať
pomacať
obracať
poobracať
vyobracať
vracať
navracať
prinavracať
zavracať
odvracať
poodvracať
podvracať
prevracať
poprevracať
privracať
ovracať
povracať
vyvracať
povyvracať
zvracať
rozvracať
obecať
cecať
kecať
vykecať
cicať
nacicať
pricicať
ocicať
vycicať
socať
vysocať
grcať
vygrcať
cucať
vycucať
predplácať
odplácať
podplácať
preplácať
priplácať
oplácať
doplácať
splácať
posplácať
uplácať
vyplácať
povyplácať
pozlácať
trmácať
dotrmácať
utrmácať
rumácať
kymácať
strácať
postrácať
utrácať
poutrácať
vytrácať
povytrácať
roztrácať
poroztrácať
burácať
zaburácať
priburácať
vyburácať
rozburácať
sácať
odsácať
potácať
zapotácať
krvácať
zakrvácať
vykrvácať
švácať
vyšvácať
rúcať
zarúcať
nakrúcať
zakrúcať
pozakrúcať
obkrúcať
poobkrúcať
odkrúcať
prekrúcať
poprekrúcať
prikrúcať
okrúcať
dokrúcať
pookrúcať
pokrúcať
skrúcať
poskrúcať
ukrúcať
vkrúcať
vykrúcať
povykrúcať
rozkrúcať
porúcať
vyrúcať
zrúcať
rozrúcať
kopŕcať
skopŕcať
dať
badať
obadať
pobadať
zobadať
vybadať
zbadať
odliadať
nahliadať
obhliadať
poobhliadať
odhliadať
neodhliadať
prehliadať
poprehliadať
prihliadať
ohliadať
dohliadať
poohliadať
vyhliadať
rozhliadať
porozhliadať
vzhliadať
porozliadať
poriadať
usporiadať
vysporiadať
nevysporiadať
vyporiadať
nadpriadať
opriadať
spriadať
vypriadať
rozpriadať
žiadať
zažiadať
dožiadať
požiadať
vyžiadať
nakladať
vynakladať
zakladať
pozakladať
obkladať
nadkladať
predkladať
odkladať
poodkladať
podkladať
popodkladať
prekladať
poprekladať
prikladať
poprikladať
dokladať
podokladať
pokladať
predpokladať
skladať
naskladať
poskladať
ukladať
naukladať
poukladať
vkladať
povkladať
vykladať
navykladať
povykladať
rozkladať
narozkladať
porozkladať
nadať
vynadať
nevynadať
padať
napadať
zapadať
odpadať
prepadať
pripadať
opadať
dopadať
popadať
spadať
upadať
vpadať
vypadať
rozpadať
sadať
nasadať
zasadať
odsadať
presadať
prisadať
dosadať
posadať
zosadať
usadať
vysadať
rozsadať
zadať
hľadať
nahľadať
prehľadať
pohľadať
vyhľadať
oddať
poddať
striedať
vystriedať
prezviedať
zajedať
objedať
odjedať
prejedať
dojedať
pojedať
ujedať
vyjedať
zjedať
predať
zapredať
odpredať
popredať
vypredať
rozpredať
porozpredať
predsedať
spolupredsedať
usedať
dovedať
povedať
napovedať
zapovedať
predpovedať
odpovedať
zodpovedať
pripovedať
dopovedať
spovedať
vyspovedať
vypovedať
rozpovedať
porozpovedať
prezvedať
poprezvedať
dozvedať
podozvedať
vyzvedať
povyzvedať
pridať
hojdať
pohojdať
rozhojdať
bodať
nabodať
dobodať
pobodať
ubodať
dodať
hlodať
nahlodať
ohlodať
podať
mrdať
udať
dudať
navdať
zavdať
nezavdať
kydať
nakydať
zakydať
obkydať
okydať
skydať
vykydať
rozkydať
vydať
zdať
nazdať
zazdať
nezazdať
pozdať
rozdať
vzdať
zavzdať
odovzdať
hvízdať
zahvízdať
bádať
nabádať
zabádať
prebádať
obádať
pobádať
hádať
zahádať
prehádať
dohádať
pohádať
vyhádať
prechládať
vychládať
nevychládať
vládať
prevládať
ovládať
uvládať
vyvládať
zvládať
napádať
poodpádať
poprepádať
zakrádať
obkrádať
neobkrádať
odkrádať
prikrádať
okrádať
pookrádať
vkrádať
povkrádať
vykrádať
rozkrádať
nerozkrádať
strádať
nastrádať
postrádať
nepostrádať
povädať
uvädať
pozvädať
vídať
predvídať
zabúdať
pozabúdať
odbúdať
pribúdať
nadobúdať
ubúdať
poubúdať
dohúdať
vyhúdať
zabŕdať
dobŕdať
nadŕdať
ohŕdať
pohŕdať
zhŕdať
obsmŕdať
obšmŕdať
ošmŕdať
bafať
zabafať
triafať
rafať
orafať
zrafať
cofať
úfať
dúfať
trúfať
zúfať
mliagať
nemliagať
pliagať
miagať
pomiagať
rozmiagať
jagať
zajagať
vyjagať
rozjagať
kľagať
hegať
rozhegať
redigať
pigať
čmarigať
terigať
odterigať
preterigať
priterigať
doterigať
sterigať
vterigať
vyterigať
štverigať
vyštverigať
curigať
necurigať
glgať
naglgať
cengať
nacengať
zacengať
ocengať
docengať
vycengať
lengať
halengať
zalengať
celengať
bolengať
holengať
cvengať
cilingať
klingať
trlingať
roztrlingať
frngať
štrngať
zaštrngať
logať
nalogať
lologať
vylogať
drgať
grgať
virgať
zvirgať
rozvirgať
švirgať
curgať
ďugať
džugať
badzgať
rozbadzgať
trmádzgať
rumádzgať
rumázgať
drúzgať
dodrúzgať
podrúzgať
rozdrúzgať
brýzgať
nabrýzgať
zabrýzgať
vŕzgať
zavŕzgať
zvŕzgať
rozvŕzgať
gágať
zagágať
mágať
pregĺgať
džgať
madžgať
nadžgať
hať
mihahať
priahať
zapriahať
prepriahať
pripriahať
spriahať
vypriahať
siahať
čiahať
šiahať
prisahať
zaprisahať
odprisahať
sprisahať
šľahať
zašľahať
ošľahať
došľahať
pošľahať
zošľahať
ušľahať
vyšľahať
rozšľahať
ťahať
naťahať
zaťahať
doťahať
poťahať
sťahať
uťahať
vyťahať
rozťahať
chriachať
jachať
odjachať
prijachať
dojachať
vjachať
vyjachať
štrachať
špliechať
zašpliechať
ošpliechať
došpliechať
pošpliechať
ošliechať
viechať
zviechať
pozviechať
nechať
zanechať
prenechať
ponechať
vynechať
znechať
neznechať
brechať
nabrechať
zabrechať
rozbrechať
pichať
napichať
dopichať
popichať
zvalchať
kochať
pokochať
fľochať
pchať
napchať
zapchať
prepchať
popchať
vopchať
upchať
vypchať
šparchať
rozšparchať
obťarchať
zašmodrchať
prchať
vyprchať
rozcuchať
opuchať
neopuchať
poopuchať
štuchať
poštuchať
vyštuchať
čuchať
očuchať
ňuchať
zaňuchať
preňuchať
priňuchať
oňuchať
vyňuchať
zňuchať
šuchať
pošuchať
nepošuchať
vzdychať
zavzdychať
nezavzdychať
zasychať
pozasychať
obsychať
presychať
prisychať
osychať
dosychať
zosychať
nezosychať
usychať
pousychať
vysychať
povysychať
rozsychať
báchať
rozbáchať
baláchať
nabaláchať
obaláchať
pobaláchať
zbaláchať
pláchať
prepláchať
vypláchať
máchať
vymáchať
páchať
napáchať
zapáchať
popáchať
spáchať
ráchať
stráchať
nastráchať
zatíchať
nezatíchať
stíchať
nestíchať
utíchať
lôchať
krôchať
búchať
zabúchať
obúchať
pobúchať
vybúchať
zbúchať
rozbúchať
dúchať
nadúchať
odúchať
vydúchať
zdúchať
rozdúchať
lúchať
prislúchať
poslúchať
napúchať
zapúchať
odpúchať
opúchať
poopúchať
porúchať
šúchať
obšúchať
odšúchať
prešúchať
prišúchať
ošúchať
došúchať
pošúchať
vyšúchať
dýchať
nadýchať
zadýchať
dodýchať
udýchať
vydýchať
kýchať
vykýchať
slýchať
preslýchať
presýchať
ostýchať
pŕchať
opŕchať
popŕchať
spŕchať
behať
nabehať
zabehať
prebehať
obehať
pobehať
vybehať
zbehať
rozbehať
nerozbehať
nabiehať
zabiehať
nadbiehať
predbiehať
odbiehať
podbiehať
prebiehať
pribiehať
popribiehať
obiehať
dobiehať
podobiehať
pobiehať
ubiehať
vbiehať
vybiehať
povybiehať
zbiehať
rozbiehať
porozbiehať
naliehať
zaliehať
obliehať
podliehať
priliehať
doliehať
poliehať
spoliehať
rozliehať
mihať
zamihať
rihať
šprihať
našprihať
strihať
nastrihať
zastrihať
obstrihať
prestrihať
ostrihať
dostrihať
postrihať
zostrihať
vystrihať
rozstrihať
švihať
zašvihať
žihať
šplhať
vyšplhať
karhať
pokarhať
skarhať
vykarhať
mrhať
premrhať
zmrhať
rozmrhať
trhať
natrhať
obtrhať
pretrhať
spretrhať
otrhať
dotrhať
potrhať
strhať
vytrhať
roztrhať
vrhať
luhať
naluhať
zaluhať
zlyhať
bláhať
namáhať
ponamáhať
odmáhať
premáhať
popremáhať
domáhať
pomáhať
napomáhať
odpomáhať
dopomáhať
spomáhať
vypomáhať
vymáhať
zmáhať
rozmáhať
vzmáhať
zdráhať
váhať
zaváhať
záhať
líhať
prilíhať
políhať
ulíhať
poodstríhať
vystríhať
rozstríhať
stíhať
vystíhať
dvíhať
naddvíhať
zdvíhať
pozdvíhať
číhať
vyčíhať
žíhať
zažíhať
pozažíhať
rozožíhať
vyžíhať
rozžíhať
porozžíhať
rúhať
porúhať
strúhať
nastrúhať
zastrúhať
ostrúhať
postrúhať
zostrúhať
vystrúhať
peľhať
odpeľhať
vypeľhať
kuľhať
nekuľhať
zadŕhať
pozadŕhať
oddŕhať
odŕhať
zaodŕhať
zdŕhať
ponatŕhať
odtŕhať
poodtŕhať
podtŕhať
pretŕhať
popretŕhať
spopretŕhať
spretŕhať
potŕhať
stŕhať
postŕhať
utŕhať
vytŕhať
povytŕhať
poroztŕhať
prevŕhať
poprevŕhať
zvŕhať
diať
nadiať
ondiať
naondiať
zaondiať
preondiať
poondiať
vyondiať
zondiať
odiať
zaodiať
preodiať
priodiať
podiať
zodiať
udiať
zdiať
liať
naliať
zaliať
obliať
odliať
podliať
preliať
priliať
kliať
nakliať
zakliať
odkliať
prekliať
vykliať
oliať
doliať
poliať
uliať
vliať
vyliať
zliať
rozliať
smiať
nasmiať
zasmiať
osmiať
rozosmiať
usmiať
pousmiať
nepousmiať
vysmiať
studniať
hriať
nahriať
zahriať
predhriať
prehriať
prihriať
ohriať
dohriať
zohriať
rozohriať
vyhriať
zhriať
okriať
pookriať
priať
zapriať
dopriať
blahopriať
popriať
siať
nasiať
zasiať
obsiať
podsiať
osiať
dosiať
preosiať
posiať
rozosiať
vysiať
rozsiať
viať
naviať
zaviať
odviať
previať
priviať
oviať
doviať
poviať
zviať
rozviať
ziať
preziať
vziať
predsavziať
prevziať
uvziať
jať
hajať
kajať
najať
prenajať
zajať
objať
nádejať
prejať
prijať
dojať
pojať
ujať
zaujať
podujať
nadájať
pridájať
vydájať
ukájať
napájať
ponapájať
zapájať
odpájať
prepájať
pripájať
opájať
spájať
pospájať
vypájať
rozpájať
krájať
nakrájať
okrájať
dokrájať
pokrájať
rozkrájať
nastrájať
zastrájať
pristrájať
vystrájať
navystrájať
zavystrájať
povystrájať
bíjať
nabíjať
ponabíjať
zabíjať
pozabíjať
odbíjať
podbíjať
prebíjať
poprebíjať
pribíjať
popribíjať
obíjať
dobíjať
pobíjať
ubíjať
poubíjať
vbíjať
povbíjať
vybíjať
povybíjať
nepovybíjať
zbíjať
nazbíjať
ozbíjať
pozbíjať
rozbíjať
porozbíjať
píjať
napíjať
ponapíjať
zapíjať
odpíjať
prepíjať
pripíjať
opíjať
dopíjať
popíjať
spíjať
upíjať
vpíjať
povpíjať
vypíjať
povypíjať
rozpíjať
navíjať
zavíjať
pozavíjať
odvíjať
prevíjať
poprevíjať
ovíjať
povíjať
uvíjať
vyvíjať
zvíjať
pozvíjať
rozvíjať
šíjať
bújať
dobýjať
vydobýjať
zavýjať
bliakať
zabliakať
criakať
hriakať
zahriakať
chriakať
ochriakať
vychriakať
siakať
presiakať
vsiakať
vysiakať
žviakať
prežviakať
rozžviakať
zajakať
kakať
nenakakať
pokakať
plakať
naplakať
zaplakať
preplakať
oplakať
poplakať
vyplakať
rozplakať
makať
namakať
zamakať
nezamakať
omakať
domakať
pomakať
vymakať
pretakať
pritakať
cvakať
zacvakať
čakať
načakať
dočakať
počakať
ľakať
naľakať
kľakať
poľakať
vyľakať
habkať
zahabkať
pohabkať
udlabkať
hrabkať
škrabkať
oškrabkať
poškrabkať
strebkať
nestrebkať
šibkať
pošibkať
šklbkať
pošklbkať
robkať
zobkať
pozobkať
vyzobkať
ďobkať
ďubkať
poďubkať
vyďubkať
fackať
nafackať
sfackať
vyfackať
skackať
odskackať
preskackať
priskackať
poskackať
mackať
omackať
pomackať
packať
opackať
spackať
grackať
tackať
zatackať
odtackať
pretackať
pritackať
dotackať
vtackať
kvackať
zakvackať
pokvackať
geckať
cickať
vycickať
kvickať
zakvickať
frckať
ofrckať
grckať
vygrckať
strckať
murckať
cuckať
necuckať
pocuckať
huckať
nahuckať
podhuckať
pohuckať
vyhuckať
kuckať
zakuckať
kľuckať
dokľuckať
kyckať
zakyckať
okyckať
pokyckať
páckať
napáckať
zapáckať
popáckať
vypáckať
kväckať
zakväckať
badkať
nebadkať
hladkať
pohladkať
sadkať
posadkať
sedkať
mrdkať
šmrdkať
hekať
obliekať
naobliekať
preobliekať
doobliekať
poobliekať
vyobliekať
zobliekať
pozobliekať
navliekať
ponavliekať
zavliekať
podvliekať
prevliekať
poprevliekať
povliekať
vyvliekať
povyvliekať
nepovyvliekať
zvliekať
prezliekať
vyzliekať
povyzliekať
nariekať
zanariekať
roznariekať
zariekať
predriekať
odriekať
podriekať
preriekať
pririekať
škriekať
zaškriekať
rozsriekať
striekať
nastriekať
zastriekať
obstriekať
prestriekať
ostriekať
dostriekať
postriekať
vystriekať
rozstriekať
zriekať
utiekať
plekať
odplekať
vyplekať
napekať
zapekať
prepekať
pripekať
popripekať
opekať
dopekať
spekať
vypekať
sekať
nasekať
zasekať
obsekať
odsekať
presekať
prisekať
osekať
dosekať
posekať
zosekať
vysekať
rozsekať
tekať
natekať
zatekať
obtekať
odtekať
podtekať
pretekať
pritekať
dotekať
stekať
postekať
utekať
poutekať
zutekať
rozutekať
porozutekať
vtekať
vytekať
roztekať
štekať
naštekať
zaštekať
vyštekať
rozštekať
dzekať
božekať
nebožekať
bafkať
zabafkať
pobafkať
bľafkať
cofkať
ufkať
pufkať
zapufkať
achkať
zaachkať
ochkať
zaochkať
krochkať
zakrochkať
buchkať
cikať
docikať
pocikať
vycikať
redikať
odredikať
priredikať
doredikať
nedoredikať
vredikať
vyredikať
zredikať
fikať
zafikať
rozfikať
blikať
zablikať
nezablikať
fidlikať
pidlikať
odpidlikať
tidlikať
modlikať
umodlikať
vymodlikať
hudlikať
zahudlikať
tudlikať
klikať
šiplikať
cvrlikať
svrlikať
čvrlikať
tulikať
stružlikať
zanikať
podnikať
spolupodnikať
nespolupodnikať
prenikať
onikať
unikať
vnikať
vynikať
vznikať
čvirikať
začvirikať
tikať
zatikať
roztikať
pôtikať
štikať
cvikať
necvikať
čivikať
buvikať
kuvikať
zakuvikať
nezakuvikať
rezikať
vypšikať
stružikať
fajkať
pofajkať
hajkať
jajkať
zajajkať
spajkať
ihrajkať
jojkať
zajojkať
nejojkať
zjojkať
mojkať
nemojkať
pomojkať
umojkať
jujkať
lkať
blkať
hamkať
zhamkať
driemkať
podriemkať
hmkať
zahmkať
pohmkať
uhmkať
mrmkať
chrumkať
pochrumkať
schrumkať
mankať
drankať
vydrankať
čankať
učankať
hajenkať
stenkať
postenkať
cinkať
zacinkať
hajinkať
blinkať
odflinkať
klinkať
pinkať
opinkať
spinkať
nespinkať
pospinkať
vyspinkať
brinkať
buvinkať
vybuvinkať
blnkať
žblnkať
klonkať
stonkať
postonkať
zvonkať
brnkať
zabrnkať
vybrnkať
žbrnkať
drnkať
frnkať
mrnkať
zamrnkať
namokať
zamokať
podmokať
premokať
pomokať
vymokať
rozmokať
tokať
zatokať
potokať
stokať
roztokať
kvokať
capkať
zacapkať
pricapkať
ucapkať
chapkať
čliapkať
nečliapkať
driapkať
lapkať
udlapkať
papkať
napapkať
zapapkať
popapkať
spapkať
rapkať
zarapkať
drapkať
chrapkať
pochrapkať
strapkať
obstrapkať
nestrapkať
ostrapkať
rozstrapkať
kvapkať
nakvapkať
zakvapkať
odkvapkať
prekvapkať
pokvapkať
vkvapkať
vykvapkať
čapkať
rozčapkať
tľapkať
potľapkať
stľapkať
utľapkať
roztľapkať
čľapkať
vyčľapkať
rozčľapkať
chňapkať
ťapkať
priťapkať
oťapkať
doťapkať
poťapkať
ciepkať
priciepkať
klepkať
naklepkať
nenaklepkať
zaklepkať
oklepkať
poklepkať
vyklepkať
sepkať
usepkať
šepkať
našepkať
zašepkať
pošepkať
vycipkať
dipkať
ždipkať
lipkať
chlipkať
vychlipkať
klipkať
zaklipkať
pipkať
štipkať
obštipkať
poštipkať
hopkať
odhopkať
prihopkať
kopkať
klopkať
zaklopkať
poklopkať
vyklopkať
štopkať
zaštopkať
poštopkať
črpkať
načrpkať
vyčrpkať
rozčrpkať
cupkať
zacupkať
odcupkať
pricupkať
docupkať
scupkať
vcupkať
dupkať
zadupkať
podupkať
udupkať
zdupkať
lupkať
vylupkať
zlupkať
rupkať
chrupkať
stupkať
čupkať
čľupkať
ťupkať
priťupkať
zacápkať
chrápkať
nechrápkať
harkať
poharkať
čiarkať
prečiarkať
dočiarkať
crkať
zberkať
nazberkať
nenazberkať
cícerkať
hrkať
zahrkať
pohrkať
ukrkať
mrkať
zamrkať
pomrkať
smrkať
zasmrkať
vysmrkať
zmrkať
srkať
posrkať
vysrkať
trkať
potrkať
strkať
nastrkať
postrkať
štrkať
zaštrkať
curkať
durkať
badurkať
nabadurkať
nebadurkať
podurkať
žmurkať
zažmurkať
požmurkať
zurkať
cvrkať
nacvrkať
svrkať
čvrkať
fliaskať
nafliaskať
zafliaskať
ofliaskať
sfliaskať
vyfliaskať
mliaskať
zamliaskať
spliaskať
vypliaskať
praskať
zapraskať
odpraskať
opraskať
dopraskať
popraskať
spraskať
rozpraskať
zvraskať
mľaskať
zamľaskať
pomľaskať
flieskať
plieskať
zaplieskať
oplieskať
splieskať
vyplieskať
tlieskať
zatlieskať
roztlieskať
neroztlieskať
trieskať
natrieskať
otrieskať
dotrieskať
potrieskať
strieskať
vtrieskať
vytrieskať
roztrieskať
vrieskať
zavrieskať
zvrieskať
kreskať
tiskať
proskať
tľoskať
mrskať
prskať
zaprskať
oprskať
poprskať
rozprskať
bľuskať
ofľuskať
tryskať
láskať
priláskať
poláskať
uláskať
práskať
napráskať
zapráskať
popráskať
spráskať
vypráskať
vráskať
povráskať
zvráskať
ískať
pískať
napískať
zapískať
odpískať
prepískať
spískať
upískať
vypískať
prerískať
zaprískať
tískať
natískať
zatískať
pozatískať
odtískať
poodtískať
pretískať
pritískať
popritískať
dotískať
potískať
popotískať
stískať
nastískať
postískať
vystískať
utískať
vtískať
vytískať
povytískať
roztískať
získať
znovuzískať
vyzískať
prdúskať
lúskať
vylúskať
fľúskať
zafľúskať
blýskať
nablýskať
zablýskať
zblýskať
rozblýskať
výskať
zavýskať
zvýskať
fŕskať
ofŕskať
rozfŕskať
tkať
matkať
hmatkať
nahmatkať
chmatkať
nechmatkať
pohmatkať
chvatkať
zatkať
pretkať
cupitkať
pritkať
obotkať
dotkať
motkať
zamotkať
domotkať
pomotkať
nepomotkať
šmotkať
prišmotkať
votkať
potrtkať
nepotrtkať
vrtkať
pstkať
utkať
nutkať
vtkať
chytkať
vytkať
čítkať
mňaukať
zamňaukať
kukať
zakukať
odkukať
okukať
pokukať
cmukať
zacmukať
vnukať
pukať
napukať
zapukať
prepukať
opukať
dopukať
popukať
vypukať
rozpukať
curukať
tukať
bzukať
fňukať
zafňukať
nezafňukať
rozfňukať
šukať
nešukať
ťukať
zaťukať
oťukať
vyťukať
šťukať
zašťukať
bavkať
pobavkať
havkať
zahavkať
zdravkať
zazdravkať
pozdravkať
ďavkať
neďavkať
spievkať
hnevkať
krivkať
odkrivkať
prikrivkať
dokrivkať
vkrivkať
zivkať
čivkať
hovkať
kyvkať
zakyvkať
prikyvkať
dokyvkať
pokyvkať
zalykať
vzlykať
zavzlykať
rozvzlykať
mykať
zamykať
pozamykať
uzamykať
odmykať
odomykať
pomykať
vymykať
rozmykať
pykať
odpykať
sykať
tykať
zatykať
potykať
vykať
navykať
odvykať
privykať
zvykať
jedzkať
lizkať
bozkať
pobozkať
hryzkať
bedákať
zabedákať
hajdákať
prehajdákať
rozhajdákať
kotkodákať
zakotkodákať
vykotkodákať
fákať
skákať
naskákať
odskákať
preskákať
doskákať
poskákať
zoskákať
vyskákať
lákať
halákať
nalákať
tralákať
odlákať
flákať
odflákať
neodflákať
neflákať
preflákať
prilákať
plákať
preplákať
vyplákať
hulákať
zahulákať
vlákať
rozvlákať
vylákať
zlákať
krákať
zakrákať
zmrákať
tákať
pritákať
pocvákať
kvákať
zakvákať
pokvákať
vykvákať
rozkvákať
mékať
zamékať
híkať
zahíkať
kikiríkať
zakikiríkať
kríkať
okríkať
pokríkať
vykríkať
síkať
prosíkať
preštíkať
kvíkať
zakvíkať
bzíkať
rezíkať
vozíkať
čičíkať
učičíkať
búkať
fúkať
nafúkať
zafúkať
odfúkať
prefúkať
ofúkať
dofúkať
pofúkať
sfúkať
vyfúkať
rozfúkať
húkať
nahúkať
zahúkať
uhúkať
huhúkať
ujúkať
zaujúkať
nakúkať
obkúkať
poobkúkať
odkúkať
prekúkať
prikúkať
okúkať
vykúkať
odlúkať
múkať
núkať
ponúkať
rúkať
súkať
nasúkať
presúkať
posúkať
zosúkať
usúkať
vsúkať
vysúkať
túkať
natúkať
zatúkať
tutúkať
vrzúkať
zavrzúkať
ťuťúkať
šmýkať
prišmýkať
pošmýkať
žmýkať
vyžmýkať
týkať
zatýkať
pozatýkať
dotýkať
podotýkať
potýkať
stýkať
nastýkať
ponastýkať
pozastýkať
prestýkať
poprestýkať
postýkať
vystýkať
vytýkať
čkať
hačkať
zhačkať
kačkať
plačkať
ihračkať
kvačkať
zakvačkať
začkať
čačkať
načačkať
nečačkať
vyčačkať
pľačkať
prečkať
uhniličkať
kvičkať
buvičkať
dočkať
ločkať
zaločkať
počkať
odhrčkať
svrčkať
hučkať
vyčkať
mäčkať
zhýčkať
nezhýčkať
cŕčkať
poďkať
spoďkať
vypoďkať
bĺkať
vzbĺkať
umĺkať
zmĺkať
natĺkať
zatĺkať
pozatĺkať
obtĺkať
poobtĺkať
pretĺkať
pritĺkať
popritĺkať
otĺkať
dotĺkať
dootĺkať
pootĺkať
potĺkať
stĺkať
postĺkať
utĺkať
vtĺkať
povtĺkať
vytĺkať
povytĺkať
roztĺkať
poroztĺkať
vaľkať
povaľkať
uvaľkať
vyvaľkať
zvaľkať
rozvaľkať
tmoľkať
voľkať
povoľkať
guľkať
cmuľkať
tuľkať
obtuľkať
prituľkať
potuľkať
mazuľkať
čučuľkať
ľuľkať
bŕkať
cŕkať
fŕkať
zafŕkať
ofŕkať
pofŕkať
rozfŕkať
kŕkať
zakŕkať
škŕkať
zaškŕkať
sŕkať
zasŕkať
osŕkať
zaosŕkať
zosŕkať
usŕkať
vysŕkať
štŕkať
vŕkať
cvŕkať
scvŕkať
odvŕkať
škvŕkať
zaškvŕkať
nezaškvŕkať
čvŕkať
nečvŕkať
meškať
zameškať
premeškať
omeškať
pomeškať
vymeškať
zmeškať
hajuškať
ťapuškať
ihruškať
šuškať
našuškať
zašuškať
pošuškať
líškať
zalíškať
ľažkať
ťažkať
obťažkať
oťažkať
poťažkať
bežkať
ležkať
roztržkať
brblať
zabrblať
vybrblať
bublať
zabublať
nebublať
sedlať
presedlať
osedlať
hodlať
odhodlať
drdlať
dudlať
vzdelať
zdielať
zasielať
obosielať
odosielať
posielať
doposielať
nedoposielať
rozposielať
porozposielať
zosielať
rozosielať
porozosielať
vysielať
odvysielať
nastielať
zastielať
podstielať
odostielať
postielať
nepostielať
popostielať
rozostielať
ustielať
neustielať
poustielať
vystielať
želať
zaželať
blahoželať
zablahoželať
poželať
frflať
odfrflať
ofrflať
vyfrflať
chrchlať
odchrchlať
huhlať
zahuhlať
klať
zaklať
preklať
doklať
rozoklať
sklať
vyklať
mrmlať
zamrmlať
odmrmlať
pomrmlať
cumlať
chumlať
zachumlať
schumlať
mumlať
zamumlať
odmumlať
odolať
zdolať
plápolať
splápolať
rozplápolať
vzplápolať
volať
navolať
zavolať
predvolať
odvolať
prevolať
privolať
dovolať
povolať
vyvolať
zvolať
piplať
vypiplať
rozpiplať
šiplať
zošiplať
prplať
rozprplať
uplať
slať
zaslať
oboslať
neoboslať
odoslať
poslať
preposlať
rozposlať
zoslať
rozoslať
vyslať
šmatlať
došmatlať
pošmatlať
rozšmatlať
titlať
prišmotlať
zošmotlať
stlať
nastlať
zastlať
odstlať
podstlať
obostlať
odostlať
postlať
rozostlať
ustlať
vystlať
tutlať
zatutlať
ututlať
vlať
nevlať
zlať
combálať
kálať
pokálať
rozkálať
opálať
zaopálať
sálať
cválať
odcválať
precválať
pricválať
docválať
vcválať
vycválať
predválať
túlať
zatúlať
odtúlať
pritúlať
prekotúlať
rozkotúlať
roztúlať
kašlať
nakašlať
zakašlať
odkašlať
okašlať
pokašlať
vykašlať
rozkašlať
šušlať
zašušlať
porozmýšlať
odžižlať
mať
klamať
zaklamať
oklamať
sklamať
vyklamať
pramať
driemať
zadriemať
predriemať
podriemať
hriemať
drichmať
zadrichmať
chuchmať
zachuchmať
primať
drmať
zadrmať
podrmať
trmať
dumať
zadumať
predumať
podumať
vdumať
vydumať
lámať
nalámať
oblámať
olámať
dolámať
polámať
vlámať
vylámať
zlámať
rozlámať
chrámať
dochrámať
pochrámať
vychrámať
najímať
prenajímať
zajímať
pozajímať
objímať
poobjímať
vyobjímať
prijímať
dojímať
pojímať
ujímať
zaujímať
podujímať
rozjímať
odnímať
poodnímať
ponímať
snímať
nasnímať
nenasnímať
posnímať
zosnímať
vnímať
vynímať
trímať
dotrímať
všímať
skúmať
preskúmať
vyskúmať
chrúmať
pochrúmať
schrúmať
nadýmať
nenadýmať
zdýmať
napačmať
napašmať
šianať
zašianať
nešianať
ušianať
jednať
objednať
doobjednať
prejednať
dojednať
pojednať
vyjednať
zjednať
zelenať
zazelenať
vyzelenať
rozzelenať
znamenať
zaznamenať
predznamenať
nepredznamenať
poznamenať
vyznamenať
stenať
zastenať
postenať
červenať
začervenať
očervenať
sčervenať
fufnať
zafufnať
hnať
nahnať
zahnať
nadhnať
prehnať
žehnať
zažehnať
prežehnať
požehnať
rozžehnať
prihnať
ohnať
obohnať
dohnať
odohnať
pohnať
popohnať
vohnať
zohnať
rozohnať
uhnať
vhnať
vyhnať
konať
prekonať
prikonať
dokonať
pokonať
skonať
ukonať
vykonať
stonať
zastonať
postonať
vtesnať
zamestnať
chutnať
zachutnať
ochutnať
pochutnať
vychutnať
zaputnať
priputnať
oputnať
poputnať
sputnať
rozputnať
rovnať
narovnať
zarovnať
prirovnať
dorovnať
porovnať
urovnať
vyrovnať
zrovnať
znať
maznať
rozmaznať
priznať
oboznať
doznať
poznať
spoznať
rozpoznať
zoznať
rozoznať
uznať
zneuznať
vyznať
pohánať
prelínať
zaklínať
odklínať
preklínať
vzlínať
omínať
napomínať
pripomínať
popripomínať
opomínať
spomínať
zaspomínať
pospomínať
upomínať
rozpomínať
porozpomínať
skapínať
napínať
ponapínať
zapínať
pozapínať
odpínať
poodpínať
prepínať
pripínať
popripínať
obopínať
dopínať
odopínať
poodopínať
popínať
zopínať
rozopínať
porozopínať
spínať
pospínať
upínať
vypínať
povypínať
rozpínať
porozpínať
vzpínať
dohasínať
pohasínať
vyhasínať
zhasínať
pozhasínať
usínať
zatínať
pozatínať
obtínať
poobtínať
odtínať
poodtínať
podtínať
pretínať
popretínať
zotínať
pozotínať
stínať
postínať
utínať
poutínať
vtínať
vytínať
povytínať
roztínať
poroztínať
načínať
ponačínať
začínať
pozačínať
počínať
započínať
nezapočínať
zažínať
odžínať
dožínať
zožínať
užínať
vyžínať
povyžínať
porozžínať
nahýnať
zahýnať
pozahýnať
nadchýnať
zdochýnať
pozdochýnať
popchýnať
zaschýnať
pozaschýnať
obschýnať
preschýnať
prischýnať
oschýnať
doschýnať
nedoschýnať
zoschýnať
rozoschýnať
uschýnať
pouschýnať
vyschýnať
povyschýnať
podhýnať
prehýnať
poprehýnať
prihýnať
ohýnať
poohýnať
pohýnať
zohýnať
pozohýnať
uhýnať
vyhýnať
povyhýnať
zhýnať
zamkýnať
pozamkýnať
uzamkýnať
premkýnať
primkýnať
obomkýnať
odomkýnať
pomkýnať
popomkýnať
zomkýnať
nezomkýnať
vymkýnať
nastokýnať
pozastokýnať
dotkýnať
potkýnať
dopotkýnať
vypotkýnať
hapať
liapať
tliapať
netliapať
čliapať
šliapať
našliapať
zašliapať
prešliapať
došliapať
pošliapať
zošliapať
ušliapať
vyšliapať
rozšliapať
chniapať
šniapať
obšniapať
driapať
nadriapať
obdriapať
predriapať
odriapať
dodriapať
podriapať
vydriapať
zdriapať
rozdriapať
predpriapať
tiapať
ziapať
čiapať
kapať
zakapať
odkapať
pokapať
skapať
vykapať
lapať
nalapať
zalapať
nezalapať
klapať
polapať
zlapať
papať
napapať
popapať
spapať
zapať
ťapať
odpať
liepať
naliepať
ponaliepať
zaliepať
pozaliepať
obliepať
poobliepať
odliepať
podliepať
preliepať
priliepať
popriliepať
pouliepať
vyliepať
povyliepať
zliepať
pozliepať
rozliepať
štiepať
naštiepať
odštiepať
doštiepať
poštiepať
rozštiepať
klepať
naklepať
zaklepať
odklepať
preklepať
oklepať
poklepať
sklepať
vyklepať
rozklepať
trepať
natrepať
zatrepať
pretrepať
pritrepať
otrepať
dotrepať
potrepať
strepať
vtrepať
vytrepať
roztrepať
tepať
vytepať
roztepať
kopať
nakopať
zakopať
odkopať
podkopať
prekopať
okopať
dokopať
pokopať
skopať
vykopať
rozkopať
klopať
zaklopať
doklopať
poklopať
vyklopať
rozklopať
slopať
naslopať
preslopať
oslopať
vyslopať
šarpať
ošarpať
zošarpať
čerpať
načerpať
odčerpať
prečerpať
vyčerpať
črpať
spať
naspať
zaspať
odspať
neodspať
prespať
prispať
neprispať
dospať
odospať
pospať
uspať
vyspať
dupať
zadupať
podupať
udupať
neudupať
vydupať
zdupať
rozdupať
šnupať
ťupať
sypať
nasypať
zasypať
nezasypať
obsypať
odsypať
podsypať
presypať
prisypať
dosypať
posypať
neposypať
zosypať
nezosypať
vsypať
vysypať
rozsypať
cápať
nacápať
nenacápať
zacápať
pocápať
scápať
ucápať
rozcápať
chápať
schápať
oblápať
pooblápať
vyoblápať
naklápať
odklápať
preklápať
sklápať
vyklápať
chrápať
zachrápať
skrápať
vykrápať
tápať
zatápať
pretápať
potápať
stápať
utápať
vytápať
roztápať
kvápať
chlípať
nachlípať
pochlípať
vychlípať
prilípať
dolípať
pípať
zapípať
škrípať
zaškrípať
štípať
zaštípať
doštípať
poštípať
vyštípať
húpať
rozhúpať
kúpať
okúpať
skúpať
vykúpať
lúpať
odlúpať
olúpať
vlúpať
vylúpať
zlúpať
chrúpať
pochrúpať
stúpať
nestúpať
dostúpať
nedostúpať
postúpať
šúpať
ošúpať
zošúpať
rýpať
zarýpať
odrýpať
orýpať
dorýpať
vyrýpať
zrýpať
rozrýpať
nasýpať
zasýpať
pozasýpať
obsýpať
odsýpať
podsýpať
presýpať
nepresýpať
prisýpať
dosýpať
posýpať
poposýpať
zosýpať
vsýpať
povsýpať
vysýpať
povysýpať
rozsýpať
narozsýpať
porozsýpať
týpať
stŕpať
čiarať
načiarať
začiarať
prečiarať
poprečiarať
dočiarať
starať
zastarať
obstarať
zaobstarať
postarať
čarať
začarať
prečarať
vyčarať
brať
babrať
nababrať
zababrať
dobabrať
pobabrať
ubabrať
vybabrať
zbabrať
rozbabrať
cabrať
chabrať
schabrať
nabrať
zabrať
čabrať
podbrať
prebrať
pribrať
štibrať
odštibrať
vyštibrať
obrať
dobrať
odobrať
podobrať
pobrať
zobrať
rozobrať
žobrať
dožobrať
vyžobrať
ubrať
neubrať
vybrať
drať
nadrať
obdrať
predrať
cundrať
zacundrať
hundrať
zahundrať
odhundrať
ohundrať
pohundrať
odrať
obodrať
dodrať
podrať
vodrať
zodrať
rozodrať
dudrať
zadudrať
vdrať
vydrať
zdrať
rozdrať
naberať
ponaberať
zaberať
odberať
poodberať
podberať
preberať
napreberať
zapreberať
popreberať
priberať
oberať
naoberať
zaoberať
doberať
odoberať
poodoberať
podoberať
pooberať
poberať
zoberať
rozoberať
porozoberať
uberať
vyberať
navyberať
povyberať
zberať
nazberať
pozberať
rozberať
porozberať
zbierať
nazbierať
pozbierať
zozbierať
vyzbierať
vycierať
zadierať
nezadierať
obdierať
predierať
odierať
dodierať
poodierať
zodierať
rozodierať
udierať
doudierať
poudierať
vdierať
vydierať
zdierať
rozdierať
naškierať
odškierať
oškierať
pooškierať
uškierať
vyškierať
rozškierať
zamierať
zomierať
pozomierať
umierať
odumierať
poumierať
vymierať
povymierať
zmierať
obšmierať
zapierať
odpierať
podpierať
prepierať
pripierať
opierať
dopierať
odopierať
podopierať
popodopierať
popierať
spierať
upierať
vypierať
rozpierať
vzpierať
natierať
ponatierať
zatierať
pozatierať
obtierať
pretierať
pritierať
otierať
dotierať
potierať
zotierať
pozotierať
rozotierať
stierať
zastierať
pozastierať
predstierať
odstierať
prestierať
poprestierať
rozprestierať
porozprestierať
obostierať
predostierať
odostierať
postierať
rozostierať
vystierať
poovystierať
povystierať
rozstierať
utierať
poutierať
vyutierať
vtierať
vytierať
ztierať
roztierať
poroztierať
navierať
ponavierať
zavierať
pozavierať
uzavierať
pouzavierať
ponevierať
privierať
dovierať
nedovierať
zovierať
rozovierať
vyvierať
zvierať
načierať
začierať
zažierať
obžierať
prežierať
poprežierať
ožierať
dožierať
požierať
zožierať
rozožierať
užierať
vžierať
vyžierať
zžierať
rozžierať
merať
namerať
zamerať
odmerať
premerať
primerať
domerať
pomerať
vymerať
zmerať
rozmerať
štverať
preštverať
doštverať
voštverať
vyštverať
nazerať
ponazerať
zazerať
obzerať
poobzerať
zobzerať
odzerať
prezerať
poprezerať
prizerať
zaprizerať
poprizerať
dozerať
pozerať
napozerať
zapozerať
dopozerať
popozerať
vyzerať
večerať
navečerať
dovečerať
povečerať
fafrať
zafafrať
hrať
nahrať
zahrať
čechrať
načechrať
rozčechrať
rozchchrať
čuchrať
načuchrať
počuchrať
rozčuchrať
predhrať
prehrať
zažehrať
ihrať
zaihrať
poihrať
prihrať
rozihrať
obohrať
dohrať
predohrať
odohrať
pohrať
zohrať
rozohrať
uhrať
neuhrať
skuhrať
žuhrať
vyhrať
zhrať
nezhrať
chamrať
vychamrať
škamrať
šimrať
zašimrať
pošimrať
homrať
šomrať
zašomrať
odšomrať
ošomrať
pošomrať
mrmrať
mumrať
orať
zaorať
oborať
odorať
neodorať
preorať
priorať
doorať
poorať
vorať
vyorať
zorať
rozorať
prať
naprať
paprať
zapaprať
popaprať
spaprať
vypaprať
rozpaprať
zaprať
preprať
oprať
doprať
poprať
sprať
vyprať
rozprať
srať
nasrať
obsrať
presrať
posrať
vysrať
trať
vetrať
odvetrať
prevetrať
dovetrať
vyvetrať
zvetrať
rozvetrať
potrať
nepotrať
kutrať
zakutrať
prekutrať
vykutrať
rozkutrať
chátrať
schátrať
šmátrať
našmátrať
pošmátrať
pátrať
prepátrať
dopátrať
vypátrať
závrať
prívrať
úvrať
bárať
zabárať
prebárať
obárať
fárať
odfárať
prifárať
sfárať
vyfárať
hárať
obhárať
prehárať
prihárať
poprihárať
dohárať
vyhárať
zhárať
rozhárať
kárať
nekárať
prekárať
pokárať
skárať
omárať
umárať
zmárať
čmárať
načmárať
prečmárať
dočmárať
počmárať
šmárať
pošmárať
zanárať
ponárať
vnárať
vynárať
párať
napárať
zapárať
nezapárať
odpárať
prepárať
opárať
vpárať
vypárať
rozpárať
špárať
vyšpárať
tárať
natárať
zatárať
pretárať
pritárať
dotárať
potárať
vytárať
roztárať
štárať
preštárať
oštárať
navárať
zavárať
odvárať
prevárať
privárať
vyškvárať
dovárať
nahovárať
zahovárať
odhovárať
prehovárať
prihovárať
ohovárať
dohovárať
vyhovárať
zhovárať
pozhovárať
rozhovárať
zatvárať
pozatvárať
uzatvárať
pretvárať
pritvárať
otvárať
dotvárať
pootvárať
potvárať
stvárať
nastvárať
postvárať
utvárať
spoluutvárať
vytvárať
povytvárať
spoluvytvárať
roztvárať
poroztvárať
vyvárať
zvárať
rozvárať
uzvárať
vyzvárať
búrať
nabúrať
nenabúrať
odbúrať
prebúrať
pobúrať
vybúrať
zbúrať
rozbúrať
rozdúrať
podmúrať
nepodmúrať
núrať
vynúrať
štúrať
neštúrať
preštúrať
poštúrať
vyštúrať
ňúrať
šťúrať
týrať
dotýrať
potýrať
stýrať
utýrať
neutýrať
čičrať
žrať
nažrať
zažrať
obžrať
podžrať
prežrať
ožrať
dožrať
požrať
zožrať
rozožrať
vžrať
vyžrať
rozžrať
sať
natriasať
poobtriasať
pretriasať
popretriasať
otriasať
pootriasať
potriasať
striasať
postriasať
vtriasať
vytriasať
povytriasať
roztriasať
poroztriasať
jasať
zajasať
zjasať
rozjasať
kasať
zakasať
podkasať
nekasať
pokasať
vykasať
nasať
tasať
dvadsať
štyriadvadsať
päťadvadsať
stodvadsať
dvestodvadsať
tristodvadsať
štyristodvadsať
sedemstodvadsať
šesťtisícsedemstodvadsať
osemstodvadsať
šesťstodvadsať
päťstodvadsať
deväťstodvadsať
tridsať
stotridsať
dvestotridsať
tristotridsať
štyristotridsať
sedemstotridsať
štyridsaťtritisícsedemstotridsať
šesťstojedentisícsedemstotridsať
osemstotridsať
šesťstotridsať
dvetisícšesťstotridsať
tritisícšesťstotridsať
päťstotridsať
deväťstotridsať
tritisícdeväťstotridsať
štyridsať
stoštyridsať
dvestoštyridsať
tristoštyridsať
štyristoštyridsať
sedemstoštyridsať
osemstoštyridsať
šesťstoštyridsať
päťstoštyridsať
deväťstoštyridsať
odsať
desať
stodesať
dvestodesať
tristodesať
štyristodesať
sedemstodesať
osemstodesať
šesťstodesať
päťstodesať
deväťstodesať
klesať
plesať
zaplesať
rozplesať
kresať
zakresať
odkresať
prikresať
okresať
skresať
vykresať
tesať
pritesať
otesať
vytesať
česať
načesať
začesať
občesať
prečesať
pričesať
očesať
sčesať
učesať
vyčesať
rozčesať
hnisať
zahnisať
vyhnisať
zhnisať
prisať
ovisať
neovisať
zvisať
dosať
nedosať
klusať
odklusať
priklusať
doklusať
rozklusať
vsať
vysať
hlásať
kmásať
obkmásať
okmásať
dokmásať
pokmásať
skmásať
rozkmásať
pásať
zapásať
odpásať
podpásať
nepásať
prepásať
pripásať
opásať
popásať
nepopásať
spásať
vypásať
rozpásať
drásať
nedrásať
kolísať
zakolísať
odkolísať
nekolísať
prikolísať
pokolísať
ukolísať
vkolísať
vykolísať
rozkolísať
knísať
zaknísať
odknísať
preknísať
priknísať
doknísať
poknísať
vknísať
vyknísať
rozknísať
písať
napísať
zapísať
nadpísať
predpísať
