slová končiace ý

     
Vyhľadávanie slová    počnúc        končiace      


zoznam slov, ktorá končí ý

ý
chabý
pochabý
slabý
prislabý
jarabý
blbý
dobý
dvojdobý
dlhodobý
krátkodobý
strednodobý
novodobý
štvordobý
súdobý
bezfarbý
dvojhrbý
jednohrbý
veľkohubý
hrubý
prihrubý
polohrubý
dvojzubý
jednozubý
bezzubý
mladý
primladý
holobradý
neradý
dvojradý
druhoradý
jednoradý
prvoradý
treťoradý
štvorradý
bledý
pribledý
žltobledý
žltkastobledý
žltkavobledý
hnedý
bledohnedý
svetlohnedý
červenohnedý
čiernohnedý
jasnohnedý
zlatohnedý
žltohnedý
tmavohnedý
hrdzavohnedý
šedivohnedý
kakaovohnedý
škoricovohnedý
čokoládovohnedý
orechovohnedý
tabakovohnedý
orieškovohnedý
gaštanovohnedý
olivovohnedý
škaredý
šedý
tmavošedý
zodpovedndý
veľkoplodý
drobnoplodý
zlatoplodý
vajcorodý
samorodý
domorodý
inorodý
činorodý
rovnorodý
hroznorodý
rôznorodý
živorodý
cudzorodý
súrodý
bezvodý
hrdý
prihrdý
trvrdý
tvrdý
pritvrdý
polotvrdý
chudý
prichudý
rudý
každý
blahý
preblahý
vlahý
nahý
polonahý
drahý
predrahý
pridrahý
plachý
svetloplachý
lichý
tichý
plochý
vetchý
uchý
slaboduchý
jednoduchý
prostoduchý
cudzoduchý
bezduchý
dvojuchý
hluchý
polohluchý
jednouchý
suchý
polosuchý
bezuchý
bezbrehý
dlhý
predlhý
pridlhý
siahodlhý
polodlhý
nebohý
úbohý
preúbohý
nohý
trojnohý
dvojnohý
mnohý
premnohý
dlhonohý
ľahkonohý
tenkonohý
krátkonohý
rýchlonohý
jednonohý
bystronohý
bosonohý
krivonohý
štvornohý
beznohý
rohý
trojrohý
dvojrohý
dutorohý
strohý
bezrohý
druhý
samodruhý
tuhý
polotuhý

aký
hocaký
bohvieaký
ktovieaký
čertvieaký
jaký
dajaký
voľajaký
kadejaký
kdejaký
nejaký
hocijaký
všelijaký
nijaký
obojaký
nevdojaký
trojaký
dvojaký
hosiäjaký
krivolaký
nízkotlaký
jednaký
onaký
rovnaký
viaceraký
tisícoraký
mnohoraký
koľkoraký
niekoľkoraký
toľkoraký
sedmoraký
osmoraký
dvadsatoraký
desatoraký
storaký
šestoraký
tristoraký
dvanástoraký
pätoraký
devätoraký
štvoraký
slabozraký
jastrabozraký
ďalekozraký
krátkozraký
temnozraký
jasnozraký
ostrozraký
bystrozraký
tmavozraký
báraký
bársaký
taký
hentaký
všakovaký
hebký
šibký
hybký
lendacký
zabijacký
pijacký
malacký
nadlacký
kulacký
bamacký
siedmacký
ôsmacký
monacký
iracký
nagasacký
lusacký
piatacký
deviatacký
šiestacký
kragujevacký
sebecký
quebecký
uzbecký
québecký
ladecký
hradecký
královohradecký
vedecký
pavedecký
predvedecký
prírodovedecký
pseudovedecký
populárnovedecký
svedecký
jasnovidecký
chodecký
jazdecký
krasojazdecký
frýdecký
rajecký
rijecký
znalecký
pôdoznalecký
tovaroznalecký
povstalecký
prisťahovalecký
vysťahovalecký
privandrovalecký
umelecký
ľudovoumelecký
strelecký
lukostrelecký
delostrelecký
selecký
stelecký
odrodilecký
opilecký
nemecký
západonemecký
karpatskonemecký
dolnonemecký
kráľovskochlmecký
zapredanecký
sprisahanecký
vzdelanecký
polovzdelanecký
poslanecký
vyslanecký
veľvyslanecký
harmanecký
vyhnanecký
zamestnanecký
štátnozamestnanecký
spoluzamestnanecký
branecký
domobranecký
sobranecký
trestanecký
chovanecký
samozvanecký
snúbenecký
oslobodenecký
obrodenecký
novorodenecký
súrodenecký
mládenecký
staromládenecký
kojenecký
spojenecký
presídlenecký
milenecký
odštiepenecký
vzbúrenecký
senecký
vlastenecký
dorastenecký
poistenecký
navrátenecký
porazenecký
utečenecký
učenecký
povýšenecký
kechnecký
linecký
cudzinecký
zločinecký
fulnecký
jablonecký
pernecký
slepecký
zlatotepecký
kovotepecký
veršotepecký
zlatokopecký
kupecký
kníhkupecký
svätokupecký
starecký
liberecký
herecký
uherecký
neverecký
inoverecký
laborecký
medzilaborecký
turecký
dehepisecký
dejepisecký
zemepisecký
prírodopisecký
časopisecký
písecký
zajatecký
žatecký
letecký
protiletecký
místecký
rytecký
medirytecký
pokrytecký
drevorytecký
kovorytecký
kameňorytecký
veštecký
plavecký
dravecký
medvecký
pevecký
národovecký
vdovecký
miškovecký
lovecký
bohoslovecký
bezdomovecký
inovecký
štrajkokazecký
peňazokazecký
lezecký
skalolezecký
horolezecký
povrazolezecký
turčecký
bežecký
archaický
laický
algebraický
prozaický
sylabický
heterosylabický
amfibický
jambický
dityrambický
mozambický
limbický
rombický
xenofobický
saprobický
svrbický
lesbický
pardubický
kubický
dekadický
baladický
sporadický
medický
logopedický
encyklopedický
ortopedický
chalkidický
sféroidický
elipsoidický
heraldický
indický
staroindický
periodický
aperiodický
melodický
anodický
parodický
hermafrodický
rapsodický
metodický
epizodický
prozodický
gordický
nordický
rudický
ódický
grafický
telegrafický
rádiotelegrafický
kaligrafický
chronostratigrafický
ideografický
geografický
paleografický
choreografický
biografický
autobiografický
bibliografický
heliografický
historiografický
lexikografický
kryštalografický
holografický
mamografický
demografický
tomografický
seizmografický
planografický
stenografický
fonografický
ikonografický
monografický
chronografický
sonografický
ultrasonografický
pornografický
etnografický
oceánografický
scénografický
topografický
typografický
polarografický
hydrografický
xerografický
mikrografický
petrografický
hypsografický
kinematografický
litografický
faktografický
fotografický
kryptografický
kartografický
ortografický
polygrafický
pacifický
špecifický
nymfický
trofický
atrofický
hypertrofický
strofický
katastrofický
dystrofický
filozofický
sapfický
amorfický
dimorfický
antropomorfický
polymorfický
hieroglyfický
apokryfický
magický
tragický
elegický
strategický
geostrategický
neuralgický
nostalgický
belgický
diftongický
monoftongický
pedagogický
demagogický
logický
alogický
genealogický
dialogický
analogický
mineralogický
epilogický
trilogický
pedologický
metodologický
ideologický
geologický
hydrogeologický
archeologický
speleologický
balneologický
teologický
frazeologický
gnozeologický
muzeologický
grafologický
morfologický
ufologický
alergologický
psychologický
biologický
hydrobiologický
agrobiologický
mikrobiologický
sociologický
kardiologický
rádiologický
alergiologický
epidemiologický
semiologický
bakteriologický
sematiologický
semaziologický
fyziologický
anestéziologický
transfúziologický
farmakologický
ekologický
protiekologický
gynekologický
lexikologický
toxikologický
muzikologický
onkologický
mykologický
filologický
oftalmologický
homologický
pomologický
entomologický
etymologický
seizmologický
röntgenologický
technologický
strojnotechnologický
terminologický
endokrinologický
sinologický
fonologický
monologický
chronologický
etnologický
imunologický
kynologický
zoologický