odpísať
podpísať
prepísať
pripísať
opísať
dopísať
popísať
spísať
upísať
vpísať
vypísať
rozpísať
odvísať
prevísať
ovísať
prekýsať
zahatať
zhatať
kriatať
prikriatať
vajatať
matať
hmatať
nahmatať
obhmatať
prehmatať
ohmatať
pohmatať
vyhmatať
bratať
pobratať
zbratať
pratať
napratať
zapratať
odpratať
dopratať
popratať
spratať
upratať
vpratať
vypratať
brbtať
zabrbtať
nebrbtať
lietať
nalietať
zalietať
oblietať
trblietať
zatrblietať
nezatrblietať
roztrblietať
odlietať
prelietať
prilietať
dolietať
polietať
zaplietať
preplietať
popreplietať
pooplietať
splietať
posplietať
rozplietať
ulietať
vlietať
vylietať
zlietať
rozlietať
vzlietať
namietať
zamietať
odmietať
podmietať
premietať
omietať
zmietať
obšmietať
zapletať
pozapletať
nadpletať
podpletať
prepletať
poprepletať
opletať
dopletať
poopletať
popletať
spletať
pospletať
vpletať
povpletať
vypletať
nevypletať
rozpletať
nerozpletať
porozpletať
metať
zametať
pozametať
vyzametať
odmetať
poodmetať
primetať
neprimetať
ometať
vmetať
vymetať
povymetať
zmetať
pozmetať
rozmetať
nerozmetať
porozmetať
stretať
postretať
chachtať
jachtať
zajachtať
vyjachtať
čvachtať
špľachtať
chechtať
zachechtať
nechechtať
rozchechtať
nerozchechtať
šplechtať
chichtať
šmochtať
rochtať
chrochtať
zachrochtať
nechrochtať
šuchtať
rehtať
precitať
ocitať
neocitať
kmitať
zakmitať
rozkmitať
cupitať
zakvitať
odkvitať
prekvitať
dokvitať
skvitať
vykvitať
rozkvitať
svitať
presvitať
vysvitať
koktať
zakoktať
vykoktať
kloktať
zakloktať
vykloktať
hltať
nahltať
ohltať
pohltať
vyhltať
zhltať
chlamtať
plantať
priplantať
vplantať
vyplantať
rozplantať
pantať
zapantať
pripantať
opantať
vypantať
rozpantať
dorantať
porantať
pľantať
slintať
zaslintať
poslintať
špintať
našpintať
pošpintať
škrabotať
bľabotať
zabľabotať
vybľabotať
štebotať
zaštebotať
vyštebotať
rozštebotať
blbotať
brbotať
nebrbotať
frfotať
vyfrfotať
gagotať
zagagotať
zgagotať
jagotať
rozjagotať
ligotať
zaligotať
cengotať
štrngotať
zaštrngotať
drgotať
vrzgotať
hahotať
šľahotať
chachotať
rachotať
zarachotať
špľachotať
chechotať
zachechotať
rozchechotať
šplechotať
rozbrechotať
chichotať
zachichotať
rozchichotať
chrchotať
buchotať
zabuchotať
rozbuchotať
nerozbuchotať
šuchotať
zašuchotať
dychotať
rehotať
zarehotať
rozrehotať
mihotať
zamihotať
švihotať
cvakotať
bľakotať
klekotať
mekotať
zamekotať
brekotať
škrekotať
strekotať
štekotať
blikotať
čvikotať
blkotať
zblkotať
tlkotať
blinkotať
blnkotať
žblnkotať
brnkotať
žbrnkotať
klokotať
zaklokotať
nezaklokotať
crkotať
drkotať
zadrkotať
podrkotať
nepodrkotať
hrkotať
zahrkotať
odhrkotať
prehrkotať
prihrkotať
dohrkotať
vhrkotať
zhrkotať
trkotať
zatrkotať
potrkotať
roztrkotať
štrkotať
zaštrkotať
durkotať
žmurkotať
zurkotať
čurkotať
žurkotať
cvrkotať
laskotať
praskotať
bleskotať
piskotať
troskotať
stroskotať
blyskotať
zablyskotať
zblyskotať
zvyskotať
výskotať
fukotať
hukotať
zahukotať
pukotať
zapukotať
bzukotať
sykotať
lalotať
vylalotať
rozkolotať
lulotať
motať
namotať
šramotať
zamotať
obmotať
odmotať
premotať
primotať
omotať
domotať
pomotať
drmotať
hrmotať
zahrmotať
prihrmotať
vhrmotať
zhrmotať
mrmotať
šumotať
vymotať
zmotať
rozmotať
klapotať
rapotať
zarapotať
odrapotať
chrapotať
porapotať
vyrapotať
ľapotať
poľapotať
čľapotať
ťapotať
klepotať
zaklepotať
trepotať
zatrepotať
roztrepotať
tepotať
šepotať
zašepotať
škripotať
zaškripotať
sipotať
čipotať
klopotať
cupotať
zacupotať
scupotať
dupotať
zadupotať
zdupotať
dkrotať
rozjasotať
džavotať
kyvotať
zakyvotať
rozkyvotať
šušotať
zašušotať
čaptať
odčaptať
vyčaptať
rozčaptať
ľaptať
vychľaptať
deptať
podeptať
zdeptať
leptať
odleptať
podleptať
chleptať
nachleptať
ochleptať
pochleptať
vychleptať
poleptať
vyleptať
rozleptať
reptať
zareptať
šeptať
zašeptať
pošeptať
vychloptať
škrtať
zaškrtať
preškrtať
poškrtať
zoškrtať
vyškrtať
šprtať
črtať
načrtať
stať
chlastať
nechlastať
nastať
narastať
zarastať
pozarastať
obrastať
odrastať
podrastať
prerastať
poprerastať
prirastať
dorastať
porastať
vrastať
vyrastať
povyrastať
zrastať
rozrastať
vzrastať
chvastať
pochvastať
zastať
chľastať
ochľastať
vychľastať
obstať
predstať
odstať
prestať
trestať
potrestať
strestať
vytrestať
pristať
ostať
zaostať
dostať
postať
zostať
ustať
vstať
privstať
povstať
vyvstať
chystať
nachystať
prichystať
dochystať
pochystať
schystať
vychystať
vystať
drístať
šústať
kutať
zakutať
prekutať
vykutať
rozkutať
chytať
nachytať
zachytať
nezachytať
obchytať
odchytať
dochytať
pochytať
schytať
poschytať
vychytať
rozchytať
naskytať
látať
nalátať
zalátať
prilátať
polátať
plátať
zaplátať
poplátať
vylátať
zlátať
mátať
namátať
chmátať
pomátať
zmátať
rátať
narátať
zarátať
odrátať
prerátať
prirátať
dorátať
porátať
vrátať
vyrátať
zrátať
rozrátať
chvátať
rozchvátať
pamätať
zapamätať
pripamätať
spamätať
upamätať
rozpamätať
vítať
zavítať
privítať
uvítať
zvítať
čítať
načítať
znovunačítať
začítať
predčítať
odčítať
prečítať
pričítať
dočítať
počítať
napočítať
započítať
odpočítať
pepočítať
prepočítať
pripočítať
dopočítať
spočítať
vypočítať
rozpočítať
sčítať
vyčítať
rozčítať
hútať
nahútať
zahútať
chichútať
nechichútať
prehútať
dohútať
vyhútať
rozhútať
štikútať
hrkútať
pútať
odpútať
pripútať
opútať
spútať
upútať
rozpútať
pýtať
zapýtať
odpýtať
prepýtať
opýtať
dopýtať
popýtať
spýtať
upýtať
vypýtať
prehĺtať
poprehĺtať
vŕtať
navŕtať
zavŕtať
prevŕtať
dovŕtať
vovŕtať
vyvŕtať
zvŕtať
pozvŕtať
rozvŕtať
vyzvŕtať
obrúbavať
neobrúbavať
odrúbavať
prerúbavať
vyrúbavať
hýbavať
chýbavať
rozhýbavať
zahĺbavať
vyporiadavať
priadavať
hádavať
vídavať
rozdrúzgavať
nerozdrúzgavať
zviechavať
búchavať
dúchavať
rozdúchavať
šúchavať
ošúchavať
dýchavať
dodýchavať
nedodýchavať
opŕchavať
neopŕchavať
líhavať
strúhavať
namaciavať
omaciavať
vyciciavať
vycuciavať
kašliavať
odkašliavať
nekašliavať
pokašliavať
vykašliavať
obvoniavať
privoniavať
ovoniavať
poovoniavať
vyvoniavať
rozvoniavať
nameriavať
zameriavať
odmeriavať
poodmeriavať
premeriavať
popremeriavať
primeriavať
domeriavať
pomeriavať
vymeriavať
zmeriavať
rozmeriavať
večeriavať
nevečeriavať
dopriavať
nedopriavať
zadychčiavať
požičiavať
prepožičiavať
vypožičiavať
rozpožičiavať
porozpožičiavať
zamlčiavať
odmlčiavať
premlčiavať
umlčiavať
napučiavať
rozozvučiavať
rozzvučiavať
vešiavať
obvešiavať
prevešiavať
ovešiavať
zvešiavať
rozvešiavať
porozvešiavať
pršiavať
opršiavať
vypršiavať
podkušiavať
ležiavať
neležiavať
nadržiavať
zadržiavať
pridržiavať
dodržiavať
podržiavať
udržiavať
vydržiavať
zdržiavať
bíjavať
píjavať
spíjavať
šíjavať
nasiakavať
nenasiakavať
zariekavať
odriekavať
škriekavať
prestriekavať
postriekavať
podriemkavať
roztlieskavať
neroztlieskavať
pískavať
nepískavať
získavať
fúkavať
odfúkavať
neodfúkavať
sfúkavať
rozfúkavať
súkavať
presúkavať
zosúkavať
vysúkavať
vyžmýkavať
stýkavať
nestýkavať
zatĺkavať
nezatĺkavať
otĺkavať
neotĺkavať
vytĺkavať
nevytĺkavať
sálavať
túlavať
preskúmavať
šliapavať
zašliapavať
nezašliapavať
prešliapavať
pošliapavať
rozšliapavať
štiepavať
kúpavať
vyrýpavať
táravať
netáravať
odbúravať
triasavať
pásavať
ukolísavať
rozkolísavať
písavať
lietavať
nalietavať
zalietavať
odlietavať
prelietavať
vylietavať
zlietavať
nezlietavať
stavať
nastavať
zastavať
obstavať
nadstavať
prestavať
pristavať
dostavať
postavať
rozostavať
vstavať
vystavať
rozstavať
plátavať
odrátavať
neodrátavať
vyrátavať
nevyrátavať
vítavať
čítavať
načítavať
začítavať
odčítavať
dočítavať
započítavať
odpočítavať
prepočítavať
pripočítavať
dopočítavať
spočítavať
vypočítavať
nevypočítavať
rozpočítavať
sčítavať
hútavať
odpútavať
pripútavať
spútavať
upútavať
rozpútavať
vŕtavať
prevŕtavať
spievavať
snívavať
dosnívavať
bývavať
kývavať
schádzavať
kázavať
skĺzavať
kráčavať
strieľavať
zamiešavať
premiešavať
primiešavať
vmiešavať
zmiešavať
rozmiešavať
robievať
svrbievať
vábievať
trúbievať
riadievať
neriadievať
hladievať
chladievať
nadievať
ponadievať
radievať
smradievať
hľadievať
triedievať
odievať
zaodievať
dodievať
nedodievať
chodievať
priodievať
podievať
zapodievať
rodievať
vodievať
spdievať
smrdievať
durdievať
tvrdievať
budievať
jazdievať
hniezdievať
údievať
blúdievať
prúdievať
súdievať
lievať
nalievať
ponalievať
zalievať
pozalievať
oblievať
pooblievať
preclievať
vyclievať
zamdlievať
omdlievať
odlievať
modlievať
podlievať
prebelievať
obelievať
pobelievať
zacelievať
prelievať
velievať
náhlievať
prilievať
zasklievať
presklievať
nepresklievať
zahmlievať
bolievať
pobolievať
dolievať
podolievať
holievať
polievať
popolievať
solievať
volievať
oteplievať
vyplievať
kreslievať
dotlievať
zotlievať
stlievať
ulievať
vlievať
nevlievať
vylievať
povylievať
zlievať
zazlievať
pozlievať
rozlievať
narozlievať
porozlievať
pálievať
pílievať
škúlievať
osamievať
onemievať
ochromievať
pohrmievať
obsmievať
posmievať
sposmievať
rozosmievať
usmievať
vysmievať
povysmievať
zatmievať
pritmievať
zotmievať
stmievať
dorozumievať
pošumievať
kŕmievať
zvolebnievať
nezvolebnievať
zovšeobecnievať
zdomácnievať
nezdomácnievať
zvrúcnievať
zrúcnievať
zovšednievať
rozvidnievať
rozodnievať
ženievať
presinievať
osinievať
rozbujnievať
opeknievať
zosilnievať
plnievať
neplnievať
potemnievať
stemnievať
domnievať
ronievať
zvonievať
očernievať
zakrnievať
vyjasnievať
zjasnievať
nezjasnievať
rozjasnievať
osmutnievať
zosmutnievať
dunievať
zaznievať
odznievať
doznievať
odoznievať
vyznievať
chránievať
rečnievať
prečnievať
rčnievať
vyčnievať
znedeľnievať
neznedeľnievať
žnievať
nežnievať
kropievať
topievať
trpievať
spievať
naspievať
zaspievať
odspievať
prispievať
ospievať
dospievať
prospievať
rozospievať
uspievať
vyspievať
rozspievať
tupievať
otupievať
trápievať
marievať
ostarievať
zostarievať
varievať
zvečerievať
nahrievať
zahrievať
predhrievať
prehrievať
prihrievať
ohrievať
dohrievať
poohrievať
zohrievať
pozohrievať
rozohrievať
vyhrievať
okrievať
pookrievať
horievať
pochorievať
dohorievať
rozhorievať
oneskorievať
hovorievať
durievať
prezrievať
dozrievať
podozrievať
upodozrievať
vyzrievať
žmúrievať
zasievať
obsievať
podsievať
presievať
visievať
osievať
preosievať
nosievať
posievať
rozosievať
dusievať
vysievať
rozsievať
hlásievať
zmachnatievať
zakrpatievať
zatievať
šatievať
uctievať
zneuctievať
klebetievať
svietievať
ntievať
šantievať
nešantievať
premastievať
pomstievať
osprostievať
neosprostievať
prekrstievať
chutievať
nechutievať
mlátievať
kamarátievať
krátievať
svätievať
nôtievať
smútievať
nútievať
krútievať
lúštievať
bavievať
otmavievať
navievať
vyzdravievať
vravievať
zavievať
odvievať
previevať
zachvievať
rozochvievať
pošedivievať
privievať
utkvievať
ovievať
povievať
vytriezvievať
rozvievať
trávievať
razievať
slzievať
hrozievať
vozievať
mrzievať
pomrzievať
svedčievať
žičievať
nežičievať
fajčievať
dofajčievať
pofajčievať
končievať
dokončievať
močievať
krčievať
učievať
vláčievať
strašievať
hrešievať
tešievať
sušievať
tušievať
prášievať
neprášievať
pražievať
oťažievať
strážievať
vážievať
slúžievať
túžievať
netúžievať
hnevať
nahnevať
dohnevať
pohnevať
rozhnevať
revať
zarevať
prerevať
vyrevať
zrevať
rozrevať
použivať
mokvať
krkvať
dokrkvať
pokrkvať
skrkvať
ukrkvať
dabovať
ochabovať
nekolabovať
skolabovať
neskolabovať
oslabovať
zoslabovať
rabovať
odhrabovať
prehrabovať
prihrabovať
vyhrabovať
zhrabovať
rozhrabovať
zaškrabovať
odškrabovať
neodškrabovať
oškrabovať
pooškrabovať
zoškrabovať
povškrabovať
vyškrabovať
povyškrabovať
orabovať
vyrabovať
zrabovať
poškľabovať
vyškľabovať
rozškľabovať
svadbovať
uvelebovať
zvelebovať
pochlebovať
potrebovať
opotrebovať
spotrebovať
upotrebovať
vypotrebovať
žrebovať
vyžrebovať
zaštebovať
imbibovať
dribovať
subskribovať
transkribovať
proskribovať
šibovať
nešibovať
zahlbovať
prehlbovať
vyhlbovať
flambovať
zablombovať
plombovať
zaplombovať
zahanbovať
nezahanbovať
napodobovať
spodobovať
prizdobovať
ozdobovať
vyzdobovať
nevyzdobovať
lobovať
podrobovať
vydrobovať
rozdrobovať
probovať
aprobovať
neaprobovať
reprobovať
oprobovať
poprobovať
sprobovať
vyprobovať
osobovať
zviacnásobovať
strojnásobovať
zdvojnásobovať
zmnohonásobovať
vynásobovať
znásobovať
zásobovať
spôsobovať
prispôsobovať
uspôsobovať
zafarbovať
odfarbovať
podfarbovať
prefarbovať
prifarbovať
sfarbovať
vyfarbovať
verbovať
naverbovať
zverbovať
vyhrbovať
absorbovať
adsorbovať
resorbovať
naštrbovať
vyštrbovať
turbovať
masturbovať
odštraubovať
šraubovať
našraubovať
zašraubovať
odšraubovať
prišraubovať
zošraubovať
vyšraubovať
zasnubovať
obrubovať
odrubovať
prerubovať
vytrubovať
roztrubovať
ovrubovať
vyrubovať
pozaľubovať
obľubovať
sľubovať
nasľubovať
prisľubovať
posľubovať
pozahybovať
chybovať
pochybovať
zapochybovať
prehybovať
poprehybovať
ohybovať
pohybovať
zmnohonábovať
nezmnohonábovať
obohacovať
prekacovať
pozlacovať
vyzlacovať
pacovať
nadrapacovať
nepacovať
skracovať
ukracovať
pracovať
napracovať
zapracovať
nadpracovať
odpracovať
prepracovať
opracovať
dopracovať
popracovať
nepopracovať
spracovať
upracovať
spolupracovať
vpracovať
vypracovať
rozpracovať
zatracovať
utracovať
odsacovať
posacovať
zachvacovať
obchvacovať
schvacovať
uchvacovať
zaguľacovať
šacovať
odšacovať
ošacovať
škrabcovať
obcovať
vyobcovať
vrbcovať
sudcovať
hecovať
nehecovať
podnecovať
roznecovať
vznecovať
presvecovať
osvecovať
vysvecovať
rozsvecovať
porozsvecovať
kibicovať
skicovať
naskicovať
škicovať
palicovať
šticovať
rajcovať
nerajcovať
šprajcovať
nešprajcovať
mykcovať
valcovať
predvalcovať
prevalcovať
neprevalcovať
dovalcovať
povalcovať
uvalcovať
vyvalcovať
zvalcovať
rozvalcovať
zahlcovať
pohlcovať
lomcovať
zalomcovať
zlomcovať
rámcovať
glancovať
bilancovať
vybilancovať
zbilancovať
rozdrlancovať
poslancovať
mancovať
drmancovať
zadrmancovať
financovať
prefinancovať
dofinancovať
nedofinancovať
spolufinancovať
nespolufinancovať
dupancovať
drancovať
vydrancovať
zrancovať
tancovať
zatancovať
odtancovať
pretancovať
pritancovať
dotancovať
potancovať
utancovať
vtancovať
vytancovať
roztancovať
dištancovať
subencovať
licencovať
diferencovať
deiferencovať
vencovať
subvencovať
zaklincovať
priklincovať
honcovať
skoncovať
dištncovať
denuncovať
puncovať
opuncovať
runcovať
mocovať
nocovať
zjednocovať
nadhodnocovať
podhodnocovať
znehodnocovať
prehodnocovať
ohodnocovať
vyhodnocovať
zhodnocovať
prenocovať
ponocovať
zahrocovať
vyhrocovať
drapcovať
čapcovať
šľapcovať
kopcovať
nakopcovať
okopcovať
štabarcovať
harcovať
priharcovať
vyharcovať
rozharcovať
fercovať
nefercovať
sfercovať
tercovať
priškrcovať
usmrcovať
borcovať
morcovať
štorcovať
neštorcovať
burcovať
zaburcovať
vyburcovať
zburcovať
znechucovať
ochucovať
dochucovať
zarmucovať
skormucovať
nanucovať
prinucovať
donucovať
vnucovať
vynucovať
pucovať
nepucovať
spucovať
nespucovať
vypucovať
prekrucovať
poprekrucovať
prikrucovať
pokrucovať
skrucovať
trucovať
vytrucovať
zachycovať
prichycovať
nasycovať
zasycovať
presycovať
dosycovať
pácovať
zasväcovať
znesväcovať
posväcovať
vysväcovať
nevysväcovať
lícovať
zalícovať
prilícovať
adovať
odhadovať
dohadovať
podohadovať
hladovať
prehladovať
vyhladovať
dokladovať
nedokladovať
skladovať
dovladovať
radovať
naradovať
zaradovať
gradovať
degradovať
zdegradovať
hradovať
poradovať
usporadovať
pousporadovať
tradovať
rozradovať
úradovať
zaúradovať
zúradovať
dožadovať
požadovať
vyžadovať
bedovať
obedovať
naobedovať
zaobedovať
poobedovať
cedovať
koncedovať
abscedovať
jedovať
najedovať
dojedovať
rozjedovať
koledovať
sledovať
nasledovať
prenasledovať
medovať
expedovať
odexpedovať
vyexpedovať
napredovať
predsedovať
besedovať
pobesedovať
decidovať
incidovať
kandidovať
validovať
elidovať
kolidovať
konsolidovať
skonsolidovať
hybridovať
vidovať
evidovať
zaevidovať
revidovať
zrevidovať
likvidovať
zlikvidovať
oxidovať
neoxidovať
zoxidovať
dezoxidovať
gajdovať
cupajdovať
saldovať
holdovať
skandovať
komandovať
rekomandovať
expandovať
neexpandovať
obchendovať
víkendovať
suspendovať
nesuspendovať
vyárendovať
tendovať
pretendovať
morfondovať
korešpondovať
vykorešpondovať
sondovať
vysondovať
vagabundovať
refundovať
difundovať
konfundovať
skonfundovať
perfundovať
transfundovať
vyfundovať
sekundovať
inundovať
bodovať
zabodovať
nezabodovať
obodovať
hodovať
obchodovať
pochodovať
odpochodovať
prepochodovať
pripochodovať
vpochodovať
vypochodovať
dohodovať
zhodovať
rozhodovať
spolurozhodovať
škodovať
oškodovať
explodovať
akomodovať
parodovať
sparodovať
erodovať
orodovať
korodovať
skorodovať
vyorodovať
bombardovať
vybombardovať
zbombardovať
rozbombardovať
retardovať
hazardovať
mordovať
namordovať
zamordovať
domordovať
umordovať
vymordovať
zmordovať
komprdovať
utvrdovať
kolaudovať
skolaudovať
aplaudovať
defraudovať
zdefraudovať
budovať
zabudovať
prebudovať
pribudovať
dobudovať
vbudovať
vybudovať
zbudovať
vyhudovať
prekludovať
konkludovať
exkludovať
extrudovať
študovať
naštudovať
preštudovať
doštudovať
vyštudovať
čudovať
vynačudovať
začudovať
počudovať
gazdovať
nagazdovať
zagazdovať
pregazdovať
prigazdovať
dogazdovať
vygazdovať
zgazdovať
garazdovať
prehvizdovať
pohvizdovať
vyhvizdovať
obrozdovať
brigádovať
zabarikádovať
kaskádovať
ládovať
naládovať
nenaládovať
neládovať
plédovať
torpédovať
jódovať
kódovať
zakódovať
dekódovať
prekódovať
rozkódovať
maródovať
pomaródovať
kreovať
nekreovať
rekreovať
zrekreovať
blafovať
parafovať
telegrafovať
zatelegrafovať
stenografovať
litografovať
fotografovať
odfotografovať
sfotografovať
vyfotografovať
šrafovať
zašrafovať
vyšrafovať
kefovať
okefovať
vykefovať
tarifovať
šimfovať
tromfovať
pretromfovať
triumfovať
atrofovať
apostrofovať
filozofovať
metamorfovať
surfovať
šéfovať
reagovať
zareagovať
odreagovať
zreagovať
propagovať
spropagovať
biľagovať
legovať
delegovať
polegovať
negovať
agregovať
segregovať
detegovať
redigovať
zredigovať
fumigovať
dirigovať
zadirigovať
korigovať
skorigovať
vykorigovať
intrigovať
emulgovať
neemulgovať
fašiangovať
falangovať
tangovať
fingovať
reštringovať
zreštringovať
prolongovať
baštrngovať
fungovať
zafungovať
homologovať
arogovať
drogovať
nadrogovať
nenadrogovať
predrogovať
nepredrogovať
divergovať
konvergovať
urgovať
pourgovať
liturgovať
neliturgovať
centrifugovať
badzgovať
doahovať
trahovať
subtrahovať
kontrahovať
abstrahovať
vyabstrahovať
extrahovať
zasahovať
obsahovať
presahovať
dosahovať
načahovať
začahovať
dočahovať
vyšľahovať
naťahovať
ponaťahovať
zaťahovať
pozaťahovať
obťahovať
odťahovať
poodťahovať
popodťahovať
preťahovať
popreťahovať
priťahovať
popriťahovať
doťahovať
poťahovať
popoťahovať
roťahovať
sťahovať
nasťahovať
odsťahovať
presťahovať
prisťahovať
posťahovať
vysťahovať
uťahovať
pouťahovať
vťahovať
povťahovať
vyťahovať
povyťahovať
rozťahovať
porozťahovať
vzťahovať
chovať
ciachovať
ociachovať
preplachovať
nepreplachovať
oplachovať
splachovať
vyplachovať
povyplachovať
nachovať
krachovať
skrachovať
strachovať
nastrachovať
zachovať
vyšpľachovať
nevyšpľachovať
šachovať
odchovať
oplechovať
vyšplechovať
nevyšplechovať
posmechovať
vyposmechovať
prechovať
napichovať
zapichovať
pozapichovať
odpichovať
podpichovať
prepichovať
poprepichovať
vpichovať
nevpichovať
povpichovať
vypichovať
prichovať
cajchovať
ocajchovať
neocajchovať
valchovať
dochovať
pochovať
sprchovať
osprchovať
vysprchovať
schovať
uschovať
neuschovať
uchovať
zabuchovať
pribuchovať
vybuchovať
zahajduchovať
odhajduchovať
poduchovať
rozduchovať
vzduchovať
poošuchovať
pošuchovať
zošuchovať
oddychovať
vdychovať
vydychovať
vychovať
prevychovať
predbehovať
odbehovať
prebehovať
dobehovať
nedobehovať
pobehovať
ubehovať
vybehovať
povybehovať
rozbehovať
špehovať
vyšpehovať
postrehovať
stehovať
pristehovať
nepristehovať
zostehovať
polihovať
ulihovať
vylihovať
knihovať
zaknihovať
nastrihovať
zastrihovať
obstrihovať
poobstrihovať
odstrihovať
poodstrihovať
podstrihovať
prestrihovať
pristrihovať
postrihovať
zostrihovať
vystrihovať
povystrihovať
rozstrihovať
predstihovať
pristihovať
dostihovať
postihovať
vystihovať
nadvihovať
naddvihovať
podvihovať
pozdvihovať
vyzdvihovať
vyšvihovať
dlhovať
prevlhovať
bohovať
nabohovať
stobohovať
slohovať
neslohovať
zálohovať
stohovať
nastohovať
zadrhovať
nezadrhovať
trhovať
odtrhovať
podtrhovať
pretrhovať
popretrhovať
potrhovať
postrhovať
vytrhovať
navrhovať
zavrhovať
podvrhovať
prevrhovať
opovrhovať
uvrhovať
vyvrhovať
rozvrhovať
prishluhovať
pluhovať
prepluhovať
neprepluhovať
sluhovať
zasluhovať
obsluhovať
nadsluhovať
odsluhovať
prisluhovať
dosluhovať
posluhovať
vysluhovať
zostruhovať
sústruhovať
vysústruhovať
dyhovať
ryhovať
lúhovať
vylúhovať
vysťhovať
iniciovať
licenciovať
nelicenciovať
asociovať
disociovať
porciovať
rozporciovať
prémiovať
variovať
nevariovať
repatriovať
zahajovať
obhajovať
nakrajovať
zakrajovať
poobkrajovať
odkrajovať
prekrajovať
prikrajovať
okrajovať
skrajovať
poskrajovať
ukrajovať
vykrajovať
povykrajovať
rozkrajovať
porozkrajovať
porzkrajovať
zatajovať
pritajovať
utajovať
neutajovať
vykoľajovať
zglejovať
rozglejovať
olejovať
naolejovať
zaolejovať
preolejovať
sprejovať
srejovať
bojovať
zabojovať
nezabojovať
prebojovať
dobojovať
vybojovať
znepokojovať
uspokojovať
upokojovať
prihnojovať
napojovať
zapojovať
odpojovať
prepojovať
spojovať
rozpojovať
odzbrojovať
ozbrojovať
vyzbrojovať
nakrojovať
zakrojovať
oktrojovať
naoktrojovať
prestrojovať
zostrojovať
zdvojovať
rozdvojovať
prisvojovať
osvojovať
kovať
zahriakovať
prežviakovať
naskakovať
zaskakovať
obskakovať
nadskakovať
odskakovať
podskakovať
preskakovať
popreskakovať
priskakovať
doskakovať
poskakovať
zoskakovať
pozoskakovať
uskakovať
vyskakovať
povyskakovať
lakovať
nalakovať
nelakovať
prelakovať
preplakovať
nepreplakovať
oplakovať
pooplakovať
splakovať
vyplakovať
povyplakovať
šmakovať
nakovať
pakovať
opakovať
preopakovať
zopakovať
spakovať
vypakovať
rozpakovať
brakovať
vybrakovať
krakovať
skrakovať
nasakovať
presakovať
vsakovať
atakovať
vakovať
bivakovať
ovakovať
vyvakovať
ďakovať
zaďakovať
poďakovať
vybľakovať
fľakovať
zafľakovať
pofľakovať
šľakovať
žliabkovať
pochlebkovať
holúbkovať
zúbkovať
fackovať
vreckovať
liadkovať
hliadkovať
nehliadkovať
riadkovať
sprostredkovať
bodkovať
pobodkovať
vybodkovať
podkovať
skládkovať
neskládkovať
horekovať
zahorekovať
prekovať
nastrekovať
odstrekovať
ostrekovať
postrekovať
vstrekovať
vystrekovať
rozstrekovať
pozasekovať
odsekovať
čekovať
bračekovať
orámčekovať
forčekovať
slabikovať
vyslabikovať
nevyslabikovať
abdikovať
dedikovať
nededikovať
doredikovať
predikovať
indikovať
prejudikovať
denacifikovať
pacifikovať
spacifikovať
špecifikovať
kalcifikovať
kodifikovať
modifikovať
deifikovať
kvalifikovať
rekvalifikovať
diskvalifikovať
exemplifikovať
simplifikovať
nulifikovať
humifikovať
mumifikovať
bonifikovať
ikonifikovať
personifikovať
unifikovať
verifikovať
glorifikovať
petrifikovať
elektrifikovať
zelektrifikovať
nostrifikovať
purifikovať
klasifikovať
oklasifikovať
osifikovať
ratifikovať
rektifikovať
fruktifikovať
kvantifikovať
identifikovať
zidentifikovať
autentifikovať
notifikovať
certifikovať
fortifikovať
justifikovať
mystifikovať
falzifikovať
intenzifikovať
infikovať
nainfikovať
reinfikovať
dezinfikovať
vydezinfikovať
publikovať
fidlikovať
midlikovať
pidlikovať
hudlikovať
nehudlikovať
aplikovať
naaplikovať
replikovať
multiplikovať
implikovať
komplikovať
skomplikovať
duplikovať
zaduplikovať
reduplikovať
zduplikovať
explikovať
stružlikovať
prámikovať
spanikovať
daromnikovať
komunikovať
exkomunikovať
zapikovať
špikovať
prešpikovať
karikovať
skarikovať
fabrikovať
prefabrikovať
vyfabrikovať
prekrikovať
okrikovať
pokrikovať
vykrikovať
rozkrikovať
prikovať
paprikovať
napaprikovať
opaprikovať
štrikovať
fúrikovať
vysikovať
praktikovať
domestikovať
diagnostikovať
zavtikovať
drôtikovať
vydrôtikovať
zaštikovať
odštikovať
preštikovať
fruštikovať
vyštikovať
intoxikovať
prebzikovať
muzikovať
šikovať
zašikovať
odšikovať
došikovať
pošikovať
zošikovať
vyšikovať
fanúšikovať
zafajkovať
odfajkovať
ofajkovať
neofajkovať
linajkovať
nalinajkovať
štrajkovať
vyštrajkovať
raňajkovať
naraňajkovať
pájkovať
spájkovať
zaspájkovať
nezaspájkovať
prispájkovať
zospájkovať
kalkovať
svetielkovať
milkovať
pomilkovať
trilkovať
zatrilkovať
kolkovať
okolkovať
titulkovať
otitulkovať
jamkovať
rozumkovať
známkovať
neznámkovať
oznámkovať
snímkovať
frankovať
ofrankovať
tankovať
natankovať
pripomienkovať
kolenkovať
dovolenkovať
krenkovať
ukrenkovať
švenkovať
šenkovať
nešenkovať
rodinkovať
linkovať
nalinkovať
oflinkovať
šminkovať
našminkovať
šibrinkovať
zašibrinkovať
šimrinkovať
pusinkovať
fatinkovať
zinkovať
pozinkovať
účinkovať
zaúčinkovať
spoluúčinkovať
nespoluúčinkovať
člnkovať
poklonkovať
vypoklonkovať
uklonkovať
posunkovať
článkovať
rozčlánkovať
stránkovať
nastránkovať
prestránkovať
sánkovať
posánkovať
vysánkovať
okovať
dokovať
alokovať
blokovať
zablokovať
odblokovať
deblokovať
dislokovať
pokovať
rokovať
predrokovať
nepredrokovať
prerokovať
krokovať
prorokovať
zaprorokovať
nárokovať
úrokovať
zúrokovať
pozastokovať
evokovať
revokovať
invokovať
provokovať
vyprovokovať
šokovať
strapkovať
nálepkovať
nenálepkovať
vtipkovať
zavtipkovať
poštipkovať
hopkovať
prihopkovať
odstopkovať
kôpkovať
habarkovať
rozhabarkovať
čiarkovať
podčiarkovať
popodčiarkovať
prečiarkovať
poprečiarkovať
vyčiarkovať
jarkovať
markovať
parkovať
zaparkovať
odparkovať
handrkovať
paberkovať
dierkovať
predierkovať
merkovať
priemerkovať
ošperkovať
vyšperkovať
odfrkovať
pofrkovať
vyfrkovať
rozfrkovať
vzorkovať
posrkovať
usrkovať
potrkovať
nastrkovať
zastrkovať
pozastrkovať
nadstrkovať
odstrkovať
podstrkovať
prestrkovať
postrkovať
vstrkovať
vystrkovať
štrkovať
naštrkovať
nenaštrkovať
nadštrkovať
poštrkovať
požmurkovať
poscvrkovať
odvrkovať
rúrkovať
skovať
maskovať
namaskovať
zamaskovať
odmaskovať
demaskovať
pieskovať
zapieskovať
pableskovať
prebleskovať
fosforeskovať
perhoreskovať
fluoreskovať
vyvreskovať
miliskovať
popiskovať
upiskovať
vypiskovať
riskovať
zadoskovať
rekognoskovať
voskovať
zavoskovať
rozprskovať
preblyskovať
poblyskovať
pyskovať
vytryskovať
hláskovať
páskovať
opáskovať
vráskovať
kúskovať
pokúskovať
rozkúskovať
taľafatkovať
sviatkovať
pečiatkovať
opečiatkovať
olatkovať
bratkovať
využitkovať
zužitkovať
zúžitkovať
krtkovať
nekrtkovať
športkovať
odkôstkovať
vykôstkovať
premôstkovať
skrutkovať
naskrutkovať
zaskrutkovať
odskrutkovať
priskrutkovať
nskrutkovať
zoskrutkovať
vyskrutkovať
rozskrutkovať
zazátkovať
nezazátkovať
odzátkovať
zmätkovať
zazmätkovať
spätkovať
zaspätkovať
oštítkovať
razítkovať
orazítkovať
ukovať
obdukovať
dedukovať
vydedukovať
redukovať
doredukovať
zredukovať
indukovať
produkovať
reprodukovať
zreprodukovať
vyprodukovať
nafukovať
zafukovať
odfukovať
neodfukovať
prefukovať
ofukovať
pofukovať
sfukovať
vyfukovať
rozfukovať
porozfukovať
vyhukovať
nakukovať
obkukovať
poobkukovať
prekukovať
okukovať
pokukovať
vkukovať
vykukovať
nevykukovať
zhlukovať
šlukovať
ponukovať
vynukovať
rukovať
narukovať
drukovať
vyrukovať
zrukovať
prízvukovať
preddavkovať
voňavkovať
navoňavkovať
cievkovať
pokrivkovať
močovkovať
nemočovkovať
točovkovať
netočovkovať
dávkovať
predávkovať
stávkovať
podšívkovať
smykovať
vymykovať
prešmykovať
pošmykovať
zošmykovať
vyšmykovať
obrykovať
vykovať
sazkovať
prevádzkovať
sprevádzkovať
nesprevádzkovať
schôdzkovať
rozkovať
zväzkovať
hákovať
zahákovať
zagombíkovať
nezagombíkovať
kubíkovať
prišpendlíkovať
verklíkovať
kolíkovať
nakolíkovať
vykolíkovať
nevykolíkovať
poručníkovať
kočíkovať
veršíkovať
fačkovať
značkovať
preznačkovať
označkovať
vyznačkovať
račkovať
kvačkovať
mriečkovať
odviečkovať
plečkovať
vyplečkovať
strečkovať
postrečkovať
zagombičkovať
nezagombičkovať
službičkovať
ohviezdičkovať
paličkovať
hrdličkovať
vykachličkovať
hlavičkovať
očkovať
naočkovať
zaočkovať
preočkovať
vločkovať
močkovať
točkovať
frčkovať
ohrčkovať
strčkovať
slučkovať
zaslučkovať
kľučkovať
prekľučkovať
vykľučkovať
háčkovať
zaháčkovať
obháčkovať
uháčkovať
panáčkovať
ráčkovať
sáčkovať
nesáčkovať
balíčkovať
klíčkovať
kolíčkovať
bratríčkovať
kmotríčkovať
rúčkovať
loďkovať
povaľkovať
škatuľkovať
zaškatuľkovať
rozškatuľkovať
laškovať
halaškovať
zahalaškovať
pohalaškovať
polaškovať
zaškovať
posmeškovať
sposmeškovať
vyposmeškovať
konfiškovať
skonfiškovať
miškovať
vymiškovať
zauškovať
vyzauškovať
práškovať
sieťkovať
bežkovať
nebežkovať
kolobežkovať
mriežkovať
drážkovať
krúžkovať
zakrúžkovať
okrúžkovať
inhalovať
zdokonalovať
inštalovať
nainštalovať
odinštalovať
odďalovať
šalovať
zašalovať
odšalovať
nešalovať
žalovať
zažalovať
obžalovať
požalovať
vyžalovať
etablovať
driblovať
dublovať
kormidlovať
handlovať
zhandlovať
endlovať
pendlovať
švindlovať
hrdlovať
nahrdlovať
rozšprudlovať
pádlovať
jódlovať
rebelovať
kábelovať
celovať
pocelovať
parcelovať
rozparcelovať
excelovať
modelovať
namodelovať
vymodelovať
tunelovať
netunelovať
vytunelovať
nevytunelovať
apelovať
interpelovať
štelovať
neštelovať
zoštelovať
nezoštelovať
nivelovať
cizelovať
vycizelovať
persiflovať
kamuflovať
suflovať
manglovať
žonglovať
šmajchlovať
mailovať
emailovať
nemailovať
jubilovať
oscilovať
defilovať
predefilovať
profilovať
neprofilovať
vyprofilovať
nevyprofilovať
milovať
zamilovať
premilovať
asimilovať
pomilovať
zmilovať
pilovať
depilovať
prepilovať
kompilovať
prekompilovať
skompilovať
opilovať
spilovať
vypilovať
grilovať
ugrilovať
neugrilovať
presilovať
zosilovať
usilovať
pousilovať
vysilovať
ventilovať
neventilovať
preventilovať
destilovať
predestilovať
nepredestilovať
vydestilovať
paškvilovať
mejlovať
nemejlovať
poniklovať
škoklovať
recyklovať
bicyklovať
vyklovať
dolovať
kondolovať
vydolovať
rigolovať
zrigolovať
kolovať
protokolovať
zaprotokolovať
úkolovať
zaúkolovať
zúkolovať
školovať
demolovať
zdemolovať
nezdemolovať
interpolovať
rolovať
odrolovať
prirolovať
skrolovať
patrolovať
kontrolovať
odkontrolovať
prekontrolovať
skontrolovať
zrolovať
stolovať
izolovať
zaizolovať
odizolovať
kontemplovať
suplovať
veslovať
zaveslovať
doveslovať
vekslovať
nevekslovať
číslovať
prečíslovať
očíslovať
entlovať
faulovať
dulovať
predulovať
ondulovať
naondulovať
modulovať
nemodulovať
premodulovať
domodulovať
koagulovať
regulovať
naregulovať
vyregulovať
zregulovať
triangulovať
špekulovať
prešpekulovať
vyšpekulovať
imatrikulovať
artikulovať
neartikulovať
gestikulovať
kalkulovať
zakalkulovať
prekalkulovať
vykalkulovať
rozkalkulovať
vinkulovať
cirkulovať
prešpčkulovať
emulovať
simulovať
stimulovať
formulovať
sformulovať
kumulovať
akumulovať
naakumulovať
nenaakumulovať
neakumulovať
nulovať
anulovať
granulovať
vynulovať
manipulovať
zmanipulovať
stipulovať
kopulovať
škrupulovať
gratulovať
zagratulovať
pogratulovať
kapitulovať
rekapitulovať
zrekapitulovať
titulovať
otitulovať
potulovať
postulovať
fixlovať
cyklostylovať
cálovať
zacálovať
nezacálovať
necálovať
škálovať
amalgamovať
hamovať
zahamovať
odhamovať
prihamovať
zhamovať
napriamovať
upriamovať
vzpriamovať
nalamovať
zalamovať
blamovať
oblamovať
pooblamovať
zblamovať
odlamovať
podlamovať
prelamovať
poprelamovať
aklamovať
deklamovať
reklamovať
proklamovať
olamovať
poolamovať
ulamovať
neulamovať
vylamovať
povylamovať
rozlamovať
porozlamovať
omamovať
oznamovať
oboznamovať
zoznamovať
pozoznamovať
ramovať
programovať
naprogramovať
preprogramovať
balzamovať
nabalzamovať
zabalzamovať
modemovať
nemodemovať
lemovať
oblemovať
olemovať
snemovať
temovať
štemovať
decimovať
zdecimovať
sublimovať
animovať
dirimovať
deprimovať
zdeprimovať
imprimovať
komprimovať
dekomprimovať
skomprimovať
trimovať
legitimovať
štimovať
naštimovať
aproximovať
zimovať
zazimovať
prezimovať
ozrejmovať
filmovať
nafilmovať
sfilmovať
odtlmovať
pritlmovať
utlmovať
neutlmovať
kulmovať
nakulmovať
upovedomovať
uvedomovať
ulakomovať