apologický
antropologický
typologický
dendrologický
hydrologický
virologický
meteorologický
biometeorologický
hydrometeorologický
teatrologický
metrologický
astrologický
urologický
kulturologický
futurologický
eschatologický
hematologický
klimatologický
somatologický
stomatologický
dermatologický
traumatologický
patologický
fytopatologický
politologický
ornitologický
parazitologický
defektologický
dialektologický
scientologický
helmintologický
ontologický
paleontologický
gerontologický
histologický
autologický
tautologický
textologický
cytologický
mytologický
sexuologický
embryologický
ichtyologický
brachylogický
letargický
alergický
antialergický
energický
synergický
parergický
metalurgický
hydrometalurgický
elektrometalurgický
chirurgický
kardiochirurgický
dramaturgický
liturgický
frazeológický
gnozeológický
futurológický
fytopatológický
rachický
bakchický
synekdochický
oligarchický
anarchický
monarchický
hierarchický
psychický
brakický
baskický
falický
encefalický
alkalický
vokalický
intervokalický
skalický
salický
metalický
bimetalický
kryštalický
makrokryštalický
mikrokryštalický
biblický
psychedelický
evanjelický
horelický
velický
anglický
severoanglický
hemofilický
cyklický
acyklický
alicyklický
anticyklický
heterocyklický
diabolický
parabolický
metabolický
amfibolický
embolický
symbolický
hyperbolický
eolický
holický
melancholický
alkoholický
protialkoholický
bezalkoholický
bukolický
diastolický
teplický
orlický
aulický
hydraulický
idylický
králický
domažlický
bigamický
monogamický
polygamický
dynamický
termodynamický
hydrodynamický
aerodynamický
elektrodynamický
keramický
akademický
priakademický
epidemický
protiepidemický
pandemický
endemický
chemický
protichemický
geochemický
biochemický
fyzikálnochemický
petrochemický
elektrochemický
fotochemický
ischemický
leukemický
glykemický
polemický
anemický
antianemický
uremický
totemický
mimický
pantomimický
žalmický
domický
komický
tragikomický
nomický
fyziognomický
binomický
antinomický
ergonomický
ekonomický
makroekonomický
mikroekonomický
agronomický
metronomický
mentronomický
astronomický
gastronomický
taxonomický
polynomický
atomický
subatomický
anatomický
dichotomický
trichotomický
epidermický
hypodermický
eudermický
termický
atermický
diatermický
endotermický
elektrotermický
exotermický
izotermický
logaritmický
algoritmický
rytmický
arytmický
homonymický
synonymický
patronymický
metonymický
antonymický
seizmický
aseizmický
kozmický
interkozmický
kuzmický
gnómický
organický
fatamorganický
anorganický
fatamotganický
mechanický
telemechanický
biomechanický
hydromechanický
elektromechanický
automechanický
vulkanický
postvulkanický
manický
nemanický
komanický
megalomanický
panický
hranický
botanický
galvanický
dubnický
hodvábnický
kajúcnický
oščadnický
triednický
lednický
brigádnický
benický
fenický
fotogenický
eugenický
hygienický
zelenický
smolenický
splenický
kamenický
katechumenický
ekumenický
terpenický
schizofrenický
senický
stenický
astenický
neurastenický
vestenický
lechnický
technický
videotechnický
vzduchotechnický
rádiotechnický
vedeckotechnický
mnemotechnický
výrobnotechnický
strednotechnický
zootechnický
hydrotechnický
agrotechnický
elektrotechnický
pyrotechnický
prevádzkovotechnický
polytechnický
lehnický
klinický
poliklinický
triklinický
martinický
vinický
sangvinický
bojnický
hájnický
pyknický
gelnický
podielnický
kremnický
limnický
lomnický
hymnický
čalúnnický
hedonický
sardonický
fonický
telefonický
rádiotelefonický
antifonický
symfonický
stereofonický
audiofonický
kakofonický
elektrofonický
eufonický
polyfonický
agonický
antagonický
kozmogonický
diakonický
lakonický
drakonický
strakonický
podkonický
ikonický
jablonický
klonický
timonický
harmonický
filharmonický
enharmonický
disharmonický
démonický
kanonický
deuterokanonický
kánonický
ponický
chronický
achronický
diachronický
anachronický
synchronický
alochronický
izochronický
polychronický
ironický
sebaironický
poloironický
elektronický
mikroelektronický
optoelektronický
psychotronický
subsonický
supersonický
hypersonický
transsonický
tonický
diatonický
platonický
chtonický
tektonický
architektonický
planktonický
hypotonický
hypertonický
požiarnický
papiernický
kopernický
lekárnický
žalárnický
párnický
agrárnický
továrnický
lesnický
básnický
hlásnický
etnický
inoetnický
kostnický
vrátnický
deputátnický
štátnický
pútnický
madunický
bohunický
jaslovskobohunický
žeriavnický
štiavnický
banskoštiavnický
plavnický
rakovnický
právnický
archívnický
cynický
breznický
scénický
neurasténický
kónický
obkónický
čalúnický
chmeľnický
čašnický
ťažkotonážnický
strážnický
plantážnický
sabotážnický
uroloický
paranoický
onomatopoický
heroický
stoický
azoický
priapický
epický
lyrickoepický
ortoepický
hipický
synkopický
teleskopický
kaleidoskopický
stereoskopický
bronchoskopický
daktyloskopický
laparoskopický
hygroskopický
makroskopický
mikroskopický
tropický
subtropický
antropický
filantropický
mizantropický
topický
entopický
utopický
kaspický
typický
atypický
chromotypický
fenotypický
genotypický
monotypický
autotypický
barický
izobarický
malarický
statarický
kostarický
fabrický
algebrický
kambrický
kubrický
polyedrický
cylindrický
hypochondrický
periferický
atmosferický
ionosferický
stratosferický
cholerický
americký
protiamerický
panamerický
stredoamerický
juhoamerický
latinskoamerický
celoamerický
angloamerický
severoamerický
afroamerický
proamerický
budmerický
efemerický
izomerický
numerický
alfanumerický
polymerický
generický
venerický
difterický
klimakterický
dyzenterický
exoterický
ezoterický
sterický
hysterický
éterický
africký
panafrický
západoafrický
stredoafrický
juhoafrický
severoafrický
delirický
empirický
satirický
mateorický
meteorický
aforický
anaforický
metaforický
euforický
gorický
fantazmagorický
alegorický
kategorický
kalorický
vysokokalorický
nízkokalorický
akcesorický
torický
latorický
stentorický
motorický
notorický
peremptorický
asertorický
portorický
historický
ahistorický
predhistorický
prehistorický
pseudohistorický
umeleckohistorický
umenohistorický
literárnohistorický
kultúrnohistorický
kunsthistorický
rétorický
senzorický
extrasenzorický
kurzorický
pediatrický
psychiatrický
foniatrický
geriatrický
metrický
parametrický
fotogrametrický
pentametrický
hexametrický
telemetrický
planimetrický
polarimetrický
kalorimetrický
gravimetrický
dozimetrický
geometrický
stereometrický
ergometrický
biometrický
potenciometrický
goniometrický
cyklometrický
manometrický
galvanometrický
fonometrický
trigonometrický
ionometrický
chronometrický
barometrický
fotometrický
izometrický
symetrický
asymetrický
antisymetrický
elektrický
dielektrický
dieselelektrický
termoelektrický
fotoelektrický
piezoelektrický
centrický
jovicentrický
koncentrický
geocentrický
areocentrický
egocentrický
biocentrický
heliocentrický
homocentrický
antropocentrický
planetocentrický
excentrický
polycentrický
barycentrický
dioptrický
gastrický
terestrický
extraterestrický
ekvestrický
bystrický
banskobystrický
považskobystrický
telurický
porfyrický
panegyrický
lyrický
sférický
asférický
hemisférický
biosférický
atmosférický
stratosférický
fotosférický
chimérický
klasický
staroklasický
kozmosický
atický
adiabatický
trebatický
akrobatický
pankreatický
alifatický
emfatický
lymfatický
prachatický
ischiatický
adriatický
aviatický
dramatický
medlodramatický
melodramatický
hudobnodramatický
gramatický
panoramatický
morfematický
schematický
problematický
dilematický
kinematický
fonematický
tematický
atematický
matematický
monotematický
systematický
magmatický
pragmatický
syntagmatický
flegmatický
paradigmatický
enigmatický
sigmatický
astigmatický
dogmatický
adogmatický
klimatický
idiomatický
axiomatický
diplomatický
karcinomatický
aromatický
chromatický
achromatický
dichromatický
panchromatický
alochromatický
monochromatický
xantochromatický
somatický
asomatický
psychosomatický
symptomatický
asymptomatický
automatický
poloautomatický
plnoautomatický
informatický
astmatický
traumatický
pneumatický
elektropneumatický
reumatický
protireumatický
enzymatický
neenzymatický
plazmatický
endoplazmatický
schizmatický
kataklizmatický
numizmatický
charizmatický
tématický
fanatický
morganatický
apatický
hepatický
telepatický
antipatický
empatický
sympatický
homeopatický
psychopatický
idiopatický
alopatický
kvadratický
eratický
hieratický
demokratický
antidemokratický
protidemokratický
kresťanskodemokratický
národnodemokratický
sociálnodemokratický
liberálnodemokratický
buržoáznodemokratický
prodemokratický
ľudovodemokratický
technokratický
monokratický
hippokratický
byrokratický
aristokratický
autokratický
plutokratický
statický
diastatický
metastatický
antistatický
homeostatický
bakteriostatický
hemostatický
termostatický
hydrostatický
elektrostatický
extatický
akvatický
subakvatický
etický
alfabetický
analfabetický
diabetický
asyndetický
geodetický
analgetický
apologetický
energetický
hydroenergetický
jadrovoenergetický
katechetický
asketický
pamfletický
atletický
ľahkoatletický
ťažkoatletický
hermetický
aritmetický
kozmetický
genetický
epigenetický
syngenetický
biogenetický
fylogenetický
organogenetický
orogenetický
ontogenetický
frenetický
magnetický
antimagnetický
archeomagnetický
aeromagnetický
feromagnetický
elektromagnetický
kinetický
autokinetický
limnetický
fonetický
kybernetický
noetický
poetický
herpetický
synkretický
teoretický
kataforetický
diuretický
antidiuretický
tetický
patetický
peripatetický
sympatetický
dietetický
antitetický
epentetický
parentetický
syntetický
fotosyntetický
polysyntetický
nomotetický
hypotetický
protetický
estetický
anestetický
kinestetický
prostetický
čachtický
šľachtický
mefitický
rachitický
bronchitický
encefalitický
syfilitický
enklitický
eolitický
paleolitický
neolitický
monolitický
politický
apolitický
geopolitický
kozmopolitický
obchodnopolitický
medzinárodnopolitický
sociálnopolitický
morálnopolitický
kulúrnopolitický
kultúrnopolitický
štátnopolitický
zahraničnopolitický
vnútropolitický
masovopolitický
mitický
dolomitický
neritický
kritický
sebakritický
diakritický
identitický
parazitický
didaktický
autodidaktický
faktický
galaktický
extragalaktický
metagalaktický
anafylaktický
profylaktický
praktický
taktický
syntaktický
hypotaktický
hektický
dialektický
katalektický
akatalektický
eklektický
apodiktický
deiktický
kontrapunktický
arktický
palearktický
paleoarktický
transarktický
antarktický
autarktický
baltický
systaltický
kultický
antický
gigantický
atlantický
subatlantický
severoatlantický
euroatlantický
transatlantický
romantický
novoromantický
sémantický
synsémantický
autosémantický
konsonantický
identický
autentický
ortodontický
chaotický
robotický
anekdotický
afotický
gotický
ranogotický
skorogotický
neskorogotický
novogotický
argotický
psychotický
biotický
abiotický
antibiotický
symbiotický
makrobiotický
semiotický
patriotický
lokálpatriotický
narkotický
protinarkotický
polyglotický
zymotický
démotický
hypnotický
despotický
erotický
sklerotický
antisklerotický
artériosklerotický
xerotický
nekrotický
neurotický
mitotický
asymptotický
exotický
haptický
skeptický
euroskeptický
epileptický
peptický
septický
aseptický
antiseptický
eliptický
ekliptický
optický
panoptický
synoptický
apokalyptický
bombastický
stochastický
orgiastický
chiliastický
entuziastický
sarkastický
elastický
scholastický
plastický
onomastický
toponomastický
gymnastický
pleonastický
dynastický
spastický
drastický
perifrastický
holofrastický
fantastický
vedeckofantastický
gestický
mestický
anamnestický
anapestický
dadaistický
judaistický
archaistický
lamaistický
alibistický
lobistický
snobistický
kubistický
nacistický
neonacistický
publicistický
klasicistický
neoklasicistický
novoklasicistický
prakticistický
eklekticistický
sadistický
propagandistický
gardistický
avantgardistický
talmudistický
nudistický
džudistický
deistický
fideistický
ateistický
panteistický
monoteistický
polyteistický
mafistický
pacifistický
sofistický
surfistický
jogistický
logistický
drogistický
synergistický
masochistický
anarchistický
monarchistický
budhistický
hokejistický
esejistický
slovakistický
čechoslovakistický
balistický
verbalistický
feudalistický
idealistický
realistický
nadrealistický
kritickorealistický
fotorealistický
surrealistický
existencialistický
socialistický
predsocialistický
protisocialistický
postsocialistický
kolonialistický
neokolonialistický
imperialistický
protiimperialistický
materialistický
historickomaterialistický
dialektickomaterialistický
radikalistický
minimalistický
maximalistický
formalistický
analistický
kriminalistický
nacionalistický