hromovať
ochromovať
neochromovať
ohromovať
promovať
armovať
ujarmovať
alarmovať
zalarmovať
šermovať
zašermovať
birmovať
afirmovať
prekrmovať
prikrmovať
dokrmovať
skrmovať
vykrmovať
formovať
deformovať
zdeformovať
reformovať
preformovať
zreformovať
nezreformovať
informovať
poinformovať
dezinformovať
oformovať
sformovať
transformovať
pretransformovať
vyformovať
normovať
znormovať
surmovať
zasurmovať
šturmovať
logaritmovať
rozdumovať
parfumovať
naparfumovať
gumovať
pogumovať
vygumovať
exhumovať
sumovať
subsumovať
zosumovať
reazumovať
rezumovať
konzumovať
skonzumovať
rozumovať
šumovať
zadymovať
predlámovať
flámovať
preflámovať
rámovať
zarámovať
orámovať
prámovať
krémovať
nakrémovať
strémovať
chrómovať
pochrómovať
rýmovať
zrýmovať
banovať
obanovať
profanovať
sprofanovať
organovať
zahanovať
šikanovať
onanovať
panovať
opanovať
španovať
sanovať
asanovať
nesanovať
stanovať
karavanovať
nekaravanovať
šanovať
zašanovať
ušanovať
bubnovať
zabubnovať
vybubnovať
rozbubnovať
inscenovať
zinscenovať
ntgenovať
röntgenovať
neröntgenovať
zröntgenovať
nezröntgenovať
skenovať
naskenovať
oskenovať
preklenovať
vyklenovať
menovať
premenovať
pomenovať
promenovať
vymenovať
abstenovať
venovať
konvenovať
intervenovať
zaintervenovať
stagnovať
impregnovať
signovať
asignovať
kontrasignovať
designovať
dezignovať
rezignovať
dezognovať
rechnovať
inovať
kombinovať
prekombinovať
skombinovať
vykombinovať
vakcinovať
nevakcinovať
revakcinovať
kalcinovať
fascinovať
halucinovať
ordinovať
naordinovať
subordinovať
koordinovať
skoordinovať
rafinovať
definovať
zadefinovať
predefinovať
paginovať
zaklinovať
podklinovať
deklinovať
inklinovať
disciplinovať
zdisciplinovať
laminovať
kontaminovať
examinovať
vyexaminovať
inseminovať
eliminovať
preliminovať
vyeliminovať
rekriminovať
inkriminovať
diskriminovať
kulminovať
dominovať
nominovať
nanominovať
nenanominovať
denominovať
determinovať
iluminovať
prázdninovať
prádzninovať
marinovať
fatinovať
patinovať
abstinovať
predestinovať
ruinovať
zruinovať
navinovať
zavinovať
privinovať
ovinovať
zvinovať
nezvinovať
činovať
pošinovať
abonovať
abandonovať
pardonovať
telefonovať
zatelefonovať
obtelefonovať
pretelefonovať
dotelefonovať
vytelefonovať
kilacionovať
kolacionovať
racionovať
sankcionovať
penzionovať
fuzionovať
deziluzionovať
klonovať
naklonovať
deponovať
imponovať
zaimponovať
komponovať
zakomponovať
dekomponovať
dokomponovať
skomponovať
vkomponovať
oponovať
proponovať
interponovať
disponovať
oddisponovať
predisponovať
transponovať
postponovať
suponovať
exponovať
podexponovať
preexponovať
šponovať
našponovať
vyšponovať
detonovať
intonovať
zaintonovať
distonovať
rezonovať
zarezonovať
nezarezonovať
hibernovať
secernovať
alternovať
internovať
konšternovať
zahrnovať
ochrnovať
odhrnovať
vyhrnovať
zhrnovať
rozhrnovať
stornovať
zrnovať
nezrnovať
snovať
nasnovať
zasnovať
obsnovať
odsnovať
osnovať
zosnovať
usnovať
rozsnovať
saunovať
nesaunovať
harpunovať
korunovať
zasunovať
predsunovať
odsunovať
presunovať
prisunovať
posunovať
rozposunovať
vysunovať
zunovať
splynovať
plánovať
kaplánovať
naplánovať
zaplánovať
rozplánovať
fénovať
vyfénovať
trénovať
natrénovať
zatrénovať
nezatrénovať
vytrénovať
cínovať
pocínovať
mínovať
zamínovať
nezamínovať
odmínovať
podmínovať
želatínovať
vagónovať
spiónovať
špiónovať
šablónovať
tampónovať
šampónovať
krupónovať
tónovať
natónovať
betónovať
zabetónovať
vybetónovať
kartónovať
fönovať
nefönovať
harpúnovať
handicapovať
mapovať
pomapovať
zmapovať
nadrapovať
zadrapovať
oddrapovať
pooddrapovať
predrapovať
vydrapovať
nevydrapovať
rozdrapovať
frapovať
trapovať
vrapovať
prekvapovať
čapovať
načapovať
začapovať
našľapovať
zašľapovať
nezašľapovať
prešľapovať
došľapovať
zošľapovať
vyšľapovať
hendikepovať
nalepovať
ponalepovať
zalepovať
pozalepovať
oblepovať
pooblepovať
odlepovať
podlepovať
prelepovať
prilepovať
poprilepovať
dolepovať
zaslepovať
oslepovať
vlepovať
vylepovať
povylepovať
zlepovať
rozlepovať
porozlepovať
tepovať
stepovať
štepovať
zaštepovať
preštepovať
zoštepovať
vštepovať
recipovať
nerecipovať
anticipovať
participovať
emancipovať
koncipovať
skoncipovať
percipovať
apercipovať
disipovať
tipovať
zatipovať
vytipovať
zaštipovať
odštipovať
preštipovať
poštipovať
zipovať
skalpovať
neskalpovať
oskalpovať
palpovať
trampovať
kempovať
lumpovať
prelumpovať
zlumpovať
pumpovať
napumpovať
vypumpovať
korumpovať
skorumpovať
dopovať
pochopovať
uchopovať
galopovať
odgalopovať
obklopovať
preklopovať
osopovať
neosopovať
stopovať
vystopovať
excerpovať
vyexcerpovať
nevyexcerpovať
uzurpovať
kupovať
nakupovať
zakupovať
odkupovať
podkupovať
prikupovať
okupovať
dokupovať
pokupovať
skupovať
preskupovať
poskupovať
zoskupovať
vykupovať
odlupovať
poodlupovať
ohlupovať
olupovať
vylupovať
zlupovať
rozlupovať
grupovať
zgrupovať
zatupovať
otupovať
potupovať
nastupovať
zastupovať
obstupovať
predstupovať
odstupovať
podstupovať
prestupovať
poprestupovať
pristupovať
dostupovať
postupovať
zostupovať
pozostupovať
rozostupovať
ustupovať
vstupovať
povstupovať
vystupovať
povystupovať
rozstupovať
šupovať
zašupovať
došupovať
prekypovať
vyrypovať
nevyrypovať
typovať
vytypovať
darovať
obdarovať
podarovať
obhospodarovať
rozdarovať
harovať
vyžiarovať
fujarovať
karovať
zakarovať
vykarovať
deklarovať
naparovať
zaparovať
odparovať
reparovať
nereparovať
poreparovať
preparovať
vypreparovať
zreparovať
separovať
komparovať
vyparovať
rozparovať
rajtarovať
oštarovať
varovať
havarovať
navarovať
zavarovať
predvarovať
odvarovať
vyškvarovať
povarovať
tvarovať
pretvarovať
dotvarovať
vytvarovať
uvarovať
vyvarovať
zvarovať
čarovať
začarovať
prečarovať
pričarovať
očarovať
počarovať
učarovať
vyčarovať
rozčarovať
košarovať
prežarovať
ožarovať
vyžarovať
rozžarovať
postriebrovať
celebrovať
koncelebrovať
nekoncelebrovať
kalibrovať
vibrovať
rozvibrovať
odobrovať
udobrovať
vyjadrovať
sadrovať
zasadrovať
fedrovať
uštedrovať
meandrovať
vandrovať
odvandrovať
prevandrovať
privandrovať
dovandrovať
vyvandrovať
rozvandrovať
pľundrovať
spľundrovať
vypľundrovať
obodrovať
mudrovať
premudrovať
vymudrovať
pudrovať
napudrovať
zapudrovať
prepudrovať
dehydrovať
kádrovať
prekádrovať
macerovať
vyrenderovať
moderovať
nemoderovať
referovať
poreferovať
preferovať
zreferovať
konferovať
oferovať
interferovať
transferovať
digerovať
sugerovať
nasugerovať
vsugerovať
opancierovať
dierovať
nadierovať
predierovať
vydierovať
zmierovať
uzmierovať
pranierovať
papierovať
kerovať
zakerovať
skerovať
vykerovať
odškerovať
akcelerovať
tolerovať
spriemerovať
nespriemerovať
aglomerovať
smerovať
nasmerovať
presmerovať
generovať
degenerovať
zdegenerovať
regenerovať
zregenerovať
vygenerovať
perovať
odperovať
temperovať
operovať
kooperovať
voperovať
vyoperovať
sperovať
prosperovať
reterovať
preterovať
alterovať
zaverovať
heverovať
spreneverovať
preverovať
vyrevolverovať
overovať
poverovať
zverovať
zazverovať
dôverovať
zdôverovať
úverovať
inzerovať
buzerovať
nebuzerovať
cifrovať
pocifrovať
vycifrovať
lifrovať
odlifrovať
šifrovať
zašifrovať
nezašifrovať
dešifrovať
ošifrovať
všifrovať
rozšifrovať
bagrovať
nabagrovať
vybagrovať
švagrovať
integrovať
nezaintegrovať
dezintegrovať
nezintegrovať
migrovať
emigrovať
imigrovať
machrovať
nemachrovať
čachrovať
šachrovať
aspirovať
inspirovať
ašpirovať
inšpirovať
konšpirovať
rekvirovať
porekvirovať
zrekvirovať
inkvirovať
zvirovať
rozvirovať
rozširovať
masakrovať
zmasakrovať
cukrovať
pricukrovať
ocukrovať
pocukrovať
spríkrovať
laborovať
kolaborovať
utáborovať
adorovať
vzdorovať
vyvzdorovať
perforovať
meliorovať
dekorovať
pokorovať
oneskorovať
uskorovať
kolorovať
mramorovať
zamorovať
odmorovať
memorovať
namemorovať
umorovať
ignorovať
honorovať
odporovať
podporovať
inkorporovať
šporovať
našporovať
zašporovať
zošporovať
ušporovať
bosorovať
zabosorovať
pobosorovať
monitorovať
zmonitorovať
nezmonitorovať
lektorovať
polektorovať
potektorovať
protektorovať
mentorovať
znetvorovať
spotvorovať
sponzorovať
dozorovať
nedozorovať
pozorovať
odpozorovať
spozorovať
vypozorovať
vyvzorovať
haprovať
zahaprovať
nehaprovať
prepaprovať
zahasprovať
nakyprovať
prekyprovať
skyprovať
rozkyprovať
referrovať
zjatrovať
rozjatrovať
opatrovať
zaopatrovať
doopatrovať
prešetrovať
ošetrovať
vyšetrovať
filtrovať
odfiltrovať
prefiltrovať
infiltrovať
centrovať
koncentrovať
skoncentrovať
vycentrovať
kontrovať
kastrovať
vykastrovať
rastrovať
spestrovať
sekvestrovať
silvestrovať
nesilvestrovať
registrovať
zaregistrovať
administrovať
zadministrovať
majstrovať
primajstrovať
vymajstrovať
zmajstrovať
zaostrovať
priostrovať
doostrovať
vyostrovať
zostrovať
lustrovať
prelustrovať
neprelustrovať
ilustrovať
prešustrovať
zbystrovať
futrovať
nafutrovať
podfutrovať
vyfutrovať
nevyfutrovať
šutrovať
došutrovať
zošutrovať
miništrovať
demonštrovať
muštrovať
vymuštrovať
reštaurovať
zreštaurovať
tezaurovať
poburovať
zdurovať
rozdurovať
figurovať
konfigurovať
nakonfigurovať
prekonfigurovať
transfigurovať
inaugurovať
ohurovať
zakurovať
podkurovať
prekurovať
asekurovať
prikurovať
konkurovať
vykurovať
diškurovať
podiškurovať
murovať
zamurovať
obmurovať
podmurovať
primurovať
vmurovať
vymurovať
zažmurovať
prižmurovať
požmurovať
šnurovať
zašnurovať
zošnurovať
rozšnurovať
maturovať
zmaturovať
denaturovať
saturovať
fakturovať
vyfakturovať
cenzurovať
manévrovať
premanévrovať
vmanévrovať
nevmanévrovať
vymanévrovať
chyrovať
rozchyrovať
cárovať
škárovať
vyškárovať
žalárovať
párovať
spárovať
špárovať
nešpárovať
rajtárovať
znešvárovať
šoférovať
špacírovať
secírovať
execírovať
muzicírovať
producírovať
morfondírovať
štafírovať
vyštafírovať
zafírovať
margírovať
sekírovať
vysekírovať
markírovať
reskírovať
melírovať
polírovať
zosumírovať
planírovať
splanírovať
vyplanírovať
ženírovať
garnírovať
negarnírovať
skrepírovať
kopírovať
nakopírovať
odkopírovať
prekopírovať
okopírovať
neokopírovať
skopírovať
kupírovať
tupírovať
natupírovať
parírovať
varírovať
kurírovať
vykurírovať
masírovať
namasírovať
pomasírovať
vymasírovať
zmasírovať
pasírovať
prepasírovať
odsírovať
forsírovať
vyforsírovať
frotírovať
sortírovať
posortírovať
rozsortírovať
gustírovať
lavírovať
gravírovať
servírovať
naservírovať
fixírovať
bazírovať
fantazírovať
drezírovať
vydrezírovať
roztrančírovať
šírovať
fašírovať
kašírovať
mašírovať
odmašírovať
primašírovať
vmašírovať
blanšírovať
ošírovať
lažírovať
režírovať
zrežírovať
ranžírovať
dranžírovať
debužírovať
skórovať
chlórovať
odchlórovať
manikúrovať
vymanikúrovať
rozšnúrovať
túrovať
politúrovať
faktúrovať
kontúrovať
glazúrovať
šúrovať
vyšúrovať
ažúrovať
fasovať
nefasovať
vyfasovať
inkasovať
vyinkasovať
zinkasovať
hlasovať
nahlasovať
zahlasovať
odhlasovať
prehlasovať
prihlasovať
ohlasovať
poohlasovať
vyhlasovať
rozhlasovať
odsúhlasovať
deklasovať
ramasovať
pasovať
napasovať
zapasovať
prepasovať
pripasovať
opasovať
popasovať
vpasovať
vypasovať
zatarasovať
terasovať
odprasovať
trasovať
zakvasovať
prekvasovať
časovať
načasovať
procesovať
obkolesovať
adresovať
interesovať
zainteresovať
stresovať
nestresovať
vystresovať
nevystresovať
zavesovať
pozavesovať
prevesovať
vyvesovať
zvesovať
rozvesovať
porozvesovať
pačesovať
lisovať
prelisovať
plisovať
preplisovať
vylisovať
zlisovať
zapisovať
pozapisovať
nadpisovať
predpisovať
odpisovať
podpisovať
popodpisovať
spolupodpisovať
prepisovať
poprepisovať
pripisovať
opisovať
dopisovať
ďalekopisovať
poopisovať
popisovať
nepopisovať
spisovať
pospisovať
upisovať
vpisovať
povpisovať
vypisovať
povypisovať
rozpisovať
porozpisovať
previsovať
kiksovať
nekiksovať
koksovať
skoksovať
myksovať
balansovať
vybalansovať
avansovať
losovať
glosovať
vylosovať
zlosovať
ponosovať
poponosovať
vyponosovať
odprosovať
doprosovať
uprosovať
vyprosovať
vhopsovať
zagypsovať
kusovať
zakusovať
okusovať
skusovať
naskusovať
poskusovať
zhnusovať
zabrusovať
prebrusovať
pribrusovať
obrusovať
vybrusovať
zbrusovať
roztrusovať
poroztrusovať
zavírusovať
nezavírusovať
odvírusovať
neodvírusovať
rysovať
narysovať
vrysovať
špásovať
zašpásovať
pošpásovať
dabatovať
debatovať
predebatovať
podebatovať
rozdebatovať
datovať
antedatovať
desiatovať
nadesiatovať
katovať
nakatovať
dokatovať
rozkatovať
latovať
dilatovať
olatovať
mulatovať
matovať
zmatovať
exploatovať
ratovať
zaratovať
preratovať
priratovať
skratovať
neskratovať
oratovať
odpratovať
upratovať
poupratovať
vyupratovať
vyratovať
povyratovať
zratovať
vystatovať
štatovať
konštatovať
skonštatovať
neskonštatovať
vatovať
vyvatovať
octovať
obetovať
fetovať
nafetovať
nenafetovať
vegetovať
prevegetovať
briketovať
anketovať
neanketovať
koketovať
zakoketovať
parketovať
letovať
zaletovať
tabletovať
obletovať
nadletovať
odletovať
preletovať
priletovať
doletovať
poletovať
kompletovať
dekompletovať
skompletovať
uletovať
vletovať
vyletovať
povyletovať
zletovať
rozletovať
tapetovať
vytapetovať
repetovať
zrepetovať
pipetovať
interpetovať
apretovať
zapretovať
interpretovať
tetovať
teremtetovať
otetovať
vytetovať
vetovať
draftovať
nedraftovať
kšeftovať
driftovať
fechtovať
richtovať
narichtovať
pririchtovať
dorichtovať
porichtovať
zrichtovať
buchtovať
citovať
kapacitovať
zacitovať
odcitovať
recitovať
zarecitovať
odrecitovať
licitovať
vylicitovať
docitovať
editovať
meditovať
akreditovať
diskreditovať
zdiskreditovať
zeditovať
nezeditovať
auditovať
profitovať
gitovať
agitovať
zagitovať
vygitovať
habilitovať
rehabilitovať
emitovať
remitovať
imitovať
limitovať
delimitovať
prelimitovať
kompromitovať
skompromitovať
nitovať
zanitovať
prinitovať
bonitovať
znitovať
hospitovať
fritovať
iritovať
gravitovať
kvitovať
exitovať
parazitovať
predčitovať
odčitovať
poprečitovať
pričitovať
spočitovať
sčitovať
posčitovať
vyčitovať
povyčitovať
rajtovať
prirajtovať
zrajtovať
nezrajtovať
paktovať
traktovať
potraktovať
pertraktovať
utraktovať
taktovať
kontaktovať
skontaktovať
afektovať
injektovať
projektovať
zaprojektovať
vyprojektovať
nevyprojektovať
selektovať
vyselektovať
reflektovať
anektovať
neanektovať
rešpektovať
detektovať
diktovať
nadiktovať
vdiktovať
asfaltovať
vyasfaltovať
smaltovať
exaltovať
prešaltovať
neprešaltovať
glajchšaltovať
zglajchšaltovať
revoltovať
katapultovať
rezultovať
inzultovať
konzultovať
prekonzultovať
neprekonzultovať
bantovať
replantovať
implantovať
transplantovať
netransplantovať
garantovať
zagarantovať
olovrantovať
naolovrantovať
šantovať
akcentovať
vyakcentovať
orientovať
preorientovať
zorientovať
dezorientovať
zdezorientovať
otientovať
lamentovať
polamentovať
ornamentovať
cementovať
zacementovať
vycementovať
dementovať
reglementovať
implementovať
segmentovať
sedimentovať
experimentovať
komentovať
okomentovať
neokomentovať
skomentovať
argumentovať
vyargumentovať
nevyargumentovať
dokumentovať
zadokumentovať
nezadokumentovať
zdokumentovať
inštrumentovať
zinštrumentovať
rentovať
odparentovať
neodparentovať
kurentovať
zrentovať
absentovať
tentovať
patentovať
nepatentovať
otentovať
sustentovať
roztentovať
prezentovať
reprezentovať
pointovať
vypointovať
šprintovať
kontovať
eskontovať
reeskontovať
diskontovať
nediskontovať
montovať
namontovať
zamontovať
odmontovať
demontovať
premontovať
primontovať
vmontovať
vymontovať
zmontovať
rozmontovať
konfrontovať
skonfrontovať
buntovať
huntovať
zašpuntovať
gruntovať
sabotovať
odsabotovať
nesabotovať
robotovať
dotovať
hotovať
nahotovať
prihotovať
bojkotovať
pilotovať
eskamotovať
šamotovať
notovať
anotovať
znotovať
rotovať
drotovať
nedrotovať
predrotovať
odrotovať
bankrotovať
zbankrotovať
šrotovať
zošrotovať
nezošrotovať
votovať
adaptovať
zadaptovať
nezadaptovať
akceptovať
optovať
adoptovať
loptovať
kooptovať
kartovať
skartovať
zoskartovať
škartovať
štartovať
naštartovať
odštartovať
reštartovať
vyštartovať
vartovať
žartovať
zažartovať
požartovať
koncertovať
invertovať
konvertovať
skonvertovať
kovertovať
dezertovať
zdezertovať
flirtovať
abortovať
eskortovať
aportovať
raportovať
deportovať
teleportovať
reportovať
kolportovať
importovať
naimportovať
transportovať
odtransportovať
exportovať
športovať
zašportovať
sortovať
hurtovať
zhurtovať
špurtovať
pastovať
napastovať
kontrastovať
devastovať
zdevastovať
častovať
počastovať
učastovať
vyčastovať
cestovať
zacestovať
odcestovať
precestovať
pricestovať
docestovať
vycestovať
manifestovať
molestovať
umolestovať
amnestovať
dehonestovať
zdehonestovať
pestovať
predpestovať
dopestovať
popestovať
vypestovať
restovať
verestovať
testovať
atestovať
otestovať
protestovať
zaprotestovať
travestovať
investovať
preinvestovať
zvestovať
predzvestovať
listovať
nalistovať
zalistovať
prelistovať
dolistovať
sistovať
asistovať
neasistovať
insistovať
existovať
koexistovať
perzistovať
kompostovať
starostovať
nestarostovať
degustovať
zdegustovať
disgustovať
justovať
knokautovať
debutovať
zahutovať
nezahutovať
prehutovať
pohutovať
vyhutovať
povyhutovať
zhutovať
rozhutovať
porozhutovať
pokutovať
diskutovať
oddiskutovať
prediskutovať
podiskutovať
vydiskutovať
nevydiskutovať
rozdiskutovať
salutovať
zasalutovať
mutovať
pomutovať
permutovať
transmutovať
putovať
deputovať
preputovať
priputovať
amputovať
imputovať
naimputovať
doputovať
poputovať
nepoputovať
regrutovať
zregrutovať
ľutovať
oľutovať
poľutovať
zľutovať
textovať
otextovať
ubytovať
naskytovať
poskytovať
vyskytovať
odpytovať
poodpytovať
opytovať
dopytovať
poopytovať
spytovať
pospytovať
vyspytovať
vypytovať
povypytovať
plagátovať
formátovať
naformátovať
predformátovať
buchnátovať
vybuchnátovať
pripamätovať
upamätovať
opätovať
zopätovať
dekrétovať
nadekrétovať
portrétovať
sportrétovať
kótovať
zakótovať
okótovať
drôtovať
zadrôtovať
pridrôtovať
odrôtovať
počtovať
rozpočtovať
účtovať
naúčtovať
zaúčtovať
preúčtovať
priúčtovať
vyúčtovať
zúčtovať
zvraštovať
áreštovať
kumštovať
prekumštovať
vykumštovať
koštovať
okoštovať
zmuštovať
distribuovať
redistribuovať
rozdistribuovať
graduovať
evakuovať
vákuovať
reluovať
insinuovať
zreštaruovať
eruovať
obštruovať
deštruovať
menštruovať
inštruovať
konštruovať
rekonštruovať
prekonštruovať
zrekonštruovať
skonštruovať
vykonštruovať
prekonšruovať
situovať
substituovať
prostituovať
reštituovať
nereštituovať
konštituovať
fluktuovať
dezavuovať
zabavovať
odbavovať
vybavovať
povybavovať
zbavovať
pozbavovať
zohavovať
rozgniavovať
objavovať
poobjavovať
prejavovať
vyjavovať
zjavovať
naplavovať
zaplavovať
odplavovať
preplavovať
splavovať
vyplavovať
oslavovať
unavovať
ozdravovať
pozdravovať
popozdravovať
uzdravovať
rozžeravovať
napravovať
odpravovať
prepravovať
pripravovať
popripravovať
opravovať
dopravovať
poopravovať
popravovať
spravovať
pospravovať
upravovať
vypravovať
nevypravovať
otravovať
stravovať
pretavovať
zotavovať
nastavovať
ponastavovať
znovunastavovať
neznovunastavovať
zastavovať
pozastavovať
obstavovať
nadstavovať
predstavovať
popredstavovať
odstavovať
nestavovať
prestavovať
pristavovať
popristavovať
dostavovať
postavovať
popostavovať
zostavovať
rozostavovať
porozostavovať
vstavovať
vystavovať
rozstavovať
vytavovať
roztavovať
rozďavovať
poľavovať
uľavovať
zľavovať
predspevovať
nepredspevovať
prespevovať
ospevovať
dospevovať
pospevovať
vyspevovať
vyrevovať
navštevovať
ponavštevovať
obdivovať
recidivovať
udivovať
archivovať
doarchivovať
derivovať
zakrivovať
pokrivovať
vykrivovať
aktivovať
deaktivovať
reaktivovať
znovuaktivovať
zaktivovať
dezaktivovať
kultivovať
rekultivovať
skultivovať
motivovať
demotivovať
obživovať
priživovať
oživovať
vyživovať
exekvovať
zexekvovať
perzekvovať
antikvovať
devalvovať
zdevalvovať
revalvovať
absolvovať
disolvovať
persolvovať
involvovať
vyhovovať
pokovovať
oslovovať
vyslovovať
vylovovať
stanovovať
ustanovovať
obnovovať
renovovať
zrenovovať
inovovať
vynovovať
nevynovovať
dohotovovať
vyhotovovať
zhotovovať
rozdrvovať
denervovať
inervovať
vynervovať
servovať
rezervovať
konzervovať
nakonzervovať
zakonzervovať
prekrvovať
odmrvovať
dejsvovať
rozvetvovať
zakotvovať
žertvovať
požertvovať
jestvovať
dejstvovať
občerstvovať
navrstvovať
rozvrstvovať
umŕtvovať
prekyvovať
prikyvovať
pokyvovať
vykyvovať
zjazvovať
interviewovať
faxovať
relaxovať
zrelaxovať
nezrelaxovať
praxovať
taxovať
indexovať
sexovať
nesexovať
fixovať
zafixovať
mixovať
zamixovať
nezamixovať
rozmixovať
boxovať
xeroxovať
oxeroxovať
neoxeroxovať
luxovať
vyluxovať
nakazovať
zakazovať
odkazovať
prikazovať
naprikazovať
poprikazovať
dokazovať
ukazovať
peukazovať
preukazovať
poukazovať
vykazovať
rozkazovať
narozkazovať
glazovať
vyplazovať
zobrazovať
zamrazovať
odmrazovať
zmrazovať
rozmrazovať
hypostazovať
kňazovať
labzovať
vhaczovať
zatvrczovať
nahadzovať
zahadzovať
pozahadzovať
obhadzovať
nadhadzovať
ponadhadzovať
neponadhadzovať
predhadzovať
odhadzovať
poodhadzovať
podhadzovať
prehadzovať
poprehadzovať
prihadzovať
neprihadzovať
dohadzovať
pohadzovať
vhadzovať
vyhadzovať
povyhadzovať
zhadzovať
pozhadzovať
nepozhadzovať
rozhadzovať
narozhadzovať
porozhadzovať
zahladzovať
predchladzovať
podchladzovať
prechladzovať
ochladzovať
dochladzovať
schladzovať
prihladzovať
uhladzovať
vyhladzovať
premladzovať
omladzovať
zmladzovať
prisladzovať
osladzovať
odradzovať
nahradzovať
vynahradzovať
zahradzovať
prehradzovať
ohradzovať
uhradzovať
vyhradzovať
nevyhradzovať
prezradzovať
nasadzovať
zasadzovať
obsadzovať
poobsadzovať
nadsadzovať
predsadzovať
neodsadzovať
presadzovať
popresadzovať
osadzovať
dosadzovať
nedosadzovať
zosadzovať
usadzovať
nausadzovať
pousadzovať
vsadzovať
vysadzovať
rozsadzovať
porozsadzovať
zamedzovať
obmedzovať
omedzovať
vymedzovať
oslobodzovať
vyslobodzovať
poškodzovať
obrodzovať
navodzovať
odvodzovať
vyvodzovať
odhrdzovať
neodhrdzovať
zatvrdzovať
dotvrdzovať
potvrdzovať
utvrdzovať
vytvrdzovať
nevytvrdzovať
vybudzovať
vzbudzovať
povzbudzovať
odcudzovať
scudzovať
vyludzovať
zapudzovať
odpudzovať
popudzovať
vypudzovať
odsudzovať
poodsudzovať
prisudzovať
posudzovať
usudzovať
rozsudzovať
schôdzovať
obrezovať
poodrezovať
archaizovať
zidelaizovať
sprozaizovať
precizovať
sprecizovať
laicizovať
kandizovať
parodizovať
neparodizovať
sparodizovať
štandardizovať
europeizovať
plagizovať
tragizovať
demagogizovať
dialogizovať
analogizovať
katalogizovať
skatalogizovať
epilogizovať
ideologizovať
odideologizovať
psychologizovať
etymologizovať
trgizovať
katachizovať
katechizovať
čechizovať
hierarchizovať
ostrakizovať
slovakizovať
verbalizovať
neverbalizovať
škandalizovať
idealizovať
zidealizovať
realizovať
zrealizovať
egalizovať
legalizovať
adverbializovať
špecializovať
inicializovať
socializovať
komercializovať
skomercializovať
medializovať
nemedializovať
materializovať
zmaterializovať
industrializovať
zindustrializovať
radikalizovať
zradikalizovať
klerikalizovať
lexikalizovať
lokalizovať
minimalizovať
zminimalizovať
optimalizovať
deoptimalizovať
maximalizovať
formalizovať
sformalizovať
nesformalizovať
normalizovať
znormalizovať
neznormalizovať
rozanalizovať
penalizovať
signalizovať
kriminalizovať
nekriminalizovať
nacionalizovať
internacionalizovať
zinternacionalizovať
racionalizovať
zracionalizovať
skomercionalizovať
inštitucionalizovať
profesionalizovať
neprofesionalizovať
sprofesionalizovať
opalizovať
liberalizovať
generalizovať
mineralizovať
moralizovať
demoralizovať
zdemoralizovať
centralizovať
decentralizovať
scentralizovať
neutralizovať
zneutralizovať
naturalizovať
štrukturalizovať
neštrukturalizovať
reštrukturalizovať
nereštrukturalizovať
palatalizovať
metalizovať
digitalizovať
skapitalizovať
hospitalizovať
revitalizovať
nerevitalizovať
ornamentalizovať
kryštalizovať
vykryštalizovať
individualizovať
aktualizovať
zaktualizovať
intelektualizovať
zalizovať
paušalizovať
nepaušalizovať
oblizovať
pooblizovať
vyoblizovať
podlizovať
evanjelizovať
bagatelizovať
zbagatelizovať
kartelizovať
nivelizovať
znivelizovať
novelizovať
detailizovať
stabilizovať
destabilizovať
mobilizovať
demobilizovať
imobilizovať
zmobilizovať
nihilizovať
sterilizovať
fosilizovať
zmerkantilizovať
civilizovať
scivilizovať
olizovať
metabolizovať
symbolizovať
hyperbolizovať
melancholizovať
monopolizovať
zmonopolizovať
idylizovať
štylizovať
naštylizovať
preštylizovať
zoštylizovať
vylizovať
povylizovať
dynamizovať
zdynamizovať
bohemizovať
polemizovať
remizovať
systemizovať
zosystemizovať
nezosystemizovať
legitimizovať
zekonomizovať
atomizovať
neatomizovať
rozatomizovať
rytmizovať
zrytmizovať
anonymizovať
neanonymizovať
urbanizovať
sprofanizovať
organizovať
reorganizovať
preorganizovať
zreorganizovať
spoluorganizovať
nespoluorganizovať
zorganizovať
dezorganizovať
mechanizovať
zmechanizovať
kristianizovať
anglikanizovať
amerikanizovať
neamerikanizovať
balkanizovať
vulkanizovať
zvulkanizovať
germanizovať
humanizovať
dehumanizovať
reorgranizovať
tyranizovať
galvanizovať
helenizovať
prefeminizovať
zlatinizovať
karbonizovať
dekarbonizovať
telefonizovať
agonizovať
ionizovať
revolucionizovať
zrevolucionizovať
rajonizovať
kolonizovať
dekolonizovať
harmonizovať
zharmonizovať
démonizovať
nedémonizovať
kanonizovať
synchronizovať
zosynchronizovať
ironizovať
zironizovať
detronizovať
tonizovať
modernizovať
zmodernizovať
imunizovať
heroizovať
typizovať
arizovať
solidarizovať
vulgarizovať
zvulgarizovať
hungarizovať
gargarizovať
polarizovať
nepolarizovať
sekularizovať
popularizovať
spopularizovať
sumarizovať
nesumarizovať
zosumarizovať
nezosumarizovať
demokrarizovať
proletarizovať
militarizovať
demilitarizovať
remilitarizovať
zmilitarizovať
inventarizovať
zinventarizovať
maďarizovať
pauperizovať
reamaterizovať
charakterizovať
chrakterizovať
pasterizovať
irizovať
satirizovať
zosatirizovať
alegorizovať
kategorizovať
priorizovať
nepriorizovať
majorizovať
valorizovať
nevalorizovať
folklorizovať
terorizovať
motorizovať
zmotorizovať
historizovať
autorizovať
favorizovať
beletrizovať
katetrizovať
elektrizovať
zelektrizovať
nezelektrizovať
kurizovať
miniaturizovať
dramatizovať
zdramatizovať
tramatizovať
problematizovať
neproblematizovať
sproblematizovať
nesproblematizovať
zmatematizovať
systematizovať
zosystematizovať
stigmatizovať
dogmatizovať
klimatizovať
aklimatizovať
neaklimatizovať
diplomatizovať
aromatizovať
automatizovať
zautomatizovať
traumatizovať
sfanatizovať
sympatizovať
demokratizovať
byrokratizovať
odbyrokratizovať
zbyrokratizovať
privatizovať
reprivatizovať
sprivatizovať
nesprivatizovať
profetizovať
kompletizovať
skompletizovať
magnetizovať
zmagnetizovať
poetizovať
konkretizovať
skonkretizovať
synkretizovať
teoretizovať
zateoretizovať
patetizovať
odpatetizovať
syntetizovať
politizovať
zapolitizovať
odpolitizovať
prepolitizovať
spolitizovať
nespolitizovať
špiritizovať
kritizovať
skritizovať
didaktizovať
praktizovať
taktizovať
romantizovať
zromantizovať
autentizovať
narkotizovať
hypnotizovať
zhypnotizovať
amortizovať
absolutizovať
zabsolutizovať
mýtizovať
tabuizovať
odtabuizovať
netabuizovať
avizovať
boľševizovať
relativizovať
nerelativizovať
zrelativizovať
aktivizovať
zaktivizovať
objektivizovať
zobjektivizovať
kolektivizovať
skolektivizovať
improvizovať
zaimprovizovať
zimprovizovať
fetišizovať
rajzovať
pulzovať
recenzovať
zrecenzovať
kondenzovať
skondenzovať
dimenzovať
poddimenzovať
predimenzovať
kompenzovať
rekompenzovať
vykompenzovať
bonzovať
nebonzovať
ohrozovať
konverzovať
korzovať
pauzovať
exkuzovať
dialyzovať
analyzovať
zanalyzovať
rozanalyzovať
paralyzovať
katalyzovať
hydrolyzovať
odhmyzovať
zahryzovať
ohryzovať
rozhryzovať
fázovať
rozfázovať
frázovať
parafrázovať
sfrázovať
metastázovať
naväzovať
zaväzovať
pozaväzovať
obväzovať
poobväzovať
nadväzovať
ponadväzovať
odväzovať
poodväzovať
podväzovať
preväzovať
priväzovať
popriväzovať
oväzovať
prväzovať
uväzovať
pouväzovať
vyväzovať
zväzovať
pozväzovať
rozväzovať
porozväzovať
frézovať
vyfrézovať
anestézovať
reprízovať
dózovať
predózovať
prognózovať
pózovať
bačovať
prebačovať
dobačovať
zbedačovať
fačovať
zafačovať
odfačovať
nefačovať
ofačovať
neofačovať
pofačovať
preliačovať
pretlačovať
potlačovať
stlačovať
utlačovať
vytlačovať
poodvlačovať
prevlačovať
povyvlačovať
zvlačovať
rozvlačovať
porozvlačovať
preinačovať
naznačovať
zaznačovať
predznačovať
označovať
poznačovať
vyznačovať
prepačovať
opačovať
poopačovať
ožobračovať
neožobračovať
obkračovať
neobkračovať
prekračovať
poprekračovať
prikračovať
pokračovať
vykračovať
rozkračovať
omračovať
dostačovať
postačovať
vystačovať
zakvačovať
pozakvačovať
zmrzačovať
zavďačovať
odvďačovať
strbčovať
nasvedčovať
presvedčovať
prisvedčovať
osvedčovať
dosvedčovať
usvedčovať
doliečovať
smečovať
uzbepečovať
zabezpečovať
spoluzabezpečovať
ubezpečovať
tečovať
obľahčovať
nadľahčovať
odľahčovať
poľahčovať
uľahčovať
vyľahčovať
zľahčovať
navlhčovať
zvlhčovať
bičovať
vybičovať
zbičovať
zveličovať
nakličovať
vykličovať
odkysličovať
okysličovať
ohraničovať
rozhraničovať
nacvičovať
zacvičovať
predcvičovať
precvičovať
docvičovať
zocvičovať
rozcvičovať
odfajčovať
zmäkčovať
klčovať
preklčovať
vyklčovať
zamlčovať
umlčovať
spolčovať
ponemčovať
pančovať
pokresťančovať
stenčovať
ovenčovať
poslovenčovať
polatinčovať
zakončovať
zakončiťäzakončovať
dokončovať
ukončovať
lynčovať
zlynčovať
zabočovať
odbočovať
vybočovať
kočovať
pomočovať
zakročovať
obkročovať
prikročovať
zotročovať
zúročovať
osočovať
strpčovať
roztrpčovať
pomaďarčovať
skrčovať
rozhorčovať
určovať
predurčovať
poturčovať
spoluurčovať
odlučovať
vylučovať
zlučovať
rozlučovať
doučovať
poučovať
zaručovať
doručovať
doporučovať
nedoporučovať
ozvučovať
vyučovať
zakľučovať
obkľučovať
skľučovať
vytyčovať
vztyčovať
korbáčovať
vykorbáčovať
fáčovať
nakláčovať
predkláčovať
naklíčovať
predklíčovať
rozhúčovať
rozhorúčovať
nerozhorúčovať
nariaďovať
zariaďovať
podriaďovať
zriaďovať
nalaďovať
odlaďovať
neodlaďovať
prelaďovať
dolaďovať
vylaďovať
zlaďovať
rozlaďovať
narhomaďovať
nahromaďovať
navnaďovať
zaraďovať
nadraďovať
podraďovať
preraďovať
priraďovať
zoraďovať
vraďovať
vyraďovať
začaďovať
zveľaďovať
zohydďovať
prerieďovať
zatrieďovať
utrieďovať
vytrieďovať
roztrieďovať
zrieďovať
rozrieďovať
pomeďovať
odstreďovať
sústreďovať
naloďovať
vyloďovať
ukrivďovať
zahniezďovať
nezahniezďovať
odbrzďovať
pribrzďovať
zohyzďovať
zhyzďovať
zadažďovať
rozmliažďovať
zhromažďovať
nazhromažďovať
vyvražďovať
rozbriežďovať
vydrážďovať
nabaľovať
nenabaľovať
zabaľovať
odbaľovať
prebaľovať
pribaľovať
obaľovať
zaobaľovať
vybaľovať
zbaľovať
rozbaľovať
oddaľovať
zahaľovať
odhaľovať
poodhaľovať
rozhaľovať
zakaľovať
maľovať
namaľovať
zamaľovať
odmaľovať
podmaľovať
premaľovať
nepremaľovať
primaľovať
omaľovať
domaľovať
pomaľovať
spomaľovať
vmaľovať
vymaľovať
zmaľovať
zdokonaľovať
napaľovať
zapaľovať
pozapaľovať
odpaľovať
podpaľovať
prepaľovať
pripaľovať
popripaľovať
opaľovať
dopaľovať
poopaľovať
spaľovať
upaľovať
vpaľovať
vypaľovať
povypaľovať
rozpaľovať
kraľovať
ustaľovať
navaľovať
zavaľovať
odvaľovať
prevaľovať
prechvaľovať
prichvaľovať
pochvaľovať
schvaľovať
vychvaľovať
povaľovať
uvaľovať
vyvaľovať
povyvaľovať
zvaľovať
rozvaľovať
odďaľovať
vzďaľovať
drumbľovať
zaobľovať
hobľovať
zahobľovať
ohobľovať
zhobľovať
hrobľovať
kurbľovať
vrúbľovať
navrúbľovať
špicľovať
odzrkadľovať
okridľovať
švindľovať
zašvindľovať
odšvindľovať
ošvindľovať
oošvindľovať
okrídľovať
presídľovať
osídľovať
usídľovať
vysídľovať
herbeľovať
zaceľovať
oceľovať
zoceľovať
nezoceľovať
sceľovať
posceľovať
nadeľovať
zadeľovať
oddeľovať
pooddeľovať
predeľovať
prideľovať
poprideľovať
udeľovať
vydeľovať
zdeľovať
rozdeľovať
prerozdeľovať
neprerozdeľovať
porozdeľovať
zacieľovať
docieľovať
osmeľovať
posmeľovať
zatmeľovať
stmeľovať
opeľovať
poopeľovať