ultranacionalistický
buržoáznonacionalistický
internacionalistický
racionalistický
iracionalistický
tradicionalistický
funkcionalistický
personalistický
paternalistický
žurnalistický
liberalistický
federalistický
moralistický
centralistický
pluralistický
ruralistický
naturalistický
konjunkturalistický
štrukturalistický
fatalistický
kapitalistický
predkapitalistický
súkromnokapitalistický
orientalistický
fundamentalistický
totalistický
dualistický
individualistický
spiritualistický
senzualistický
filatelistický
automobilistický
nihilistický
cyklistický
symbolistický
holistický
monopolistický
štátnomonopolistický
populistický
štylistický
sólistický
eufemistický
bohemistický
animistický
pesimistický
optimistický
prioptimistický
autonomistický
atomistický
reformistický
konformistický
alchymistický
extrémistický
alchýmistický
urbanistický
šamanistický
romanistický
germanistický
humanistický
hispanistický
satanistický
feministický
eufeministický
deterministický
alpinistický
šovinistický
darvinistický
hedonistický
agonistický
antagonistický
protagonistický
kreacionistický
izolacionistický
exhibicionistický
abstrakcionistický
perfekcionistický
protekcionistický
evolucionistický
unionistický
sionistický
impresionistický
expresionistický
revizionistický
iluzionistický
polonistický
monistický
achronistický
anachronistický
fejtonistický
modernistický
postmodernistický
komunistický
antikomunistický
protikomunistický
kryptokomunistický
postkomunistický
oportunistický
pravicovooportunistický
egoistický
kanoistický
trapistický
utopistický
hungaristický
eucharistický
piaristický
totalitaristický
militaristický
antimilitaristický
utilitaristický
voluntaristický
akvaristický
dekabristický
ekvilibristický
manieristický
karieristický
artileristický
causeristický
charakteristický
aforistický
behavioristický
hypokoristický
folkloristický
humoristický
teroristický
protiteroristický
motoristický
redemptoristický
beletristický
centristický
heuristický
juristický
labouristický
puristický
turistický
karikaturistický
kulturistický
avanturistický
agroturistický
mototuristický
futuristický
scenáristický
drogéristický
hlasistický
rasistický
rusistický
polopatistický
separatistický
komparatistický
voluntatistický
štatistický
defetistický
pietistický
poetistický
špiritistický
eklektistický
okultistický
dentistický
iredentistický
adventistický
baptistický
artistický
popartistický
autistický
absolutistický
parašutistický
hinduistický
heruistický
altruistický
davistický
slavistický
panslavistický
austroslavistický
atavistický
socioligvistický
lingvistický
bilingvistický
sociolingvistický
negativistický
relativistický
pozitivistický
novopozitivistický
aktivistický
objektivistický
subjektivistický
kolektivistický
deštruktivistický
jehovistický
marxistický
predmarxistický
frázistický
pučistický
fašistický
antifašistický
protifašistický
neofašistický
klérofašistický
fetišistický
revanšistický
agnostický
diagnostický
prognostický
kaustický
akustický
elektroakustický
cystický
mystický
nautický
kozmonautický
aeronautický
astronautický
farmaceutický
hermeneutický
terapeutický
speleoterapeutický
balneoterapeutický
psychoterapeutický
rádioterapeutický
chemoterapeutický
elektroterapeutický
dialytický
analytický
psychoanalytický
paralytický
katalytický
hydrolytický
elektrolytický
mýtický
nemýtický
pýtický
naštický
bohuslavický
moravický
kevický
levický
menševický
boľševický
motivický
dubovický
jovický
novický
žarnovický
černovický
nozdrovický
petrovický
katovický
brezovický
katowický
mexický
toxický
atoxický
antitoxický
cytotoxický
bazický
acidobazický
dozický
korzický
banauzický
fyzický
metafyzický
astrofyzický
bázický
dózický
múzický
račický
melčický
velčický
nemčický
kunčický
košický
tadťický
tadžický
lužický
dolnolužický
hornolužický
hlubocký
peridocký
bodocký
hrádocký
sádocký
lehocký
čiernobalocký
zámocký
novozámocký
jarocký
marocký
bodrocký
prorocký
otrocký
vysocký
potocký
bielopotocký
roztocký
vrútocký
dievocký
starodievocký
banjalucký
mamelucký
molucký
olomoucký
innsbrucký
kurucký
kysucký
hladký
prihladký
sladký
presladký
polosladký
bridký
prudký
ďaleký
preďaleký
prostoreký
praveký
odveký
stredoveký
dlhoveký
mnohoveký
dávnoveký
staroveký
stoveký
novoveký
stáveký
súveký
ľahký
ultraľahký
priľahký
prchký
krehký
vlhký
polovlhký
polovhký
veliký
mäkký
polomäkký
milenký
tenký
pritenký
malučenký
jedinký
samojedinký
malinký
pomalinký
malilinký
pomalilinký
slabulinký
drobulinký
hladulinký
mladulinký
sladulinký
riedulinký
bledulinký
chudulinký
drahulinký
ľahulinký
tichulinký
suchulinký
krehulinký
mäkulinký
malulinký
celulinký
bielulinký
milulinký
holulinký
teplulinký
svetlulinký
samulinký
drobnulinký
tenulinký
peknulinký
jemnulinký
skromnulinký
čiernulinký
chutnulinký
rovnulinký
tučnulinký
starulinký
dobrulinký
modrulinký
mokrulinký
zlatulinký
kratulinký
žltulinký
čistulinký
tlstulinký
sprostulinký
novulinký
čerstvulinký
nizulinký
uzulinký
blízulinký
slabunký
hebunký
drobunký
hladunký
mladunký
sladunký
riedunký
bledunký
chudunký
drahunký
ľahunký
tichunký
suchunký
krehunký
mäkunký
malunký
celunký
bielunký
milunký
holunký
teplunký
šťúplunký
svetlunký
útlunký
samunký
tenunký
červenunký
peknunký
plnunký
skromnunký
rovnunký
tučnunký
sypunký
starunký
modrunký
mokrunký
zlatunký
kratunký
žltunký
čistunký
tlstunký
sprostunký
novunký
čerstvunký
nizunký
uzunký
blízunký
oký
trojboký
hlboký
prehlboký
prihlboký
osemboký
štvorboký
šesťboký
hnedooký
veľkooký
šikmooký
jednooký
čiernooký
jasnooký
modrooký
bystrooký
belasooký
tmavooký
krivooký
sivooký
široký
priširoký
vysoký
prevysoký
privysoký
polovysoký
divoký
bezoký
krepký
lipký
trpký
sypký
starký
žarký
holokrký
bezkrký
neborký
horký
prehorký
prihorký
jaský
valaský
damaský
parnaský
karaský
honduraský
saský
alsaský
anglosaský
texaský
babský
labský
vrchlabský
polabský
rabský
arabský
saudskoarabský
addisabebský
chebský
záhrebský
karibský
snobský
nairobský
srbský
lužickosrbský
štrbský
porubský
hajdarábadský
bagdadský
asklepiadský
kanadský
granadský
grenadský
stalingradský
leningradský
volgogradský
hradský
podhradský
spišskopodhradský
belehradský
vyšehradský
carihradský
vinohradský
petrohradský
coloradský
popradský
novosadský
nevadský
hovadský
nededský
skinhedský
seredský
dunajskostredský
susedský
madridský
floridský
andský
ugandský
faklandský
burgenlandský
holandský
islandský
portlandský
novozélandský
normandský
grandský
doktorandský
rwandský
hindský
vagabundský
burgundský
dortmundský
burundský
chodský
náchodský
brodský
havlíčkobrodský
užhorodský
metodský
vojvodský
arcivojvodský
dobrovodský
závodský
lombardský
stevardský
brdský
oxfordský
lordský
kurdský
lurdský
saudský
judský
bermudský
strachopudský
ľudský
nadľudský
všeľudský
medziľudský
beskydský
hovädský
nebeský
odeský
cambridgeský
waleský
záleský
canneský
buenosaireský
nanteský
karloveský
staroveský
novoveský
spišskonovoveský
český
západočeský
stredočeský
východočeský
juhočeský
severočeský
jozefský
haifský
šerifský
delfský
filadelfský
golfský
haagský
chicagský
sangtiagský
santiagský
malagský
gangský
tongský
togský
habsburgský
greenwichský
lesothský
sanfranciský
kardiologiský
hlaliský
tbiliský
tviliský
tripoliský
diachroniský
tuniský
klariský
egocentriský
tiský
cytoplazmatiský
perfekcionistiský
nedbajský
bombajský
dubajský
spravodajský
pobehajský
šanghajský
thajský
šuhajský
lokajský
tokajský
malajský
jamajský
chumajský
danajský
sinajský
dunajský
podunajský
lapajský
rajský
krajský
celokrajský
samurajský
tárajský
paraguajský
uruguajský
havajský
naozajský
plebejský
montevidejský
spondejský
zlodejský
bielogvardejský
egejský
trochejský
džokejský
bazilejský
bartolomejský
krasnoarmejský
pyrenejský
guinejský
brunejský
pompejský
hebrejský
epikurejský
kórejský
juhokórejský
prometejský
farizejský
elyzejský
gambijský
zambijský
kolumbijský
gobijský
namíbijský
patricijský
valencijský
galícijský
maurícijský
sofijský
tokijský
balijský
malijský
oceánijský
tanzánijský
olympijský
paraolympijský
kalábrijský
alexandrijský
victorijský
caprijský
árijský
libérijský
nigérijský
pretórijský
lahtijský
bolívijský
malawijský
svazijský
malajzijský
ázijský
panázijský
stredoázijský
východoázijský
maloázijský
celoázijský
euroázijský
eurázijský
nikózijský
fidžijský
podunjský
kovbojský
hanojský
mínojský
svojský
managujský
nikaragujský
buržujský
líbyjský
mekkský
kanibalský
šibalský
vandalský
montrealský
galský
senegalský
portugalský
michalský
bajkalský
skalský
podskalský
valalský
guatemalský
goralský
horalský
italský
donovalský
zurvalský
vazalský
maršalský
petržalský
izraelský
rebelský
gbelský
anjelský
archanjelský
dukelský
dardanelský
pohorelský
nuselský
bruselský
venezuelský
kozelský
manželský
predmanželský
mladomanželský
mimomanželský
novomanželský
odrodilský
bibliofilský
slovakofilský
slavianofilský
slovanofilský
maďarofilský
rusofilský
chilský
tamilský
ľudomilský
staromilský
manilský
kurilský
cyrilský
antilský
čilský
marseillský
sevillský
diabolský
podolský
kreolský
angolský
mongolský
hlaholský
paholský
sokolský
školský
predškolský
stredoškolský
vysokoškolský
mimoškolský
poškolský
komsomolský
neapolský
konštatinopolský
tirolský
osolský
apoštolský
volský
istanbulský
kábulský
huculský
kamaldulský
karakulský
lukulský
orákulský
soulský
tulský
kapitulský
konzulský
vicekonzulský
daktylský
eidamský
amsterdamský
rotterdamský
bahamský
darussalamský
islamský
panamský
surinamský
vietnamský
betlehemský
znojemský
jeruzalemský
matuzalemský
zemský
nadzemský
stredozemský
suchozemský
mimozemský
dolnozemský
pozemský
nadpozemský
vnútrozemský
cudzozemský
tuzemský
chrudimský
limský
moslimský
postupimský
kurimský
osvienčimský
hirošimský
stockholmský
štokholmský
domský
ostrihomský
lomský
paromský
hromský
tomský
bytomský
permský
barnumský
krymský
banský
labanský
cinobanský
lovinobanský
lipicanský
poddanský
gdanský
kodanský
štefanský
svätoštefanský
laganský
afganský
michiganský
galganský
šahanský
ghanský
mohanský
pohanský
trhanský
modrianský
krajanský
vajanský
pchjongjanský
pijanský
vojanský
skopjanský
rujanský
šujanský
dekanský
prodekanský
skokanský
trojskokanský
lanský
chalanský
blanský
casablanský
montblanský
predlanský
nebelanský
rebelanský
oplanský
srílanský
manský
atamanský
gentlemanský
brahmanský
markomanský
narkomanský
megalomanský
barmanský
supermanský
furmanský
ombudsmanský
osmanský
hajtmanský
poznanský
panský
champanský
šampanský
zakopanský
veľkopanský
županský
jadranský
modranský
franský
tiranský
oranský
pomoranský
dvoranský
tyrranský
fatranský
matranský
vysokotratranský
tatranský
podtatranský
vysokotatranský
nízkotatranský
malostranský
tyranský
ožranský
fudžisanský
katanský
satanský
titanský
pakistanský
konstanský
donchuanský
havanský
radvanský
praslovanský
západoslovanský
východoslovanský
juhoslovanský
českoslovanský
celoslovanský
cirkevnoslovanský
južnoslovanský
staroslovanský
tchajwanský
guyanský
riazanský
sliezanský
addisabebčanský
göteborgčanský
dolnosúčanský
hornosúčanský
drážďanský
ľubľanský
komárňanský
mariánskolázňanský
olšanský
ťanšanský
marťanský
sparťanský
kresťanský
predkresťanský
včasnokresťanský
piešťanský
azerbajdžanský
južanský
mocenský
veľmocenský
poradenský
viedenský
obrodenský
liahenský
jenský
vojenský
predvojenský
polovojenský
osvojenský
kenský
lenský
dielenský
jelenský
zvolenský
jedálenský
členský
kamenský
jemenský
simenský
džentlmenský
humenský
anenský
panenský
staropanenský
brnenský
phnompenský
skupenský
kúpenský
žíharenský
garbiarenský
chladiarenský
lodiarenský
droždiarenský
oceliarenský
soliarenský
plniarenský
pletiarenský
čistiarenský
kaviarenský
mraziarenský
sadziarenský
železiarenský
tlačiarenský
sušiarenský
mliekarenský
čitarenský
zlievarenský
papierenský
zverenský
škrobárenský
slobodárenský
vodárenský
strojárenský
nástrojárenský
čakárenský
mliekárenský
lekárenský
pekárenský
teplárenský
kotlárenský
gumárenský
zmenárenský
vinárenský
plynárenský
cukrárenský
elektrárenský
syrárenský
kasárenský
koksárenský
čitárenský
cementárenský
učtárenský
plavárenský
opravárenský
zlievárenský
zleivárenský
továrenský
konvervárenský
konzervárenský
jasenský
jesenský
bosenský
essenský
hessenský
meissenský
osvietenský
tehotenský
briestenský
vrchnostenský
živnostenský
trstenský
slovenský
antislovenský
protislovenský
západoslovenský
stredoslovenský
východoslovenský
juhoslovenský
československý
celoslovenský
staroslovenský
severoslovenský
proslovenský
rovenský
pokrvenský
plzenský
príbuzenský
väzenský
človečenský
dojčenský
spoločenský
protispoločenský
celospoločenský
chlapčenský
chlepčenský
lučenský
poručenský
dievčenský
ženský
náboženský
protináboženský
kainský
babinský
dedinský
novodedinský
rodinský
vojvodinský
hrdinský
budinský
dudinský
rudinský