nastreľovať
zastreľovať
odstreľovať
podstreľovať
prestreľovať
ostreľovať
dostreľovať
nedostreľovať
zostreľovať
vystreľovať
rozstreľovať
obveseľovať
rozveseľovať
znepriateľovať
neznepriateľovať
spriateľovať
riaditeľovať
veliteľovať
učiteľovať
neučiteľovať
uteľovať
vteľovať
bifľovať
nabifľovať
hegľovať
figľovať
vyfigľovať
zarigľovať
mangľovať
vymangľovať
zmangľovať
drgľovať
hrgľovať
šmirgľovať
ošmirgľovať
krágľovať
odkrágľovať
neodkrágľovať
nekrágľovať
machľovať
pomachľovať
prirýchľovať
urýchľovať
zrýchľovať
zažehľovať
rozžehľovať
prenáhľovať
neprenáhľovať
unáhľovať
zoštíhľovať
zaokrúhľovať
napiľovať
odpiľovať
podpiľovať
prepiľovať
opiľovať
spiľovať
nespiľovať
vypiľovať
rozpiľovať
presiľovať
vysiľovať
hrkľovať
nehrkľovať
zakukľovať
zahmľovať
zaškoľovať
preškoľovať
doškoľovať
vyškoľovať
poľovať
zapoľovať
nezapoľovať
prepoľovať
rozpoľovať
nasoľovať
zasoľovať
odsoľovať
prisoľovať
nastoľovať
podvoľovať
privoľovať
dovoľovať
povoľovať
vyvoľovať
zvoľovať
rapľovať
zatepľovať
nezatepľovať
pretepľovať
otepľovať
utepľovať
štempľovať
neštempľovať
humpľovať
zhumpľovať
zaštopľovať
dupľovať
pridupľovať
zdupľovať
zaštupľovať
rašpľovať
orašpľovať
vychrľovať
zakresľovať
obkresľovať
neobkresľovať
predkresľovať
odkresľovať
prekresľovať
dokresľovať
skresľovať
vykresľovať
preveksľovať
myksľovať
prekysľovať
okysľovať
vyčísľovať
zasvetľovať
presvetľovať
osvetľovať
poosvetľovať
vysvetľovať
povysvetľovať
guľovať
oškuľovať
pooškuľovať
poškuľovať
papuľovať
odpapuľovať
nepapuľovať
škrupuľovať
neškrupuľovať
našpuľovať
vyšpuľovať
prituľovať
stuľovať
korčuľovať
vkorčuľovať
vykorčuľovať
rozkorčuľovať
rozčuľovať
fixľovať
nachyľovať
odchyľovať
prechyľovať
prichyľovať
schyľovať
uchyľovať
vychyľovať
rozptyľovať
zauzľovať
rozuzľovať
okúzľovať
okáľovať
táľovať
roztáľovať
rýľovať
porýľovať
zrýľovať
prikrášľovať
okrášľovať
skrášľovať
zaokrúžľovať
zdaňovať
odblaňovať
podmaňovať
vymaňovať
nevymaňovať
zabraňovať
obraňovať
zachraňovať
ochraňovať
vyhraňovať
odstraňovať
poodstraňovať
zraňovať
zadebňovať
napodobňovať
pripodobňovať
spodobňovať
ochudobňovať
zhudobňovať
odosobňovať
zosobňovať
zmnohonásobňovať
spochybňovať
znehybňovať
zarybňovať
zmnohonábňovať
nezmnohonábňovať
zlacňovať
zovšeobecňovať
odmocňovať
splnomocňovať
umocňovať
zmocňovať
udomácňovať
zdomácňovať
uskladňovať
vyskladňovať
spriehľadňovať
nespriehľadňovať
sprehľadňovať
nesprehľadňovať
zohľadňovať
spriechodňovať
nespriechodňovať
zdôveryhodňovať
nezdôveryhodňovať
znevýhodňovať
neznevýhodňovať
zvýhodňovať
odškodňovať
zneškodňovať
oplodňovať
odnárodňovať
zmedzinárodňovať
znárodňovať
zúrodňovať
zavodňovať
odvodňovať
rozvodňovať
odôvodňovať
zdôvodňovať
zaľudňovať
preľudňovať
ukľudňovať
vyľudňovať
sprejazdňovať
nesprejazdňovať
zaneprázdňovať
uprázdňovať
vyprázdňovať
podceňovať
preceňovať
oceňovať
doceňovať
zaplieňovať
rozplieňovať
nerozplieňovať
podmieňovať
zaumieňovať
nezaumieňovať
zmieňovať
tieňovať
zatieňovať
odtieňovať
vytieňovať
zazeleňovať
začleňovať
odčleňovať
pričleňovať
včleňovať
vyčleňovať
rozčleňovať
kameňovať
ukameňovať
obmeňovať
odmeňovať
rozplemeňovať
odbremeňovať
zmeňovať
pozmeňovať
rozneňovať
zakoreňovať
vykoreňovať
nevykoreňovať
rozbahňovať
rozohňovať
teiňovať
zakliňovať
zaburiňovať
zaviňovať
obviňovať
previňovať
pričiňovať
vyčiňovať
zapríčiňovať
odtajňovať
neodtajňovať
ustajňovať
neustajňovať
uverejňovať
pouverejňovať
zverejňovať
rozhojňovať
skujňovať
zvlákňovať
rozvlákňovať
skvapalňovať
ospravedlňovať
zmydelňovať
spriemyselňovať
posilňovať
zosilňovať
znásilňovať
scivilňovať
spopolňovať
naplňovať
zaplňovať
preplňovať
doplňovať
podoplňovať
splňovať
vyplňovať
oslňovať
neoslňovať
zútulňovať
nezútulňovať
zvlňovať
rozvlňovať
zreálňovať
zjemňovať
znepríjemňovať
spríjemňovať
zatemňovať
stemňovať
uzemňovať
neuzemňovať
uskromňovať
sprítomňovať
zintímňovať
zjemnňovať
nezjemnňovať
koňovať
ukoňovať
uzákoňovať
skloňovať
zroňovať
stupňovať
odstupňovať
zostupňovať
vystupňovať
nevystupňovať
sprístupňovať
strápňovať
odvápňovať
umierňovať
zmierňovať
začierňovať
očierňovať
usmerňovať
zhodnoverňovať
nezhodnoverňovať
zahrňovať
nezahrňovať
odhrňovať
ohrňovať
vyhrňovať
zhrňovať
zvnútorňovať
upozorňovať
poupozorňovať
znázorňovať
poškvrňovať
odzrňovať
zhospodárňovať
premárňovať
nepremárňovať
stvárňovať
odkôrňovať
skultúrňovať
objasňovať
znejasňovať
neznejasňovať
ujasňovať
vyjasňovať
zjasňovať
rozjasňovať
zakliesňovať
obkliesňovať
prekliesňovať
okliesňovať
stiesňovať
zalesňovať
stelesňovať
spresňovať
upresňovať
utesňovať
vytesňovať
zdrsňovať
sprísňovať
spoplatňovať
uplatňovať
opodstatňovať
osamostatňovať
spredmetňovať
znekvalitňovať
neznekvalitňovať
skvalitňovať
odhmotňovať
zhmotňovať
privlastňovať
neprivlastňovať
vyvlastňovať
zúčastňovať
spoluzúčastňovať
obšťastňovať
premiestňovať
popremiestňovať
umiestňovať
rozmiestňovať
rozradostňovať
uprednostňovať
rozľútostňovať
zhutňovať
zmalátňovať
odštátňovať
neodštátňovať
poštátňovať
zoštátňovať
ozvláštňovať
splavňovať
znemravňovať
umravňovať
zmravňovať
usústavňovať
pripevňovať
opevňovať
spevňovať
upevňovať
združstevňovať
oduševňovať
ovplyvňovať
zrovnprávňovať
oprávňovať
znerovnoprávňovať
neznerovnoprávňovať
zrovnoprávňovať
zatrávňovať
zefektívňovať
sproduktívňovať
zintenzívňovať
zextenzívňovať
nezextenzívňovať
odplyňovať
splyňovať
zdôrazňovať
zvýrazňovať
ukázňovať
uväzňovať
neuväzňovať
znervózňovať
rozrôzňovať
rečňovať
zvečňovať
znefunkčňovať
neznefunkčňovať
sfunkčňovať
nesfunkčňovať
uskutočňovať
zostručňovať
odtučňovať
zvláčňovať
zmydeľňovať
znezreteľňovať
neznezreteľňovať
zviditeľňovať
uvoľňovať
zvoľňovať
rozvoľňovať
zosmiešňovať
zavzdušňovať
nezavzdušňovať
odvzdušňovať
prevzdušňovať
rozvášňovať
rozľútosťňovať
usúvzťažňovať
roznežňovať
zbožňovať
znemožňovať
umožňovať
stotožňovať
spružňovať
bašovať
lašovať
usalašovať
pašovať
prepašovať
dopašovať
vpašovať
zaprašovať
odprašovať
oprašovať
poprašovať
vyprašovať
rozprašovať
zastrašovať
odstrašovať
detašovať
pešovať
prehrešovať
rozhrešovať
prešovať
sprešovať
zastrešovať
potešovať
kortešovať
utešovať
odlišovať
rozlišovať
finišovať
stišovať
utišovať
falšovať
sfalšovať
revanšovať
zmenšovať
vinšovať
zavinšovať
prilepšovať
polepšovať
vylepšovať
nevylepšovať
zlepšovať
veršovať
zveršovať
ohoršovať
neohoršovať
pohoršovať
zhoršovať
navršovať
završovať
dovršovať
vyvršovať
dušovať
zjednodušovať
fušovať
pofušovať
sfušovať
nesfušovať
podkušovať
prehlušovať
ohlušovať
narušovať
odrušovať
prerušovať
skrušovať
porušovať
vyrušovať
zrušovať
pozrušovať
rozrušovať
vzrušovať
presušovať
osušovať
dosušovať
zosušovať
vysušovať
rozsušovať
tušovať
zatušovať
retušovať
zaretušovať
nezaretušovať
vyretušovať
navyšovať
podvyšovať
prevyšovať
povyšovať
vyvyšovať
zvyšovať
pozvyšovať
zväčšovať
zapečaťovať
spečaťovať
zneucťovať
sieťovať
zasieťovať
zošľachťovať
zušľachťovať
preciťovať
pociťovať
vciťovať
vyciťovať
zaštiťovať
poprečiťovať
rozpolťovať
okypťovať
rozštvrťovať
odmasťovať
podmasťovať
nepodmasťovať
premasťovať
premiesťovať
popremiesťovať
umiesťovať
rozmiesťovať
zaisťovať
odisťovať
poisťovať
vykorisťovať
uisťovať
zisťovať
pozisťovať
začisťovať
znečisťovať
prečisťovať
očisťovať
dočisťovať
vyčisťovať
preksťovať
zospoločensťovať
rozradosťovať
nerozradosťovať
hosťovať
vyhosťovať
zhosťovať
nezhosťovať
rozhosťovať
vykosťovať
nevykosťovať
omilosťovať
premosťovať
nepremosťovať
vyprosťovať
nevyprosťovať
rozľútosťovať
nerozľútosťovať
hrsťovať
prekrsťovať
nahusťovať
zahusťovať
zhusťovať
vyúsťovať
stekuťovať
zvedečťovať
zmrašťovať
zvrašťovať
odľudšťovať
poľudšťovať
zľudšťovať
okliešťovať
počešťovať
popanšťovať
zospoločenšťovať
splošťovať
vymršťovať
zmršťovať
zosvetšťovať
nezosvetšťovať
porušťovať
pofrancúzšťovať
popoľšťovať
zmŕšťovať
zbožšťovať
zbošäžšťovať
angažovať
zaangažovať
oblažovať
zavlažovať
ovlažovať
zvlažovať
manažovať
obnažovať
zapažovať
predpažovať
predražovať
vydražovať
zdražovať
stažovať
navažovať
odvažovať
podvažovať
znevažovať
prevažovať
dovažovať
zadovažovať
považovať
opovažovať
uvažovať
nauvažovať
zauvažovať
pouvažovať
vyvažovať
nevyvažovať
zvažovať
rozvažovať
speňažovať
zaťažovať
obťažovať
preťažovať
priťažovať
sťažovať
posťažovať
vyťažovať
osviežovať
zasnežovať
nezasnežovať
zamrežovať
protežovať
neprotežovať
približovať
ubližovať
naubližovať
poubližovať
zbližovať
ponižovať
znižovať
križovať
prekrižovať
pokrižovať
ukrižovať
zadlžovať
predlžovať
zdlžovať
aranžovať
naaranžovať
zaranžovať
kožovať
okožovať
deložovať
prednožovať
prenožovať
prinožovať
zmnožovať
rozmnožovať
unožovať
vykynožovať
znožovať
roznožovať
brožovať
nadržovať
zadržovať
pridržovať
dodržovať
udržovať
vydržovať
zdržovať
moržovať
pridružovať
združovať
pohružovať
okružovať
vzpružovať
sužovať
zosužovať
usužovať
neusužovať
pritužovať
otužovať
neotužovať
potužovať
stužovať
vystužovať
nevystužovať
utužovať
zužovať
lyžovať
zalyžovať
ryžovať
vyryžovať
nevyryžovať
silážovať
drenážovať
senážovať
nesenážovať
garážovať
zagarážovať
stážovať
nestážovať
znevaýžovať
rvať
prervať
odorvať
vorvať
rozorvať
trvať
pretrvať
potrvať
zotrvať
strvať
vytrvať
urvať
vyrvať
pitvať
vypitvať
rozpitvať
plytvať
vyplytvať
štvať
naštvať
poštvať
voštvať
rozoštvať
uštvať
vyštvať
ruvať
poruvať
zruvať
kľuvať
vykľuvať
pľuvať
napľuvať
zapľuvať
opľuvať
popľuvať
spľuvať
vypľuvať
žuvať
prežuvať
dožuvať
požuvať
zožuvať
užuvať
rozžuvať
zvať
nazvať
prezvať
prizvať
ozvať
pozvať
zozvať
vyzvať
odškriabávať
vydlabávať
zahrabávať
odhrabávať
podhrabávať
prehrabávať
poprehrabávať
prihrabávať
uhrabávať
vyhrabávať
povyhrabávať
zhrabávať
pozhrabávať
rozhrabávať
odškrabávať
oškrabávať
vyškrabávať
nevyškrabávať
povyškrabávať
rozškrabávať
zabávať
pozabávať
vyzabávať
dbávať
zanedbávať
vstrrebávať
vstrebávať
šibávať
pošibávať
ošklbávať
pošklbávať
vyšklbávať
pokolembávať
obávať
ozobávať
vyzobávať
vyďobávať
dávať
nadávať
zanadávať
ponadávať
padávať
zapadávať
odpadávať
poodpadávať
prepadávať
opadávať
dopadávať
popadávať
spadávať
pospadávať
vypadávať
povypadávať
rozpadávať
porozpadávať
zadávať
hľadávať
prehľadávať
poprehľadávať
pohľadávať
vyhľadávať
zhľadávať
pozhľadávať
oddávať
poddávať
jedávať
objedávať
predávať
zapredávať
odpredávať
vypredávať
rozpredávať
porozpredávať
sedávať
posedávať
poposedávať
vysedávať
vypovedávať
pridávať
popridávať
pohojdávať
rozhojdávať
nabodávať
zabodávať
prebodávať
dodávať
hlodávať
nahlodávať
ohlodávať
podávať
udávať
poudávať
rozkydávať
vydávať
povydávať
nazdávať
pozdávať
nepozdávať
rozdávať
porozdávať
vzdávať
odovzdávať
poodovzdávať
vysečdávať
preglgávať
cengávať
poštrngávať
odgrgávať
nadžgávať
zaprisahávať
osahávať
ošľahávať
vyšľahávať
ťahávať
nechávať
zanechávať
pozanechávať
prenechávať
ponechávať
vynechávať
povynechávať
znechávať
brechávať
pobrechávať
vybrechávať
pichávať
napichávať
zapichávať
nezapichávať
pozapichávať
nepozapichávať
podpichávať
prepichávať
poprepichávať
popichávať
vpichávať
nevpichávať
povpichávať
pchávať
napchávať
ponapchávať
zapchávať
pozapchávať
prepchávať
popchávať
upchávať
poupchávať
vypchávať
oprchávať
poprchávať
vyprchávať
rozprchávať
odpuchávať
podpuchávať
popuchávať
poštuchávať
očuchávať
oňuchávať
vyňuchávať
ošuchávať
pošuchávať
vzdychávať
zasychávať
behávať
nabehávať
zabehávať
predbehávať
popredbehávať
odbehávať
prebehávať
pribehávať
popribehávať
obehávať
dobehávať
nedobehávať
pobehávať
ubehávať
vybehávať
povybehávať
rozbehávať
porozbehávať
strihávať
nastrihávať
zastrihávať
obstrihávať
neobstrihávať
poobstrihávať
odstrihávať
prestrihávať
pristrihávať
zostrihávať
vystrihávať
rozstrihávať
zvlhávať
zadrhávať
nezadrhávať
premrhávať
natrhávať
ponatrhávať
zatrhávať
obtrhávať
poobtrhávať
odtrhávať
poodtrhávať
podtrhávať
pretrhávať
popretrhávať
spopretrhávať
spretrhávať
otrhávať
neotrhávať
potrhávať
strhávať
postrhávať
vytrhávať
povytrhávať
roztrhávať
poroztrhávať
zvrhávať
zastruhávať
postruhávať
zostruhávať
zlyhávať
pokuľhávať
nepokuľhávať
zajakávať
plakávať
oplakávať
poplakávať
vyplakávať
omakávať
vymakávať
pritakávať
čakávať
občakávať
nečakávať
očakávať
vyčakávať
zaškrabkávať
oškrabkávať
poškrabkávať
pošklbkávať
potackávať
nahuckávať
zakuckávať
hladkávať
pohladkávať
posedkávať
prismrdkávať
posmrdkávať
pošmrdkávať
prestriekávať
pekávať
opekávať
sekávať
nasekávať
zasekávať
pozasekávať
obsekávať
odsekávať
podsekávať
presekávať
osekávať
usekávať
vysekávať
rozsekávať
zatekávať
roztekávať
štekávať
poštekávať
poblikávať
štikávať
odštikávať
preštikávať
podriemkávať
pohmkávať
pochromkávať
pochrumkávať
postenkávať
odflinkávať
opinkávať
postonkávať
vybrnkávať
pomrnkávať
nastokávať
oblapkávať
zadrapkávať
pochrapkávať
ostrapkávať
rozstrapkávať
odkvapkávať
prekvapkávať
pokvapkávať
vkvapkávať
potľapkávať
utľapkávať
vyčľapkávať
obťapkávať
poťapkávať
klepkávať
poklepkávať
vyklepkávať
šepkávať
našepkávať
pošepkávať
uchlipkávať
poklipkávať
posipkávať
obštipkávať
poštipkávať
klopkávať
poklopkávať
vyklopkávať
dupkávať
podupkávať
vydupkávať
odfrkávať
pomrkávať
posmrkávať
zmrkávať
posrkávať
strkávať
nastrkávať
zastrkávať
odstrkávať
podstrkávať
prestrkávať
pristrkávať
postrkávať
vstrkávať
poštrkávať
podurkávať
požmurkávať
scvrkávať
odvrkávať
odpraskávať
popraskávať
pomľaskávať
pokreskávať
poprskávať
rozprskávať
poblyskávať
vytryskávať
vyryskávať
tkávať
obchmatkávať
ohmatkávať
pretkávať
popretkávať
dotkávať
votkávať
obchytkávať
pochytkávať
nakukávať
obkukávať
poobkukávať
odkukávať
prikukávať
okukávať
pokukávať
vykukávať
popukávať
rozpukávať
oťukávať
poťukávať
vyťukávať
pohnevkávať
pokrivkávať
poživkávať
prikyvkávať
pokyvkávať
namykávať
pomykávať
vymykávať
odpykávať
bozkávať
vybozkávať
zbozkávať
pohryzkávať
prečkávať
vyčkávať
povaľkávať
povoľkávať
meškávať
zameškávať
premeškávať
omeškávať
vymeškávať
našuškávať
pošuškávať
obťažkávať
oťažkávať
poťažkávať
prebublávať
sedlávať
presedlávať
osedlávať
odhodlávať
vzdelávať
preklávať
pomrmlávať
odolávať
zdolávať
volávať
predvolávať
odvolávať
poodvolávať
privolávať
dovolávať
povolávať
vyvolávať
zvolávať
nazvolávať
pozvolávať
plávať
zaplávať
odplávať
podplávať
preplávať
priplávať
oboplávať
doplávať
poplávať
rozprplávať
uplávať
vplávať
vyplávať
rozplávať
ututlávať
kašlávať
odkašlávať
pokašlávať
vykašlávať
pošušlávať
mávať
klamávať
zamávať
premávať
rozmávať
objednávať
neobjednávať
preobjednávať
doobjednávať
prejednávať
neprejednávať
dojednávať
pojednávať
ujednávať
vyjednávať
zjednávať
zaznamenávať
predznamenávať
nepredznamenávať
poznamenávať
vyznamenávať
stenávať
postenávať
zaženávať
žehnávať
zažehnávať
prežehnávať
požehnávať
rozžehnávať
konávať
prekonávať
dokonávať
pokonávať
nepokonávať
skonávať
vykonávať
povykonávať
stonávať
postonávať
rozonávať
vtesnávať
zamestnávať
ochutnávať
pochutnávať
nepochutnávať
vychutnávať
priputnávať
sputnávať
posputnávať
rozputnávať
narovnávať
ponarovnávať
zarovnávať
pozarovnávať
prirovnávať
porovnávať
urovnávať
pourovnávať
vyrovnávať
povyrovnávať
zrovnávať
maznávať
rozmaznávať
zaznávať
priznávať
popriznávať
doznávať
poznávať
spoznávať
rozpoznávať
rozoznávať
porozoznávať
uznávať
zneuznávať
vyznávať
zašľapávať
klepávať
naklepávať
odklepávať
preklepávať
oklepávať
neoklepávať
poklepávať
sklepávať
vyklepávať
zatrepávať
otrepávať
potrepávať
vytrepávať
zakopávať
pozakopávať
obkopávať
odkopávať
neodkopávať
podkopávať
prekopávať
okopávať
dokopávať
skopávať
vykopávať
rozkopávať
klopávať
preklopávať
poklopávať
vyklopávať
odčerpávať
prečerpávať
vyčerpávať
spávať
zaspávať
pozaspávať
odspávať
prespávať
dospávať
pospávať
uspávať
vyspávať
zadupávať
podupávať
udupávať
neudupávať
vydupávať
rozdupávať
šnupávať
sypávať
nasypávať
zasypávať
obsypávať
odsypávať
podsypávať
presypávať
prisypávať
posypávať
zosypávať
vsypávať
vysypávať
rozsypávať
zastarávať
obstarávať
zaobstarávať
vystarávať
brávať
odštibrávať
vyžobrávať
hundrávať
ohundrávať
pohundrávať
podudrávať
hrávať
nahrávať
zahrávať
načechrávať
načuchrávať
predhrávať
prehrávať
zaihrávať
poihrávať
nepoihrávať
prihrávať
rozihrávať
obohrávať
dohrávať
predohrávať
odohrávať
obhohrávať
pohrávať
zohrávať
rozohrávať
vyhrávať
povyhrávať
zhrávať
nezhrávať
šomrávať
ošomrávať
pošomrávať
orávať
zaorávať
oborávať
odorávať
podorávať
preorávať
predhorávať
priorávať
vorávať
vyorávať
rozorávať
právať
naprávať
ponaprávať
zaprávať
odprávať
poodprávať
priprávať
popriprávať
doprávať
pooprávať
poprávať
správať
posprávať
pouprávať
vyprávať
navyprávať
povyprávať
rozvyprávať
rozprávať
narozprávať
zarozprávať
prerozprávať
dorozprávať
porozprávať
vyrozprávať
rozrozprávať
prevetrávať
vyvetrávať
zvetrávať
zakutrávať
prekutrávať
vykutrávať
nevykutrávať
rozkutrávať
navrávať
zavrávať
odvrávať
prevrávať
privrávať
ovrávať
dovrávať
povrávať
rozvrávať
žrávať
podkasávať
nasávať
odsávať
klesávať
zakresávať
okresávať
skresávať
vkresávať
vykresávať
nevykresávať
otesávať
vytesávať
česávať
podčesávať
prečesávať
pričesávať
očesávať
dočesávať
sčesávať
vyčesávať
rozčesávať
prisávať
klusávať
poklusávať
vsávať
vysávať
povysávať
zahatávať
pozahatávať
nahmatávať
prehmatávať
ohmatávať
poohmatávať
vyhmatávať
zapratávať
odpratávať
spratávať
pospratávať
nepospratávať
vypratávať
vyratávať
preletávať
nepreletávať
pletávať
pospletávať
rozmetávať
porozmetávať
stretávať
postretávať
zajachtávať
pochechtávať
zakoktávať
prehltávať
poprehltávať
opantávať
strokotávať
stroskotávať
motávať
namotávať
zamotávať
obmotávať
odmotávať
premotávať
omotávať
vymotávať
zmotávať
rozmotávať
odleptávať
vyleptávať
rozleptávať
šeptávať
pošeptávať
zaškrtávať
odškrtávať
preškrtávať
zoškrtávať
vyškrtávať
navrtávať
zavrtávať
prevrtávať
vyvrtávať
nevyvrtávať
rozvrtávať
načrtávať
stávať
nastávať
chvastávať
zastávať
obstávať
odstávať
prestávať
pristávať
ostávať
zaostávať
pozaostávať
dostávať
poostávať
postávať
zostávať
pozostávať
ustávať
vstávať
povstávať
vyvstávať
chystávať
vychystávať
vystávať
prekutávať
vykutávať
rozkutávať
pozahytávať
zachytávať
pozachytávať
nepozachytávať
obchytávať
predchytávať
odchytávať
neodchytávať
podchytávať
prichytávať
schytávať
poschytávať
neposchytávať
vychytávať
rozchytávať
porozchytávať
poskytávať
zapamätávať
nezapamätávať
pripamätávať
spamätávať
rozpamätávať
opotrebovávať
spotrebovávať
zapracovávať
nadpracovávať
prepracovávať
opracovávať
spracovávať
vypracovávať
rozpracovávať
sprracovávať
nadpradovávať
prebudovávať
dobudovávať
chovávať
zachovávať
odchovávať
prechovávať
dochovávať
pochovávať
schovávať
poschovávať
neposchovávať
uschovávať
uchovávať
vychovávať
prevychovávať
prebojovávať
vybojovávať
sprostredkovávať
prekovávať
prikovávať
prerokovávať
zužitkovávať
vyskrutkovávať
naočkovávať
preočkovávať
prečíslovávať
neprečíslovávať
pogumovávať
opanovávať
premenovávať
vymenovávať
zakomponovávať
preexponovávať
odmínovávať
obdarovávať
presmerovávať
rozšifrovávať
debatovávať
preorientovávať
namontovávať
odmontovávať
vmontovávať
cestovávať
listovávať
prelistovávať
prediskutovávať
ubytovávať
preúčtovávať
vyúčtovávať
zúčtovávať
vynervovávať
maľovávať
premaľovávať
primaľovávať
pretrvávať
zotrvávať
vytrvávať
rozpitvávať
rozoštvávať
zamazávať
premazávať
pomazávať
vymazávať
zmazávať
rozmazávať
narezávať
zarezávať
obrezávať
poobrezávať
odrezávať
neodrezávať
poodrezávať
podrezávať
prerezávať
poprerezávať
prirezávať
orezávať
urezávať
vrezávať
povrezávať
vyrezávať
povyrezávať
zrezávať
nezrezávať
rozrezávať
porozrezávať
preklzávať
zahryzávať
zakýávať
zarýávať
vyžávať
dívať
nadívať
prenadívať
vynadívať
zadívať
podívať
rozdívať
mívať
nahnívať
zahnívať
obhnívať
podhnívať
prehnívať
snívať
zasnívať
presnívať
dosnívať
posnívať
vysnívať
krívať
dokrívať
zívať
zazívať
prezívať
pozívať
zaýívať
odpočívať
spočívať
našívať
zašívať
pozašívať
obšívať
zaobšívať
poobšívať
vyobšívať
nadšívať
podšívať
prešívať
poprešívať
prišívať
poprišívať
ošívať
došívať
pošívať
zošívať
pozošívať
všívať
vyšívať
povyšívať
nažívať
spolunažívať
zažívať
pozažívať
odžívať
prežívať
poprežívať
ožívať
dožívať
poožívať
požívať
užívať
zaužívať
nadužívať
zneužívať
používať
využívať
vžívať
vyžívať
zžívať
búvať
zahrabúvať
odhrabúvať
podhrabúvať
pehrabúvať
prehrabúvať
prihrabúvať
vyhrabúvať
povyhrabúvať
zhrabúvať
pozhrabúvať
rozhrabúvať
oškrabúvať
zoškrabúvať
vyškrabúvať
nevyškrabúvať
opotrebúvať
spotrebúvať
obúvať
preobúvať
poobúvať
sprobúvať
posprobúvať
vyobúvať
zobúvať
vybúvať
cúvať
zapracúvať
nadpracúvať
prepracúvať
opracúvať
dopracúvať
spracúvať
vypracúvať
rozpracúvať
zacúvať
priklincúvať
nepriklincúvať
prenocúvať
vycúvať
nadúvať
napadúvať
odpadúvať
poodpadúvať
prepadúvať
poprepadúvať
opadúvať
dopadúvať
pospadúvať
vypadúvať
povypadúvať
rozpadúvať
porozpadúvať
usporadúvať
vysporadúvať
poprehľadúvať
zhľadúvať
pozhľadúvať
obedúvať
predúvať
posedúvať
vysedúvať
vypovedúvať
odúvať
podúvať
prebudúvať
dobudúvať
vydúvať
povydúvať
zdúvať
pohvizdúvať
rozdúvať
vzdúvať
odreagúvať
vycengúvať
ošľahúvať
vyšľahúvať
nevyšľahúvať
vybrechúvať
nabehúvať
zabehúvať
predbehúvať
popredbehúvať
odbehúvať
podbehúvať
pribehúvať
popribehúvať
dobehúvať
nedobehúvať
pobehúvať
ubehúvať
povybehúvať
rozbehúvať
porozbehúvať
polihúvať
vylihúvať
prevlhúvať
strhúvať
postrhúvať
povytrhúvať
prebojúvať
vybojúvať
nakúvať
presakúvať
občakúvať
vyčakúvať
ďakúvať
vybľakúvať
nevybľakúvať
sprostredkúvať
podkúvať
nepodkúvať
prekúvať
rozstrekúvať
odsekúvať
prikúvať
šikúvať
odfajkúvať
okúvať
pokúvať
rokúvať
nerokúvať
prerokúvať
skúvať
zamaskúvať
zamaskovaťzamaskúvať
pomľaskúvať
prebleskúvať
vyvreskúvať
rozprskúvať
preblyskúvať
nepreblyskúvať
poblyskúvať
zužitkúvať
vyskrutkúvať
ukúvať
vyhukúvať
vykúvať
nevykúvať
naočkúvať
preočkúvať
obžalúvať
zmilúvať
opilúvať
oplúvať
zimúvať
prezimúvať
pogumúvať
opanúvať
menúvať
premenúvať
pomenúvať
vymenúvať
venúvať
nevenúvať
vytelefonúvať
zakomponúvať
zakoponúvať
preexponúvať
osnúvať
unúvať
vydrapúvať
nevydrapúvať
skupúvať
neskupúvať
vykupúvať
darúvať
obdarúvať
očarúvať
učarúvať
vyčarúvať
vsugerúvať
nevsugerúvať
rozmerúvať
vymurúvať
nevymurúvať
odhlasúvať
neodhlasúvať
nasúvať
zasúvať
predsúvať
odsúvať
poodsúvať
podsúvať
zainteresúvať
presúvať
popresúvať
prisúvať
posúvať
zosúvať
nezosúvať
vsúvať
povsúvať
vysúvať
debatúvať
predebatúvať
zaratúvať
odratúvať
preratúvať
priratúvať
odpratúvať
spratúvať
pospratúvať
vyratúvať
povyratúvať
zratúvať
obetúvať
naletúvať
obletúvať
odletúvať
poodletúvať
preletúvať
priletúvať
nepriletúvať
poletúvať
pletúvať
uletúvať
vletúvať
vyletúvať
povyletúvať
zletúvať
rozletúvať
rozmetúvať
porozmetúvať
preorientúvať
namontúvať
zamontúvať
odmontúvať
cestúvať
pestúvať
vypestúvať
zvestúvať
listúvať
prelistúvať
prediskutúvať
rozdiskutúvať
ubytúvať
vypytúvať
zapamätúvať
nezapamätúvať
pripamätúvať
spamätúvať
rozpamätúvať
prespevúvať
vyspevúvať
vyrevúvať
prezúvať
vyzúvať
povyzúvať
načúvať
ponačúvať
vybičúvať
počúvať
započúvať
odpočúvať
dopočúvať
popočúvať
vypočúvať
maľúvať
podmaľúvať
premaľúvať
nepremaľúvať
primaľúvať
odľúvať
vykľúvať
poľúvať
napľúvať
odpľúvať
neodpľúvať
poodpľúvať
opľúvať
poopľúvať
vypľúvať
prežúvať
dožúvať
vyžúvať
rozžúvať
bývať
zabývať
odbývať
prebývať
obývať
dobývať
vydobývať
nevydobývať
neobývať
pobývať
kývať
zakývať
odkývať
prikývať
dokývať
pokývať
vykývať
rozkývať
oplývať
splývať
posplývať
uplývať
vplývať
vyplývať
rozplývať
obmývať
poobmývať
podmývať
premývať
omývať
umývať
doumývať
poumývať
vyumývať
vymývať
povymývať
zmývať
pozmývať
zarývať
odrývať
podrývať
prerývať
zakrývať
pozakrývať
odkrývať
neodkrývať
poodkrývať
prekrývať
poprekrývať
prikrývať
poprikrývať
odokrývať
neodokrývať
pokrývať
skrývať
poskrývať
ukrývať
poukrývať
vykrývať
vrývať
vyrývať
povyrývať
zrývať
rozrývať
porozrývať
nazývať
prezývať
prizývať
ozývať
poozývať
pozývať
zozývať
vzývať
vyzývať
odmŕvať
premŕvať
popremŕvať
húžvať
nahúžvať
dohúžvať
pohúžvať
zhúžvať
zať
riazať
viazať
naviazať
zaviazať
obviazať
nadviazať
odviazať
podviazať
previazať
priviazať
oviazať
doviazať
poviazať
nepoviazať
uviazať
vyviazať
zviazať
rozviazať
mazať
namazať
zamazať
podmazať
premazať
domazať
pomazať
umazať
vymazať
zmazať
rozmazať
obkiadzať
podkiadzať
okiadzať
vykiadzať
zavadzať
dobiedzať
preciedzať
ociedzať
sciedzať
vyciedzať
meridzať
hádzať
nahádzať
zahádzať
obhádzať
nachádzať
ponachádzať
vynachádzať
povynachádzať
zachádzať
pozachádzať
obchádzať
zaobchádzať
nadchádzať
predchádzať
nepredchádzať
odchádzať
poodchádzať
podchádzať
prechádzať
poprechádzať
prichádzať
poprichádzať
dochádzať
podochádzať
pochádzať
schádzať
naschádzať
poschádzať
uchádzať
vchádzať
povchádzať
vychádzať
povychádzať
rozchádzať
porozchádzať
vzchádzať
odhádzať
prehádzať
ohádzať
pohádzať
vyhádzať
zhádzať
rozhádzať
zahládzať
pozahládzať
predchládzať
prechládzať
neprechládzať
ochládzať
schládzať
vychládzať
prihládzať
pohládzať
popohládzať
uhládzať
pouhládzať
vyhládzať
povyhládzať
prisládzať
osládzať
dosládzať
navnádzať
narádzať
odrádzať
nahrádzať
vynahrádzať
zahrádzať
prehrádzať
poprehrádzať
ohrádzať
uhrádzať
zasmrádzať
presmrádzať
zrádzať
prezrádzať
poprezrádzať
vyzrádzať
povyzrádzať
sádzať
nasádzať
ponasádzať
podsádzať
presádzať
popresádzať
osádzať
dosádzať
posádzať
zosádzať
usádzať
pousádzať
vsádzať
vysádzať
povysádzať
rozsádzať
porozsádzať
navádzať
zavádzať
pozavádzať
predvádzať
odvádzať
podvádzať
prevádzať
odprevádzať
doprevádzať
nedoprevádzať
poprevádzať
sprevádzať
vyprevádzať
privádzať
ovádzať
dovádzať
vovádzať
nevovádzať
uvádzať
pouvádzať
vyvádzať
navyvádzať
povyvádzať
zvádzať
rozvádzať
prebúdzať
poprebúdzať
zobúdzať
pozobúdzať
popúdzať
nepopúdzať
osmŕdzať
dotvŕdzať
zaliezať
pozaliezať
nepozaliezať
podliezať
preliezať
priliezať
doliezať
vliezať
vyliezať
povyliezať
zliezať
pozliezať
rozliezať
porozliezať
poobriezať
poodriezať
rezať
narezať
zarezať
obrezať
odrezať
podrezať
prerezať
prirezať
orezať
dorezať
porezať
urezať
vrezať
vyrezať
zrezať
rozrezať
zavzať
kázať
nakázať
zakázať
odkázať
prikázať
dokázať
ukázať
preukázať
poukázať
vykázať
rozkázať
obhrázať
lízať
oblízať
podlízať
olízať
dolízať
ulízať
vylízať
zlízať
zízať
nazízať
obzízať
nahrýzať
ponahrýzať
zahrýzať
pozahrýzať
obhrýzať
poobhrýzať
odhrýzať
prehrýzať
ohrýzať
uhrýzať
vyhrýzať
povyhrýzať
zhrýzať
rozhrýzať
kĺzať
skĺzať
namŕzať
zamŕzať
pozamŕzať
odmŕzať
poodmŕzať
premŕzať
primŕzať
omŕzať
domŕzať
pomŕzať
vymŕzať
nevymŕzať
zmŕzať
rozmŕzať
vŕzať
hačať
jačať
zajačať
zjačať
načať
kvačať
začať
bľačať
zabľačať
rozbľačať
kľačať
odkľačať
nasviedčať
presviedčať
prisviedčať
dosviedčať
usviedčať
svedčať
bečať
rozbečať
zaliečať
mečať
zamečať
pečať
doverečať
škrečať
zaškrečať
dychčať
zadychčať
udychčať
fičať
zafičať
prefičať
prifičať
kričať
nakričať
zakričať
prekričať
dokričať
skričať
ukričať
vykričať
rozkričať
kvičať
zakvičať
požičať
zapožičať
prepožičať
pripožičať
preopožičať
vypožičať
rozpožičať
jajčať
zajajčať
nezajajčať
jojčať
zajojčať
zjojčať
blčať
zblčať
vzblčať
mlčať
zamlčať
odmlčať
premlčať
pomlčať
umlčať
drančať
rinčať
zarinčať
brinčať
zrinčať
brnčať
drnčať
zadrnčať
mrnčať
zamrnčať
rozmrnčať
vrnčať
počať
započať
kvočať
ciapčať
rapčať
zarapčať
prerapčať
chrapčať
zachrapčať
schrapčať
kvapčať
ciepčať
čiepčať
čipčať
chrupčať
zachrupčať
crčať
frčať
odfrčať
prefrčať
prifrčať
dofrčať
hrčať
zahrčať
chrčať
zachrčať
odhrčať
prehrčať
prihrčať
dohrčať
vhrčať
zhrčať
škrčať
mrčať
trčať
zurčať
čurčať
žurčať
vrčať
zavrčať
cvrčať
škvrčať
zaškvrčať
zvrčať
rozvrčať
gaučať
mraučať
zamraučať
rozmraučať
mňaučať
zamňaučať
bučať
zabučať
dučať
fučať
zafučať
odfučať
prifučať
vyfučať
hučať
nahučať
zahučať
prehučať
dohučať
vhučať
vyhučať
zhučať
rozhučať
skučať
zaskučať
mučať
zamučať
pučať
napučať
zapučať
vypučať
rozpučať
ručať
zaručať
bručať
zabručať
nebručať
kručať
mručať
nemručať
zručať
rozručať
zvučať
zazvučať
nezazvučať
rozozvučať
rozzvučať
bzučať
zabzučať
pribzučať
čučať
nečučať
kňučať
zakňučať
mravčať
zamravčať
ryčať
zaryčať
zryčať
rozryčať
syčať
zasyčať
zabáčať
nezabáčať
vybáčať
nevybáčať
natláčať
zatláčať
pozatláčať
obtláčať
predtláčať
odtláčať
pretláčať
pritláčať
popritláčať
otláčať
dotláčať
potláčať
stláčať
postláčať
utláčať
vtláčať
povtláčať
vytláčať
povytláčať
roztláčať
odvláčať
poodvláčať
prevláčať
povyvláčať
zvláčať
nazvláčať
rozvláčať
porozvláčať
máčať
namáčať
ponamáčať
zamáčať
premáčať
omáčať
pomáčať
umáčať
vymáčať
zmáčať
rozmáčať
kráčať
dokráčať
pomráčať
natáčať
zatáčať
obtáčať
poobtáčať
pretáčať
otáčať
pootáčať
potáčať
stáčať
vytáčať
roztáčať
poroztáčať
naúčať
zaúčať
odúčať
podúčať
priúčať
dokúčať
doúčať
poúčať
napúčať
pripúčať
popripúčať
vypúčať
rozpúčať
porozpúčať
narúčať
porúčať
odporúčať
prikŕčať
poskŕčať
ukŕčať
natŕčať
pretŕčať
otŕčať
odstŕčať
neodstŕčať
vytŕčať
hvižďať
zahvižďať
vržďať
zavržďať
družďať
nedružďať
nadieľať
podieľať
vydieľať
zdieľať
podmieľať
premieľať
nepremieľať
popremieľať
omieľať
domieľať
podomieľať
nepodomieľať
zomieľať
rozomieľať
vymieľať
rozmieľať
strieľať
nastrieľať
zastrieľať
ostrieľať
dostrieľať
postrieľať
vystrieľať
rozstrieľať
nastieľať
nenastieľať
postieľať
odpeľať
frfľať
ofrfľať
chrchľať
odchrchľať
nechrchľať
ochrchľať
ponáhľať
poponáhľať
cumľať
chrapľať
combáľať
necombáľať
rozcombáľať
krbáľať
skrbáľať
drgáľať
zaháľať
prezaháľať
zakáľať
pozakáľať
odkáľať
prekáľať
vykáľať
premáľať
omáľať
poomáľať
hompáľať
nasáľať
zasáľať
presáľať
prisáľať
dosáľať
posáľať
vysáľať
otáľať
váľať
naváľať
zaváľať
priváľať
dováľať
pováľať
uváľať
vyváľať
zváľať
rozváľať
fúľať
zafúľať
nezafúľať
pofúľať
ufúľať
gúľať
zagúľať
prigúľať
dogúľať
vygúľať
nevygúľať
zgúľať
rozgúľať
cmúľať
docmúľať
vycmúľať
drúľať
vydrúľať
kotúľať
zakotúľať
odkotúľať
prikotúľať
dokotúľať
skotúľať
vkotúľať
vykotúľať
rozkotúľať
šúľať
zašúľať
pošúľať
zošúľať
ušúľať
bŕľať
skobŕľať
rozbŕľať
nadŕľať
fŕľať
kopŕľať
kašľať
nakašľať
zakašľať
odkašľať
okašľať
vykašľať
rozkašľať
zašušľať
namýšľať
zamýšľať
pozamýšľať
premýšľať
zapremýšľať
popremýšľať
domýšľať
pomýšľať
vmýšľať
vymýšľať
navymýšľať
povymýšľať
zmýšľať
rozmýšľať
narozmýšľať
nenarozmýšľať
porozmýšľať
krúžľať
klaňať
odňať
podňať
obieňať
zamieňať
pozamieňať
obmieňať
neobmieňať
odmieňať
premieňať
popremieňať
vymieňať
povymieňať
zmieňať
rozmieňať
chuchňať
huhňať
zahuhňať
poňať
voňať
navoňať
zavoňať
privoňať
ovoňať
rozvoňať
sliepňať
brňať
frňať
vrňať
sňať
nesňať
zosňať
fuňať
prifuňať
zuňať
vňať
vyňať
nevyňať
zňať
vzňať
nevzňať
gáňať
drgáňať
dodrgáňať
naháňať
donaháňať
ponaháňať
zaháňať
pozaháňať
obháňať
poobháňať
vyobháňať
nadháňať
predháňať
odháňať
poodháňať
preháňať
popreháňať
priháňať
oháňať
doháňať
odoháňať
neodoháňať
podoháňať
pooháňať
poháňať
popoháňať
uháňať
vháňať
vyháňať
povyháňať
zháňať
nazháňať
pozháňať
rozháňať
porozháňať
zacláňať
pricláňať
nakláňať
ponakláňať
zakláňať
predkláňať
odkláňať
prikláňať
skláňať
ukláňať
vykláňať
ráňať
obráňať
oráňať
doráňať
poráňať
zráňať
pozráňať
zaváňať
odzváňať
prezváňať
rozváňať
zozváňať
vyzváňať
míňať
namíňať
domíňať
pomíňať
vymíňať
zavíňať
nezavíňať
privíňať
ovíňať
skuvíňať
zaskuvíňať
rozvíňať
pričíňať
vyčíňať
povyčíňať
chichúňať
rehúňať
rozrehúňať
hihúňať
okúňať
nahýňať
napĺňať
ponapĺňať
zapĺňať
pozapĺňať
prepĺňať
dopĺňať
podopĺňať
spĺňať
vypĺňať
povypĺňať
kahŕňať
nahŕňať
zahŕňať
pozahŕňať
obhŕňať
odhŕňať
poodhŕňať
prehŕňať
poprehŕňať
prihŕňať
ohŕňať
poohŕňať
vyhŕňať
povyhŕňať
zhŕňať
nazhŕňať
pozhŕňať
rozhŕňať
uškŕňať
miešať
namiešať
zamiešať
premiešať
primiešať
pomiešať
vmiešať
vymiešať
zmiešať
rozmiešať
porozviešať
vešať
navešať
obvešať
ovešať
povešať
vyvešať
zvešať
rozvešať
dopišať
vypišať
pršať
napršať
zapršať
opršať
dopršať
popršať
spršať
vypršať
rozpršať
sršať
rozsršať
kušať
slušať
rušať
vyrušať
čušať
učušať
uslyšať
vyslyšať
zahášať
pozahášať
dohášať
pohášať
uhášať
vyhášať
nevyhášať
zhášať
pozhášať