gazdinský
kartáginský
krajinský
ukrajinský
pekinský
lalinský
stalinský
dublinský
lublinský
hlinský
pilinský
žilinský
klinský
tallinský
apollinský
dolinský
smolinský
apolinský
minský
pieninský
leninský
protileninský
sninský
pevninský
krupinský
starinský
materinský
javorinský
podjavorinský
lotrinský
helsinský
latinský
slatinský
detinský
martinský
hostinský
pohostinský
hercegovinský
slovinský
karvinský
svinský
cudzinský
pezinský
brezinský
dobšinský
ružinský
bahrajnský
lichtejštajnský
lichtenštajnský
bonnský
gabonský
lisabonský
mladonský
primadonský
sierraleonský
napoleonský
gorgonský
sionský
kujonský
konský
diakonský
mekonský
gaskonský
jablonský
barcelonský
bolonský
babylonský
libanonský
trianonský
japonský
laponský
hebronský
hronský
horehronský
pohronský
gaboronský
šporonský
balatonský
washingtonský
wellingtonský
bostonský
houstonský
lyonský
amazonský
arizonský
lošonský
bernský
gubernský
fafrnský
kalifornský
melbournský
faunský
hunský
rumunský
lounský
berounský
tounský
kamerunský
torunský
freetownský
georgetownský
gdynský
kuchynský
mlynský
laoský
lagoský
ploský
montecarloský
osloský
hrmoský
davoský
priapský
chlapský
lipský
českolipský
alpský
zaalpský
trampský
olympský
rodopský
skopský
kyklopský
popský
antverpský
biskupský
arcibiskupský
kralupský
zanzibarský
barbarský
krasnodarský
slaboprúdarský
silnoprúdarský
farský
niagarský
bulharský
dráharský
bojarský
krasnojarský
dakarský
zemiakarský
bábkarský
lahôdkarský
mliekarský
bájkarský
škôlkarský
ankarský
voľnomyšlienkarský
pasienkarský
sánkarský
madagaskarský
pamiatkarský
omietkarský
rozprávkarský
stávkarský
stývkarský
prevádzkarský
lúkarský
áčkarský
diaľkarský
výškarský
prekážkarský
mjanmarský
kežmarský
hararský
kararský
ferrarský
katarský
ulánbátarský
avarský
zavarský
liehovarský
karlovarský
pivovarský
bolívarský
frézarský
maďarský
protimaďarský
faerský
špicberský
iberský
tiberský
norimberský
ružomberský
štréberský
oderský
negerský
nigerský
jágerský
buenosaierský
majerský
frajerský
štajerský
sprejerský
junkerský
brokerský
spíkerský
švindlerský
hochštaplerský
dílerský
spamerský
gemerský
partnerský
gaunerský
trénerský
perský
dneperský
šumperský
cyperský
materský
peterský
svätopeterský
worcesterský
manchesterský
sesterský
gangsterský
magisterský
filisterský
ministerský
medziministerský
rotmajsterský
strážmajsterský
šusterský
presbyterský
severský
hannoverský
vancouverský
zverský
boxerský
jezerský
dispečerský
fušerský
tínedžerský
zairský
madeirský
yorkshirský
káhirský
emirský
borský
novoborský
táborský
záborský
toreadorský
matadorský
conquistadorský
sansalvadorský
ekvádorský
salvádorský
angorský
magnitogorský
horský
predhorský
podhorský
polhorský
babohorský
vysokohorský
čiernohorský
krásnohorský
kutnohorský
krušnohorský
podkrušnohorský
pohorský
zohorský
uhorský
hornouhorský
záhorský
seniorský
juniorský
majorský
malorský
morský
nadmorský
podmorský
stredomorský
tichomorský
čiernomorský
hámorský
zámorský
prímorský
vajnorský
bosporský
profesorský
agresorský
apretorský
rechtorský
editorský
redaktorský
šéfredaktorský
lektorský
inšpektorský
rektorský
direktorský
korektorský
protektorský
doktorský
inštruktorský
kantorský
mentorský
stentorský
gestorský
kvestorský
investorský
spoluinvestorský
autorský
spoluautorský
likvidátorský
árendátorský
propagátorský
navigátorský
gladiátorský
plagiátorský
falzifikátorský
kompilátorský
programátorský
animátorský
primátorský
reformátorský
informátorský
senátorský
gubernátorský
uzurpátorský
moderátorský
imperátorský
operátorský
inšpirátorský
administrátorský
ilustrátorský
demonštrátorský
reštaurátorský
kurátorský
prokurátorský
apretátorský
recitátorský
agitátorský
imitátorský
diktátorský
experimentátorský
komentátorský
novátorský
konzervátorský
normalizátorský
racionalizátorský
moralizátorský
organizátorský
mechanizátorský
kolonizátorský
popularizátorský
improvizátorský
audítorský
korepetítorský
inkvizítorský
distribútorský
exekútorský
tútorský
kláštorský
bavorský
javorský
dvorský
novodvorský
potvorský
nevyorský
newyorský
azorský
cenzorský
sponzorský
revízorský
pečorský
navarrský
canberrský
andorrský
prímestrský
maurský
magdeburský
hamburský
luxemburský
limburský
bujumburský
nymburský
orenburský
peterburský
štrasburský
habsburský
johannesburský
augsburský
pittsburský
salzburský
jurský
singapurský
kualalumpurský
satyrský
almaatský
rabatský
kiribatský
kalkatský
maskatský
vihorlatský
sarmatský
karpatský
zakarpatský
podkarpatský
malokarpatský
araratský
bratský
českobratský
halštatský
kamčatský
kniežatský
ingolstadtský
tibetský
detský
kadetský
polodetský
sudetský
kmetský
školometský
nazaretský
svetský
veľkosvetský
starosvetský
novosvetský
vierozvetský
maastrichtský
haitský
baskitský
izraelitský
splitský
adamitský
semitský
antisemitský
dolomitský
detroitský
britský
sanskritský
táboritský
husitský
chetitský
quitský
jezuitský
svitský
policajtský
kuvajtský
adjunktský
baltský
pobaltský
maltský
keltský
pedantský
intendantský
sekundantský
rekreantský
gigantský
bakchantský
denunciantský
komediantský
repatriantský
furiantský
trafikantský
suplikantský
fabrikantský
praktikantský
muzikantský
galantský
rebelantský
jubilantský
mudrlantský
atlantský
špekulantský
simulantský
škrupulantský
gratulantský
kapitulantský
exulantský
nantský
okupantský
esperantský
emigrantský
ašpirantský
laborantský
kolaborantský
ignorantský
maturantský
cirkusantský
diletantský
projektantský
konzultantský
frekventantský
protestantský
debutantský
evakuantský
fluktuantský
diverzantský
byzantský
seržantský
docentský
adolescentský
producentský
konfidentský
tridentský
disidentský
prezidentský
viceprezidentský
superintendentský
korešpondentský
študentský
agentský
regentský
dirigentský
inšpicientský
klientský
abiturientský
taškentský
sakramentský
konzumentský
abstinentský
abonentský
oponentský
referentský
florentský
asistentský
delikventský
absolventský
recenzentský
korintský
piemontský
pontský
torontský
sobotský
rimavskosobotský
golgotský
bogotský
donkichotský
lehotský
idiotský
pilotský
hugenotský
sopotský
sirotský
hotentotský
egyptský
staroegyptský
stuttgartský
panghartský
pankhartský
spartský
portský
frankfurtský
erfurtský
belfastský
mestský
predmestský
medzimestský
veľkomestský
malomestský
celomestský
staromestský
novomestský
prímestský
vierozvestský
prepostský
terstský
skautský
džibutský
farmaceutský
irkutský
ploještský
bukureštský
prepoštský
bakuský
ouagadougouský
ruský
maseruský
šteruský
všeruský
bieloruský
staroruský
pruský
etruský
nauruský
osuský
mandžuský
tibavský
zábavský
moldavský
trebichavský
pľuhavský
myjavský
vroclavský
svätováclavský
jihlavský
ilavský
slavský
boleslavský
mladoboleslavský
bratislavský
mimobratislavský
vratislavský
rimavský
šumavský
pošumavský
richnavský
kluknavský
trnavský
opavský
stupavský
dúbravský
kravský
oravský
moravský
juhomoravský
českomoravský
veľkomoravský
zlatomoravský
ostravský
lietavský
stretavský
litavský
svitavský
žitavský
poltavský
vltavský
hačavský
kaľavský
rožňavský
jelšavský
olšavský
varšavský
sarajevský
kragujevský
kyjevský
levský
ženevský
brežnevský
medzevský
maldivský
telavivský
abovský
cabovský
hrabovský
webovský
vrbovský
dubovský
hrubovský
švábovský
jóbovský
družbovský
bijacovský
vacovský
radcovský
zradcovský
velezradcovský
dôchodcovský
dohodcovský
rozhodcovský
škodcovský
vodcovský
sprievodcovský
vojvodcovský
zvodcovský
hudcovský
sudcovský
vládcovský
duchcovský
hencovský
procovský
zástupcovský
hovorcovský
samoplatcovský
otcovský
starootcovský
porotcovský
výpravcovský
ševcovský
správcovský
nálezcovský
vynálezcovský
dedovský
archimedovský
bidovský
euklidovský
židovský
baldovský
leopoldovský
metodovský
šamudovský
vdovský
gazdovský
arpádovský
laplaceovský
yankeeovský
laplaleovský
prometeovský
danteovský
jozefovský
sizyfovský
šéfovský
hanigovský
habsburgovský
glasgovský
blahovský
soblahovský
drahovský
malachovský
gerlachovský
vlachovský
tachovský
jerichovský
mochovský
čenstochovský
eunuchovský
suchovský
mníchovský
predmníchovský
pomníchovský
púchovský
brehovský
bohovský
hlohovský
šarhovský
hrhovský
sluhovský
nikajovský
krajovský
tajovský
bardejovský
matejovský
tolstojovský
kyjovský
diakovský
nijakovský
makovský
rakovský
krakovský
fiľakovský
beckovský
dedkovský
budkovský
tekovský
mikovský
nováčikovský
vojkovský
valkovský
šalkovský
vlkovský
jankovský
frankovský
stankovský
benkovský
hlinkovský
obdokovský
smokovský
nálepkovský
šipkovský
stropkovský
charkovský
markovský
gorkovský
ďurkovský
kocúrkovský
lieskovský
liskovský
moskovský
podmoskovský
pskovský
ratkovský
vítkovský
bukovský
lukovský
sukovský
slavkovský
bernolákovský
gabčíkovský
jánošíkovský
bačkovský
kolačkovský
mamičkovský
miškovský
vyškovský
michalovský
chvalovský
handlovský
ábelovský
mefistofelovský
bielovský
lelovský
aristotelovský
achilovský
jaklovský
achillovský
českokrumlovský
sokolovský
karlovský
orlovský
jaslovský
mikulovský
herkulovský
pavlovský
súlovský
adamovský
šelmovský
domovský
bezdomovský
oblomovský
paromovský
hurbanovský
ťahanovský
janovský
vlkanovský
domanovský
hermanovský
vranovský
letanovský
ivanovský
diogenovský
drienovský
klenovský
rychnovský
inovský
kainovský
sabinovský
potemkinovský
kalinovský
malinovský
leninovský
protileninovský
martinovský
darvinovský
ružinovský
jablonovský
šimonovský
hronovský
byronovský
tarnovský
černovský
trnovský
turnovský
trutnovský
faunovský
klaunovský
kunovský
brunovský
čunovský
synovský
praznovský
bláznovský
bánovský
gánovský
litvínovský
oidipovský
lipovský
popovský
chropovský
ezopovský
chabarovský
zacharovský
jarovský
žakarovský
ikarovský
zamarovský
bolívarovský
počarovský
obrovský
superobrovský
ludrovský
žemberovský
cerberovský
cerovský
biedermeierovský
wolkerovský
hitlerovský
protihitlerovský
ahasverovský
švagrovský
uhrovský
voltairovský
wolkrovský
borovský
zborovský
horovský
norovský
petrovský
dnepropetrovský
lotrovský
kmotrovský
silvestrovský
majstrovský
cechmajstrovský
veľmajstrovský
ostrovský
žitnoostrovský
šustrovský
frátrovský
jurovský
epikurovský
kolárovský
homérovský
štúrovský
jasovský
pasovský
herkulesovský
tisovský
kosovský
psovský
marsovský
guinnessovský
mengusovský
jánusovský
katovský
klatovský
opatovský
sokratovský
litovský
giraltovský
gočaltovský
kantovský
santovský
donkichotovský
liptovský
vikartovský
čertovský
námestovský
mefistovský
starostovský
chomutovský
zámutovský
šutovský
bátovský
šútovský
gargantuovský
hviezdoslavovský
kvetoslavovský
stavovský
ľvovský
toryovský
želiezovský
brezovský
podbrezovský
turzovský
uzovský
krézovský
dionýzovský
bačovský
sečovský
rodičovský
starorodičovský
fričovský
hričovský
sládkovičovský
očovský
špicľovský
kráľovský
súľovský
beňovský
bešeňovský
miňovský
kišiňovský
zbyňovský
bíňovský
učňovský
rišňovský
višňovský
matiašovský
kašovský
lopašovský
šašovský
benešovský
rešovský
prešovský
trebišovský
lišovský
šišovský
mojžišovský
mikšovský
nemšovský
radošovský
mošovský
slavošovský
maršovský
hadušovský
hanušovský
hrušovský
augiášovský
goliášovský
baťovský
maťovský
kmeťovský
peťovský
hosťovský
môťovský
gadžovský
dóžovský
vezuvský
ottawský
glasgowský
chorzowský
chamonixský
kimberleyský
sydneyský
toryský
gazský
kaukazský
lapazský
kňazský
víťazský
bydgoszczský
suezský
kirgizský
belizský
malajzský
perzský
vaduzský
tunguzský
abruzzský
artézský
rubačský
drevorubačský
obkladačský
prekladačský
vykladačský
hľadačský
vyzvedačský
okrádačský
vykrádačský
rozkrádačský
strihačský
vrhačský
rúhačský
bohorúhačský
utŕhačský
nactiutŕhačský
zabíjačský
rozbíjačský
lamačský
vlamačský
tlmačský
apačský
potápačský
bračský
zberačský
vydieračský
vzpieračský
natieračský
meračský
zememeračský
zemeračský
časomeračský
pátračský
táračský
ohováračský
pretváračský
zváračský
predavačský
udavačský
ulievačský
zlievačský
posmievačský
pochlebovačský
pozlacovačský
valcovačský
prisluhovačský
lakovačský
lisovačský
upratovačský
upravovačský
podlizovačský
zabávačský
vyznávačský
vyprávačský
rozprávačský
podkúvačský
podrývačský
pokrývačský
sadzačský
prevádzačský
zvádzačský
pätolizačský
podpaľačský
povaľačský
zaháľačský
donášačský
tribečský
tríbečský
dedičský
sliedičský
vodičský
dláždičský
dojičský
haličský
kaličský
paličský
holičský
voličský
prvovoličský
kresličský
kŕmičský
lupičský
buričský
kuričský
hasičský
nosičský
brusičský
leštičský
travičský
tavičský
razičský
macočský
levočský
pochábeľský
archangeľský
korheľský
vyvrheľský
kremeľský
ipeľský
vystavovaateľský
dorábateľský
badateľský
usporiadateľský
nakladateľský
zakladateľský
prekladateľský
skladateľský
vkladateľský
bádateľský
vedeckobádateľský
nadobúdateľský
priateľský
čiateľský
čakateľský
podnikateľský
súkromnopodnikateľský
agropodnikateľský
tiežpodnikateľský
zasielateľský
skúmateľský
konateľský
odberateľský
veľkoodberateľský