zakášať
obkášať
odkášať
podkášať
skášať
poskášať
vykášať
ohlášať
rozhlášať
nanášať
zanášať
pozanášať
nadnášať
ponadnášať
prednášať
odnášať
poodnášať
podnášať
prenášať
poprenášať
prinášať
poprinášať
donášať
nadonášať
podonášať
ponášať
unášať
vnášať
povnášať
vynášať
povynášať
znášať
naznášať
poznášať
roznášať
poroznášať
uznášať
pouznášať
vznášať
povznášať
prekvášať
zadúšať
pozadúšať
pridúšať
udúšať
zakúšať
podkúšať
pokúšať
skúšať
odskúšať
preskúšať
vyskúšať
prehlúšať
narúšať
rozrúšať
presúšať
osúšať
dosúšať
vysúšať
rozsúšať
ťať
naťať
zaťať
obťať
odťať
podťať
preťať
doťať
zoťať
sťať
uťať
vťať
vyťať
rozťať
šťať
našťať
prašťať
zaprašťať
sprašťať
vypliešťať
vytriešťať
trešťať
vrešťať
zavrešťať
zvrešťať
rozvrešťať
pišťať
zapišťať
spišťať
svišťať
zasvišťať
presvišťať
švišťať
ošťať
pošťať
charapšťať
chrapšťať
zachrapšťať
nezachrapšťať
schrapšťať
chrupšťať
zachrupšťať
nechrupšťať
trušťať
pľušťať
šušťať
zašušťať
blyšťať
zablyšťať
zblyšťať
podmášťať
nepodmášťať
zapášťať
prečíšťať
neprečíšťať
očíšťať
púšťať
napúšťať
zapúšťať
odpúšťať
poodpúšťať
prepúšťať
poprepúšťať
pripúšťať
opúšťať
dopúšťať
podopúšťať
poopúšťať
popúšťať
spúšťať
pospúšťať
upúšťať
vpúšťať
vypúšťať
povypúšťať
rozpúšťať
porozpúšťať
žať
nažať
zažať
cvendžať
zacvendžať
frndžať
prefrndžať
ufrndžať
vrndžať
fundžať
strundžať
odžať
erdžať
zaerdžať
džurdžať
gaudžať
gavdžať
bežať
pobežať
ležať
naležať
zaležať
obležať
odležať
preležať
poležať
uležať
vyležať
rozležať
náležať
prináležať
záležať
dožať
požať
zožať
rozožať
držať
zadržať
obdržať
predržať
pridržať
dodržať
podržať
udržať
vydržať
zdržať
pozdržať
vyžať
rozžať
prekážať
zasmážať
vysmážať
narážať
zarážať
nadrážať
odrážať
poodrážať
podrážať
prerážať
poprerážať
zahrážať
pozahrážať
vyhrážať
prirážať
dorážať
porážať
zaprážať
oprážať
vyprážať
urážať
dourážať
pourážať
zurážať
vrážať
povrážať
vyrážať
povyrážať
zrážať
pozrážať
rozrážať
vyzrážať
navážať
zavážať
odvážať
poodvážať
prevážať
poprevážať
privážať
poprivážať
dovážať
nadovážať
podovážať
vyvážať
povyvážať
zvážať
pozvážať
rozvážať
porozvážať
nadŕžať
zadŕžať
pridŕžať
zdŕžať
obliecť
zaobliecť
preobliecť
zobliecť
vliecť
navliecť
zavliecť
odvliecť
podvliecť
prevliecť
privliecť
dovliecť
povliecť
vovliecť
vyvliecť
zvliecť
rozvliecť
prezliecť
vyzliecť
piecť
napiecť
zapiecť
predpiecť
nepredpiecť
prepiecť
pripiecť
opiecť
dopiecť
spiecť
nespiecť
upiecť
vypiecť
riecť
zariecť
nadriecť
odriecť
podriecť
preriecť
pririecť
doriecť
poriecť
vyriecť
zriecť
tiecť
natiecť
zatiecť
odtiecť
podtiecť
pretiecť
pritiecť
dotiecť
stiecť
utiecť
rozutiecť
vtiecť
vytiecť
roztiecť
môcť
premôcť
domôcť
pomôcť
napomôcť
odpomôcť
dopomôcť
spomôcť
vypomôcť
vymôcť
zmôcť
rozmôcť
vzmôcť
tĺcť
natĺcť
zatĺcť
obtĺcť
pretĺcť
pritĺcť
otĺcť
dotĺcť
potĺcť
stĺcť
utĺcť
vtĺcť
vytĺcť
nevytĺcť
roztĺcť
odť
obeť
vedeť
nevedeť
vecheť
zbabieť
chabieť
pochabieť
spochabieť
jarabieť
jastrabieť
svrbieť
zasvrbieť
chybieť
chcieť
zachcieť
odnechcieť
znechcieť
nadieť
hľadieť
nahľadieť
zahľadieť
prehľadieť
uhľadieť
rozhľadieť
bdieť
prebdieť
oškaredieť
sedieť
nasedieť
zasedieť
obsedieť
odsedieť
presedieť
posedieť
vysedieť
rozsedieť
vedieť
zvedieť
prezvedieť
dozvedieť
vyzvedieť
vidieť
zavidieť
predvidieť
znevidieť
previdieť
prividieť
dovidieť
uvidieť
zvidieť
návidieť
nenávidieť
nenenávidieť
znenávidieť
závidieť
ondieť
naondieť
zaondieť
preondieť
poondieť
vyondieť
zondieť
odieť
zaodieť
priodieť
podieť
smrdieť
zasmrdieť
zosmrdieť
prdieť
vhieť
šalieť
zošalieť
dlieť
zamdlieť
omdlieť
zomdlieť
umdlieť
spodlieť
zdlieť
belieť
zabelieť
obelieť
pobelieť
zbelieť
celieť
zacelieť
scelieť
zveselieť
velieť
želieť
oželieť
nezželieť
rozželieť
zoštíhlieť
okrúhlieť
mlieť
namlieť
namietaťnamlieť
odmlieť
podmlieť
premlieť
zahmlieť
primlieť
omlieť
domlieť
podomlieť
pomlieť
zomlieť
rozomlieť
umlieť
vymlieť
zmlieť
rozmlieť
bolieť
zabolieť
prebolieť
rozbolieť
nerozbolieť
dolieť
nedolieť
predolieť
udolieť
vydolieť
plieť
oteplieť
neoteplieť
steplieť
oplieť
vyplieť
skyslieť
myslieť
namyslieť
zamyslieť
odmyslieť
premyslieť
primyslieť
domyslieť
pomyslieť
vmyslieť
vymyslieť
zmyslieť
rozmyslieť
tlieť
pretlieť
pritlieť
dotlieť
zotlieť
stlieť
postlieť
vytlieť
osamieť
zanemieť
onemieť
ponemieť
znemieť
ochromieť
hrmieť
zahrmieť
odhrmieť
prehrmieť
prihrmieť
dohrmieť
vhrmieť
vyhrmieť
zhrmieť
rozhrmieť
strmieť
zostrmieť
smieť
tmieť
zatmieť
netmieť
zotmieť
stmieť
rozumieť
dorozumieť
nedorozumieť
porozumieť
vyrozumieť
zrozumieť
uzrozumieť
čumieť
nečumieť
šumieť
zašumieť
odšumieť
prešumieť
prišumieť
vyšumieť
rozšumieť
nieť
planieť
splanieť
hranieť
zhranieť
zhavranieť
chudobnieť
schudobnieť
drobnieť
zdrobnieť
znehybnieť
cnieť
lacnieť
zlacnieť
zacnieť
nezacnieť
zovšeobecnieť
zobecnieť
nezobecnieť
necnieť
zvecnieť
mocnieť
onemocnieť
zmocnieť
rozocnieť
zdomácnieť
zvrúcnieť
zbiednieť
zovšednieť
vidnieť
zvidnieť
rozvidnieť
znárodnieť
dudnieť
zvľúdnieť
zelenieť
zazelenieť
ozelenieť
zozelenieť
rozzelenieť
kamenieť
skamenieť
rumenieť
orumenieť
zrumenieť
zdrepenieť
skrepenieť
zvápenieť
drevenieť
zdrevenieť
červenieť
začervenieť
očervenieť
sčervenieť
sinieť
osinieť
zosinieť
ľahostajnieť
zľahostajnieť
znepokojnieť
bujnieť
zbujnieť
rozbujnieť
opeknieť
speknieť
spohodlnieť
silnieť
zosilnieť
zútulnieť
nezútulnieť
jemnieť
zjemnieť
temnieť
otemnieť
potemnieť
stemnieť
zintímnieť
bronieť
zabronieť
zbronieť
pnieť
kopnieť
okopnieť
skopnieť
zvápnieť
dúpnieť
zdúpnieť
brnieť
zabrnieť
černieť
začernieť
očernieť
sčernieť
spozornieť
vrnieť
zavrnieť
zvulgárnieť
spopulárnieť
zošvárnieť
ochmúrnieť
jasnieť
vyjasnieť
zjasnieť
besnieť
zbesnieť
rozbesnieť
plesnieť
zaplesnieť
oplesnieť
poplesnieť
splesnieť
drsnieť
zdrsnieť
krásnieť
okrásnieť
pokrásnieť
skrásnieť
prísnieť
sprísnieť
matnieť
zmatnieť
špatnieť
ošpatnieť
zošpatnieť
oletnieť
spriesvitnieť
otehotnieť
osamotnieť
zhmotnieť
zmotnieť
otehnotnieť
mohutnieť
zmohutnieť
zhutnieť
smutnieť
osmutnieť
posmutnieť
zosmutnieť
zblankytnieť
malátnieť
zmalátnieť
mútnieť
zmútnieť
dunieť
zadunieť
funieť
zunieť
zazunieť
odzunieť
nezunieť
znemravnieť
zmravnieť
pevnieť
spevnieť
duchovnieť
zduchovnieť
nezduchovnieť
zintenzívnieť
znieť
blaznieť
zblaznieť
zaznieť
odznieť
doznieť
rozoznieť
vyznieť
bláznieť
znervóznieť
čnieť
lačnieť
prelačnieť
vylačnieť
zlačnieť
tučnieť
stučnieť
vyčnieť
zvláčnieť
zmalomyseľnieť
spyšnieť
zvlažnieť
nežnieť
roznežnieť
dužnieť
zdužnieť
mužnieť
zmužnieť
spružnieť
zvážnieť
drepieť
lipieť
chripieť
zachripieť
ochripieť
škripieť
zaškripieť
sipieť
zasipieť
trpieť
odtrpieť
pretrpieť
dotrpieť
potrpieť
strpieť
utrpieť
vytrpieť
spieť
prispieť
dospieť
prospieť
uspieť
vyspieť
príspieť
supieť
tupieť
otupieť
stupieť
čupieť
šupieť
kypieť
prekypieť
skypieť
vykypieť
vzkypieť
úpieť
zhlúpieť
čpieť
ľpieť
uľpieť
špieť
marieť
starieť
zastarieť
ostarieť
zostarieť
nabubrieť
drieť
nadrieť
zadrieť
obdrieť
oddrieť
odrieť
obodrieť
zbodrieť
modrieť
zmodrieť
vodrieť
zodrieť
rozodrieť
udrieť
vdrieť
vydrieť
zdrieť
rozdrieť
múdrieť
zmúdrieť
šerieť
osirieť
spríkrieť
škrieť
priškrieť
oškrieť
rozoškrieť
mrieť
zamrieť
primrieť
pomrieť
zomrieť
umrieť
odumrieť
vymrieť
zmrieť
horieť
zahorieť
obhorieť
chorieť
zachorieť
prechorieť
ochorieť
pochorieť
rozchorieť
prehorieť
prihorieť
ohorieť
dohorieť
pohorieť
uhorieť
vyhorieť
zhorieť
rozhorieť
prieť
zaprieť
podprieť
nepodprieť
priprieť
oprieť
odoprieť
podoprieť
poprieť
zoprieť
vzoprieť
sprieť
uprieť
kyprieť
skyprieť
vyprieť
trieť
natrieť
zatrieť
obtrieť
pretrieť
zvetrieť
pritrieť
otrieť
potrieť
nepotrieť
votrieť
zotrieť
rozotrieť
strieť
zastrieť
odstrieť
pestrieť
prestrieť
rozprestrieť
pristrieť
obostrieť
predostrieť
odostrieť
postrieť
rozostrieť
zbystrieť
vystrieť
rozstrieť
utrieť
vtrieť
vytrieť
roztrieť
zdurieť
vrieť
navrieť
zavrieť
uzavrieť
zanevrieť
privrieť
dovrieť
povrieť
zovrieť
rozovrieť
vyvrieť
zvrieť
zrieť
nazrieť
zazrieť
obzrieť
prezrieť
prizrieť
dozrieť
pozrieť
uzrieť
vyzrieť
načrieť
začrieť
prežrieť
sieť
belasieť
obelasieť
zbelasieť
podsieť
visieť
závisieť
súvisieť
musieť
primusieť
vsieť
jarabatieť
hrbatieť
bruchatieť
strakatieť
zvráskatieť
zlatieť
hranatieť
zvodnatieť
vápenatieť
zvápenatieť
machnatieť
omachnatieť
zmachnatieť
trúchnatieť
strúchnatieť
svalnatieť
striebornatieť
cukornatieť
scukornatieť
kôrnatieť
skôrnatieť
klasnatieť
splstnatieť
kostnatieť
skostnatieť
drevnatieť
zdrevnatieť
zmúčnatieť
zuhoľnatieť
dužnatieť
chlpatieť
schlpatieť
krpatieť
zakrpatieť
bachratieť
zbachratieť
ľadovatieť
zľadovatieť
strudovatieť
rohovatieť
zrohovatieť
glejovatieť
zlojovatieť
vráskovatieť
zosadlovatieť
žilovatieť
rôsolovatieť
zrôsolovatieť
huspeninovatieť
octovatieť
zoctovatieť
zotovatieť
kašovatieť
bucľatieť
guľatieť
košatieť
letieť
naletieť
zaletieť
obletieť
nadletieť
odletieť
podletieť
preletieť
priletieť
doletieť
uletieť
vletieť
vyletieť
zletieť
rozletieť
vzletieť
zropačitieť
zrozpačitieť
žltieť
osihotieť
vrtieť
zavrtieť
povrtieť
vyvrtieť
rozvrtieť
zneistieť
nezneistieť
osprostieť
zbabštieť
zľudštieť
nezľudštieť
panštieť
spanštieť
nespanštieť
sanštieť
zoženštieť
omrštieť
oťarbavieť
plechavieť
oťarchavieť
spľuhavieť
strakavieť
vráskavieť
zvráskavieť
zbrčkavieť
zhrčkavieť
ťažkavieť
oťažkavieť
zbelavieť
popolavieť
spopolavieť
tmavieť
otmavieť
potmavieť
stmavieť
sinavieť
zosinavieť
rapavieť
zrapavieť
karpavieť
mľandravieť
zmľandravieť
spľundravieť
zmodravieť
onezdravieť
ozdravieť
vyzdravieť
nevyzdravieť
deravieť
meravieť
zmeravieť
kučeravieť
skučeravieť
žeravieť
rozžeravieť
temravieť
zimomravieť
rozchoravieť
vravieť
navravieť
zavravieť
odvravieť
prevravieť
privravieť
ovravieť
dovravieť
povravieť
uvravieť
vyvravieť
rozvravieť
chrastavieť
zachrastavieť
červavieť
nečervavieť
očervavieť
krvavieť
skrvavieť
hrdzavieť
zahrdzavieť
prehrdzavieť
zhrdzavieť
zhrčavieť
grambľavieť
dengľavieť
zdengľavieť
kľavieť
okľavieť
skľavieť
boľavieť
rozboľavieť
drapľavieť
zdrapľavieť
chorľavieť
ocintľavieť
bútľavieť
zbútľavieť
chvieť
zachvieť
rozochvieť
civieť
vycivieť
divieť
šedivieť
prešedivieť
ošedivieť
zošedivieť
vyšedivieť
zdivieť
rozdivieť
clivieť
rozclivieť
hlivieť
prehlivieť
zošklivieť
znecitlivieť
scitlivieť
rozcitlivieť
lenivieť
zlenivieť
práchnivieť
spráchnivieť
trúchnivieť
strúchnivieť
plesnivieť
zaplesnivieť
oplesnivieť
splesnivieť
krivieť
okrivieť
sivieť
osivieť
zosivieť
chúlostivieť
červivieť
očervivieť
sčervivieť
prašivieť
plešivieť
oplešivieť
prášivieť
oživieť
skvieť
zaskvieť
rozoskvieť
tkvieť
utkvieť
mĺkvieť
vyhladovieť
ľadovieť
zľadovieť
nezľadovieť
zľudovieť
ovdovieť
hovieť
prehovieť
pohovieť
uhovieť
vyhovieť
zhovieť
pozhovieť
fialovieť
ofialovieť
sfialovieť
zjalovieť
osadlovieť
zosadlovieť
spopolovieť
zosurovieť
ružovieť
zružovieť
svieť
čerstvieť
očerstvieť
mŕtvieť
zmŕtvieť
otriezvieť
vytriezvieť
zaslzieť
mrzieť
namrzieť
nenamrzieť
zamrzieť
omrzieť
domrzieť
rozmrzieť
väzieť
odľahčieť
oľahčieť
zľahčieť
divočieť
zdivočieť
zvetšieť
zvlažieť
dražieť
podražieť
zdražieť
ťažieť
obťažieť
oťažieť
sťažieť
osviežieť
dužieť
zdužieť
spružieť
tužieť
otužieť
svojeť
lakeť
leť
naleť
nenaleť
zaleť
nezaleť
obleť
neobleť
nadleť
nenadleť
odleť
neodleť
podleť
nepodleť
neleť
preleť
nepreleť
prileť
neprileť
doleť
nedoleť
poleť
pleť
napleť
nenapleť
nadpleť
nenadpleť
podpleť
nepodpleť
prepleť
neprepleť
pripleť
nepripleť
opleť
neopleť
popleť
nepopleť
spleť
upleť
neupleť
perleť
uleť
neuleť
vleť
nevleť
vyleť
nevyleť
zleť
nezleť
rozleť
nerozleť
odmeť
neodmeť
primeť
neprimeť
kmeť
smeť
umeť
hneť
sneť
pípeť
kýpeť
šteť
zušľachť
nezušľachť
biť
zbabiť
pochabiť
spochabiť
zochabiť
oslabiť
zoslabiť
nabiť
jarabiť
zabiť
prizabiť
naďabiť
priďabiť
rozchľabiť
škľabiť
zaškľabiť
zoškľabiť
uškľabiť
rozškľabiť
svadbiť
odbiť
podbiť
velebiť
uvelebiť
zvelebiť
prebiť
opotrebiť
upotrebiť
žrebiť
ožrebiť
pribiť
hanbiť
zahanbiť
vyhanbiť
zaklenbiť
obiť
dobiť
napodobiť
spodobiť
zdobiť
prizdobiť
ozdobiť
vyzdobiť
hlobiť
zahlobiť
prihlobiť
neprihlobiť
zhlobiť
hanobiť
zhanobiť
honobiť
nahonobiť
zhonobiť
znobiť
pobiť
robiť
narobiť
zarobiť
prizarobiť
obrobiť
drobiť
nadrobiť
odrobiť
podrobiť
vydrobiť
rozdrobiť
prerobiť
prirobiť
škrobiť
naškrobiť
zaškrobiť
vyškrobiť
dorobiť
porobiť
urobiť
vyrobiť
privyrobiť
zrobiť
rozrobiť
násobiť
zviacnásobiť
strojnásobiť
zdvojnásobiť
zmnohonásobiť
zniekoľkonásobiť
zoštvornásobiť
vynásobiť
znásobiť
zdvadsaťnásobiť
zdesaťnásobiť
späťnásobiť
zásobiť
predzásobiť
pôsobiť
zapôsobiť
nezapôsobiť
spôsobiť
prispôsobiť
uspôsobiť
neuspôsobiť
upôsobiť
spolupôsobiť
farbiť
nafarbiť
zafarbiť
odfarbiť
podfarbiť
prefarbiť
prifarbiť
ofarbiť
pofarbiť
sfarbiť
vyfarbiť
hrbiť
nahrbiť
prihrbiť
zhrbiť
skrbiť
štrbiť
naštrbiť
vyštrbiť
ubiť
dubiť
zadubiť
hubiť
zahubiť
pohubiť
vyhubiť
zhubiť
dorubiť
vyrubiť
zrubiť
zubiť
zazubiť
nezubiť
ozubiť
vbiť
chybiť
pochybiť
schybiť
vybiť
zbiť
rozbiť
strábiť
zastrábiť
zostrábiť
vystrábiť
vábiť
navábiť
odvábiť
privábiť
vovábiť
vyvábiť
zvábiť
tríbiť
netríbiť
vytríbiť
snúbiť
zasnúbiť
zarúbiť
obrúbiť
trúbiť
natrúbiť
zatrúbiť
odtrúbiť
vytrúbiť
roztrúbiť
vrúbiť
ovrúbiť
vyrúbiť
ľúbiť
zaľúbiť
obľúbiť
odľúbiť
zneľúbiť
priľúbiť
poľúbiť
sľúbiť
zasľúbiť
prisľúbiť
zľúbiť
hĺbiť
zahĺbiť
prehĺbiť
vhĺbiť
vyhĺbiť
skĺbiť
vkĺbiť
vykĺbiť
zalíciť
hadiť
riadiť
nariadiť
zariadiť
obriadiť
podriadiť
oriadiť
doriadiť
poriadiť
vyriadiť
zriadiť
kadiť
zakadiť
okadiť
vykadiť
ladiť
naladiť
odladiť
neodladiť
preladiť
hladiť
zahladiť
chladiť
nachladiť
zachladiť
predchladiť
podchladiť
prechladiť
ochladiť
schladiť
vychladiť
prehladiť
prihladiť
pohladiť
uhladiť
vyhladiť
omladiť
pomladiť
vymladiť
zmladiť
doladiť
sladiť
zasladiť
presladiť
prisladiť
osladiť
dosladiť
vyladiť
zladiť
rozladiť
zosúladiť
nezosúladiť
hromadiť
nahromadiť
vystrnadiť
vnadiť
navnadiť
radiť
naradiť
zaradiť
nadradiť
odradiť
podradiť
preradiť
hradiť
nahradiť
vynahradiť
zahradiť
obhradiť
prehradiť
ohradiť
uhradiť
vyhradiť
priradiť
smradiť
zasmradiť
zosmradiť
poradiť
zoradiť
uradiť
vradiť
vyradiť
zradiť
prezradiť
rozradiť
vyzradiť
sadiť
nasadiť
zasadiť
obsadiť
nadsadiť
predsadiť
odsadiť
podsadiť
presadiť
prisadiť
osadiť
dosadiť
posadiť
zosadiť
nezosadiť
usadiť
vsadiť
vysadiť
rozsadiť
vadiť
navadiť
zavadiť
odprevadiť
vyprevadiť
povadiť
vyvadiť
zvadiť
rozvadiť
čadiť
začadiť
občadiť
očadiť
zveľadiť
rozveľadiť
lebediť
nelebediť
nezbediť
cediť
nacediť
precediť
ocediť
scediť
vycediť
dediť
podediť
vydediť
zdediť
biediť
nabiediť
prebiediť
dobiediť
gliediť
sliediť
presliediť
vysliediť
riediť
preriediť
triediť
zatriediť
odtriediť
pretriediť
potriediť
zotriediť
utriediť
vytriediť
roztriediť
zriediť
rozriediť
pajediť
napajediť
dopajediť
rozpajediť
pomediť
škarediť
zaškarediť
odstrediť
sústrediť
susediť
bridiť
zabridiť
zbridiť
zdridiť
fandiť
nefandiť
naondiť
nenaondiť
frndiť
oslobodiť
vyslobodiť
hodiť
lahodiť
zalahodiť
prilahodiť
polahodiť
ulahodiť
zlahodiť
nahodiť
zahodiť
obhodiť
chodiť
nachodiť
ponachodiť
zachodiť
obchodiť
zaobchodiť
poobchodiť
nadchodiť
predchodiť
odchodiť
poodchodiť
prechodiť
poprechodiť
prichodiť
poprichodiť
ochodiť
dochodiť
podochodiť
pochodiť
schodiť
naschodiť
poschodiť
uchodiť
povchodiť
vychodiť
povychodiť
rozchodiť
porozchodiť
vzchodiť
nadhodiť
predhodiť
odhodiť
podhodiť
prehodiť
prihodiť
dohodiť
pohodiť
vhodiť
vyhodiť
zhodiť
rozhodiť
škodiť
zaškodiť
oškodiť
poškodiť
uškodiť
nalodiť
plodiť
naplodiť
zaplodiť
splodiť
rozplodiť
vylodiť
rodiť
narodiť
prarodiť
zarodiť
brodiť
prebrodiť
obrodiť
odrodiť
prerodiť
porodiť
preporodiť
urodiť
vrodiť
zrodiť
znovuzrodiť
vodiť
navodiť
predvodiť
odvodiť
privodiť
vojvodiť
polovodiť
povodiť
vyvodiť
závodiť
nezávodiť
dôvodiť
škerdiť
hrdiť
ohrdiť
pohrdiť
zohrdiť
srdiť
nasrdiť
rozsrdiť
haraburdiť
durdiť
nadurdiť
rozdurdiť
tvrdiť
zatvrdiť
pritvrdiť
nepritvrdiť
dotvrdiť
potvrdiť
stvrdiť
utvrdiť
vytvrdiť
nevytvrdiť
budiť
nabudiť
prebudiť
dobudiť
pobudiť
zobudiť
vybudiť
zbudiť
vzbudiť
povzbudiť
spaskudiť
smudiť
zasmudiť
čmudiť
začmudiť
očmudiť
nudiť
unudiť
znudiť
pudiť
zapudiť
odpudiť
popudiť
vypudiť
zbrudiť
trudiť
šudiť
ošudiť
zošudiť
zapravdiť
krivdiť
ukrivdiť
jazdiť
najazdiť
zajazdiť
odjazdiť
ojazdiť
ujazdiť
fujazdiť
odfujazdiť
ufujazdiť
vjazdiť
vyjazdiť
garazdiť
pohiezdiť
hniezdiť
zahniezdiť
pohniezdiť
uhniezdiť
zapozdiť
opozdiť
spozdiť
brzdiť
zabrzdiť
odbrzdiť
pribrzdiť
zbrzdiť
uzdiť
hyzdiť
ohyzdiť
zohyzdiť
zhyzdiť
brázdiť
pobrázdiť
zbrázdiť
rozbrázdiť
vrázdiť
parádiť
naparádiť
vyparádiť
smädiť
zhovädiť
vymódiť
maródiť
údiť
zaúdiť
cúdiť
precúdiť
vycúdiť
lúdiť
blúdiť
zablúdiť
oblúdiť
poblúdiť
zblúdiť
odlúdiť
prilúdiť
vlúdiť
vylúdiť
prúdiť
vprúdiť
rozprúdiť
súdiť
odsúdiť
prisúdiť
posúdiť
usúdiť
vysúdiť
rozsúdiť
vyúdiť
zanekľúdiť
zadaždiť
mliaždiť
primliaždiť
domliaždiť
pomliaždiť
umliaždiť
zmliaždiť
rozmliaždiť
zhromaždiť
nazhromaždiť
vraždiť
zavraždiť
povraždiť
vyvraždiť
brieždiť
vybrieždiť
rozbrieždiť
pohmoždiť
nepohmoždiť
dláždiť
vydláždiť
dráždiť
podráždiť
vydráždiť
rozdráždiť
zasipeiť
fiť
trafiť
natrafiť
pritrafiť
potrafiť
utrafiť
upachiť
sviiť
tajiť
zatajiť
odtajiť
pritajiť
stajiť
utajiť
vykoľajiť
glejiť
priglejiť
zglejiť
rozglejiť
dojiť
nadojiť
podojiť
vydojiť
hojiť
zahojiť
pohojiť
vyhojiť
zhojiť
kojiť
nakojiť
znepokojiť
spokojiť
uspokojiť
upokojiť
ukojiť
hnojiť
zahnojiť
prihnojiť
pohnojiť
vyhnojiť
znojiť
oznojiť
doznojiť
uznojiť
pojiť
napojiť
zapojiť
odpojiť
prepojiť
pripojiť
opojiť
spojiť
vpojiť
vypojiť
rozpojiť
rojiť
brojiť
zbrojiť
odzbrojiť
prezbrojiť
ozbrojiť
vyzbrojiť
nakrojiť
zakrojiť
odkrojiť
prekrojiť
prikrojiť
skrojiť
ukrojiť
vykrojiť
rozkrojiť
strojiť
nastrojiť
odstrojiť
prestrojiť
pristrojiť
zostrojiť
ustrojiť
vystrojiť
roztrojiť
vrojiť
vyrojiť
nástojiť
dvojiť
zdvojiť
rozdvojiť
svojiť
prisvojiť
neprisvojiť
osvojiť
bájiť
nabájiť
pribájiť
obájiť
vybájiť
hájiť
zahájiť
obhájiť
uhájiť
baliť
nabaliť
zabaliť
odbaliť
prebaliť
pribaliť
obaliť
zaobaliť
pobaliť
vybaliť
zbaliť
rozbaliť
haliť
zahaliť
odhaliť
poodhaliť
rozhaliť
oddialiť
vzdialiť
šialiť
ošialiť
žialiť
zažialiť
ožialiť
užialiť
vyžialiť
zžialiť
rozžialiť
kaliť
zakaliť
odkaliť
pokaliť
skaliť
spomaliť
zdokonaliť
valiť
navaliť
zavaliť
odvaliť
prevaliť
privaliť
ovaliť
dovaliť
povaliť
vovaliť
uvaliť
vyvaliť
zvaliť
rozvaliť
zaobliť
oškobliť
precliť
ocliť
vycliť
zazubadliť
ozubadliť
zrkadliť
odzrkadliť
rozzrkadliť
bedliť
špendliť
prišpendliť
modliť
domodliť
pomodliť
vymodliť
spodliť
kudliť
zakudliť
pokudliť
skudliť
skrudliť
mydliť
namydliť
vymydliť
zmydliť
mädliť
pomädliť
zmädliť
rozmädliť
okrídliť
rozkrídliť
sídliť
zasídliť
presídliť
osídliť
usídliť
vysídliť
celiť
zaceliť
zaoceliť
zoceliť
sceliť
scediťäsceliť
deliť
nadeliť
zadeliť
oddeliť
predeliť
prideliť
podeliť
udeliť
vydeliť
rozdeliť
prerozdeliť
neprerozdeliť
bieliť
nabieliť
nenabieliť
zabieliť
obieliť
vybieliť
cieliť
nacieliť
zacieliť
docieliť
trieliť
dotrieliť
dosieliť
meliť
nachmeliť
ochmeliť
krochmeliť
skrochmeliť
domeliť
osmeliť
posmeliť
tmeliť
zatmeliť
stmeliť
chumeliť
zachumeliť
zmeliť
rozmeliť
šmeliť
opeliť
streliť
nastreliť
zastreliť
odstreliť
podstreliť
prestreliť
dostreliť
postreliť
zostreliť
vstreliť
nevstreliť
vystreliť
rozstreliť
veseliť
zaveseliť
obveseliť
rozveseliť
teliť
priateliť
znepriateliť
spriateliť
oteliť
uteliť
vteliť
prevteliť
privteliť
veliť
zaveliť
odveliť
preveliť
ševeliť
zaševeliť
poševeliť
čeliť
machliť
zamachliť
umachliť
rozmachliť
chechliť
chichliť
zachrchliť
zachuchliť
trúchliť
rýchliť
prirýchliť
urýchliť
zrýchliť
rehliť
zarehliť
rozrehliť
žehliť
nažehliť
zažehliť
prežehliť
ožehliť
zožehliť
vyžehliť
rozžehliť
brhliť
vybrhliť
drhliť
vydrhliť
náhliť
prenáhliť
unáhliť
neunáhliť
znáhliť
zoštíhliť
okrúhliť
zaokrúhliť
pŕhliť
popŕhliť
siliť
presiliť
prisiliť
vsiliť
vysiliť
fakliť
zafakliť
odfakliť
sfakliť
nesfakliť
rozfakliť
štekliť
poštekliť
smokliť
rozsmokliť
zaskliť
preskliť
nepreskliť
zakukliť
vykukliť
cykliť
zacykliť
hákliť
hmliť
zahmliť
drboliť
kundoliť
zakundoliť
skundoliť
kúdoliť
skúdoliť
drgoliť
holiť
hlaholiť
zahlaholiť
vrcholiť
vyvrcholiť
chlácholiť
uchlácholiť
šveholiť
zašveholiť
priholiť
oholiť
mrholiť
vyholiť
skoliť
školiť
zaškoliť
neškoliť
preškoliť
doškoliť
vyškoliť
komoliť
pokomoliť
skomoliť
drmoliť
hrmoliť
smoliť
zasmoliť
zosmoliť
nezosmoliť
usmoliť
vysmoliť
tmoliť
pritmoliť
dotmoliť
žmoliť
požmoliť
zožmoliť
poliť
rozpoliť
nerozpoliť
zápoliť
soliť
nasoliť
zasoliť
presoliť
prisoliť
osoliť
dosoliť
posoliť
neposoliť
vysoliť
batoliť
nastoliť
voliť
predvoliť
odvoliť
podvoliť
privoliť
dovoliť
povoliť
drvoliť
uvoliť
vyvoliť
zvoliť
mozoliť
zatepliť
nezatepliť
pretepliť
pritepliť
otepliť
stepliť
utepliť
sopliť
zasopliť
usopliť
žiarliť
perliť
zaperliť
sperliť
žgrliť
chrliť
vychrliť
horliť
rozhorliť
kresliť
nakresliť
zakresliť
obkresliť
neobkresliť
predkresliť
odkresliť
podkresliť
prekresliť
prikresliť
dokresliť
pokresliť
skresliť
vkresliť
vykresliť
kysliť
prekysliť
okysliť
skysliť
prečísliť
neprečísliť
vyčísliť
presvetliť
osvetliť
zosvetliť
vysvetliť
rozsvetliť
machuliť
rozozliť
uzliť
zauzliť
rozuzliť
kúzliť
okúzliť
vykúzliť
skrbáliť
vykrbáliť
okáliť
máliť
umáliť
páliť
napáliť
zapáliť
odpáliť
podpáliť
nepodpáliť
prepáliť
pripáliť
opáliť
dopáliť
popáliť
spáliť
upáliť
vpáliť
vypáliť
rozpáliť
ustáliť
chváliť
vynachváliť
prechváliť
pochváliť
schváliť
vychváliť
kváliť
píliť
napíliť
odpíliť
podpíliť
prepíliť
opíliť
popíliť
spíliť
vypíliť
rozpíliť
kosíliť
zakosíliť
odkosíliť
rozkosíliť
vychvíliť
kvíliť
zakvíliť
hôliť
zababúliť
vygúliť
húliť
zahúliť
chúliť
schúliť
škúliť
zaškúliť
oškúliť
vypúliť
špúliť
našpúliť
zošpúliť
drúliť
grúliť
vygrúliť
vtrúliť
túliť
obtúliť
pritúliť
vykotúliť
trtúliť
stúliť
utúliť
rozčúliť
chýliť
nachýliť
odchýliť
poodchýliť
prechýliť
prichýliť
neprichýliť
schýliť
uchýliť
vychýliť
rozchýliť
mýliť
pomýliť
zmýliť
rozptýliť
uškŕliť
zapŕliť
krášliť
prikrášliť
okrášliť
skrášliť
vykrášliť
napriamiť
upriamiť
vzpriamiť
zimiť
zozimiť
uzimiť
ozrejmiť
zošikmiť
tlmiť
pritlmiť
stlmiť
utlmiť
upovedomiť
uvedomiť
lakomiť
nalakomiť
ulakomiť
zlakomiť
lomiť
nalomiť
zalomiť
oblomiť
nadlomiť
odlomiť
podlomiť
prelomiť
dolomiť
ulomiť
vlomiť
vylomiť
zlomiť
rozlomiť
ochromiť
ohromiť
ujarmiť
zjarmiť
strmiť
nastrmiť
zasurmiť
tmiť
zatmiť
zotmiť
stmiť
rumiť
zrumiť
rozrumiť
dymiť
nadymiť
zadymiť
podymiť
mámiť
primámiť
omámiť
vymámiť
zmámiť
obznámiť
oznámiť
oboznámiť
zoznámiť
nakrámiť
vykrámiť
rozkrámiť
kŕmiť
nakŕmiť
prekŕmiť
prikŕmiť
dokŕmiť
skŕmiť
vykŕmiť
niť
oddaniť
vydaniť
nevydaniť
zdaniť
haniť
pohaniť
zhaniť
grobianiť
nagrobianiť
odblaniť
podmaniť
zgrmaniť
furmaniť
vymaniť
raniť
zabaraniť
vyhraniť
doraniť
poraniť
straniť
rozpriestraniť
zraniť
debniť
zadebniť
odebniť
napodobniť
pripodobniť
spodobniť
vypodobniť
ochudobniť
zhudobniť
napodnobniť
odosobniť
zosobniť
zdvojnásobniť
zmnohonásobniť
späťnásobniť
spochybniť
znehybniť
zarybniť
zlacniť
zovšeobecniť
zobecniť
nezobecniť
zvecniť
odmocniť
splnomocniť
umocniť
zmocniť
udomácniť
zdomácniť
zvrúcniť
dniť
uskladniť
vyskladniť
usnadniť
zaľadniť
spriehľadniť
nespriehľadniť
zneprehľadniť
sprehľadniť
zohľadniť
vidniť
odvidniť
rozvidniť
spriechodniť
nespriechodniť
vhodniť
zdôveryhodniť
nezdôveryhodniť
znevýhodniť
neznevýhodniť
zvýhodniť
odškodniť
zneškodniť
oplodniť
odnárodniť
zmedzinárodniť
znárodniť
odprírodniť
zúrodniť
zavodniť
odvodniť
rozvodniť
odôvodniť
zdôvodniť
rozodniť
zaľudniť
preľudniť
vyľudniť
sprejazdniť
nesprejazdniť
znepojazdniť
spojazdniť
rozdniť
zaneprázdniť
uprázdniť
vyprázdniť
ceniť
zaceniť
nadceniť
podceniť
preceniť
oceniť
doceniť
studeniť
zostudeniť
lieniť
zahlieniť
plieniť
zaplieniť
vyplieniť
rozplieniť
nerozplieniť
zlieniť
mieniť
podmieniť
umieniť
zaumieniť
vymieniť
zmieniť
posrieniť
tieniť
zatieniť
odtieniť
stieniť
leniť
neneleniť
zeleniť
zazeleniť
ozeleniť
vyzeleniť
zakleniť
členiť
začleniť
odčleniť
pričleniť
učleniť
včleniť
vyčleniť
rozčleniť
meniť
rozplameniť
prameniť
rozrameniť
zameniť
obmeniť
odmeniť
plemeniť
vyplemeniť
rozplemeniť
odbremeniť
premeniť
semeniť
vysemeniť
zarummeniť
pomeniť
rumeniť
zarumeniť
zrumeniť
vymeniť
zmeniť
pozmeniť
rozmeniť
peniť
napeniť
zapeniť
speniť
vypeniť
rozpeniť
koreniť
zakoreniť
prekoreniť
prikoreniť
okoreniť
pokoreniť
vkoreniť
vykoreniť
zateniť
načerveniť
začerveniť
ženiť
priženiť
oženiť
nedoženiť
poženiť
vyženiť
hniť
bahniť
odbahniť
obahniť
rozbahniť
jahniť
nahniť
zahniť
obhniť
klochniť
naklochniť
neklochniť
podhniť
rehniť
zarehniť
prehniť
rozrehniť
pohniť
rozohniť
vyhniť
zhniť
zahliniť
zakliniť
vkliniť
sliniť
nasliniť
zasliniť
posliniť
neposliniť
usliniť
špiniť
zašpiniť
došpiniť
pošpiniť
ušpiniť
zaburiniť
odburiniť
viniť
zaviniť
obviniť
previniť
sviniť
zasviniť
vysviniť
zviniť
činiť
odčiniť
podčiniť
pričiniť
učiniť
zadosťučiniť
vyčiniť
zapríčiniť
odtajniť
ustajniť
neustajniť
uverejniť
zverejniť
rozhojniť
skujniť
opekniť
teskniť
zvlákniť
rozvlákniť
skvapalniť
ospravedlniť
spohodlniť
spravidelniť
zmydelniť
rozmelniť
spriemyselniť
smilniť
posilniť
zosilniť
znásilniť
scivilniť
spopolniť
uvolniť
plniť
zduchaplniť
nezduchaplniť
naplniť
zaplniť
preplniť
doplniť
splniť
vyplniť
slniť
oslniť
neoslniť
zútulniť
vlniť
zavlniť
zvlniť
rozvlniť
zreálniť
zjemniť
znepríjemniť
spríjemniť
zatemniť
stemniť
uzemniť
uskromniť
sprítomniť
zintímniť
kaboniť
zakaboniť
honiť
predhoniť
rehoniť
dohoniť
uhoniť
uzákoniť
cloniť
zacloniť
odcloniť
poodcloniť
pricloniť
kloniť
nakloniť
zakloniť
predkloniť
odkloniť
prekloniť
prikloniť
pokloniť
skloniť
ukloniť
vykloniť
žgrloniť
šemoniť
nešemoniť
romoniť
roniť
zaroniť
žobroniť
odroniť
uroniť
vyroniť
zroniť
zvoniť
zazvoniť
odzvoniť
prezvoniť
dozvoniť
vyzvoniť
rozzvoniť
uschopniť
sprístupniť
vápniť
odvápniť
nevápniť
vyvápniť
obrniť
malicherniť
mierniť
umierniť
zmierniť
čierniť
načierniť
začierniť
očierniť
neočierniť
učierniť
usmerniť
ohodnoverniť
zhodnoverniť
nezhodnoverniť
očerniť
sčerniť
zvnútorniť
upozorniť
znázorniť
zaškvrniť
poškvrniť
zrniť
odzrniť
zhospodárniť
spopulárniť
márniť
zamárniť
odmárniť
premárniť
pomárniť
zmárniť
rozmárniť
tvárniť
stvárniť
odkôrniť
skultúrniť
sniť
jasniť
objasniť
znejasniť
neznejasniť
prejasniť
ujasniť
vyjasniť
zjasniť
rozjasniť
zasniť
nezasniť
zosúčasniť
besniť
rozbesniť
kliesniť
zakliesniť
obkliesniť
prekliesniť
okliesniť
tiesniť
zalesniť
stelesniť
nestelesniť
spresniť
upresniť
neupresniť
tesniť
zatesniť
utesniť
vytesniť
prisniť
zdrsniť
básniť
nabásniť
prebásniť
pribásniť
vybásniť
skrásniť
vykrásniť
vrásniť
zvrásniť
sprísniť
zneplatniť
spoplatniť
uplatniť
prepodstatniť
opodstatniť
osamostatniť
spredmetniť
znekvalitniť
neznekvalitniť
skvalitniť
odhmotniť
zhmotniť
zmotniť
oživotniť
vlastniť
privlastniť
vyvlastniť
účastniť
zúčastniť
obšťastniť
premiestniť
umiestniť
rozmiestniť
rozbolestniť
rozradostniť
rozradnostniť
uprednostniť
uľútostniť
zhutniť
zmalátniť
odštátniť
poštátniť
zoštátniť
skonkrétniť
zabsolútniť
ozvláštniť
splavniť
znemravniť
umravniť
zmravniť
sústavniť
usústavniť
neusústavniť
pripevniť
opevniť
spevniť
upevniť
združstevniť
oduševniť
ovplyvniť
oprávniť
znerovnoprávniť
neznerovnoprávniť
zrovnoprávniť
zatrávniť
zefektívniť
zobjektívniť
sproduktívniť
zintenzívniť
zextenzívniť
zarbyniť
odplyniť
splyniť
mazniť
zdôrazniť
zvýrazniť
vzýrazniť
przniť
sprzniť
blázniť
oblázniť
poblázniť
vyblázniť
zblázniť
rozblázniť
väzniť
uväzniť
žízniť
nežízniť
znervózniť
rôzniť
rozrôzniť
blúzniť
oblúzniť
trýzniť
strýzniť
utrýzniť
gániť
zagániť
cigániť
nacigániť
zacigániť
ocigániť
popániť
brániť
zabrániť
prebrániť
obrániť
ubrániť
zbrániť
chrániť
zachrániť
ochrániť
pochrániť
schrániť
uchrániť
vychrániť
strániť
odstrániť
kmíniť
nakmíniť
okmíniť
tróniť
tôniť
zatôniť
čalúniť
vyčalúniť
znebezpečniť
zbezpečniť
rečniť
narečniť
zarečniť
rozrečniť
všetečniť
zvečniť
pričniť
znefunkčniť
neznefunkčniť
sfunkčniť
nesfunkčniť
uskutočniť
odhlučniť
zostručniť
odtučniť
zvláčniť
nezvláčniť
znezreteľniť
neznezreteľniť
zviditeľniť
zuhoľniť
uvoľniť
zvoľniť
rozvoľniť
rozbôľniť
zosmiešniť
zavzdušniť
nezavzdušniť
odvzdušniť
prevzdušniť
pyšniť
rozvášniť
usúvťažniť
usúvzťažniť
znežniť
roznežniť
zbožniť
znemožniť
umožniť
stotožniť
spružniť
vykroiť
piť
capiť
zacapiť
pricapiť
vcapiť
vycapiť
rozcapiť
lapiť
oblapiť
chlapiť
pochlapiť
dolapiť
polapiť
ulapiť
neulapiť
zlapiť
napiť
podnapiť
nadrapiť
zadrapiť
oddrapiť
predrapiť
vydrapiť
zdrapiť
rozdrapiť
odchrapiť
schrapiť
strapiť
prekvapiť
zapiť
čapiť
začapiť
odčapiť
pričapiť
očapiť
vyčapiť
rozčapiť
naďapiť
nenaďapiť
rozchľapiť
pričľapiť
vyčľapiť
rozčľapiť
naťapiť
oťapiť
poťapiť
vťapiť
odpiť
podpiť
škriepiť
odškriepiť
poškriepiť
štiepiť
naštiepiť
zaštiepiť
odštiepiť
vštiepiť
rozštiepiť
lepiť
nalepiť
zalepiť
oblepiť
odlepiť
podlepiť
prelepiť
prilepiť
zasklepiť
olepiť
polepiť
slepiť
zaslepiť
oslepiť
ulepiť
vlepiť
vylepiť
zlepiť
rozlepiť
krepiť
prepiť
štepiť
naštepiť
zaštepiť
preštepiť
vštepiť
pripiť
chlpiť
zachlpiť
odchlpiť
pochlpiť
schlpiť
rozchlpiť
opiť
dopiť
chopiť
pochopiť
schopiť
uchopiť
rozchopiť
vzchopiť
kopiť
nakopiť
skopiť
škopiť
vyškopiť
zachlopiť
obchlopiť
odchlopiť
prichlopiť
klopiť
zaklopiť
obklopiť
odklopiť
preklopiť
priklopiť
sklopiť
vyklopiť
popiť
kropiť
nakropiť
pokropiť
skropiť
vykropiť
osopiť
topiť
zatopiť
potopiť
stopiť
utopiť
vytopiť
roztopiť
spiť
upiť
preskupiť
zoskupiť
tupiť
zatupiť
otupiť
potupiť
spotupiť
stupiť
pristupiť
dostupiť
čupiť
pričupiť
sčupiť
učupiť
vpiť
vypiť
rozpiť
trápiť
natrápiť
pretrápiť
dotrápiť
potrápiť
strápiť
utrápiť
vytrápiť
vychlípiť
rozchlípiť
dovtípiť
šípiť
kúpiť
nakúpiť
zakúpiť
odkúpiť
podkúpiť
prikúpiť
dokúpiť
pokúpiť
skúpiť
vykúpiť
lúpiť
odlúpiť
zahlúpiť
ohlúpiť
olúpiť
ulúpiť
vylúpiť
zlúpiť
rozlúpiť
stúpiť
nastúpiť
zastúpiť
obstúpiť
predstúpiť
odstúpiť
podstúpiť
prestúpiť
pristúpiť
dostúpiť
postúpiť
zostúpiť
rozostúpiť
ustúpiť
vstúpiť
vystúpiť
rozstúpiť
riť
zabariť
obariť
nadobariť
vybariť
dariť
nadariť
obdariť
pridariť
podariť
vydariť
zdariť
prifariť
dofariť
šaľbiariť
šudiariť
žiariť
zažiariť
prežiariť
prižiariť
ožiariť
vyžiariť
rozžiariť
jariť
vyjariť
rozjariť
slovíčkariť
mariť
zamariť
omariť
zmariť
šmariť
zašmariť
odšmariť
vyšmariť
pariť
napariť
zapariť
odpariť
opariť
dopariť
spariť
upariť
vypariť
rozpariť
variť
navariť
zavariť
predvariť
odvariť
prevariť
privariť
škvariť
preškvariť
priškvariť
oškvariť
zoškvariť
uškvariť
neuškvariť
vyškvariť
rozškvariť
dovariť
povariť
uvariť
vyvariť
zvariť
rozvariť
čariť
začariť
prečariť
pričariť
očariť
počariť
učariť
vyčariť
chrabriť
zagebriť
pogebriť
striebriť
postriebriť
zrebriť
cibriť
vycibriť
odobriť
podobriť
udobriť
cíbriť
vyjadriť
uštedriť
obodriť
modriť
zapuzdriť
umúdriť
ceriť
zaceriť
oceriť
vyceriť
rozceriť
kaderiť
uderiť
mieriť
namieriť
zamieriť
zmieriť
uzmieriť
zasekeriť
škeriť
zaškeriť
odškeriť
uškeriť
vyškeriť
rozškeriť
meriť
nameriť
očemeriť
sčemeriť
pomeriť
vymeriť
zmeriť
periť
zaperiť
podperiť
teperiť
doteperiť
steperiť
vteperiť
vyteperiť
čeperiť
rozčeperiť
operiť
vyperiť
súperiť
hašteriť
pohašteriť
rozhašteriť
veriť
zaveriť
zdveriť
spreneveriť
preveriť
overiť
poveriť
uveriť
zveriť
zazveriť
zíveriť
zdôveriť
zúveriť
šúveriť
zošúveriť
čeriť
večeriť
zvečeriť
sčeriť
nesčeriť
nakučeriť
rozčeriť
šeriť
zošeriť
hafriť
zošvagriť
čachriť
mechriť
zamechriť
pomechriť
čechriť
víchriť
zvíchriť
rozvíchriť
skuhriť
fiťfiriť
prikriť
mokriť
zamokriť
nezamokriť
iskriť
zaiskriť
roziskriť
cukriť
ocukriť
pocukriť
príkriť
spríkriť
chamriť
škamriť
boriť
zaboriť
preboriť
oboriť
poboriť
vboriť
vyboriť
zboriť
rozboriť
táboriť
utáboriť
mechoriť
pechoriť
šuchoriť
našuchoriť
zašuchoriť
úhoriť
koriť
pokoriť
upokoriť
oneskoriť
priskoriť
uskoriť
krákoriť
zakrákoriť
vykrákoriť
rozkrákoriť
moriť
namoriť
zamoriť
odmoriť
umoriť
vymoriť
zmoriť
noriť
zanoriť
ponoriť
snoriť
presnoriť
vysnoriť
vnoriť
vynoriť
podporiť
sporiť
nasporiť
prisporiť
posporiť
usporiť
šporiť
našporiť
zašporiť
zošporiť
ušporiť
usoriť
švitoriť
zašvitoriť
rozšvitoriť
zatrátoriť
bútoriť
dvoriť
živoriť
preživoriť
doživoriť
hovoriť
nahovoriť
zahovoriť
odhovoriť
prehovoriť
prihovoriť
ohovoriť
dohovoriť
pohovoriť
uhovoriť
vyhovoriť
rozhovoriť
uzhovoriť
tvoriť
zatvoriť
uzatvoriť
znetvoriť
pretvoriť
pritvoriť
otvoriť
dotvoriť
pootvoriť
potvoriť
spotvoriť
oživotvoriť
neoživotvoriť
stvoriť
utvoriť
spolutvoriť
vytvoriť
roztvoriť
zoriť
ozoriť
šušoriť
našušoriť
zahaspriť
kypriť
nakypriť
prekypriť
skypriť
rozkypriť
jatriť
zjatriť
rozjatriť
patriť
opatriť
zaopatriť
zvatriť
vetriť
zavetriť
vyvetriť
zvetriť
šetriť
našetriť
prešetriť
ošetriť
ušetriť
vyšetriť
kántriť
prekántriť
dokántriť
pokántriť
skántriť
vykántriť
kmotriť
prikmotriť
pokmotriť
skmotriť
rozkmotriť
nasotriť
jastriť
zajastriť
zjastriť
pestriť
nepestriť
spestriť
sestriť
posestriť
ostriť
naostriť
zaostriť
priostriť
poostriť
nepoostriť
vyostriť
zostriť
rozostriť
nakustriť
bystriť
zbystriť
pletkátriť
duriť
naduriť
odduriť
oduriť
poduriť
vduriť
vyduriť
zduriť
rozduriť
vladáriť
bedáriť
hospodáriť
nahospodáriť
obhospodáriť
uhospodáriť
zhospodáriť
bludáriť
šafáriť
lanfáriť
trocháriť
netrocháriť
panikáriť
nepanikáriť
spanikáriť
rodinkáriť
vtipkáriť
pletkáriť
tajnostkáriť
hračkáriť
nehračkáriť
mastičkáriť
slovičkáriť
posmeškáriť
troškáriť
chmáriť
vysomáriť
farmáriť
lanáriť
zlanáriť
šmelináriť
rozkonáriť
páriť
popáriť
spáriť
chalupáriť
nechalupáriť
chatáriť
nechatáriť
odtatáriť
roztatáriť
vytrantáriť
kváriť
nakváriť
pokváriť
skváriť
ukváriť
sváriť
znesváriť
rozsváriť
tváriť
zatváriť
zanešváriť
znešváriť
olazáriť
síriť
zasíriť
odsíriť
víriť
zavíriť
zvíriť
rozvíriť
číriť
šíriť
rozšíriť
žíriť
búriť
nabúriť
pobúriť
vybúriť
rozbúriť
vzbúriť
badúriť
nabadúriť
zbadúriť
ohúriť
kúriť
zakúriť
odkúriť
podkúriť
prekúriť
prikúriť
dokúriť
skúriť
vykúriť
rozkúriť
chmúriť
zachmúriť
žmúriť
zažmúriť
prižmúriť
súriť
mosúriť
namosúriť
zamosúriť
posúriť
štúriť
vštúriť
zúriť
nazúriť
vyzúriť
rozzúriť
zaškňúriť
žúriť
požúriť
hýriť
zahýriť
prechýriť
vychýriť
rozchýriť
prehýriť
hmýriť
čmýriť
pýriť
zapýriť
dubasiť
zadubasiť
hasiť
zahasiť
prihasiť
dohasiť
uhasiť
vyhasiť
zhasiť
riasiť
nariasiť
zriasiť
belasiť
súhlasiť
odsúhlasiť
zosúhlasiť
klasiť
cudzopasiť
spasiť
zápasiť
harasiť
tarasiť
zatarasiť
prasiť
naprasiť
zaprasiť
oprasiť
rozprasiť
tasiť
vtasiť
vytasiť
kvasiť
nakvasiť
zakvasiť
prekvasiť
dokvasiť
skvasiť
ukvasiť
vykvasiť
rozkvasiť
časiť
vyčasiť
keťasiť
obesiť
desiť
predesiť
podesiť
vydesiť
zdesiť
miesiť
namiesiť
zamiesiť
premiesiť
nepremiesiť
primiesiť
pomiesiť
umiesiť
vymiesiť
zmiesiť
nezmiesiť
rozmiesiť
kriesiť
vzkriesiť
obkolesiť
neresiť
zavesiť
odvesiť
prevesiť
privesiť
ovesiť
povesiť
vyvesiť
zvesiť
rozvesiť
kosiť
nakosiť
zakosiť
odkosiť
podkosiť
okosiť
pokosiť
skosiť
vykosiť
polosiť
nosiť
nanosiť
zanosiť
obnosiť
odnosiť
prenosiť
donosiť
honosiť
ponosiť
vynosiť
znosiť
roznosiť
rosiť
zarosiť
orosiť
dorosiť
porosiť
prosiť
naprosiť
zaprosiť
odprosiť
doprosiť
poprosiť
uprosiť
vyprosiť
zrosiť
depsiť
zdepsiť
zopsiť
dupsiť
dusiť
nadusiť
zadusiť
pridusiť
podusiť
udusiť
zdusiť
hnusiť
zahnusiť
zhnusiť
harusiť
zdrusiť
hartusiť
zahartusiť
prihartusiť
hlásiť
nahlásiť
zahlásiť
odhlásiť
pehlásiť
prehlásiť
prihlásiť
ohlásiť
vyhlásiť
rozhlásiť
rozjlásiť
hajdúsiť
hrdúsiť
zahrdúsiť
nezahrdúsiť
prihrdúsiť
pohrdúsiť
zakúsiť
okúsiť
pokúsiť
skúsiť
brúsiť
nabrúsiť
zabrúsiť
prebrúsiť
pribrúsiť
obrúsiť
pobrúsiť
vybrúsiť
zbrúsiť
trúsiť
natrúsiť
pritrúsiť
potrúsiť
strúsiť
utrúsiť
vtrúsiť
vytrúsiť
roztrúsiť
debatiť
hrbatiť
zhrbatiť
zašpicatiť
hatiť
zahatiť
obohatiť
zhatiť
strakatiť
kľukatiť
rozkatiť
zablatiť
platiť
zaplatiť
predplatiť
odplatiť
podplatiť
preplatiť
priplatiť
oplatiť
doplatiť
poplatiť
splatiť
uplatiť
vyplatiť
výplatiť
zlatiť
šarapatiť
pošarapatiť
strapatiť
postrapatiť
rozstrapatiť
chlpatiť
špatiť
došpatiť
pošpatiť
zošpatiť
paratiť
vyparatiť
tratiť
zatratiť
odtratiť
márnotratiť
potratiť
nepotratiť
stratiť
utratiť
vytratiť
roztratiť
pečatiť
zapečatiť
odpečatiť
spečatiť
rozpečatiť
guľatiť
zaguľatiť
šatiť
zašatiť
ošatiť
rozkošatiť
ctiť
poctiť
nepoctiť
uctiť
zneuctiť
pouctiť
vyctiť
klebetiť
naklebetiť
zaklebetiť
oklebetiť
poklebetiť
vyklebetiť
nietiť
zanietiť
podnietiť
roznietiť
vznietiť
vsietiť
svietiť
nasvietiť
zasvietiť
presvietiť
prisvietiť
osvietiť
posvietiť
vysvietiť
rozsvietiť
šepletiť
smetiť
nasmetiť
zasmetiť
repetiť
prirepetiť
vyrepetiť
zrepetiť
vetiť
odvetiť
privetiť
plachtiť
pachtiť
spachtiť
upachtiť
šľachtiť
prešľachtiť
zošľachtiť
zušľachtiť
nezušľachtiť
vyšľachtiť
plichtiť
odplichtiť
priplichtiť
vplichtiť
ksichtiť
neksichtiť
klochtiť
naklochtiť
neklochtiť
kuchtiť
nakuchtiť
zakuchtiť
ukuchtiť
ňuchtiť
dychtiť
súcitiť
zahltiť
pohltiť
poltiť
rozpoltiť
rozpltiť
chamtiť
šantiť
vyšantiť
nevyšantiť
lamentiť
repentiť
fintiť
vyfintiť
bľabotiť
robotiť
fotiť
nafotiť
prefotiť
vyfotiť
rachotiť
zarachotiť
dorachotiť
vrachotiť
zrachotiť
lichotiť
zalichotiť
polichotiť
vlichotiť
osihotiť
kotiť
lakotiť
nakotiť
prekotiť
okotiť
skotiť
vykotiť
plotiť
oplotiť
šramotiť
zašramotiť
pošramotiť
šamotiť
zasemotiť
šemotiť
zašemotiť
hrmotiť
zahrmotiť
prihrmotiť
jednotiť
ujednotiť
zjednotiť
hodnotiť
nadhodnotiť
podhodnotiť
znehodnotiť
prehodnotiť
ohodnotiť
vyhodnotiť
zhodnotiť
potiť
zapotiť
prepotiť
trampotiť
dopotiť
lopotiť
nalopotiť
chlopotiť
klopotiť
vylopotiť
spotiť
upotiť
vypotiť
zahrotiť
vyhrotiť
krotiť
skrotiť
sotiť
odsotiť
presotiť
posotiť
napsotiť
vsotiť
vysotiť
rozsotiť
pravotiť
vypravotiť
chraptiť
soptiť
nesoptiť
kyptiť
okyptiť
spanghartiť
spankhartiť
rozcapartiť
drtiť
nedrtiť
čertiť
načertiť
rozčertiť
škrtiť
maškrtiť
namaškrtiť
zamaškrtiť
pomaškrtiť
zaškrtiť
priškrtiť
poškrtiť
uškrtiť
usmrtiť
bortiť
prtiť
rozprtiť
zavrtiť
štvrtiť
rozštvrtiť
mastiť
namastiť
zamastiť
odmastiť
podmastiť
nepodmastiť
premastiť
primastiť
omastiť
pomastiť
umastiť
vymastiť
zmastiť
pošťastiť
premiestiť
umiestiť
rozmiestiť
šelestiť
zašelestiť
bolestiť
rozbolestiť
pomestiť
nepomestiť
vmestiť
zmestiť
istiť
zaistiť
odistiť
zneistiť
nezneistiť
poistiť
pripoistiť
nepripoistiť
koristiť
ukoristiť
vykoristiť
uistiť
zistiť
čistiť
načistiť
začistiť
zanečistiť
znečistiť
prečistiť
neprečistiť
očistiť
dočistiť
počistiť
vyčistiť
mstiť
pomstiť
vypomstiť
vymstiť
žiadostiť
radostiť
rozradostiť
hostiť
nahostiť
zahostiť
pohostiť
uhostiť
vyhostiť
zhostiť
rozhostiť
vykostiť
žalostiť
užalostiť
vyžalostiť
rozžalostiť
omilostiť
zlostiť
nazlostiť
dozlostiť
vyzlostiť
rozzlostiť
premostiť
nepremostiť
postiť
vypostiť
starostiť
oprostiť
neoprostiť
zasprostiť
osprostiť
vyprostiť
nevyprostiť
ľútostiť
uľútostiť
rozľútostiť
krstiť
prekrstiť
okrstiť
pokrstiť
hustiť
nahustiť
zahustiť
prehustiť
prihustiť
zhustiť
najustiť
pustiť
napustiť
zapustiť
odpustiť
prepustiť
pripustiť
opustiť
dopustiť
popustiť
spustiť
upustiť
vpustiť
vypustiť
rozpustiť
ústiť
zaústiť
neústiť
vústiť
vyústiť
chutiť
zachutiť
znechutiť
ochutiť
dochutiť
pochutiť
kutiť
stekutiť
vykutiť
balamutiť
obalamutiť
pobalamutiť
zbalamutiť
galamutiť
zosutiť
chytiť
zachytiť
obchytiť
predchytiť
odchytiť
podchytiť
prichytiť
dochytiť
pochytiť
schytiť
uchytiť
vychytiť
prekabátiť
okabátiť
klátiť
sklátiť
vyklátiť
rozklátiť
mlátiť
namlátiť
omlátiť
domlátiť
pomlátiť
umlátiť
vymlátiť
zmlátiť
rozmlátiť
zlátiť
pozlátiť
kamarátiť
skamarátiť
rozkamarátiť
obrátiť
zaobrátiť
preobrátiť
krátiť
prikrátiť
skrátiť
ukrátiť
vykrátiť
vrátiť
navrátiť
prinavrátiť
zavrátiť
odvrátiť
podvrátiť
prevrátiť
privrátiť
vyvrátiť
zvrátiť
rozvrátiť
zachvátiť
obchvátiť
prichvátiť
ochvátiť
schvátiť
uchvátiť
pätiť
zapätiť
nepätiť
spätiť
svätiť
zasvätiť
znesvätiť
posvätiť
vysvätiť
cítiť
zacítiť
precítiť
pocítiť
ucítiť
spolucítiť
vcítiť
vycítiť
rozcítiť
štítiť
zaštítiť
nôtiť
zanôtiť
vynôtiť
znôtiť
roznôtiť
kohútiť
rozkohútiť
mútiť
namútiť
zamútiť
pomútiť
zarmútiť
kormútiť
pokormútiť
skormútiť
smútiť
zasmútiť
rozosmútiť
rozsmútiť
zmútiť
nútiť
nanútiť
prinútiť
donútiť
vnútiť
vynútiť
rútiť
narútiť
zarútiť
prirútiť
krútiť
nakrútiť
zakrútiť
obkrútiť
odkrútiť
prekrútiť
prikrútiť
okrútiť
zaokrútiť
dokrútiť
pokrútiť
skrútiť
ukrútiť
vykrútiť
rozkrútiť
orútiť
dorútiť
vrútiť
vyrútiť
zrútiť
ľútiť
uľútiť
zľútiť
rozľútiť
sýtiť
nasýtiť
zasýtiť
presýtiť
dosýtiť
zvedečtiť
poameričtiť
mraštiť
zamraštiť
omraštiť
zmraštiť
praštiť
vraštiť
zvraštiť
pľaštiť
rozpľaštiť
odľudštiť
poľudštiť
zľudštiť
okieštiť
klieštiť
oklieštiť
trieštiť
roztrieštiť
leštiť
naleštiť
preleštiť
doleštiť
pleštiť
zapleštiť
vypleštiť
rozpleštiť
vyleštiť
pomeštiť
treštiť
vytreštiť
veštiť
vyveštiť
češtiť
počeštiť
popanštiť
spanštiť
zospoločenštiť
zoženštiť
zachloštiť
sploštiť
mrštiť
odmrštiť
vymrštiť
zmrštiť
zosvetštiť
nezosvetštiť
poruštiť
truštiť
rozpľuštiť
pofrancúzštiť
nepofrancúzštiť
lúštiť
odlúštiť
vylúštiť
rozlúštiť
prýštiť
vyprýštiť
popoľštiť
mŕštiť
zamŕštiť
pomŕštiť
zmŕštiť
zbožštiť
viť
baviť
zabaviť
odbaviť
pribaviť
pobaviť
vybaviť
zbaviť
pozbaviť
ohaviť
zohaviť
pľuhaviť
dogiaviť
gniaviť
nagniaviť
zagniaviť
prigniaviť
dogniaviť
pogniaviť
ugniaviť
zgniaviť
rozgniaviť
javiť
objaviť
znovuobjaviť
prejaviť
vyjaviť
zjaviť
plaviť
naplaviť
zaplaviť
odplaviť
preplaviť
priplaviť
oboplaviť
doplaviť
splaviť
vplaviť
vyplaviť
blahoslaviť
zatmaviť
stmaviť
vytmaviť
naviť
unaviť
znaviť
zdraviť
odzdraviť
ozdraviť
pozdraviť
uzdraviť
deraviť
prederaviť
kučeraviť
žeraviť
rozžeraviť
napraviť
zapraviť
odpraviť
prepraviť
pripraviť
opraviť
dopraviť
poopraviť
popraviť
spraviť
upraviť
vpraviť
vypraviť
taviť
zataviť
pretaviť
zotaviť
staviť
nastaviť
znovunastaviť
neznovunastaviť
zastaviť
pozastaviť
obstaviť
nadstaviť
predstaviť
odstaviť
podstaviť
prestaviť
pristaviť
dostaviť
postaviť
zostaviť
rozostaviť
ustaviť
vstaviť
vystaviť
rozstaviť
vytaviť
roztaviť
odvšivaviť
krvaviť
zakrvaviť
dokrvaviť
pokrvaviť
skrvaviť
rozkrvaviť
zaviť
rozďaviť
obľaviť
poľaviť
zasopľaviť
uľaviť
zľaviť
šťaviť
vyšťaviť
obviť
odviť
neodviť
previť
zeviť
degviť
zadegviť
zdegviť
rozdegviť
diviť
zadiviť
podiviť
udiviť
ospravodliviť
neospravodliviť
oškliviť
zoškliviť
znecitliviť
kriviť
nakriviť
zakriviť
dokriviť
pokriviť
skriviť
vykriviť
protiviť
sprotiviť
odvšiviť
živiť
obživiť
preživiť
priživiť
oživiť
nedoživiť
uživiť
vyživiť
oviť
nedoviť
prachoviť
loviť
naloviť
zaloviť
preloviť
osloviť
vysloviť
uloviť
vyloviť
stanoviť
dostanoviť
ustanoviť
vystanoviť
obnoviť
znovuobnoviť
vynoviť
poviť
ocukroviť
troviť
pretroviť
potroviť
stroviť
vytroviť
hotoviť
nahotoviť
prihotoviť
dohotoviť
vyhotoviť
zhotoviť
drviť
nadrviť
dodrviť
podrviť
vydrviť
zdrviť
nezdrviť
rozdrviť
prekrviť
mrviť
zamrviť
odmrviť
domrviť
pomrviť
vymrviť
zmrviť
rozmrviť
skurviť
prísviť
nadratviť
vetviť
odvetviť
rozvetviť
kotviť
zakotviť
ukotviť
neukotviť
občerstviť
vrstviť
navrstviť
rozvrstviť
umŕtviť
zmŕtviť
uviť
zviť
jazviť
zajazviť
zjazviť
rozviť
dáviť
zadáviť
vydáviť
dláviť
zadláviť
pridláviť
dodláviť
podláviť
udláviť
zdláviť
rozdláviť
sláviť
presláviť
osláviť
tráviť
otráviť
priotráviť
stráviť
vytráviť
záviť
navštíviť
vyžviť
húžviť
nehúžviť
zhúžviť
kaziť
nakaziť
prekaziť
pokaziť
skaziť
laziť
prelaziť
polaziť
plaziť
odplaziť
preplaziť
priplaziť
doplaziť
vplaziť
vyplaziť
rozplaziť
raziť
naraziť
zaraziť
obraziť
preobraziť
vyobraziť
zobraziť
nadraziť
odraziť
podraziť
preraziť
priraziť
mraziť
zamraziť
odmraziť
premraziť
primraziť
omraziť
vymraziť
zmraziť
rozmraziť
doraziť
poraziť
uraziť
vraziť
vyraziť
povyraziť
zraziť
rozraziť
reťaziť
zreťaziť
víťaziť
zvíťaziť
sadziť
nesadziť
zamedziť
obmedziť
vymedziť
odhrdziť
neodhrdziť
odcudziť
scudziť
nescudziť
slziť
zaslziť
rozslziť
remziť
rozremziť
zrhoziť
loziť
zaloziť
preloziť
poloziť
zloziť
lomoziť
zalomoziť
nezalomoziť
hroziť
zahroziť
prihroziť
ohroziť
pohroziť
zhroziť
voziť
navoziť
zavoziť
odvoziť
povoziť
vyvoziť
zvoziť
rozvoziť
zahmyziť
odhmyziť
zalomáziť
olomáziť
vráziť
väziť
vdrúziť
bedačiť
zbedačiť
zvedačiť
spľuhačiť
sedliačiť
preliačiť
pytliačiť
zakriačiť
halačiť
zahalačiť
oblačiť
zaoblačiť
nezaoblačiť
hrdlačiť
nahrdlačiť
žgrlačiť
tlačiť
natlačiť
zatlačiť
obtlačiť
predtlačiť
odtlačiť
pretlačiť
pritlačiť
otlačiť
dotlačiť
potlačiť
stlačiť
utlačiť
vtlačiť
vytlačiť
roztlačiť
rozkulačiť
preinačiť
zinačiť
onačiť
zaonačiť
preonačiť
vyonačiť
značiť
naznačiť
zaznačiť
predznačiť
odznačiť
označiť
doznačiť
poznačiť
vyznačiť
mračiť
zamračiť
súmračiť
zračiť
stačiť
dostačiť
postačiť
vystačiť
zakvačiť
odkvačiť
prikvačiť
skvačiť
rozkvačiť
mrzačiť
zmrzačiť
vďačiť
zavďačiť
odvďačiť
privďačiť
poľačiť
dlabčiť
udlabčiť
vrabčiť
ovrabčiť
klbčiť
poklbčiť
vyklbčiť
parobčiť
drobčiť
zadrobčiť
predrobčiť
pridrobčiť
vdrobčiť
predčiť
svedčiť
presvedčiť
prisvedčiť
osvedčiť
dosvedčiť
usvedčiť
liečiť
doliečiť
vyliečiť
priečiť
zapriečiť
popriečiť
spriečiť
vzpriečiť
zabezpečiť
znebezpečiť
ubezpečiť
protirečiť
blahorečiť
zlorečiť
chválorečiť
dobrorečiť
svätorečiť
všetečiť
učlovečiť
obľahčiť
nadľahčiť
odľahčiť
poľahčiť
uľahčiť
vyľahčiť
zľahčiť
jachčiť
vlhčiť
navlhčiť
zavlhčiť
ovlhčiť
zvlhčiť
narafičiť
kaličiť
okaličiť
dokaličiť
pokaličiť
skaličiť
veličiť
uveličiť
zveličiť
uhniličiť
odkysličiť
okysličiť
ničiť
hraničiť
ohraničiť
rozhraničiť
brigádničiť
hájničiť
doničiť
poničiť
vyničiť
zničiť
opičiť
cvičiť
nacvičiť
zacvičiť
predcvičiť
odcvičiť
precvičiť
docvičiť
zocvičiť
vycvičiť
rozcvičiť
žičiť
zažičiť
dožičiť
fajčiť
nafajčiť
zafajčiť
prefajčiť
dofajčiť
pofajčiť
nepofajčiť
vyfajčiť
dojčiť
oddojčiť
rojčiť
zarojčiť
mäkčiť
obmäkčiť
zmäkčiť
paholčiť
spolčiť
zvlčiť
ideálčiť
nemčiť
ponemčiť
zadubančiť
uhriančiť
jančiť
zjančiť
glančiť
furmančiť
tančiť
pokresťančiť
pokrsťančiť
mládenčiť
vojenčiť
tenčiť
stenčiť
venčiť
podvenčiť
ovenčiť
slovenčiť
poslovenčiť
vyvenčiť
zvenčiť
polatinčiť
končiť
zakončiť
dokončiť
pokončiť
skončiť
ukončiť
poamerikánčiť
kaplánčiť
partizánčiť
nepartizánčiť
očiť
bočiť
zabočiť
odbočiť
vybočiť
zbočiť
preočiť
plahočiť
klokočiť
skočiť
naskočiť
zaskočiť
obskočiť
nadskočiť
odskočiť
podskočiť
preskočiť
priskočiť
doskočiť
poskočiť
zoskočiť
uskočiť
vyskočiť
rozskočiť
močiť
namočiť
zamočiť
odmočiť
premočiť
tlmočiť
pretlmočiť
omočiť
pomočiť
jarmočiť
umočiť
vymočiť
zmočiť
nezmočiť
rozmočiť
obročiť
naobročiť
odročiť
kročiť
zakročiť
obkročiť
odkročiť
prekročiť
prikročiť
pokročiť
vkročiť
vykročiť
rozkročiť
zoročiť
zašantročiť
odšantročiť
všantročiť
otročiť
zotročiť
úročiť
zúročiť
osočiť
točiť
natočiť
zatočiť
obtočiť
pretočiť
pritočiť
otočiť
pootočiť
potočiť
stočiť
vytočiť
roztočiť
útočiť
zaútočiť
zdivočiť
rozdivočiť
nivočiť
donivočiť
ponivočiť
vynivočiť
znivočiť
vyočiť
zočiť
fľočiť
dlapčiť
udlapčiť
zdlapčiť
stľapčiť
depčiť
zdepčiť
drepčiť
krepčiť
zakrepčiť
prikrepčiť
čepčiť
vyčepčiť
chlpčiť
nakopčiť
okopčiť
strpčiť
roztrpčiť
dupčiť
zdupčiť
kupčiť
mäsiarčiť
zjarčiť
maďarčiť
pomaďarčiť
frajerčiť
hrčiť
zhrčiť
krčiť
nakrčiť
prikrčiť
dokrčiť
pokrčiť
skrčiť
ukrčiť
rozhorčiť
profesorčiť
redaktorčiť
paprčiť
napaprčiť
rozpaprčiť
natrčiť
otrčiť
strčiť
nastrčiť
zastrčiť
nadstrčiť
odstrčiť
podstrčiť
prestrčiť
pristrčiť
postrčiť
vstrčiť
vystrčiť
vytrčiť
určiť
predurčiť
poturčiť
hubárčiť
rybárčiť
bedárčiť
zbedárčiť
trochárčiť
trcohárčiť
záhradkárčiť
panikárčiť
nepanikárčiť
politikárčiť
hračkárčiť
fuškárčiť
stolárčiť
farmárčiť
šmelinárčiť
novinárčiť
chalupárčiť
farárčiť
literárčiť
tesárčiť
chatárčiť
beťárčiť
splytčiť
učiť
naučiť
odnaučiť
zaučiť
odučiť
podučiť
priučiť
mučiť
domučiť
umučiť
doučiť
poučiť
pučiť
napučiť
zapučiť
prepučiť
pripučiť
popučiť
vypučiť
rozpučiť
ručiť
naručiť
zaručiť
doručiť
poručiť
odporučiť
doporučiť
tučiť
vytučiť
ozvučiť
vyučiť
dievčiť
jazyčiť
darebáčiť
zdarebáčiť
lajdáčiť
zlajdáčiť
rozpagáčiť
háčiť
zaháčiť
zháčiť
predkláčiť
vláčiť
navláčiť
zavláčiť
odvláčiť
neodvláčiť
dovláčiť
povláčiť
uvláčiť
vyvláčiť
zvláčiť
rozvláčiť
vynáčiť
páčiť
zapáčiť
znepáčiť
prepáčiť
lumpáčiť
zlumpáčiť
opáčiť
popáčiť
vypáčiť
ráčiť
zaráčiť
žobráčiť
ožobráčiť
omráčiť
bosoráčiť
pobosoráčiť
chytráčiť
uráčiť
zráčiť
líčiť
nalíčiť
klíčiť
naklíčiť
predklíčiť
vyklíčiť
vzklíčiť
vylíčiť
baníčiť
záhradníčiť
nezbedníčiť
zgalejníčiť
zbojníčiť
remeselníčiť
tajomníčiť
netajomníčiť
daromníčiť
súkromníčiť
nádenníčiť
priekupníčiť
úžerníčiť
opatrníčiť
chasníčiť
cudzopasníčiť
márnotratníčiť
ochotníčiť
príživníčiť
šikovníčiť
pustovníčiť
roľníčiť
lúčiť
odlúčiť
vylúčiť
zlúčiť
rozlúčiť
zamúčiť
pomúčiť
umúčiť
rozhrúčiť
rozhorúčiť
zakľúčiť
obkľúčiť
skľúčiť
týčiť
vytýčiť
vztýčiť
korheľčiť
zacloňiť
prezvoňiť
šiť
jašiť
najašiť
pojašiť
vyjašiť
zjašiť
usalašiť
valašiť
rozvalašiť
plašiť
naplašiť
zaplašiť
odplašiť
poplašiť
splašiť
vyplašiť
rozplašiť
našiť
samopašiť
rozsamopašiť
rašiť
harašiť
strašiť
nastrašiť
zastrašiť
odstrašiť
prestrašiť
postrašiť
vystrašiť
zašiť
obšiť
zaobšiť
nadšiť
podšiť
riešiť
ohriešiť
doriešiť
spoluriešiť
vyriešiť
rozriešiť
pelešiť
zapelešiť
upelešiť
rozpelešiť
hrešiť
zahrešiť
nezahrešiť
prehrešiť
vyhrešiť
zhrešiť
rozhrešiť
prešiť
zastrešiť
tešiť
zatešiť
potešiť
utešiť
prišiť
menšiť
zmenšiť
došiť
bujdošiť
rozbujdošiť
rozvirgošiť
kokošiť
rozkokošiť
rákošiť
žgrlošiť
pošiť
zapatrošiť
zapotrošiť
posošiť
buntošiť
zbuntošiť
vrtošiť
pustošiť
popustošiť
spustošiť
zošiť
rozošiť
fľošiť
leňošiť
preleňošiť
poleňošiť
zleňošiť
lepšiť
prilepšiť
polepšiť
vylepšiť
zlepšiť
horšiť
pohoršiť
zhoršiť
sršiť
nasršiť
rozsršiť
ušiť
babušiť
zababušiť
dušiť
zadušiť
zjednodušiť
vzdušiť
podkušiť
mäkušiť
zmäkušiť
balušiť
zbalušiť
hlušiť
zahlušiť
prehlušiť
ohlušiť
dohlušiť
pohlušiť
slušiť
zasmušiť
ťapušiť
rušiť
harušiť
poharušiť
vyharušiť
narušiť
odrušiť
prerušiť
krušiť
pokrušiť
skrušiť
porušiť
vyrušiť
zrušiť
rozrušiť
vzrušiť
sušiť
nasušiť
predsušiť
presušiť
osušiť
dosušiť
posušiť
zosušiť
usušiť
vysušiť
rozsušiť
tušiť
zatušiť
odtušiť
tantušiť
tentušiť
vytušiť
všiť
myšiť
zmyšiť
vyšiť
rozšiť
sobášiť
osobášiť
zosobášiť
rozsobášiť
rozrarášiť
prášiť
naprášiť
zaprášiť
odprášiť
oprášiť
poprášiť
sprášiť
uprášiť
vyprášiť
rozprášiť
líšiť
odlíšiť
rozlíšiť
tíšiť
stíšiť
utíšiť
búšiť
zabúšiť
obúšiť
vybúšiť
rozbúšiť
hajdúšiť
kýšiť
skýšiť
pýšiť
popýšiť
výšiť
navýšiť
podvýšiť
prevýšiť
povýšiť
vyvýšiť
zvýšiť
zväčšiť
vŕšiť
navŕšiť
zavŕšiť
dovŕšiť
vyvŕšiť
zvŕšiť
sptäťiť
prinúťiť
odkrúťiť
porušťiť
žiť
bažiť
nabažiť
blažiť
zablažiť
oblažiť
vlažiť
navlažiť
zavlažiť
ovlažiť
povlažiť
zvlažiť
smažiť
zasmažiť
presmažiť
prismažiť
osmažiť
usmažiť
vysmažiť
nažiť
obnažiť
nenažiť
snažiť
vynasnažiť
posnažiť
pažiť
zapažiť
predpažiť
pripažiť
upažiť
rozpažiť
vzpažiť
dražiť
predražiť
vydražiť
nevydražiť
zdražiť
pražiť
zapražiť
prepražiť
pripražiť
opražiť
neopražiť
popražiť
spražiť
upražiť
vypražiť
nastražiť
nevražiť
zažiť
speňažiť
ťažiť
zaťažiť
obťažiť
odťažiť
preťažiť
priťažiť
sťažiť
vyťažiť
súťažiť
obžiť
trundžiť
potrundžiť
odžiť
osviežiť
ježiť
naježiť
zježiť
rozježiť
nerozježiť
snežiť
nasnežiť
zasnežiť
nezasnežiť
lúpežiť
prežiť
vežiť
dlžiť
zadlžiť
oddlžiť
neoddlžiť
nedlžiť
predlžiť
hemžiť
hromžiť
nahromžiť
zahromžiť
ožiť
božiť
zabožiť
zúbožiť
dožiť
naložiť
vynaložiť
založiť
obložiť
nadložiť
predložiť
odložiť
podložiť
preložiť
priložiť
doložiť
položiť
cudzoložiť
scudzoložiť
brložiť
uložiť
vložiť
vyložiť
zložiť
rozložiť
súložiť
hrmožiť
zanožiť
prednožiť
prinožiť
množiť
namnožiť
premnožiť
nepremnožiť
zmnožiť
rozmnožiť
unožiť
kynožiť
skynožiť
vykynožiť
znožiť
roznožiť
požiť
narárožiť
rozrárožiť
osožiť
zosožiť
mátožiť
užiť
nadužiť
zneužiť
vzmužiť
použiť
družiť
pridružiť
združiť
doteružiť
napružiť
odpružiť
popružiť
rozpružiť
vzpružiť
sústružiť
presústružiť
vysústružiť
tužiť
otužiť
stužiť
vystužiť
utužiť
využiť
vžiť
vyžiť
zžiť
strážiť
nastrážiť
postrážiť
ustrážiť
podgurážiť
rozgurážiť
vážiť
navážiť
zavážiť
odvážiť
podvážiť
znevážiť
prevážiť
dovážiť
zadovážiť
povážiť
opovážiť
uvážiť
vyvážiť
zvážiť
rozvážiť
blížiť
nablížiť
priblížiť
ublížiť
zblížiť
nížiť
ponížiť
uponížiť
znížiť
krížiť
prekrížiť
skrížiť
úžiť
plúžiť
odplúžiť
priplúžiť
doplúžiť
vplúžiť
slúžiť
zaslúžiť
obslúžiť
odslúžiť
doslúžiť
poslúžiť
vyslúžiť
vylúžiť
hrúžiť
zahrúžiť
pohrúžiť
vhrúžiť
krúžiť
zakrúžiť
obkrúžiť
okrúžiť
súžiť
usúžiť
túžiť
zatúžiť
pritúžiť
potúžiť
vytúžiť
zúžiť
dĺžiť
zadĺžiť
naddĺžiť
predĺžiť
zdĺžiť
tŕžiť
stŕžiť
utŕžiť
plť
žlť
nafoť
vyfoť
hrochoť
sihoť
blkoť
neblkoť
ploť
toť
džavoť
novoť
drť
nedrť
zdrť
smrť
odúmrť
prť
vrť
zavrť
nezavrť
nevrť
povrť
nepovrť
štvrť
rozvrť
nerozvrť
miasť
pomiasť
zmiasť
priasť
napriasť
zapriasť
nadpriasť
opriasť
spriasť
upriasť
vpriasť
vypriasť
rozpriasť
triasť
natriasť
zatriasť
obtriasť
pretriasť
otriasť
potriasť
striasť
utriasť
vytriasť
roztriasť
oblasť
náplasť
slasť
vlasť
pravlasť
masť
priepasť
chrasť
strasť
sústrasť
časť
účasť
neúčasť
súčasť
spoluúčasť
peľasť
hriebsť
obliesť
pliesť
napliesť
zapliesť
nadpliesť
podpliesť
prepliesť
pripliesť
opliesť
dopliesť
popliesť
spliesť
upliesť
neupliesť
vpliesť
vypliesť
rozpliesť
miesť
zamiesť
odmiesť
primiesť
omiesť
vmiesť
vymiesť
zmiesť
rozmiesť
niesť
naniesť
zaniesť
nadniesť
predniesť
odniesť
podniesť
preniesť
hniesť
uhniesť
priniesť
doniesť
uniesť
vniesť
vyniesť
zniesť
rozniesť
uzniesť
vzniesť
povzniesť
viesť
naviesť
zaviesť
predviesť
odviesť
podviesť
previesť
priviesť
doviesť
poviesť
voviesť
uviesť
vyviesť
zviesť
rozviesť
jesť
najesť
zajesť
objesť
odjesť
prejesť
prijesť
dojesť
pojesť
ujesť
vyjesť
zjesť
rozjesť
újesť
lesť
prelesť
bolesť
ratolesť
pomesť
nepomesť
neresť
kresť
tresť
tesť
povesť
zvesť
predzvesť
návesť
česť
počesť
šesť
stošesť
dvestošesť
tristošesť
štyristošesť
sedemstošesť
osemstošesť
ostošesť
šesťstošesť
päťstošesť
deväťstošesť
sedemdesiatšesť
stosedemdesiatšesť
dvestosedemdesiatšesť
tristosedemdesiatšesť
štyristosedemdesiatšesť
sedemstosedemdesiatšesť
osemstosedemdesiatšesť
šesťstosedemdesiatšesť
päťstosedemdesiatšesť
deväťstosedemdesiatšesť
osemdesiatšesť
stoosemdesiatšesť
dvestoosemdesiatšesť
tristoosemdesiatšesť
štyristoosemdesiatšesť
sedemstoosemdesiatšesť
osemstoosemdesiatšesť
šesťstoosemdesiatšesť
päťstoosemdesiatšesť
deväťstoosemdesiatšesť
šesťdesiatšesť
stošesťdesiatšesť
dvestošesťdesiatšesť
tristošesťdesiatšesť
štyristošesťdesiatšesť
sedemstošesťdesiatšesť
osemstošesťdesiatšesť
šesťstošesťdesiatšesť
päťstošesťdesiatšesť
deväťstošesťdesiatšesť
päťdesiatšesť
dvetisícpäťdesiatšesť
stopäťdesiatšesť
dvestopäťdesiatšesť
tristopäťdesiatšesť
štyristopäťdesiatšesť
sedemstopäťdesiatšesť
osemstopäťdesiatšesť
šesťstopäťdesiatšesť
päťstopäťdesiatšesť
deväťstopäťdesiatšesť
deväťdesiatšesť
stodeväťdesiatšesť
dvestodeväťdesiatšesť
tristodeväťdesiatšesť
štyristodeväťdesiatšesť
sedemstodeväťdesiatšesť
osemstodeväťdesiatšesť
šesťstodeväťdesiatšesť
päťstodeväťdesiatšesť
deväťstodeväťdesiatšesť
dvadsaťšesť
stodvadsaťšesť
dvestodvadsaťšesť
tristodvadsaťšesť
štyristodvadsaťšesť
sedemstodvadsaťšesť
osemstodvadsaťšesť
šesťstodvadsaťšesť
päťstodvadsaťšesť
deväťstodvadsaťšesť
tridsaťšesť
stotridsaťšesť
dvestotridsaťšesť
tristotridsaťšesť
štyristotridsaťšesť
sedemstotridsaťšesť
osemstotridsaťšesť
šesťstotridsaťšesť
päťstotridsaťšesť
deväťstotridsaťšesť
štyridsaťšesť
stoštyridsaťšesť
dvestoštyridsaťšesť
tristoštyridsaťšesť
štyristoštyridsaťšesť
sedemstoštyridsaťšesť
osemstoštyridsaťšesť
šesťstoštyridsaťšesť
päťstoštyridsaťšesť
deväťstoštyridsaťšesť
pripoisť
nepripoisť
korisť
svisť
nenávisť
závisť
nejsť
prejsť
dojsť
vojsť
ujsť
vyjsť
nájsť
vynájsť
zájsť
dôjsť
pôjsť
vôjsť
plsť
osť
chabosť
pochabosť
slabosť
blbosť
dlhodobosť
veľkohubosť
hrubosť
bezzubosť
ľúbosť
neľúbosť
samoľúbosť
nemohúcosť
súcosť
nesúcosť
dosť
žiadosť
ctižiadosť
mladosť
radosť
neradosť
škodoradosť
druhoradosť
zadosť
bledosť
nedosť
hnedosť
škaredosť
šedosť
vajcorodosť
činorodosť
rovnorodosť
nerovnorodosť
rôznorodosť
živorodosť
cudzorodosť
súrodosť
nesúrodosť
hrdosť
tvrdosť
chudosť
pudosť
stádosť
hosť
nahosť
plachosť
svetloplachosť
tichosť
plochosť
vetchosť
jednoduchosť
prostoduchosť
bezduchosť
hluchosť
suchosť
bezbrehosť
dlhosť
milhosť
úbohosť
mnohosť
strohosť
samodruhosť
tuhosť
kosť
akosť
obojakosť
trojakosť
dvojakosť
inakosť
rovnakosť
nerovnakosť
mnohorakosť
niekoľkorakosť
slabozrakosť
ďalekozrakosť
krátkozrakosť
bystrozrakosť
hebkosť
šibkosť
hybkosť
lišiackosť
sebeckosť
nesebeckosť
vedeckosť
umeleckosť
nemeckosť
stareckosť
pokryteckosť
archaickosť
prozaickosť
sylabickosť
baladickosť
sporadickosť
encyklopedickosť
periodickosť
melodickosť
parodickosť
metodickosť
špecifickosť
tragickosť
elegickosť
nostalgickosť
pedagogickosť
demagogickosť
logickosť
alogickosť
dialogickosť
analogickosť
nelogickosť
ideologickosť
monologickosť
tautologickosť
energickosť
anarchickosť
hierarchickosť
alkalickosť
kryštalickosť
biblickosť
cyklickosť
symbolickosť
melancholickosť
idylickosť
dynamickosť
aerodynamickosť
akademickosť
polemickosť
komickosť
tragikomickosť
ekonomickosť
neekonomickosť
rytmickosť
synonymickosť
metonymickosť
seizmickosť
gnómickosť
organickosť
neorganickosť
mechanickosť
panickosť
fotogenickosť
hygienickosť
ekumenickosť
sangvinickosť
hymnickosť
symfonickosť
kakofonickosť
lakonickosť
ikonickosť
harmonickosť
disharmonickosť
démonickosť
chronickosť
anachronickosť
synchronickosť
ironickosť
štátnickosť
cynickosť
heroickosť
epickosť
hygroskopickosť
typickosť
atypickosť
generickosť
hysterickosť
éterickosť
empirickosť
satirickosť
aforickosť
metaforickosť
alegorickosť
kategorickosť
kalorickosť
motorickosť
historickosť
ahistorickosť
geometrickosť
symetrickosť
asymetrickosť
nesymetrickosť
egocentrickosť
excentrickosť
lyrickosť
klasickosť
dramatickosť
melodramatickosť
gramatickosť
panoramatickosť
schematickosť
problematickosť
tematickosť
atematickosť
monotematickosť
systematickosť
nesystematickosť
pragmatickosť
flegmatickosť
dogmatickosť
diplomatickosť
aromatickosť
chromatickosť
monochromatickosť
automatickosť
apatickosť
sympatickosť
nesympatickosť
demokratickosť
nedemokratickosť
byrokratickosť
statickosť
extatickosť
hermetickosť
genetickosť
magnetickosť
poetickosť
teoretickosť
patetickosť
syntetickosť
hypotetickosť
estetickosť
politickosť
apolitickosť
kritickosť
sebakritickosť
nekritickosť
parazitickosť
faktickosť
praktickosť
nepraktickosť
taktickosť
hektickosť
apodiktickosť
gigantickosť
romantickosť
identickosť
autentickosť
chaotickosť
polyglotickosť
despotickosť
sklerotickosť
exotickosť
bombastickosť
sarkastickosť
elastickosť
plastickosť
drastickosť
fantastickosť
realistickosť
aforistickosť
mystickosť
analytickosť
mýtickosť
otrockosť
darebáckosť
lajdáckosť
šviháckosť
siláckosť
junáckosť
dobráckosť
chytráckosť
svetáckosť
straníckosť
nadstraníckosť
nestraníckosť
hladkosť
sladkosť
riedkosť
prudkosť
prostorekosť
dlhovekosť
dávnovekosť
starovekosť
ľahkosť
prchkosť
krehkosť
vlhkosť
mäkkosť
tenkosť
širokosť
vysokosť
divokosť
trpkosť
sypkosť
horkosť
ľudskosť
nadľudskosť
neľudskosť
českosť
egocentriskosť
plebejskosť
svojskosť
pozemskosť
sparťanskosť
panenskosť
slovenskosť
spoločenskosť
nespoločenskosť
dievčenskosť
ženskosť
neženskosť
náboženskosť
hrdinskosť
materinskosť
detinskosť
chlapskosť
európskosť
barbarskosť
maďarskosť
gavalierskosť
rytierskosť
materskosť
zverskosť
detskosť
svetskosť
literátskosť
rakúskosť
priateľskosť
našskosť
nenašskosť
božskosť
mužskosť
súdružskosť
vratkosť
britkosť
krotkosť
vrtkosť
plytkosť
krátkosť
tukosť
rezkosť
slizkosť
klzkosť
mrzkosť
väzkosť
blízkosť
nízkosť
úzkosť
maličkosť
veľkosť
ťažkosť
svižkosť
nedbalosť
udalosť
trúfalosť
zúfalosť
malosť
pomalosť
dokonalosť
nezrovnalosť
znalosť
naznalosť
neznalosť
ospalosť
zhýralosť
zaostalosť
pozostalosť
zachovalosť
trvalosť
vytrvalosť
okázalosť
žalosť
ochablosť
oblosť
osadlosť
usadlosť
jedlosť
mdlosť
podlosť
belosť
zbabelosť
celosť
bdelosť
bielosť
osamelosť
uvedomelosť
smelosť
nesmelosť
umelosť
neumelosť
ošumelosť
ojedinelosť
prebujnelosť
znelosť
neznelosť
dospelosť
nedospelosť
vyspelosť
nevyspelosť
vrelosť
zrelosť
nezrelosť
veselosť
skostnatelosť
precitlivelosť
skvelosť
obsiahlosť
ďalekosiahlosť
rozsiahlosť
odľahlosť
priľahlosť
rozľahlosť
prižahlosť
nahluchlosť
rýchlosť
zbehlosť
zvrhlosť
pravouhlosť
náhlosť
štíhlosť
okrúhlosť
spôsobilosť
nespôsobilosť
náhodilosť
zhovädilosť
milosť
roztomilosť
spanilosť
opilosť
zdvorilosť
nezdvorilosť
ušľachtilosť
ženštilosť
zženštilosť
zvlčilosť
pokročilosť
zmužilosť
otužilosť
zaslúžilosť
lesklosť
vypuklosť
obvyklosť
zvyklosť
nezvyklosť
šťúplosť
nevrlosť
skleslosť
zvislosť
závislosť
súvislosť
nesúvislosť
kyslosť
svetlosť
samorastlosť
útlosť
minulosť
strnulosť
plynulosť
neplynulosť
čulosť
starobylosť
zlosť
oplzlosť
stálosť
nestálosť
vodostálosť
priamosť
nepriamosť
významosť
striedmosť
nestriedmosť
nemosť
hluchonemosť
zrejmosť
samozrejmosť
šikmosť
kolmosť
vedomosť
sebavedomosť
cieľavedomosť
nevidomosť
lakomosť
chromosť
strmosť
letmosť
známosť
neznámosť
neogabanosť
neohrabanosť
zanedbanosť
prešibanosť
danosť
usporiadanosť
neusporiadanosť
zažiadanosť
oddanosť
poddanosť
rozgajdanosť
odovzdanosť
nepredvídanosť
nevídanosť
uťahanosť
rozťahanosť
ustráchanosť
neokrôchanosť
ošúchanosť
neošúchanosť
neslýchanosť
zabehanosť
otrhanosť
uplakanosť
vyľakanosť
usmrkanosť
ufňukanosť
prefíkanosť
nafúkanosť
odhodlanosť
vzdelanosť
nevzdelanosť
polovzdelanosť
povolanosť
slanosť
prehnanosť
ukonanosť
zamestnanosť
prezamestnanosť
polozamestnanosť
vyrovnanosť
rozmaznanosť
otrepanosť
ošarpanosť
vyčerpanosť
zastaranosť
ustaranosť
vyberanosť
nevyberanosť
zameranosť
odmeranosť
primeranosť
neprimeranosť
cieľuprimeranosť
rozihranosť
zohranosť
zvetranosť
rozháranosť
utýranosť
neokresanosť
neotesanosť
rozkolísanosť
pomotanosť
čítanosť
sčítanosť
nespútanosť
rozostavanosť
opotrebovanosť
zapracovanosť
prepracovanosť
neprepracovanosť
nedopracovanosť
upracovanosť
vypracovanosť
rozpracovanosť
diferencovanosť
sledovanosť
evidovanosť
fundovanosť
retardovanosť
erudovanosť
blazeovanosť
privilegovanosť
ustrachovanosť
zachovanosť
zvrchovanosť
vychovanosť
nevychovanosť
opakovanosť
sprostredkovanosť
kvalifikovanosť
nekvalifikovanosť
komplikovanosť
vyumelkovanosť
článkovanosť
cizelovanosť
zamilovanosť
školovanosť
izolovanosť
deprimovanosť
uniformovanosť
informovanosť
neinformovanosť
dezinformovanosť
rezignovanosť
koordinovanosť
rafinovanosť
disciplinovanosť
nedisciplinovanosť
determinovanosť
indeterminovanosť
rutinovanosť
disponovanosť
indisponovanosť
exponovanosť
preexponovanosť
zunovanosť
trénovanosť
pretrénovanosť
očarovanosť
rozčarovanosť
tolerovanosť
šifrovanosť
koncentrovanosť
kašírovanosť
štruktúrovanosť
deklasovanosť
zainteresovanosť
nezainteresovanosť
zaintresovanosť
vystresovanosť
afektovanosť
exaltovanosť
orientovanosť
dezorientovanosť
talentovanosť
frekventovanosť
graduovanosť
distingvovanosť
kultivovanosť
nekultivovanosť
rezervovanosť
zakomplexovanosť
centralizovanosť
podkapitalizovanosť
civilizovanosť
štylizovanosť
organizovanosť
neorganizovanosť
synchronizovanosť
polarizovanosť
improvizovanosť
predimenzovanosť
nefalšovanosť
angažovanosť
zaangažovanosť
neangažovanosť
rozorvanosť
neočakávanosť
zasnívanosť
počúvanosť
prerývanosť
viazanosť
naviazanosť
zaviazanosť
neviazanosť
previazanosť
zviazanosť
odkázanosť
ostrieľanosť
uponáhľanosť
zmiešanosť
uponáhžanosť
pôvabnosť
malebnosť
zvukomalebnosť
velebnosť
hanebnosť
nehanebnosť
darebnosť
farebnosť
viacfarebnosť
sedemfarebnosť
mnohofarebnosť
stálofarebnosť
jednofarebnosť
rôznofarebnosť
pestrofarebnosť
bezfarebnosť
netrebnosť
potrebnosť
prepotrebnosť
obdobnosť
podobnosť
pravdepodobnosť
hudobnosť
chudobnosť
ozdobnosť
darobnosť
drobnosť
podrobnosť
chorobnosť
výrobnosť
nasobnosť
osobnosť
neosobnosť
násobnosť
dvojnásobnosť
pôsobnosť
spôsobnosť
nespôsobnosť
zhubnosť
zhnubnosť
hybnosť
pochybnosť
nepochybnosť
bezchybnosť
nehybnosť
ohybnosť
neohybnosť
vábnosť
cnosť
lacnosť
všeobecnosť
necnosť
vecnosť
mocnosť
nemocnosť
všemocnosť
dvojmocnosť
bezmocnosť
nebojácnosť
domácnosť
prácnosť
bezprácnosť
trvácnosť
vzácnosť
budúcnosť
nemohúcnosť
všemohúcnosť
kajúcnosť
vrúcnosť
súcnosť
záhadnosť
mimoriadnosť
poriadnosť
neporiadnosť
ladnosť
chladnosť
kladnosť
neodkladnosť
bezodkladnosť
protikladnosť
skladnosť
neskladnosť
nákladnosť
príkladnosť
bezpríkladnosť
dôkladnosť
úkladnosť
súladnosť
hromadnosť
nápadnosť
nenápadnosť
obradnosť
podradnosť
výhradnosť
bezvýhradnosť
zradnosť
bezradnosť
úradnosť
súradnosť
zásadnosť
výsadnosť
vadnosť
závadnosť
nezávadnosť
priehľadnosť
nepriehľadnosť
prehľadnosť
neprehľadnosť
dohľadnosť
bezohľadnosť
úhľadnosť
bezvýhľadnosť
nezbednosť
biednosť
triednosť
nadtriednosť
druhotriednosť
prvotriednosť
následnosť
dôslednosť
nedôslednosť
súslednosť
bezvýslednosť
šerednosť
prednosť
prostrednosť
bezprostrednosť
výstrednosť
neposednosť
zodpovednosť
nezodpovednosť
spoluzodpovednosť
všednosť
nevšednosť
vražednosť
samovražednosť
frigidnosť
hybridnosť
gravidnosť
očividnosť
likvidnosť
jasnovidnosť
hodnosť
poľutovaniahodnosť
požutovaniahodnosť
lahodnosť
odchodnosť
priechodnosť
nepriechodnosť
prechodnosť
protichodnosť
schodnosť
neschodnosť
bezvýchodnosť
ctihodnosť
pamätihodnosť
vierohodnosť
pozoruhodnosť
trestuhodnosť
obdivuhodnosť
podivuhodnosť
vhodnosť
nevhodnosť
chvályhodnosť
dôveryhodnosť
nedôveryhodnosť
úctyhodnosť
zhodnosť
nezhodnosť
rozhodnosť
náhodnosť
príhodnosť
výhodnosť
nevýhodnosť
naničhodnosť
neškodnosť
plodnosť
národnosť
nadnárodnosť
medzinárodnosť
pôrodnosť
úrodnosť
vodnosť
podvodnosť
zvodnosť
dôvodnosť
bezdôvodnosť
pôvodnosť
nepôvodnosť
štandardnosť
hazardnosť
milosrdnosť
nemilosrdnosť
absurdnosť
cudnosť
necudnosť
obludnosť
záludnosť
nudnosť
trudnosť
osudnosť
pojazdnosť
nepojazdnosť
zjazdnosť
nezjazdnosť
bezuzdnosť
ohyzdnosť
prázdnosť
fádnosť
nevládnosť
bezvládnosť
pádnosť
ťažkopádnosť
parádnosť
morbídnosť
perfídnosť
solídnosť
nesolídnosť
stupídnosť
módnosť
staromódnosť
súdnosť
vľúdnosť
nevľúdnosť
rozdrobenosť
škrobenosť
zrobenosť
zadubenosť
pochybenosť
zaľúbenosť
obľúbenosť
neobľúbenosť
skĺbenosť
chcenosť
nadriadenosť
podriadenosť
uhladenosť
zladenosť
rozladenosť
nadradenosť
podradenosť
rozvadenosť
rozhľadenosť
ubiedenosť
sústredenosť
nesústredenosť
poondenosť
odrodenosť
vrodenosť
nasrdenosť
nadurdenosť
neprebudenosť
unudenosť
znudenosť
popudenosť
studenosť
ukrivdenosť
predráždenosť
podráždenosť
utajenosť
uspokojenosť
prepojenosť
strojenosť
zdvojenosť
rozdvojenosť
zaobalenosť
vzdialenosť
šialenosť
užialenosť
rozžialenosť
spomalenosť
zaoblenosť
ucelenosť
oddelenosť
rozdelenosť
cielenosť
stmelenosť
strelenosť
prenáhlenosť
unáhlenosť
neunáhlenosť
zaokrúhlenosť
silenosť
vysilenosť
usmoklenosť
zakuklenosť
zahmlenosť
ubolenosť
skolenosť
školenosť
neškolenosť
skreslenosť
namyslenosť
zamyslenosť
premyslenosť
nepremyslenosť
nedomyslenosť
nerozmyslenosť
zapálenosť
ustálenosť
neustálenosť
rozčúlenosť
pomýlenosť
rozptýlenosť
vzpriamenosť
tlmenosť
uvedomenosť
zlomenosť
vyhranenosť
zadebnenosť
zdomácnenosť
odôvodnenosť
neodôvodnenosť
zaľudnenosť
preľudnenosť
zaneprázdnenosť
podmienenosť
nepodmienenosť
členenosť
zakorenenosť
vykorenenosť
zaburinenosť
prebujnenosť
rozbujnenosť
zvlnenosť
zjemnenosť
naklonenosť
zronenosť
umiernenosť
nepoškvrnenosť
objasnenosť
ujasnenosť
neujasnenosť
zasnenosť
stiesnenosť
opodstatnenosť
neopodstatnenosť
zúčastnenosť
oduševnenosť
preduchovnenosť
oprávnenosť
neoprávnenosť
spriaznenosť
spríbuznenosť
pretučnenosť
uvoľnenosť
prekvapenosť
rozštiepenosť
zaslepenosť
otupenosť
strápenosť
utrápenosť
vydarenosť
rozjarenosť
očarenosť
precibrenosť
vycibrenosť
osirenosť
zamokrenosť
oneskorenosť
znetvorenosť
otvorenosť
spotvorenosť
rozšírenosť
pobúrenosť
zachmúrenosť
namosúrenosť
zamosúrenosť
rozzúrenosť
vychýrenosť
roztrasenosť
nadnesenosť
prenesenosť
povznesenosť
nedonosenosť
skúsenosť
neskúsenosť
vybrúsenosť
roztrúsenosť
skostnatenosť
zakrpatenosť
roztratenosť
zrohovatenosť
zanietenosť
osvietenosť
popletenosť
rozpoltenosť
osihotenosť
osamotenosť
zjednotenosť
vyhrotenosť
osirotenosť
urastenosť
zrastenosť
ustarostenosť
zhustenosť
opustenosť
rozpustenosť
znechutenosť
vychytenosť
prevrátenosť
zvrátenosť
pomätenosť
zmätenosť
zasvätenosť
precítenosť
rozcítenosť
pomútenosť
zarmútenosť
skormútenosť
nútenosť
nenútenosť
nasýtenosť
nenasýtenosť
presýtenosť
roztrieštenosť
ženštenosť
zoženštenosť
sploštenosť
premrštenosť
venosť
vybavenosť
unavenosť
zmeravenosť
pripravenosť
nepripravenosť
upravenosť
rozvravenosť
zavšivavenosť
drevenosť
rozochvenosť
vycivenosť
prešedivenosť
precitlivenosť
rozcitlivenosť
zakrivenosť
pokrivenosť
podvyživenosť
červenosť
nedokrvenosť
rozvetvenosť
zakotvenosť
otrávenosť
skazenosť
neskazenosť
zarazenosť
urazenosť
obmedzenosť
neobmedzenosť
vymedzenosť
prirodzenosť
nadprirodzenosť
neprirodzenosť
urodzenosť
odcudzenosť
ohrozenosť
namrzenosť
omrzenosť
rozmrzenosť
zamračenosť
zvlečenosť
zabezpečenosť
uveličenosť
ohraničenosť
neohraničenosť
zničenosť
vycvičenosť
zvlčenosť
nedokončenosť
neukončenosť
roztrpčenosť
rozhorčenosť
zastrčenosť
predurčenosť
učenosť
zaručenosť
omráčenosť
odlúčenosť
skľúčenosť
pojašenosť
zjašenosť
poplašenosť
splašenosť
zastrašenosť
ustrašenosť
vystrašenosť
nadšenosť
znešenosť
vznešenosť
zjednodušenosť
neprerušenosť
porušenosť
rozrušenosť
vzrušenosť
skrúšenosť
povýšenosť
blaženosť
zaťaženosť
preťaženosť
sťaženosť
vyťaženosť
zadlženosť
zúboženosť
nepodloženosť
vymoženosť
váženosť
neuváženosť
vyváženosť
nevyváženosť
poníženosť
roztúženosť
zúženosť
zadĺženosť
rozšafnosť
amorfnosť
reliéfnosť
úfnosť
vágnosť
malígnosť
vrchnosť
povrchnosť
inosť
trojjedinosť
dvojjedinosť
poddajnosť
nepoddajnosť
predajnosť
nepredajnosť
radodajnosť
smerodajnosť
krajnosť
cudzokrajnosť
prajnosť
neprajnosť
blahoprajnosť
dobroprajnosť
tajnosť
bezpartajnosť
ľahostajnosť
jednostajnosť
obyčajnosť
neobyčajnosť
zvyčajnosť
nezvyčajnosť
viackoľajnosť
dvojkoľajnosť
nádejnosť
beznádejnosť
verejnosť
neochvejnosť
fantazijnosť
tvrdošijnosť
bohabojnosť
odbojnosť
priebojnosť
výbojnosť
nevýbojnosť
dojnosť
hojnosť
pokojnosť
nepokojnosť
spokojnosť
opojnosť
strojnosť
ústrojnosť
neústrojnosť
neprístojnosť
dôstojnosť
nedôstojnosť
podvojnosť
bujnosť
kujnosť
čujnosť
nečujnosť
nepeknosť
grotesknosť
kvapalnosť
zápalnosť
samozápalnosť
pohodlnosť
nepohodlnosť
divadelnosť
pravidelnosť
strašidelnosť
trojdielnosť
dvojdielnosť
rozdielnosť
paralelnosť
nepriestrelnosť
remeselnosť
veľkomyselnosť
zmyselnosť
nezmyselnosť
dvojzmyselnosť
nedvojzmyselnosť
dômyselnosť
úmyselnosť
svetelnosť
živelnosť
obojživelnosť
účelnosť
neúčelnosť
samoúčelnosť
bezúčelnosť
detailnosť
variabilnosť
labilnosť
rentabilnosť
nerentabilnosť
adaptabilnosť
stabilnosť
nestabilnosť
debilnosť
konvertibilnosť
flexibilnosť
senzibilnosť
mobilnosť
imobilnosť
agilnosť
ľudomilnosť
teplomilnosť
svetlomilnosť
senilnosť
sterilnosť
násilnosť
nenásilnosť
infantilnosť
civilnosť
servilnosť
odolnosť
nezdolnosť
okolnosť
obapolnosť
frivolnosť
plnosť
duchaplnosť
strastiplnosť
ohľaduplnosť
tajuplnosť
zmysluplnosť
láskyplnosť
úplnosť
neúplnosť
prítulnosť
útulnosť
odchylnosť
náchylnosť
úchylnosť
mylnosť
neomylnosť
globálnosť
modálnosť
ideálnosť
reálnosť
nereálnosť
ireálnosť
triumfálnosť
legálnosť
nelegálnosť
ilegálnosť
centrifugálnosť
epochálnosť
patriarchálnosť
špeciálnosť
oficiálnosť
neoficiálnosť
potenciálnosť
provinciálnosť
sociálnosť
asociálnosť
štadiálnosť
komediálnosť
kolegiálnosť
brachiálnosť
geniálnosť
kongeniálnosť
ceremoniálnosť
principiálnosť
materiálnosť
beštiálnosť
triviálnosť
žoviálnosť
lojálnosť
nelojálnosť
radikálnosť
muzikálnosť
lokálnosť
animálnosť
optimálnosť
formálnosť
neformálnosť
normálnosť
abnormálnosť
nenormálnosť
banálnosť
originálnosť
marginálnosť
internacionálnosť
racionálnosť
iracionálnosť
potencionálnosť
emocionálnosť
proporcionálnosť
regionálnosť
profesionálnosť
liberálnosť
integrálnosť
sakrálnosť
morálnosť
amorálnosť
nemorálnosť
imorálnosť
atemporálnosť
teatrálnosť
širokospektrálnosť
centrálnosť
neutrálnosť
štrukturálnosť
kolosálnosť
fatálnosť
centripetálnosť
vitálnosť
transcendentálnosť
fundamentálnosť
ornamentálnosť
sentimentálnosť
monumentálnosť
brutálnosť
duálnosť
individuálnosť
kontinuálnosť
procesuálnosť
rituálnosť
aktuálnosť
neaktuálnosť
intelektuálnosť
eventuálnosť
virtuálnosť
sexuálnosť
bisexuálnosť
homosexuálnosť
schválnosť
univerzálnosť
kauzálnosť
paušálnosť
subtílnosť
klamnosť
omamnosť
významnosť
mnohovýznamnosť
bezvýznamnosť
náramnosť
jemnosť
objemnosť
dojemnosť
príjemnosť
nepríjemnosť
neforemnosť
temnosť
prízemnosť
úprimnosť
neúprimnosť
legitimnosť
tajomnosť
vzájomnosť
neoblomnosť
krkolomnosť
vierolomnosť
nezlomnosť
daromnosť
skromnosť
neskromnosť
súkromnosť
písomnosť
prítomnosť
duchaprítomnosť
všadeprítomnosť
ničomnosť
výkrmnosť
uniformnosť
konformnosť
enormnosť
umnosť
bystroumnosť
rozumnosť
anonymnosť
infámnosť
extrémnosť
legitímnosť
intímnosť
autonómnosť
brannosť
bezbrannosť
priestrannosť
nestrannosť
všestrannosť
obojstrannosť
dvojstrannosť
mnohostrannosť
jednostrannosť
cennosť
menejcennosť
drahocennosť
rovnocennosť
bezcennosť
každodennosť
rovnodennosť
viacčlennosť
dvojčlennosť
nemennosť
nepremennosť
smennosť
zmennosť
bezmennosť
dvojzmennosť
zámennosť
bezsennosť
dvojjedinnosť
rodinnosť
dejinnosť
nehostinnosť
pohostinnosť
nevinnosť
povinnosť
školopovinnosť
činnosť
zločinnosť
samočinnosť
dobročinnosť
príčinnosť
účinnosť
neúčinnosť
súčinnosť
bezúhonnosť
zákonnosť
nezákonnosť
protizákonnosť
bezzákonnosť
výkonnosť
nesklonnosť
blahosklonnosť
náklonnosť
drobnozrnnosť
jemnozrnnosť
plynnosť
profánnosť
humánnosť
simultánnosť
spontánnosť
obscénnosť
mondénnosť
homogénnosť
nehomogénnosť
heterogénnosť
suverénnosť
salónnosť
hegemónnosť
hegomónnosť
synchrónnosť
asynchrónnosť
autochtónnosť
monotónnosť
sezónnosť
imúnnosť
rukolapnosť
škriepnosť
štiepnosť
chlipnosť
vtipnosť
ostrovtipnosť
dôvtipnosť
schopnosť
uznášaniaschopnosť
bojaschopnosť
vývojaschopnosť
životaschopnosť
práceschopnosť
akcieschopnosť
konkurencieschopnosť
uznášanianeschopnosť
práceneschopnosť
platbyschopnosť
prevádzkyschopnosť
obranyschopnosť
kúpyschopnosť
trpnosť
útrpnosť
podkupnosť
nepodkupnosť
spupnosť
otupnosť
potupnosť
priestupnosť
nepriestupnosť
dostupnosť
nedostupnosť
postupnosť
zostupnosť
vzostupnosť
zástupnosť
prístupnosť
neprístupnosť
neústupnosť
stereotypnosť
trápnosť
blahodarnosť
životodarnosť
zdarnosť
farnosť
rozmarnosť
výparnosť
výtvarnosť
bizarnosť
jadrnosť
modernosť
nemodernosť
supermodernosť
hypermodernosť
údernosť
malichernosť
nádhernosť
veselohernosť
miernosť
nemiernosť
nesmiernosť
zákernosť
nadmernosť
priemernosť
nadpriemernosť
podpriemernosť
rovnomernosť
nerovnomernosť
pomernosť
nepomernosť
pmernosť
protismernosť
obojsmernosť
dvojsmernosť
jednosmernosť
rôznosmernosť
nezmernosť
rozmernosť
viacrozmernosť
trojrozmernosť
mnohorozmernosť
štvorrozmernosť
zámernosť
úmernosť
neúmernosť
súmernosť
nesúmernosť
vzpernosť
poveternosť
bezveternosť
charakternosť
bezcharakternosť
subalternosť
vernosť
ľahkovernosť
malovernosť
hodnovernosť
nehodnovernosť
pravovernosť
dôvernosť
mizernosť
príšernosť
odbornosť
svetobornosť
nerozbornosť
vodovzdornosť
ohňovzdornosť
žiaruvzdornosť
mrazuvzdornosť
pokornosť
komornosť
humornosť
úmornosť
neúmornosť
odpornosť
topornosť
spornosť
nespornosť
úspornosť
rozpornosť
zápornosť
úpornosť
nemotornosť
priestornosť
vnútornosť
dvornosť
svornosť
nesvornosť
slabikotvornosť
štýlotvornosť
štátotvornosť
obrazotvornosť
bezprizornosť
pozornosť
nepozornosť
názornosť
chatrnosť
nepatrnosť
opatrnosť
šetrnosť
nešetrnosť
obskurnosť
spurnosť
solidárnosť
lapidárnosť
legendárnosť
sekundárnosť
hospodárnosť
nehospodárnosť
lineárnosť
vulgárnosť
familiárnosť
bipolárnosť
regulárnosť
singulárnosť
populárnosť
nepopulárnosť
márnosť
primárnosť
sumárnosť
binárnosť
ordinárnosť
imaginárnosť
suchopárnosť
literárnosť
arbitrárnosť
kontrárnosť
utilitárnosť
elementárnosť
komplementárnosť
fragmentárnosť
dokumentárnosť
nebulvárnosť
tvárnosť
dvojtvárnosť
mnohotvárnosť
jednotvárnosť
rôznotvárnosť
beztvárnosť
periférnosť
efemérnosť
arbitrérnosť
ležérnosť
obšírnosť
žírnosť
inferiórnosť
aposteriórnosť
apriórnosť
sonórnosť
obligatórnosť
meritórnosť
kontradiktórnosť
provizórnosť
iluzórnosť
búrnosť
obskúrnosť
chmúrnosť
pochmúrnosť
pošmúrnosť
súrnosť
karikatúrnosť
štruktúrnosť
kultúrnosť
bravúrnosť
jasnosť
glasnosť
hlasnosť
mnohohlasnosť
jednohlasnosť
súhlasnosť
vlasnosť
prasnosť
časnosť
predčasnosť
dočasnosť
včasnosť
súčasnosť
noblesnosť
telesnosť
adresnosť
presnosť
expresnosť
nemóresnosť
tesnosť
netesnosť
vodotesnosť
prachotesnosť
vzduchotesnosť
zvukotesnosť
plynotesnosť
slovesnosť
úlisnosť
komisnosť
nekompromisnosť
opisnosť
nosnosť
prenosnosť
medonosnosť
honosnosť
zlatnonosnosť
spásonosnosť
zlatonosnosť
skazonosnosť
únosnosť
neúnosnosť
výnosnosť
neúprosnosť
drsnosť
vkusnosť
nevkusnosť
obrusnosť
prísnosť
udatnosť
zdatnosť
výdatnosť
platnosť
podplatnosť
bezodplatnosť
poplatnosť
právoplatnosť
splatnosť
bezplatnosť
úplatnosť
matnosť
špatnosť
obratnosť
neobratnosť
spratnosť
nespratnosť
márnotratnosť
neodvratnosť
podvratnosť
nepodvratnosť
prevratnosť
zvratnosť
nezvratnosť
návratnosť
nenávratnosť
závratnosť
statnosť
podstatnosť
samostatnosť
nesamostatnosť
úchvatnosť
klebetnosť
viacdetnosť
dvojdetnosť
mnohodetnosť
bezdetnosť
šľachetnosť
majetnosť
nemajetnosť
koketnosť
kompletnosť
nekompletnosť
vzletnosť
bezpredmetnosť
ošemetnosť
podnetnosť
obozretnosť
početnosť
nepočetnosť
príčetnosť
nepríčetnosť
osobitnosť
rozbitnosť
nerozbitnosť
necitnosť
implicitnosť
duplicitnosť
explicitnosť
útlocitnosť
jemnocitnosť
bezcitnosť
súcitnosť
totalitnosť
kvalitnosť
nekvalitnosť
monolitnosť
insitnosť
kontinuitnosť
priesvitnosť
nepriesvitnosť
parazitnosť
starožitnosť
kompaktnosť
abstraktnosť
taktnosť
netaktnosť
intaktnosť
exaktnosť
efektnosť
defektnosť
perfektnosť
korektnosť
nekorektnosť
konfliktnosť
bezkonfliktnosť
striktnosť
pahltnosť
pedantnosť
extravagantnosť
elegantnosť
arogantnosť
variantnosť
invariantnosť
kovariantnosť
pikantnosť
markantnosť
riskantnosť
galantnosť
nonšalantnosť
brilantnosť
šarmantnosť
pregnantnosť
dominantnosť
frapantnosť
tolerantnosť
netolerantnosť
interesantnosť
militantnosť
konštantnosť
relevantnosť
irelevantnosť
razantnosť
impozantnosť
decentnosť
stopercentnosť
dekadentnosť
evidentnosť
transcendentnosť
inteligentnosť
urgentnosť
insuficientnosť
ambivalentnosť
ekvivalentnosť
indolentnosť
benevolentnosť
korpulentnosť
temperamentnosť
vehementnosť
imanentnosť
permanentnosť
impertinentnosť
transparentnosť
netransparentnosť
indiferentnosť
adherentnosť
koherentnosť
latentnosť
kompetentnosť
impotentnosť
konzistentnosť
kongruentnosť
konzekventnosť
solventnosť
nesolventnosť
insolventnosť
bigotnosť
tehotnosť
druhotnosť
lakotnosť
polyglotnosť
gramotnosť
negramotnosť
pologramotnosť
hmotnosť
jednotnosť
nejednotnosť
hodnotnosť
plnohodnotnosť
neskrotnosť
čistotnosť
nečistotnosť
zdravotnosť
životnosť
neživotnosť
prvotnosť
ničotnosť
promptnosť
apartnosť
inertnosť
introvertnosť
extrovertnosť
maškrtnosť
pmrtnosť
smrtnosť
posmrtnosť
úmrtnosť
komfortnosť
vlastnosť
mastnosť
kontrastnosť
miestnosť
nemiestnosť
bolestnosť
bezbolestnosť
trestnosť
beztrestnosť
nezvestnosť
čestnosť
nečestnosť
počestnosť
mravopočestnosť
nenávistnosť
radostnosť
škodoradostnosť
belostnosť
celostnosť
slávnostnosť
bezstarostnosť
živostnosť
robustnosť
priepustnosť
nepriepustnosť
rozpustnosť
nerozpustnosť
prípustnosť
neprípustnosť
hutnosť
chutnosť
nechutnosť
mohutnosť
nutnosť
nevyhnutnosť
urputnosť
ukrutnosť
neodbytnosť
svojbytnosť
nedobytnosť
samobytnosť
nenásytnosť
obligátnosť
delikátnosť
unikátnosť
malátnosť
dezolátnosť
regulátnosť
disparátnosť
akurátnosť
zvrátnosť
majestátnosť
štátnosť
protištátnosť
adekvátnosť
neadekvátnosť
posvätnosť
konkrétnosť
nekonkrétnosť
diskrétnosť
indiskrétnosť
komótnosť
devótnosť
akútnosť
pokútnosť
absolútnosť
rezolútnosť
mútnosť
zištnosť
nezištnosť
zvláštnosť
zábavnosť
ohavnosť
objavnosť
zjavnosť
pohlavnosť
dvojpohlavnosť
bezpohlavnosť
plavnosť
splavnosť
oslavnosť
únavnosť
neúnavnosť
mravnosť
výpravnosť
otravnosť
vravnosť
veľavravnosť
nevravnosť
pravdovravnosť
mnohovravnosť
málovravnosť
tavnosť
ústavnosť
protiústavnosť
sústavnosť
výstavnosť
úsmevnosť
pevnosť
nepevnosť
skalopevnosť
spevnosť
žiarupevnosť
výhrevnosť
návštevnosť
naivnosť
podivnosť
protivnosť
živnosť
nezáživnosť
úživnosť
výživnosť
duchovnosť
bojovnosť
šikovnosť
pokojamilovnosť
slobodomilovnosť
poriadkumilovnosť
mierumilovnosť
slobodymilovnosť
pravdymilovnosť
usilovnosť
doslovnosť
jednoslovnosť
výslovnosť
rovnosť
čarovnosť
nerovnosť
bohorovnosť
spisovnosť
nespisovnosť
žartovnosť
nedokrvnosť
chudokrvnosť
bielokrvnosť
teplokrvnosť
málokrvnosť
chladnokrvnosť
studenokrvnosť
plnokrvnosť
pokrvnosť
čistokrvnosť
bezkrvnosť
starodávnosť
konkávnosť
slávnosť
protiprávnosť
svojprávnosť
nesvojprávnosť
verejnoprávnosť
plnoprávnosť
rovnoprávnosť
nerovnoprávnosť
správnosť
nesprávnosť
bezprávnosť
lascívnosť
masívnosť
pasívnosť
sukcesívnosť
agresívnosť
regresívnosť
progresívnosť
depresívnosť
expresívnosť
kreatívnosť
negatívnosť
investigatívnosť
iniciatívnosť
asociatívnosť
komunikatívnosť
provokatívnosť
relatívnosť
korelatívnosť
superlatívnosť
singulatívnosť
špekulatívnosť
kumulatívnosť
ultimatívnosť
normatívnosť
alternatívnosť
deklaratívnosť
imperatívnosť
operatívnosť
konšpiratívnosť
lukratívnosť
pejoratívnosť
dekoratívnosť
ilustratívnosť
demonštratívnosť
figuratívnosť
meditatívnosť
charitatívnosť
autoritatívnosť
fakultatívnosť
ostentatívnosť
reprezentatívnosť
komutatívnosť
konzervatívnosť
supletívnosť
primitívnosť
definitívnosť
intuitívnosť
tranzitívnosť
senzitívnosť
pozitívnosť
aktívnosť
reaktívnosť
inaktívnosť
rádioaktívnosť
retroaktívnosť
atraktívnosť
efektívnosť
objektívnosť
neobjektívnosť
subjektívnosť
adjektívnosť
selektívnosť
flektívnosť
kolektívnosť
perspektívnosť
bezperspektívnosť
direktívnosť
fiktívnosť
inštinktívnosť
induktívnosť
produktívnosť
kontraproduktívnosť
deštruktívnosť
inštruktívnosť
konštruktívnosť
emotívnosť
receptívnosť
deskriptívnosť
asertívnosť
sugestívnosť
flexívnosť
reflexívnosť
abrazívnosť
impulzívnosť
expanzívnosť
defenzívnosť
ofenzívnosť
intenzívnosť
extenzívnosť
korozívnosť
iluzívnosť
exkluzívnosť
nepočúvnosť
laxnosť
komplexnosť
konvexnosť
paradoxnosť
ortodoxnosť
dôkaznosť
obraznosť
prieraznosť
dôraznosť
výraznosť
bezvýraznosť
bezmedznosť
ľúbeznosť
kontroverznosť
perverznosť
príbuznosť
ráznosť
svojráznosť
nehoráznosť
nadväznosť
náväznosť
záväznosť
pompéznosť
poréznosť
precíznosť
koncíznosť
gracióznosť
precióznosť
ambicióznosť
minucióznosť
grandióznosť
odióznosť
religióznosť
serióznosť
neserióznosť
mysterióznosť
kurióznosť
gustióznosť
škrupulóznosť
generóznosť
rigoróznosť
antikoróznosť
moróznosť
monštruóznosť
virtuóznosť
nervóznosť
rôznosť
difúznosť
konfúznosť
čnosť
provokačnosť
lačnosť
oblačnosť
bezoblačnosť
kompilačnosť
krvilačnosť
deklamačnosť
viacznačnosť
dvojznačnosť
mnohoznačnosť
jednoznačnosť
rovnoznačnosť
príznačnosť
význačnosť
uštipačnosť
dekoračnosť
priezračnosť
nepriezračnosť
zázračnosť
prízračnosť
námesačnosť
sebestačnosť
situačnosť
posmievačnosť
pochlebovačnosť
pochybovačnosť
požadovačnosť
panovačnosť
vystatovačnosť
rozhadzovačnosť
zotrvačnosť
dobyvačnosť
požívačnosť
senzačnosť
vďačnosť
nevďačnosť
povďačnosť
srdečnosť
dobrosrdečnosť
mliečnosť
driečnosť
priečnosť
podmienečnosť
jedinečnosť
slnečnosť
konečnosť
nekonečnosť
bezpečnosť
výrečnosť
dvojsečnosť
úsečnosť
všetečnosť
večnosť
slabičnosť
jednoslabičnosť
šesťslabičnosť
tradičnosť
netradičnosť
dedičnosť
melodičnosť
špecifičnosť
nelogičnosť
cykličnosť
rozličnosť
dynamičnosť
ekonomičnosť
gnómičnosť
bezhraničnosť
spolupatričnosť
dramatičnosť
schematičnosť
problematičnosť
systematičnosť
nesystematičnosť
apatičnosť
demokratičnosť
estetičnosť
političnosť
apolitičnosť
kritičnosť
autentičnosť
elastičnosť
dýchavičnosť
opozičnosť
akčnosť
reakčnosť
infekčnosť
selekčnosť
funkčnosť
indukčnosť
produkčnosť
obštrukčnosť
deštrukčnosť
inštančnosť
tendenčnosť
invenčnosť
konvenčnosť
nekonvenčnosť
provinčnosť
úskočnosť
spoločnosť
emočnosť
výnimočnosť
bezvýnimočnosť
zročnosť
náročnosť
sviatočnosť
statočnosť
nestatočnosť
dostatočnosť
užitočnosť
čiastočnosť
skutočnosť
nadskutočnosť
nadbytočnosť
prebytočnosť
zbytočnosť
zmätočnosť
útočnosť
koncepčnosť
proporčnosť
zastrčnosť
hlučnosť
nehlučnosť
revolučnosť
kontrarevolučnosť
nerozlučnosť
výlučnosť
poučnosť
mravoučnosť
stručnosť
zručnosť
tučnosť
zvučnosť
nepriezvučnosť
ľubozvučnosť
neľubozvučnosť
rovnozvučnosť
prízvučnosť
neprízvučnosť
súzvučnosť
viacjazyčnosť
trojjazyčnosť
dvojjazyčnosť
mnohojazyčnosť
jednojazyčnosť
cudzojazyčnosť
vláčnosť
rozvláčnosť
bezcieľnosť
zdieľnosť
slabomyseľnosť
slobodomyseľnosť
ľahkomyseľnosť
hlbokomyseľnosť
veľkomyseľnosť
ťažkomyseľnosť
malomyseľnosť
zlomyseľnosť
jednomyseľnosť
trudnomyseľnosť
márnomyseľnosť
dobromyseľnosť
choromyseľnosť
prostomyseľnosť
teľnosť
zanedbateľnosť
obchodobateľnosť
ovládateľnosť
predvídateľnosť
dýchateľnosť
vymáhateľnosť
prijateľnosť
spájateľnosť
želateľnosť
neodolateľnosť
odvolateľnosť
neodvolateľnosť
snímateľnosť
vnímateľnosť
neprekonateľnosť
vykonateľnosť
porovnateľnosť
poznateľnosť
rozoznateľnosť
uznateľnosť
štiepateľnosť
vyčerpateľnosť
nevyčerpateľnosť
nepopierateľnosť
merateľnosť
zvárateľnosť
hmatateľnosť
čitateľnosť
nečitateľnosť
nevyspytateľnosť
zapamätateľnosť
započítateľnosť
nespočítateľnosť
vypočítateľnosť
nevypočítateľnosť
absorbovateľnosť
opracovateľnosť
spracovateľnosť
sledovateľnosť
obchodovateľnosť
opakovateľnosť
neopakovateľnosť
identifikovateľnosť
aplikovateľnosť
zužitkovateľnosť
redukovateľnosť
reporodukovateľnosť
reprodukovateľnosť
kontrolovateľnosť
regulovateľnosť
manipulovateľnosť
definovateľnosť
nedefinovateľnosť
posunovateľnosť
rozširovateľnosť
odporovateľnosť
filtrovateľnosť
akceptovateľnosť
zúčtovateľnosť
realizovateľnosť
požívateľnosť
používateľnosť
obývateľnosť
dokázateľnosť
miešateľnosť
nezadržateľnosť
neudržateľnosť
reteľnosť
zreteľnosť
prozreteľnosť
neprozreteľnosť
upotrebiteľnosť
neupotrebiteľnosť
nenapodobiteľnosť
prispôsobiteľnosť
neciteľnosť
riaditeľnosť
nahraditeľnosť
nenahraditeľnosť
dediteľnosť
prevediteľnosť
viditeľnosť
neviditeľnosť
prevoditeľnosť
spojiteľnosť
rozpojiteľnosť
kaliteľnosť
deliteľnosť
oddeliteľnosť
neoddeliteľnosť
nedeliteľnosť
voliteľnosť
spáliteľnosť
zrozumiteľnosť
nezrozumiteľnosť
zraniteľnosť
nenapodobniteľnosť
neoceniteľnosť
meniteľnosť
zameniteľnosť
vymeniteľnosť
zmeniteľnosť
nezmeniteľnosť
rozmeniteľnosť
splniteľnosť
ovplyvniteľnosť
neodstrániteľnosť
uskutočniteľnosť
neuskutočniteľnosť
pochopiteľnosť
nepochopiteľnosť
zastupiteľnosť
nezmieriteľnosť
neuveriteľnosť
rozšíriteľnosť
spasiteľnosť
samospasiteľnosť
neotrasiteľnosť
znesiteľnosť
neznesiteľnosť
neskrotiteľnosť
nenapraviteľnosť
taviteľnosť
prestaviteľnosť
stráviteľnosť
nestráviteľnosť
neporaziteľnosť
neodcudziteľnosť
stlačiteľnosť
liečiteľnosť
nevyliečiteľnosť
nezničiteľnosť
uúročiteľnosť
zúročiteľnosť
odlučiteľnosť
neodlučiteľnosť
zlučiteľnosť
nezlučiteľnosť
nerozlučiteľnosť
nedoručiteľnosť
riešiteľnosť
neriešiteľnosť
nepolepšiteľnosť
nenarušiteľnosť
porušiteľnosť
rozlíšiteľnosť
speňažiteľnosť
zaťažiteľnosť
preložiteľnosť
rozložiteľnosť
nepremožiteľnosť
vymožiteľnosť
nevymožiteľnosť
použiteľnosť
využiteľnosť
smrteľnosť
napadnuteľnosť
nezabudnuteľnosť
zvládnuteľnosť
hnuteľnosť
dosiahnuteľnosť
nedosiahnuteľnosť
nedostihnuteľnosť
nevyhnuteľnosť
pominuteľnosť
nepreniknuteľnosť
dotknuteľnosť
potuteľnosť
počuteľnosť
nepočuteľnosť
voľnosť
nevoľnosť
svojvoľnosť
ľubovoľnosť
blahovoľnosť
zlovoľnosť
samovoľnosť
mimovoľnosť
povoľnosť
dobrovoľnosť
nedobrovoľnosť
pozvoľnosť
dochvíľnosť
samopašnosť
prostopašnosť
roztopašnosť
prašnosť
bezprašnosť
hrôzostrašnosť
fešnosť
smiešnosť
hriešnosť
posmešnosť
výsmešnosť
prospešnosť
úspešnosť
bezúspešnosť
bezútešnosť
odlišnosť
falošnosť
plošnosť
sošnosť
výbušnosť
priedušnosť
nepriedušnosť
veľkodušnosť
malodušnosť
dobrodušnosť
prostodušnosť
vzdušnosť
slušnosť
neslušnosť
poslušnosť
príslušnosť
nespríslušnosť
rušnosť
krušnosť
pyšnosť
bezostyšnosť
sobášnosť
živočíšnosť
ctibažnosť
slávybažnosť
obtiažnosť
vlažnosť
obsažnosť
bezobsažnosť
krivoprísažnosť
závažnosť
ťažnosť
obťažnosť
sťažnosť
súzvťažnosť
rozťažnosť
vzťažnosť
súvzťažnosť
výťažnosť
bežnosť
rovnobežnosť
rôznobežnosť
súbežnosť
nežnosť
vežkomysežnosť
prijatežnosť
spájatežnosť
želatežnosť
snímatežnosť
porovnatežnosť
poznatežnosť
redukovatežnosť
zvládnutežnosť
pominutežnosť
približnosť
knižnosť
nedostižnosť
výstižnosť
nedvižnosť
svižnosť
podlžnosť
pobožnosť
zbožnosť
bezbožnosť
nábožnosť
možnosť
zámožnosť
osožnosť
totožnosť
pozvožnosť
súdržnosť
výtržnosť
záslužnosť
úslužnosť
mužnosť
družnosť
podružnosť
dobrodružnosť
pružnosť
nepružnosť
vážnosť
odvážnosť
ľahkovážnosť
rozvážnosť
pozdĺžnosť
veľkoleposť
sleposť
farbosleposť
svereposť
tuposť
skúposť
hlúposť
priamočiarosť
jarosť
bujarosť
starosť
mnohotvarosť
beztvarosť
chrabrosť
štedrosť
bodrosť
modrosť
múdrosť
šerosť
mokrosť
príkrosť
kyprosť
vyprosť
nevyprosť
pestrosť
ostrosť
bystrosť
chytrosť
ponurosť
čírosť
belasosť
plavovlasosť
súososť
úzkoprsosť
kusosť
veľkorysosť
výsosť
hrbatosť
kostrbatosť
hubatosť
zubatosť
špicatosť
bruchatosť
bohatosť
poondiatosť
jednoliatosť
usmiatosť
prepiatosť
prehriatosť
sviatosť
dojatosť
predpojatosť
nepredpojatosť
stojatosť
zaujatosť
nezaujatosť
strakatosť
fľakatosť
okatosť
kľukatosť
zlatosť
hranatosť
škrobnatosť
mednatosť
vodnatosť
srdnatosť
ľudnatosť
vápenatosť
dužinatosť
olejnatosť
svalnatosť
telnatosť
hornatosť
cukornatosť
sírnatosť
lesnatosť
kvetnatosť
hmotnatosť
plstnatosť
kostnatosť
šťavnatosť
drevnatosť
vrstevnatosť
húževnatosť
kovnatosť
krvnatosť
trávnatosť
plynatosť
bradavičnatosť
laločnatosť
múčnatosť
dužnatosť
strapatosť
čapatosť
chlpatosť
krpatosť
rozospatosť
bachratosť
zohratosť
stratosť
vlasatosť
ustatosť
hlavatosť
jedovatosť
uvzatosť
polovičatosť
bucľatosť
guľatosť
baňatosť
huňatosť
šišatosť
košatosť
zaťatosť
ležatosť
maloletosť
plnoletosť
uzavretosť
zovretosť
vyzretosť
svetosť
osobitosť
farbitosť
vybitosť
nápaditosť
zásaditosť
srditosť
spojitosť
trojitosť
dvojitosť
zavalitosť
pospolitosť
zemitosť
svedomitosť
blanitosť
rozmanitosť
členitosť
znamenitosť
nahnitosť
prehnitosť
vláknitosť
vlnitosť
zákonitosť
vápnitosť
výpnitosť
škvrnitosť
zrnitosť
podnapitosť
prepitosť
opitosť
hlasitosť
mäsitosť
spletitosť
pracovitosť
valcovitosť
trucovitosť
stádovitosť
kruhovitosť
lúhovitosť
náznakovitosť
hrudkovitosť
mozaikovitosť
žilkovitosť
zlomkovitosť
bezmyšlienkovitosť
článkovitosť
štrkovitosť
skratkovitosť
úryvkovitosť
horúčkovitosť
útržkovitosť
sklovitosť
hmlovitosť
rôsolovitosť
heslovitosť
uzlovitosť
špirálovitosť
movitosť
nemovitosť
zanovitosť
plánovitosť
neplánovitosť
pánovitosť
šablónovitosť
uhrovitosť
vzdorovitosť
nádorovitosť
mramorovitosť
pórovitosť
kôrovitosť
elipsovitosť
chrastovitosť
vrstvovitosť
nárazovitosť
slizovitosť
torzovitosť
hľuzovitosť
rázovitosť
frázovitosť
tézovitosť
želéovitosť
klišéovitosť
žlčovitosť
hrčovitosť
gýčovitosť
kŕčovitosť
šabľovitosť
kampaňovitosť
stupňovitosť
kožovitosť
rozvitosť
železitosť
rozpačitosť
írečitosť
končitosť
určitosť
neurčitosť
ostražitosť
zaležitosť
náležitosť
nenáležitosť
spolunáležitosť
záležitosť
príležitosť
dôležitosť
nedôležitosť
prežitosť
zložitosť
rozložitosť
nepretržitosť
roztržitosť
vžitosť
žltosť
častosť
zápalistosť
hmlistosť
zlomkovistosť
nečistosť
záležistosť
sprostosť
dutosť
nadutosť
zdutosť
tekutosť
ochabnutosť
vyziabnutosť
šibnutosť
prepadnutosť
posadnutosť
zatvrdnutosť
zvädnutosť
pretiahnutosť
nedotiahnutosť
utiahnutosť
skrehnutosť
odtrhnutosť
vyvinutosť
nevyvinutosť
rozvinutosť
vyšinutosť
zahriaknutosť
zľaknutosť
zomknutosť
zatrpknutosť
dotknutosť
nedotknutosť
zakríknutosť
zamĺknutosť
napnutosť
vypnutosť
stŕpnutosť
ustrnutosť
sklesnutosť
previsnutosť
spustnutosť
krutosť
mrzutosť
bytosť
zarytosť
skrytosť
napätosť
spätosť
upätosť
vypätosť
svätosť
pútosť
ľútosť
sýtosť
škriabavosť
škrabavosť
štrabavosť
galbavosť
ťarbavosť
štrbavosť
vyhýbavosť
hĺbavosť
krvácavosť
zvedavosť
bádavosť
hádavosť
predvídavosť
nepredvídavosť
pohŕdavosť
ťahavosť
ťarchavosť
prchavosť
nedoslýchavosť
ostýchavosť
zbiehavosť
rozbiehavosť
naliehavosť
priliehavosť
poliehavosť
pehavosť
trhavosť
namáhavosť
zdráhavosť
váhavosť
zdĺhavosť
zadŕhavosť
nasiakavosť
vsiakavosť
zajakavosť
strakavosť
ľakavosť
zriedkavosť
škriekavosť
spekavosť
podnikavosť
prenikavosť
kyselkavosť
nepremokavosť
lepkavosť
láskavosť
blýskavosť
vrtkavosť
nutkavosť
nedomykavosť
sykavosť
lákavosť
nedočkavosť
líškavosť
brblavosť
belavosť
chrchlavosť
svojhlavosť
strmhlavosť
tvrdohlavosť
holohlavosť
bezhlavosť
popolavosť
plavosť
šiplavosť
hatlavosť
šmatlavosť
sálavosť
túlavosť
šušlavosť
tmavosť
lámavosť
dojímavosť
zaujímavosť
nezaujímavosť
rozjímavosť
vnímavosť
všímavosť
nevšímavosť
fufnavosť
špinavosť
sinavosť
liknavosť
dokonavosť
nedokonavosť
maznavosť
vzlínavosť
napínavosť
popínavosť
vypínavosť
rozpínavosť
priľnavosť
rapavosť
karpavosť
spavosť
chápavosť
stúpavosť
dravosť
mľandravosť
hundravosť
dudravosť
zdravosť
vyberavosť
nevyberavosť
deravosť
dotieravosť
vtieravosť
nevtieravosť
nedovieravosť
prezieravosť
neprezieravosť
žieravosť
meravosť
kučeravosť
žeravosť
hravosť
sychravosť
ihravosť
škamravosť
temravosť
zimomravosť
šomravosť
pravosť
nepravosť
táravosť
žravosť
pažravosť
mäsožravosť
jasavosť
klesavosť
hnisavosť
kolísavosť
obetavosť
prelietavosť
jachtavosť
kmitavosť
koktavosť
hltavosť
bľabotavosť
štebotavosť
džavotavosť
leptavosť
kyptavosť
chrastavosť
vypočítavosť
pútavosť
usmievavosť
podozrievavosť
upodozrievavosť
zhovievavosť
spevavosť
červavosť
krvavosť
splývavosť
rozplývavosť
vyzývavosť
dobiedzavosť
hrdzavosť
vynachádzavosť
vynaliezavosť
hryzavosť
podlízavosť
kĺzavosť
zaliečavosť
hrčavosť
otáčavosť
škrabľavosť
svrabľavosť
grambľavosť
svrbľavosť
dengľavosť
pichľavosť
chrchľavosť
kľavosť
krikľavosť
šmykľavosť
drapľavosť
chrapľavosť
štipľavosť
sopľavosť
chudorľavosť
horľavosť
chorľavosť
nehorľavosť
trasľavosť
cintľavosť
chytľavosť
bútľavosť
škuľavosť
mazľavosť
namýšľavosť
domýšľavosť
meňavosť
huhňavosť
okúňavosť
zrážavosť
vrtichvosť
hrabivosť
drobivosť
pôsobivosť
prispôsobivosť
vábivosť
ľúbivosť
divosť
chladivosť
odstredivosť
dostredivosť
šedivosť
plodivosť
rodivosť
vodivosť
odpudivosť
pravdivosť
nepravdivosť
opravdivosť
dráždivosť
hrejivosť
dojivosť
rojivosť
hanblivosť
pohyblivosť
clivosť
bedlivosť
škodlivosť
spravodlivosť
skrivodlivosť
pohrdlivosť
zábudlivosť
popudlivosť
delivosť
samoopelivosť
spoľahlivosť
trúchlivosť
náhlivosť
šteklivosť
tklivosť
nedotklivosť
háklivosť
ošklivosť
klamlivosť
nedbanlivosť
zdanlivosť
trúfanlivosť
zúfanlivosť
uznanlivosť
ospanlivosť
trvanlivosť
mlčanlivosť
znášanlivosť
neznášanlivosť
zdržanlivosť
zrážanlivosť
menlivosť
nemenlivosť
premenlivosť
úpenlivosť
učenlivosť
príčinlivosť
škrieplivosť
žiarlivosť
zmierlivosť
perlivosť
horlivosť
svárlivosť
tvárlivosť
búrlivosť
staroslivosť
citlivosť
necitlivosť
jednotlivosť
závistlivosť
úzkostlivosť
starostlivosť
pamätlivosť
hnevlivosť
gazdovlivosť
šanovlivosť
šporovlivosť
bojazlivosť
nebojazlivosť
nákazlivosť
striezlivosť
trpezlivosť
netrpezlivosť
plačlivosť
žičlivosť
nežičlivosť
príťažlivosť
opovržlivosť
urážlivosť
povážlivosť
opovážlivosť
uvážlivosť
tlmivosť
podmanivosť
lenivosť
menivosť
penivosť
práchnivosť
ohnivosť
zvonivosť
márnivosť
snivosť
plesnivosť
revnivosť
priaznivosť
nepriaznivosť
bláznivosť
blúznivosť
vášnivosť
prekvapivosť
škriepivosť
lepivosť
žiarivosť
odparivosť
varivosť
hašterivosť
krivosť
iskrivosť
sporivosť
tvorivosť
podozrivosť
jasnozrivosť
vírivosť
zúrivosť
hýrivosť
sivosť
kvasivosť
desivosť
dusivosť
poctivosť
nepoctivosť
úctivosť
neúctivosť
samovznietivosť
svietivosť
prívetivosť
neprívetivosť
chtivosť
bojachtivosť
ziskuchtivosť
dychtivosť
vedychtivosť
vládychtivosť
kúpychtivosť
pomstychtivosť
chamtivosť
šantivosť
lichotivosť
potivosť
dobrotivosť
bolestivosť
pomstivosť
žiadostivosť
ctižiadostivosť
chúlostivosť
ľstivosť
klátivosť
sýtivosť
predstavivosť
červivosť
dávivosť
obrazivosť
brezivosť
presvedčivosť
liečivosť
protirečivosť
ničivosť
rojčivosť
nástojčivosť
pálčivosť
zádumčivosť
uhrančivosť
točivosť
červotočivosť
črvotočivosť
bezočivosť
zádrapčivosť
ústupčivosť
neústupčivosť
prieberčivosť
záderčivosť
prieverčivosť
poverčivosť
dôverčivosť
nedôverčivosť
krčivosť
nekrčivosť
zhovorčivosť
klíčivosť
záhaľčivosť
zaháľčivosť
prašivosť
plešivosť
vrtošivosť
živosť
baživosť
snaživosť
nevraživosť
ťaživosť
súťaživosť
lživosť
neduživosť
náruživosť
skvosť
mĺkvosť
dobovosť
chybovosť
náladovosť
zásadovosť
bezzásadovosť
ľadovosť
nehodovosť
rozvodovosť
pudovosť
osudovosť
ľudovosť
protiľudovosť
pseudoľudovosť
stádovosť
ideovosť
bezideovosť
slangovosť
obsahovosť
poruchovosť
bezporuchovosť
zásluhovosť
štádiovosť
sériovosť
okrajovosť
dejovosť
znakovosť
náznakovosť
bezpríznakovosť
prízrakovosť
úpadkovosť
únikovosť
rizikovosť
pokrokovosť
nepodarkovosť
bezvýchodiskovosť
ziskovosť
úžitkovosť
tukovosť
zvukovosť
vonkajškovosť
jalovosť
účelovosť
zmyslovosť
štýlovosť
viacvýznamovosť
mnohovýznamovosť
programovosť
problémovosť
bezproblémovosť
systémovosť
nesystémovosť
novosť
fajnovosť
požiarovosť
výberovosť
manierovosť
papierovosť
priestorovosť
hovorovosť
surovosť
férovosť
neférovosť
bezbariérovosť
mnohohlasovosť
rozhlasovosť
masovosť
časovosť
nadčasovosť
nečasovosť
súosovosť
obratovosť
stratovosť
bezstratovosť
tuctovosť
ústretovosť
svetovosť
citovosť
bezkonfliktovosť
hotovosť
pohotovosť
kontextovosť
nárazovosť
úrazovosť
výrazovosť
fázovosť
trojfázovosť
dvojfázovosť
stupňovosť
dvojstupňovosť
druhostupňovosť
ružovosť
mladistvosť
celistvosť
zúfalstvosť
čerstvosť
mŕtvosť
triezvosť
právosť
cudzosť
rýdzosť
drzosť
blízosť
tučosť
horúčosť
sobášosť
sviežosť
druhoradpsť
hrsť
prsť
srsť
trsť
prepusť
čeľusť
klásť
naklásť
zaklásť
obklásť
poklásť
vyklásť
rozklásť
zvlásť
dvanásť
stodvanásť
dvestodvanásť
tristodvanásť
štyristodvanásť
sedemstodvanásť
osemstodvanásť
dvetisícosemstodvanásť
šesťstodvanásť
päťstodvanásť
deväťstodvanásť
jedenásť
stojedenásť
dvestojedenásť
tristojedenásť
štyristojedenásť
sedemstojedenásť
osemstojedenásť
šesťstojedenásť
päťstojedenásť
deväťstojedenásť
trinásť
stotrinásť
dvestotrinásť
tristotrinásť
štyristotrinásť
sedemstotrinásť
osemstotrinásť
šesťstotrinásť
päťstotrinásť
deväťstotrinásť
sedemnásť
tisícsedemnásť
stosedemnásť
dvestosedemnásť
tristosedemnásť
štyristosedemnásť
sedemstosedemnásť
osemstosedemnásť
šesťstosedemnásť
päťstosedemnásť
deväťstosedemnásť
osemnásť
stoosemnásť
dvestoosemnásť
tristoosemnásť
štyristoosemnásť
sedemstoosemnásť
osemstoosemnásť
dvetisícosemstoosemnásť
šesťstoosemnásť
päťstoosemnásť
deväťstoosemnásť
štrnásť
stoštrnásť
dvestoštrnásť
tristoštrnásť
štyristoštrnásť
sedemstoštrnásť
osemstoštrnásť
šesťstoštrnásť
päťstoštrnásť
deväťstoštrnásť
šestnásť
stošestnásť
dvestošestnásť
tristošestnásť
štyristošestnásť
sedemstošestnásť
osemstošestnásť
šesťstošestnásť
päťstošestnásť
deväťstošestnásť
pätnásť
stopätnásť
dvestopätnásť
tristopätnásť
štyristopätnásť
sedemstopätnásť
osemstopätnásť
šesťstopätnásť
päťstopätnásť
deväťstopätnásť
devätnásť
stodevätnásť
dvestodevätnásť
tristodevätnásť
štyristodevätnásť
sedemstodevätnásť
osemstodevätnásť
šesťstodevätnásť
päťstodevätnásť
deväťstodevätnásť
pásť
napásť
odpásť
neodpásť
prepásť
popásť
spásť
nespásť
vypásť
rozpásť
rásť
narásť
zarásť
obrásť
odrásť
podrásť
prerásť
prirásť
dorásť
porásť
vrásť
vyrásť
povyrásť
zrásť
rozrásť
vzrásť
päsť
ísť
obísť
zaobísť
nadísť
predísť
odísť
podísť
vnísť
prísť
zísť
rozísť
vzísť
húsť
nahúsť
zahúsť
labuť
obuť
zaobuť
preobuť
zobuť
duť
naduť
zaduť
oduť
vyduť
zduť
rozduť
vzduť
chuť
pachuť
všehochuť
príchuť
kuť
nakuť
podkuť
prekuť
prikuť
okuť
pokuť
skuť
ukuť
vkuť
vykuť
rozkuť
pluť
vpluť
ziabnuť
preziabnuť
oziabnuť
kopŕcnuť
prekopŕcnuť
skopŕcnuť
nahliadnuť
zahliadnuť
obhliadnuť
poobhliadnuť
odhliadnuť
prehliadnuť
prihliadnuť
ohliadnuť
dohliadnuť
poohliadnuť
pohliadnuť
vyhliadnuť
zhliadnuť
rozhliadnuť
porozhliadnuť
vzhliadnuť
preriednuť
uhádnuť
vládnuť
zavládnuť
prevládnuť
ovládnuť
zvládnuť
bŕdnuť
zabŕdnuť
prebŕdnuť
vbŕdnuť
vybŕdnuť
trúfnuť
liahnuť
uliahnuť
vyliahnuť
napriahnuť
zapriahnuť
prepriahnuť
pripriahnuť
spriahnuť
vypriahnuť
rozpriahnuť
siahnuť
zasiahnuť
obsiahnuť
presiahnuť
dosiahnuť
tiahnuť
natiahnuť
zatiahnuť
obtiahnuť
odtiahnuť
podtiahnuť
pretiahnuť
pritiahnuť
otiahnuť
dotiahnuť
neotiahnuť
potiahnuť
stiahnuť
utiahnuť
vtiahnuť
vytiahnuť
roztiahnuť
vztiahnuť
čiahnuť
načiahnuť
začiahnuť
občiahnuť
dočiahnuť
prepláchnuť
opláchnuť
spláchnuť
upláchnuť
vypláchnuť
páchnuť
napáchnuť
vypáchnuť
tíchnuť
zatíchnuť
pretíchnuť
pritíchnuť
stíchnuť
utíchnuť
dúchnuť
vydúchnuť
zdúchnuť
nezdúchnuť
slúchnuť
zaslúchnuť
poslúchnuť
uposlúchnuť
učúchnuť
dýchnuť
nadýchnuť
oddýchnuť
vdýchnuť
vydýchnuť
kýchnuť
pŕchnuť
nepŕchnuť
prepŕchnuť
opŕchnuť
spŕchnuť
vypŕchnuť
rozpŕchnuť
striehnuť
dostriehnuť
postriehnuť
ustriehnuť
vystriehnuť
vybliaknuť
zbliaknuť
rozbliaknuť
zahriaknuť
chriaknuť
odchriaknuť
ohriaknuť
zhriaknuť
nasiaknuť
zasiaknuť
presiaknuť
vsiaknuť
zvlieknuť
rieknuť
zarieknuť
odrieknuť
podrieknuť
prerieknuť
pririeknuť
porieknuť
strieknuť
vstrieknuť
vystrieknuť
rozstrieknuť
urieknuť
vyrieknuť
zrieknuť
čiarknuť
začiarknuť
podčiarknuť
prečiarknuť
vyčiarknuť
mliasknuť
vriesknuť
vyvriesknuť
zvriesknuť
zapísknuť
rozlúsknuť
zavýsknuť
zvýsknuť
zaháknuť
zháknuť
odfláknuť
prepláknuť
opláknuť
spláknuť
vypláknuť
zhíknuť
zakríknuť
obkríknuť
okríknuť
skríknuť
vykríknuť
rozkríknuť
fúknuť
nafúknuť
odfúknuť
podfúknuť
prefúknuť
prifúknuť
ofúknuť
sfúknuť
vyfúknuť
rozfúknuť
húknuť
zahúknuť
vyhúknuť
zhúknuť
ponúknuť
zrúknuť
obrýknuť
zbĺknuť
vzbĺknuť
mĺknuť
zamĺknuť
nemĺknuť
umĺknuť
zmĺknuť
prebŕknuť
vybŕknuť
rozbŕknuť
rozfŕknuť
obhŕknuť
vhŕknuť
vyhŕknuť
nevyhŕknuť
zhŕknuť
vysŕknuť
obškvŕknuť
priškvŕknuť
oškvŕknuť
zadriemnuť
zdriemnuť
šliapnuť
našliapnuť
zašliapnuť
prešliapnuť
prišliapnuť
došliapnuť
zošliapnuť
vyšliapnuť
rozšliapnuť
ziapnuť
pípnuť
zapípnuť
zachrípnuť
ochrípnuť
predúpnuť
odlúpnuť
hlúpnuť
ohlúpnuť
zhlúpnuť
vylúpnuť
zlúpnuť
rozlúpnuť
stúpnuť
rýpnuť
vyrýpnuť
tŕpnuť
zatŕpnuť
stŕpnuť
čiarnuť
prečiarnuť
vyčiarnuť
snuť
nasnuť
nesnuť
nakriatnuť
oblietnuť
prelietnuť
ulietnuť
vlietnuť
vylietnuť
nevylietnuť
zlietnuť
rozlietnuť
vzlietnuť
namietnuť
zamietnuť
odmietnuť
podmietnuť
premietnuť
omietnuť
vmietnuť
zmietnuť
zakrútnuť
prekrútnuť
skrútnuť
neskrútnuť
vykrútnuť
mávnuť
zívnuť
cúvnuť
ucúvnuť
posúvnuť
počúvnuť
upočúvnuť
kývnuť
zakývnuť
odkývnuť
prikývnuť
pokývnuť
viaznuť
zaviaznuť
uviaznuť
vyviaznuť
zlíznuť
vyzíznuť
prekĺznuť
pokĺznuť
skĺznuť
ukĺznuť
vkĺznuť
vykĺznuť
pĺznuť
opĺznuť
spĺznuť
vypĺznuť
ruť
peruť
poruť
zruť
suť
zosuť
psuť
popsuť
zopsuť
ortuť
prezuť
zozuť
vyzuť
čuť
začuť
občuť
očuť
počuť
započuť
prepočuť
dopočuť
vypočuť
kľuť
prekľuť
pokľuť
vykľuť
pľuť
napľuť
zapľuť
odpľuť
opľuť
popľuť
vypľuť
žuť
prežuť
dožuť
požuť
zožuť
užuť
rozžuť
nadpracúvť
byť
dobyť
vydobyť
môžbyť
myť
obmyť
podmyť
premyť
omyť
umyť
vymyť
zmyť
ryť
zaryť
podryť
preryť
kryť
zakryť
odkryť
poodkryť
prekryť
prikryť
odokryť
pokryť
skryť
ukryť
vykryť
doryť
poryť
vryť
vyryť
zryť
rozryť
vyť
zavyť
nedovyť
liezť
naliezť
zaliezť
odliezť
podliezť
preliezť
priliezť
doliezť
poliezť
uliezť
vliezť
vyliezť
zliezť
rozliezť
striezť
postriezť
ustriezť
vystriezť
viezť
naviezť
zaviezť
odviezť
previezť
priviezť
doviezť
voviezť
uviezť
vyviezť
zviezť
nezviezť
rozviezť
súvzť
hrýzť
nahrýzť
obhrýzť
prehrýzť
ohrýzť
dohrýzť
pohrýzť
vhrýzť
vyhrýzť
zhrýzť
rozhrýzť
báť
pláť
prikráť
stáť
nastáť
obstáť
odstáť
prestáť
pristáť
dostáť
postáť
ustáť
neustáť
vystáť
spracováť
pamäť
naspamäť
primäť
päť
napäť
zapäť
nepäť
prepäť
pripäť
opäť
obopäť
odopäť
stopäť
dvestopäť
tristopäť
štyristopäť
sedemstopäť
osemstopäť
ostopäť
šesťstopäť
päťstopäť
deväťstopäť
zopäť
rozopäť
vzopäť
naspäť
sedemdesiatpäť
stosedemdesiatpäť
dvestosedemdesiatpäť
tristosedemdesiatpäť
štyristosedemdesiatpäť
sedemstosedemdesiatpäť
tisícsedemstosedemdesiatpäť
osemstosedemdesiatpäť
šesťstosedemdesiatpäť
päťstosedemdesiatpäť
deväťstosedemdesiatpäť
osemdesiatpäť
stoosemdesiatpäť
dvestoosemdesiatpäť
tristoosemdesiatpäť
štyristoosemdesiatpäť
sedemstoosemdesiatpäť
osemstoosemdesiatpäť
šesťstoosemdesiatpäť
päťstoosemdesiatpäť
deväťstoosemdesiatpäť
šesťdesiatpäť
stošesťdesiatpäť
dvestošesťdesiatpäť
tristošesťdesiatpäť
tisíctristošesťdesiatpäť
štyristošesťdesiatpäť
sedemstošesťdesiatpäť
osemstošesťdesiatpäť
šesťstošesťdesiatpäť
päťstošesťdesiatpäť
deväťstošesťdesiatpäť
päťdesiatpäť
stopäťdesiatpäť
dvestopäťdesiatpäť
tristopäťdesiatpäť
štyristopäťdesiatpäť
sedemstopäťdesiatpäť
osemstopäťdesiatpäť
šesťstopäťdesiatpäť
päťstopäťdesiatpäť
deväťstopäťdesiatpäť
deväťdesiatpäť
stodeväťdesiatpäť
dvestodeväťdesiatpäť
tristodeväťdesiatpäť
štyristodeväťdesiatpäť
sedemstodeväťdesiatpäť
osemstodeväťdesiatpäť
šesťstodeväťdesiatpäť
päťstodeväťdesiatpäť
deväťstodeväťdesiatpäť
upäť
vypäť
rozpäť
nerozpäť
zápäť
vzápäť
dvadsaťpäť
stodvadsaťpäť
dvestodvadsaťpäť
tristodvadsaťpäť
štyristodvadsaťpäť
sedemstodvadsaťpäť
osemstodvadsaťpäť
šesťstodvadsaťpäť
päťstodvadsaťpäť
deväťstodvadsaťpäť
tridsaťpäť
stotridsaťpäť
dvestotridsaťpäť
tristotridsaťpäť
tisíctristotridsaťpäť
štyristotridsaťpäť
sedemstotridsaťpäť
osemstotridsaťpäť
šesťstotridsaťpäť
päťstotridsaťpäť
deväťstotridsaťpäť
štyridsaťpäť
stoštyridsaťpäť
dvestoštyridsaťpäť
tristoštyridsaťpäť
štyristoštyridsaťpäť
sedemstoštyridsaťpäť
osemstoštyridsaťpäť
šesťstoštyridsaťpäť
päťstoštyridsaťpäť
deväťstoštyridsaťpäť
deväť
stodeväť
dvestodeväť
tristodeväť
štyristodeväť
sedemstodeväť
osemstodeväť
šesťstodeväť
päťstodeväť
deväťstodeväť
sedemdesiatdeväť
stosedemdesiatdeväť
dvestosedemdesiatdeväť
tristosedemdesiatdeväť
štyristosedemdesiatdeväť
sedemstosedemdesiatdeväť
osemstosedemdesiatdeväť
šesťstosedemdesiatdeväť
päťstosedemdesiatdeväť
deväťstosedemdesiatdeväť
osemdesiatdeväť
stoosemdesiatdeväť
dvestoosemdesiatdeväť
tristoosemdesiatdeväť
štyristoosemdesiatdeväť
sedemstoosemdesiatdeväť
osemstoosemdesiatdeväť
šesťstoosemdesiatdeväť
päťstoosemdesiatdeväť
deväťstoosemdesiatdeväť
šesťdesiatdeväť
stošesťdesiatdeväť
dvestošesťdesiatdeväť
tristošesťdesiatdeväť
štyristošesťdesiatdeväť
sedemstošesťdesiatdeväť
osemstošesťdesiatdeväť
šesťstošesťdesiatdeväť
päťstošesťdesiatdeväť
deväťstošesťdesiatdeväť
päťdesiatdeväť
stopäťdesiatdeväť
dvestopäťdesiatdeväť
tristopäťdesiatdeväť
štyristopäťdesiatdeväť
sedemstopäťdesiatdeväť
osemstopäťdesiatdeväť
šesťstopäťdesiatdeväť
päťstopäťdesiatdeväť
deväťstopäťdesiatdeväť
deväťdesiatdeväť
stodeväťdesiatdeväť
dvestodeväťdesiatdeväť
tristodeväťdesiatdeväť
štyristodeväťdesiatdeväť
sedemstodeväťdesiatdeväť
osemstodeväťdesiatdeväť
šesťstodeväťdesiatdeväť
päťstodeväťdesiatdeväť
deväťstodeväťdesiatdeväť
dvadsaťdeväť
stodvadsaťdeväť
dvestodvadsaťdeväť
tristodvadsaťdeväť
štyristodvadsaťdeväť
sedemstodvadsaťdeväť
osemstodvadsaťdeväť
šesťstodvadsaťdeväť
päťstodvadsaťdeväť
deväťstodvadsaťdeväť
tridsaťdeväť
stotridsaťdeväť
dvestotridsaťdeväť
tristotridsaťdeväť
štyristotridsaťdeväť
sedemstotridsaťdeväť
osemstotridsaťdeväť
šesťstotridsaťdeväť
päťstotridsaťdeväť
deväťstotridsaťdeväť
štyridsaťdeväť
stoštyridsaťdeväť
dvestoštyridsaťdeväť
tristoštyridsaťdeväť
štyristoštyridsaťdeväť
sedemstoštyridsaťdeväť
osemstoštyridsaťdeväť
šesťstoštyridsaťdeväť
päťstoštyridsaťdeväť
deväťstoštyridsaťdeväť
rukoväť
uzamnkúť
dmúť
nadmúť
zdmúť
rozdmúť
kanúť
mlanúť
planúť
splanúť
vzplanúť
zamanúť
uhranúť
tanúť
vanúť
zavanúť
ovanúť
habnúť
chabnúť
ochabnúť
zhabnúť
slabnúť
oslabnúť
zoslabnúť
hrabnúť
ochrabnúť
odhrabnúť
prehrabnúť
zhrabnúť
rozhrabnúť
škrabnúť
zaškrabnúť
odškrabnúť
zoškrabnúť
rozškrabnúť
zgebnúť
hrebnúť
strebnúť
zastrebnúť
šibnúť
prešibnúť
vyšibnúť
blbnúť
neblbnúť
oblbnúť
zblbnúť
dlbnúť
nedlbnúť
šklbnúť
odšklbnúť
pošklbnúť
vyšklbnúť
rozšklbnúť
zobnúť
ďobnúť
vyskubnúť
rubnúť
zarubnúť
hrubnúť
zhrubnúť
ďubnúť
zhybnúť
bacnúť
facnúť
pacnúť
kvacnúť
odkvacnúť
skvacnúť
švacnúť
odšvacnúť
prešvacnúť
kecnúť
kvicnúť
odkvicnúť
drcnúť
frcnúť
prekoprcnúť
vykoprcnúť
trcnúť
poštucnúť
ošucnúť
kycnúť
vykycnúť
kväcnúť
odkväcnúť
okväcnúť
odhadnúť
chladnúť
nachladnúť
zachladnúť
prechladnúť
ochladnúť
schladnúť
vychladnúť
vyhladnúť
mladnúť
omladnúť
vymladnúť
zmladnúť
sladnúť
padnúť
napadnúť
zapadnúť
odpadnúť
prepadnúť
pripadnúť
opadnúť
dopadnúť
popadnúť
spopadnúť
spadnúť
upadnúť
vpadnúť
vypadnúť
rozpadnúť
chradnúť
ochradnúť
schradnúť
vychradnúť
kradnúť
nakradnúť
zakradnúť
obkradnúť
neobkradnúť
odkradnúť
prekradnúť
prikradnúť
okradnúť
pokradnúť
ukradnúť
vkradnúť
vykradnúť
rozkradnúť
nasmradnúť
zasmradnúť
zosmradnúť
sadnúť
nasadnúť
zasadnúť
odsadnúť
presadnúť
prisadnúť
dosadnúť
posadnúť
zosadnúť
usadnúť
vysadnúť
rozsadnúť
blednúť
oblednúť
poblednúť
vyblednúť
zblednúť
hnednúť
zhnednúť
rednúť
prerednúť
zrednúť
nezrednúť
bodnúť
nabodnúť
zabodnúť
nezabodnúť
prebodnúť
pribodnúť
vbodnúť
zbodnúť
nezbodnúť
dohodnúť
pohodnúť
zhodnúť
rozhodnúť
uzhodnúť
ohrdnúť
pohrdnúť
zohrdnúť
zhrdnúť
mrdnúť
prdnúť
uprdnúť
tvrdnúť
zatvrdnúť
stvrdnúť
zabudnúť
pozabudnúť
odbudnúť
pribudnúť
nadobudnúť
pobudnúť
ubudnúť
zbudnúť
chudnúť
pochudnúť
schudnúť
vychudnúť
prismudnúť
načmudnúť
kydnúť
prikydnúť
skydnúť
vkydnúť
vykydnúť
rozkydnúť
stydnúť
prestydnúť
hvizdnúť
zahvizdnúť
smädnúť
vysmädnúť
vädnúť
zavädnúť
obvädnúť
ovädnúť
povädnúť
uvädnúť
zvädnúť
klenúť
zaklenúť
preklenúť
vyklenúť
rozklenúť
napomenúť
pripomenúť
opomenúť
neopomenúť
spomenúť
upomenúť
rozpomenúť
tenúť
utenúť
bafnúť
odbafnúť
vybafnúť
oblafnúť
vyblafnúť
rafnúť
kefnúť
tromfnúť
pretromfnúť
klofnúť
ragnúť
zgegnúť
hegnúť
curignúť
necurignúť
glgnúť
preglgnúť
vyglgnúť
cengnúť
cvengnúť
flingnúť
frngnúť
prefrngnúť
ufrngnúť
štrngnúť
prištrngnúť
lognúť
drgnúť
grgnúť
odgrgnúť
zgrgnúť
curgnúť
necurgnúť
ďugnúť
džugnúť
vrzgnúť
uvrzgnúť
druzgnúť
vydruzgnúť
zdruzgnúť
bryzgnúť
rozbryzgnúť
hnúť
šmahnúť
nahnúť
prahnúť
vyprahnúť
zahnúť
ľahnúť
naľahnúť
zaľahnúť
obľahnúť
odľahnúť
podľahnúť
priľahnúť
doľahnúť
poľahnúť
spoľahnúť
uľahnúť
vyľahnúť
zľahnúť
rozľahnúť
šľahnúť
ošľahnúť
neošľahnúť
vyšľahnúť
bachnúť
odbachnúť
pachnúť
rachnúť
krachnúť
špľachnúť
ošpľachnúť
vyšpľachnúť
rozšpľachnúť
nadchnúť
predchnúť
šplechnúť
ošplechnúť
vyšplechnúť
brechnúť
vybrechnúť
pichnúť
napichnúť
zapichnúť
odpichnúť
podpichnúť
prepichnúť
pripichnúť
spichnúť
upichnúť
neupichnúť
vpichnúť
vypichnúť
štrajchnúť
neštrajchnúť
dochnúť
podochnúť
vydochnúť
zdochnúť
fľochnúť
popchnúť
prchnúť
črchnúť
schnúť
zaschnúť
obschnúť
preschnúť
prischnúť
oschnúť
doschnúť
poschnúť
zoschnúť
rozoschnúť
uschnúť
vyschnúť
uchnúť
buchnúť
zabuchnúť
pribuchnúť
vybuchnúť
hluchnúť
zahluchnúť
ohluchnúť
puchnúť
napuchnúť
zapuchnúť
odpuchnúť
pripuchnúť
opuchnúť
spuchnúť
ruchnúť
tuchnúť
zatuchnúť
potuchnúť
stuchnúť
utuchnúť
vytuchnúť
štuchnúť
poštuchnúť
čuchnúť
načuchnúť
pričuchnúť
ňuchnúť
šuchnúť
zašuchnúť
obšuchnúť
prešuchnúť
prišuchnúť
ošuchnúť
pošuchnúť
zošuchnúť
všuchnúť
vyšuchnúť
žuchnúť
džuchnúť
vzdychnúť
zavzdychnúť
povzdychnúť
nadhnúť
podhnúť
nabehnúť
zabehnúť
nadbehnúť
predbehnúť
odbehnúť
podbehnúť
prebehnúť
pribehnúť
obehnúť
dobehnúť
pobehnúť
ubehnúť
vbehnúť
vybehnúť
zbehnúť
rozbehnúť
krehnúť
skrehnúť
prehnúť
postrehnúť
ožehnúť
mihnúť
šmihnúť
rihnúť
prihnúť
šprihnúť
strihnúť
nastrihnúť
nenastrihnúť
zastrihnúť
obstrihnúť
odstrihnúť
podstrihnúť
prestrihnúť
neprestrihnúť
pristrihnúť
zostrihnúť
nezostrihnúť
ustrihnúť
vystrihnúť
rozstrihnúť
stihnúť
zastihnúť
predstihnúť
pristihnúť
dostihnúť
postihnúť
vystihnúť
dvihnúť
nadvihnúť
naddvihnúť
pridvihnúť
podvihnúť
zodvihnúť
udvihnúť
vydvihnúť
zdvihnúť
pozdvihnúť
vyzdvihnúť
švihnúť
prešvihnúť
vyšvihnúť
šplhnúť
vlhnúť
navlhnúť
zavlhnúť
odvlhnúť
prevlhnúť
ovlhnúť
zvlhnúť
ohnúť
podohnúť
šlohnúť
nešlohnúť
pohnúť
zohnúť
obrhnúť
drhnúť
nadrhnúť
zadrhnúť
pridrhnúť
odrhnúť
podrhnúť
vydrhnúť
zdrhnúť
trhnúť
natrhnúť
zatrhnúť
nadtrhnúť
odtrhnúť
podtrhnúť
nepodtrhnúť
pretrhnúť
potrhnúť
strhnúť
utrhnúť
vtrhnúť
vytrhnúť
roztrhnúť
vrhnúť
navrhnúť
zavrhnúť
odvrhnúť
podvrhnúť
prevrhnúť
povrhnúť
zapovrhnúť
opovrhnúť
uvrhnúť
vyvrhnúť
zvrhnúť
rozvrhnúť
uhnúť
struhnúť
vystruhnúť
tuhnúť
zatuhnúť
prituhnúť
stuhnúť
podvhnúť
vyhnúť
minúť
pominúť
rinúť
vyrinúť
osinúť
zosinúť
vinúť
navinúť
zavinúť
obvinúť
odvinúť
previnúť
privinúť
ovinúť
vyvinúť
zvinúť
rozvinúť
odpočinúť
spočinúť
šinúť
prešinúť
pošinúť
zošinúť
vyšinúť
cvaknúť
zacvaknúť
pricvaknúť
kvaknúť
ľaknúť
zaľaknúť
preľaknúť
kľaknúť
prikľaknúť
pokľaknúť
zľaknúť
ceknúť
ošmeknúť
streknúť
odstreknúť
ostreknúť
postreknúť
vstreknúť
vystreknúť
rozstreknúť
seknúť
naseknúť
zaseknúť
odseknúť
podseknúť
preseknúť
priseknúť
zoseknúť
useknúť
vyseknúť
rozseknúť
šteknúť
odšteknúť
vyšteknúť
fiknúť
odfiknúť
ufiknúť
bliknúť
kliknúť
zaniknúť
podniknúť
preniknúť
uniknúť
vniknúť
vyniknúť
vzniknúť
spiknúť
tiknúť
štiknúť
zaštiknúť
odštiknúť
preštiknúť
prištiknúť
cviknúť
zacviknúť
necviknúť
precviknúť
pricviknúť
bziknúť
ubziknúť
šiknúť
zjajknúť
zjojknúť
klknúť
rozklknúť
zamknúť
uzamknúť
premknúť
primknúť
obomknúť
odomknúť
pomknúť
zomknúť
nezomknúť
umknúť
vymknúť
tenknúť
stenknúť
cinknúť
flinknúť
brinknúť
žblnknúť
brnknúť
prebrnknúť
pribrnknúť
ubrnknúť
vybrnknúť
zbrnknúť
drnknúť
prefrnknúť
ufrnknúť
vyfrnknúť
mrnknúť
vunknúť
vyzunknúť
skoknúť
moknúť
namoknúť
zamoknúť
odmoknúť
podmoknúť
premoknúť
pomoknúť
umoknúť
vymoknúť
zmoknúť
rozmoknúť
stoknúť
nastoknúť
zastoknúť
prestoknúť
pristoknúť
kvoknúť
zatrpknúť
crknúť
odcrknúť
frknúť
odfrknúť
prefrknúť
sfrknúť
ufrknúť
vyfrknúť
nevyfrknúť
hrknúť
prihrknúť
škrknúť
naškrknúť
zaškrknúť
rozškrknúť
mrknúť
zamrknúť
smrknúť
zmrknúť
horknúť
zahorknúť
zhorknúť
srknúť
nesrknúť
usrknúť
vysrknúť
trknúť
zastrknúť
štrknúť
naštrknúť
nenaštrknúť
nadštrknúť
nenadštrknúť
podštrknúť
durknúť
zdurknúť
žmurknúť
vrknúť
cvrknúť
scvrknúť
vycvrknúť
odvrknúť
mliasknúť
prasknúť
odprasknúť
sprasknúť
rozprasknúť
fľasknúť
mľasknúť
pľasknúť
spľasknúť
tľasknúť
lesknúť
zalesknúť
blesknúť
zablesknúť
odblesknúť
preblesknúť
oblesknúť
rozblesknúť
plesknúť
zaplesknúť
tlesknúť
stlesknúť
tresknúť
zatresknúť
vytresknúť
roztresknúť
vresknúť
vyvresknúť
zvresknúť
lisknúť
pisknúť
zapisknúť
nezapisknúť
spisknúť
risknúť
tľosknúť
frsknúť
mrsknúť
prsknúť
odprsknúť
vyprsknúť
rozprsknúť
lusknúť
vylusknúť
nevylusknúť
bľusknúť
blysknúť
zablysknúť
preblysknúť
zblysknúť
vytrysknúť
zatknúť
pretknúť
pritknúť
dotknúť
podotknúť
potknúť
votknúť
vytknúť
mrauknúť
mňauknúť
fuknúť
zhuknúť
kuknúť
nakuknúť
prekuknúť
okuknúť
vykuknúť
zhluknúť
šluknúť
muknúť
cmuknúť
necmuknúť
vnuknúť
puknúť
prepuknúť
spuknúť
vypuknúť
rozpuknúť
tuknúť
kľuknúť
ťuknúť
priťuknúť
šťuknúť
nešťuknúť
zhavknúť
vzlyknúť
myknúť
odmyknúť
pomyknúť
umyknúť
vymyknúť
zmyknúť
šmyknúť
zašmyknúť
odšmyknúť
prešmyknúť
prišmyknúť
ošmyknúť
pošmyknúť
vošmyknúť
zošmyknúť
nezošmyknúť
ušmyknúť
všmyknúť
vyšmyknúť
ryknúť
vyryknúť
zryknúť
syknúť
zasyknúť
styknúť
navyknúť
odvyknúť
privyknúť
zvyknúť
mäknúť
obmäknúť
zmäknúť
zhačknúť
klnúť
všimnúť
povšimnúť
drmnúť
vydrmnúť
trmnúť
tonúť
utonúť
pnúť
capnúť
necapnúť
pricapnúť
klapnúť
zaklapnúť
neklapnúť
sklapnúť
napnúť
drapnúť
zadrapnúť
vdrapnúť
vydrapnúť
zdrapnúť
schrapnúť
kvapnúť
odkvapnúť
prikvapnúť
ukvapnúť
vkvapnúť
zapnúť
čapnúť
začapnúť
pričapnúť
vyčapnúť
rozčapnúť
ľapnúť
tľapnúť
pritľapnúť
potľapnúť
stľapnúť
čľapnúť
vyčľapnúť
chňapnúť
schňapnúť
ťapnúť
priťapnúť
sťapnúť
klepnúť
odklepnúť
preklepnúť
priklepnúť
vyklepnúť
slepnúť
oslepnúť
drepnúť
prepnúť
trepnúť
zatrepnúť
šepnúť
našepnúť
zašepnúť
pošepnúť
lipnúť
chlipnúť
odchlipnúť
uchlipnúť
vychlipnúť
rozchlipnúť
prilipnúť
klipnúť
ulipnúť
priškripnúť
pripnúť
štipnúť
zaštipnúť
odštipnúť
preštipnúť
prištipnúť
uštipnúť
vyštipnúť
pumpnúť
obopnúť
odopnúť
kopnúť
nakopnúť
zakopnúť
odkopnúť
prekopnúť
dokopnúť
vykopnúť
rozkopnúť
lopnúť
chlopnúť
zachlopnúť
prichlopnúť
klopnúť
priklopnúť
zlopnúť
stopnúť
zopnúť
rozopnúť
vzopnúť
črpnúť
vyčrpnúť
rozčrpnúť
upnúť
cupnúť
scupnúť
dupnúť
hupnúť
prehupnúť
vhupnúť
vyhupnúť
zhupnúť
lupnúť
odlupnúť
šnupnúť
rupnúť
chrupnúť
schrupnúť
chtupnúť
čupnúť
pričupnúť
čľupnúť
šupnúť
odšupnúť
pošupnúť
všupnúť
rypnúť
zarypnúť
vyrypnúť
nevyrypnúť
vypnúť
rozpnúť
starnúť
obstarnúť
prestarnúť
ostarnúť
zostarnúť
hrnúť
nahrnúť
zahrnúť
obhrnúť
ochrnúť
odhrnúť
prehrnúť
prihrnúť
ohrnúť
dohrnúť
pohrnúť
vhrnúť
nevhrnúť
vyhrnúť
zhrnúť
rozhrnúť
uškrnúť
trnúť
odšktrnúť
strnúť
ustrnúť
zabasnúť
nezabasnúť
hasnúť
dohasnúť
pohasnúť
vyhasnúť
zhasnúť
kmasnúť
odkmasnúť
skmasnúť
vykmasnúť
rozkmasnúť
fľasnúť
mľasnúť
pľasnúť
opľasnúť
spľasnúť
rozpľasnúť
žasnúť
užasnúť
blesnúť
zablesnúť
neblesnúť
preblesnúť
hlesnúť
klesnúť
zaklesnúť
poklesnúť
sklesnúť
vklesnúť
plesnúť
zaplesnúť
priplesnúť
splesnúť
rozplesnúť
tlesnúť
tresnúť
zatresnúť
vytresnúť
roztresnúť
česnúť
odčesnúť
sčesnúť
rozčesnúť
lisnúť
ochlisnúť
vychlisnúť
drisnúť
tisnúť
natisnúť
zatisnúť
odtisnúť
pretisnúť
pritisnúť
dotisnúť
potisnúť
stisnúť
utisnúť
vtisnúť
vytisnúť
roztisnúť
odvisnúť
previsnúť
ovisnúť
zvisnúť
kiksnúť
nekiksnúť
lapsnúť
drsnúť
skrsnúť
vzkrsnúť
usnúť
bľusnúť
nebľusnúť
chľusnúť
kysnúť
nakysnúť
nekysnúť
prekysnúť
skysnúť
vykysnúť
rozkysnúť
blysnúť
zablysnúť
odblysnúť
neblysnúť
preblysnúť
zblysnúť
bohatnúť
zbohatnúť
zlatnúť
hmatnúť
chmatnúť
schmatnúť
uchmatnúť
vychmatnúť
vyhmatnúť
chvatnúť
schvatnúť
zatnúť
pretnúť
nepretnúť
stretnúť
postretnúť
precitnúť
ocitnúť
kmitnúť
zakmitnúť
nekmitnúť
prekmitnúť
kvitnúť
zakvitnúť
odkvitnúť
prikvitnúť
okvitnúť
dokvitnúť
vykvitnúť
rozkvitnúť
svitnúť
zasvitnúť
presvitnúť
vysvitnúť
rozsvitnúť
prehltnúť
zhltnúť
žltnúť
zažltnúť
ožltnúť
požltnúť
zožltnúť
krotnúť
skrotnúť
škrtnúť
naškrtnúť
zaškrtnúť
nadškrtnúť
odškrtnúť
preškrtnúť
vyškrtnúť
zavrtnúť
podvrtnúť
prevrtnúť
vyvrtnúť
zvrtnúť
načrtnúť
vychvistnúť
tlstnúť
stlstnúť
vychlostnúť
chrstnúť
vchrstnúť
zgustnúť
hustnúť
zhustnúť
pustnúť
zapustnúť
spustnúť
šustnúť
ošustnúť
zošustnúť
všustnúť
vyšustnúť
utnúť
skytnúť
naskytnúť
poskytnúť
vyskytnúť
vytnúť
sunúť
nasunúť
zasunúť
predsunúť
odsunúť
podsunúť
presunúť
prisunúť
posunúť
zosunúť
vsunúť
vysunúť
tmavnúť
stmavnúť
oživnúť
pľuvnúť
hynúť
zahynúť
pohynúť
nepohynúť
uhynúť
vyhynúť
zhynúť
kynúť
pokynúť
plynúť
odplynúť
splynúť
uplynúť
vplynúť
vyplynúť
rozplynúť
reznúť
liznúť
zaliznúť
obliznúť
oliznúť
uliznúť
zliznúť
miznúť
pomiznúť
vymiznúť
zmiznúť
piznúť
naziznúť
pajznúť
oslznúť
brznúť
nabrznúť
mrznúť
namrznúť
zamrznúť
odmrznúť
premrznúť
primrznúť
omrznúť
pomrznúť
vymrznúť
zmrznúť
rozmrznúť
vrznúť
zavrznúť
privrznúť
uvrznúť
vyvrznúť
nahryznúť
zahryznúť
odhryznúť
prehryznúť
prihryznúť
pohryznúť
uhryznúť
rozhryznúť
nerozhryznúť
hačnúť
ľnúť
priľnúť
púť
perepúť
zaprašť
nezaprašť
sprašť
nesprašť
kliešť
triešť
budapešť
trešť
netrešť
bukurešť
vrešť
zavrešť
nezavrešť
nevrešť
zvrešť
nezvrešť
sídlišť
pišť
zapišť
nezapišť
nepišť
spišť
nespišť
svišť
zasvišť
nezasvišť
nesvišť
dobrohošť
chrapšť
zachrapšť
nezachrapšť
nechrapšť
schrapšť
neschrapšť
chrupšť
zachrupšť
nezachrupšť
nechrupšť
priehršť
smršť
pľušť
nepľušť
šušť
zašušť
nezašušť
nešušť
blyšť
zablyšť
nezablyšť
neblyšť
pofrancúzšť
nepofrancúzšť
plášť
pršiplášť
zvlášť
obzvlášť
zášť
kolbíšť
skladíšť
nákladíšť
výkladíšť
hradíšť
zoradíšť
schodíšť
koľajíšť
učilíšť
semeníšť
nástupíšť
výstupíšť
odbytíšť
lovíšť
stanovíšť
obväzíšť
riečíšť
útočíšť
húšť
púšť
polopúšť
spúšť
samospúšť


zobraziť všetky slová, ktoré končíme bať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme cať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme fať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme gať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme iať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme kať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme mať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme pať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme sať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme čať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ďať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ľať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ňať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ťať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žať
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ecť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ôcť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ĺcť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme odť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme beť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme deť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme heť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ieť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jeť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme keť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme leť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme meť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme neť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme peť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme teť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme chť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme biť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ciť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme diť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme eiť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme fiť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hiť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme iiť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jiť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme liť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme miť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme niť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oiť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme piť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme riť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme siť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tiť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme viť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ziť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme čiť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ňiť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šiť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ťiť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žiť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme plť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žlť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme foť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hoť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme koť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme loť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme toť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme voť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme drť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme mrť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme prť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vrť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme asť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme bsť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme esť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme isť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jsť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lsť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme osť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme psť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rsť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme usť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ásť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme äsť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ísť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme úsť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme buť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme duť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme huť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme kuť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme luť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nuť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ruť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme suť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tuť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zuť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme čuť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ľuť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žuť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme úvť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme byť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme myť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ryť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vyť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ezť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vzť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ýzť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme báť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme láť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ráť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme táť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme váť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme mäť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme päť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme väť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme kúť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme múť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme núť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme púť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ašť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ešť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme išť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ošť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme pšť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ršť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ušť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme yšť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zšť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ášť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme íšť
zobraziť všetky slová, ktoré končíme úšť


 

 
Zoznam slov -