maloodberateľský
zberateľský
pretvárateľský
pisateľský
hlásateľský
čitateľský
vydavateľský
prispievateľský
zásobovateľský
samozásobovateľský
spracovateľský
zjednocovateľský
nasledovateľský
budovateľský
chovateľský
drobnochovateľský
navrhovateľský
spojovateľský
sprostredkovateľský
pozorovateľský
opatrovateľský
ošetrovateľský
vyšetrovateľský
zapisovateľský
dopisovateľský
spisovateľský
cestovateľský
pestovateľský
zvestovateľský
upravovateľský
zostavovateľský
vystavovateľský
obnovovateľský
zhotovovateľský
zotročovateľský
osočovateľský
poučovateľský
doručovateľský
zriaďovateľský
zveľaďovateľský
stvárňovateľský
zbožňovateľský
falšovateľský
zlepšovateľský
poisťovateľský
vykorisťovateľský
obyvateľský
dobyvateľský
zadávateľský
dodávateľský
subdodávateľský
objednávateľský
vykonávateľský
zamestnávateľský
obstarávateľský
vychovávateľský
požívateľský
užívateľský
používateľský
pozývateľský
vyzývateľský
kazateľský
utláčateľský
prednášateľský
spotrebiteľský
veľkospotrebiteľský
malospotrebiteľský
samozásobiteľský
riaditeľský
osloboditeľský
vysloboditeľský
buditeľský
majiteľský
spolumajiteľský
veliteľský
školiteľský
voliteľský
mysliteľský
podmaniteľský
splnomocniteľský
činiteľský
trpiteľský
vykupiteľský
zastupiteľský
veriteľský
sporiteľský
stvoriteľský
spasiteľský
samoplatiteľský
uchvatiteľský
šľachtiteľský
zjednotiteľský
krotiteľský
hostiteľský
lúštiteľský
objaviteľský
staviteľský
živiteľský
liečiteľský
ničiteľský
cvičiteľský
učiteľský
ručiteľský
poručiteľský
riešiteľský
pokušiteľský
dražiteľský
vydražiteľský
súťažiteľský
množiteľský
držiteľský
miestodržiteľský
kráľovohoľský
sokoľský
poľský
černobyľský
sušiareňský
ašský
limbašský
aljašský
lašský
valašský
vlašský
našský
repašský
krompašský
kazašský
vígľašský
remešský
bírešský
vojtešský
svätovojtešský
kortešský
mogadišský
budišský
spišský
tovarišský
šarišský
veľkošarišský
zurišský
dervišský
kočišský
mojžišský
welšský
lamanšský
slabošský
macošský
hladošský
gajdošský
bujdošský
belošský
žgrlošský
kamošský
krkonošský
černošský
držgrošský
skuhrošský
cirošský
buntošský
divošský
leňošský
vydridušský
hodrušský
lotyšský
irtyšský
pražský
považský
stredopovažský
kambodžský
lodžský
perudžský
voronežský
pápežský
zábrežský
rižský
volžský
temžský
konžský
tonžský
božský
neznabožský
neznajbožský
veľmožský
krivojrožský
záporožský
krivorožský
kalužský
klužský
mužský
súdružský
vratký
britký
krotký
vrtký
celomestký
džudistký
plytký
ruký
dlhoruký
jednoruký
bezruký
rovnozvuký
striebrozvuký
prievidzký
zbudzký
efezký
rezký
slizký
klzký
mrzký
väzký
ideografičký
maličký
maličičký
každučičký
nahučičký
malučičký
celučičký
bielučičký
holučičký
samučičký
staručičký
dobručičký
novučičký
slabučký
hebučký
drobučký
hladučký
mladučký
sladučký
riedučký
bledučký
hnedučký
chudučký
každučký
nahučký
drahučký
ľahučký
plachučký
tichučký
vetchučký
suchučký
krehučký
úbohučký
tuhučký
mäkučký
malučký
podlučký
celučký
bielučký
okrúhlučký
milučký
holučký
teplučký
šťúplučký
svetlučký
útlučký
samučký
drobnučký
poriadnučký
rodnučký
tenučký
pretenučký
červenučký
spokojnučký
peknučký
plnučký
jemnučký
skromnučký
nevinnučký
čiernučký
chutnučký
rovnučký
tučnučký
smiešnučký
sypučký
hlúpučký
staručký
dobručký
modručký
mokručký
ostručký
zlatučký
chlpatučký
kratučký
guľatučký
žltučký
istučký
čistučký
tlstučký
prostučký
sprostučký
šedivučký
novučký
čerstvučký
nizučký
uzučký
blízučký
dobyvateľký
veľký
preveľký
priveľký
koľký
niekoľký
bohviekoľký
roľký
toľký
drahuľký
drobnuľký
slabušký
drobušký
hladušký
mladušký
sladušký
bledušký
drahušký
mäkušký
malušký
teplušký
štúplušký
šťúplušký
útlušký
skromušký
drobnušký
tenušký
červenušký
peknušký
jemnušký
skromnušký
čiernušký
rovnušký
starušký
dobrušký
zlatušký
kratušký
žltušký
čerstvušký
ťažký
preťažký
priťažký
poloťažký
svižký
nebožký
dbalý
nedbalý
trúfalý
zúfalý
nekalý
malý
pramalý
primalý
pomalý
načervenalý
dokonalý
skonalý
neskonalý
znalý
svetaznalý
ospalý
poloospalý
zastaralý
schátralý
zhýralý
zaostalý
pozostalý
zachovalý
trvalý
vytrvalý
bývalý
okázalý
oblý
padlý
prepadlý
usadlý
jedlý
pobledlý
mdlý
podlý
krátkohrdlý
zbabelý
celý
bdelý
osamelý
uvedomelý
smelý
prismelý
umelý
ošumelý
skamenelý
ojedinelý
osinelý
prebujnelý
domnelý
znelý
dospelý
pridospelý
vyspelý
osirelý
zomrelý
vrelý
zrelý
veselý
preveselý
našedivelý
precitlivelý
skvelý
utkvelý
odľahlý
priľahlý
protiľahlý
rozľahlý
nahluchlý
prihluchlý
zbehlý
zvrhlý
širokouhlý
tupouhlý
ostrouhlý
kosouhlý
pravouhlý
spôsobilý
náhodilý
odrodilý
zatvrdilý
zhovädilý
zblúdilý
milý
premilý
roztomilý
bohumilý
rozmilý
spanilý
hnilý
previnilý
opilý
zdvorilý
zbesilý
ušľachtilý
zženštilý
zmäkčilý
zvlčilý
pokročilý
zmužilý
otužilý
zaslúžilý
vleklý
vzniklý
zbrklý
nahorklý
lesklý
striebrolesklý
striebristolesklý
kovovolesklý
vypuklý
dutovypuklý
obvyklý
zvyklý
ledabolý
holý
teplý
nevrlý
skleslý
zvislý
závislý
súvislý
kyslý
nakyslý
sladkokyslý
svetlý
ramorastlý
samorastlý
spustlý
minulý
predminulý
dávnominulý
pominulý
strnulý
zosnulý
plynulý
uplynulý
čulý
starobylý
zlý
oplzlý
zašlý
vzišlý
došlý
predošlý
ušlý
vyšlý
samý
kradmý
pokradmý
nemý
hlucnemý
hluchonemý
potajmý
zrejmý
samozrejmý
šikmý
kolmý
vedomý
sebavedomý
cieľavedomý
podvedomý
vševedomý
povedomý
bezvedomý
vidomý
nevidomý
dvojdomý
jednodomý
lakomý
chromý
strmý
kosmý
skusmý
letmý

ogabaný
zhabaný
oškriabaný
poškriabaný
zahrabaný
ohrabaný
škrabaný
naškrabaný
oškrabaný
poškrabaný
zanedbaný
pojebaný
vyjebaný
prešibaný
šklbaný
ošklbaný
ukolembaný
podobaný
zazobaný
poďobaný
načarbaný
obrábaný
neobrábaný
prerábaný
vyrábaný
podrúbaný
dorúbaný
vyrúbaný
zrúbaný
hýbaný
poprehýbaný
sprehýbaný
ohýbaný
zohýbaný
pozohýbaný
zahĺbaný
poprevracaný
ukecaný
nacicaný
vycucaný
podplácaný
preplácaný
priplácaný
splácaný
nesplácaný
vyplácaný
strmácaný
utrmácaný
rozburácaný
skrvácaný
vykrvácaný
nakrúcaný
zakrúcaný
poprekrúcaný
zrúcaný
polozrúcaný
daný
badaný
nebadaný
zbadaný
nezbadaný
prehliadaný
poriadaný
usporiadaný
vysporiadaný
vyporiadaný
žiadaný
zažiadaný
požiadaný
vyžiadaný
nakladaný
vynakladaný
zakladaný
novozakladaný
predkladaný
odkladaný
podkladaný
nepodkladaný
prekladaný
prikladaný
dokladaný
pokladaný
predpokladaný
skladaný
naskladaný
poskladaný
ukladaný
naukladaný
vkladaný
vykladaný
povykladaný
nadaný
napadaný
odpadaný
opadaný
popadaný
vypadaný
zadaný
hľadaný
prehľadaný
vyhľadaný
nevyhľadaný
oddaný
poddaný
vystriedaný
prejedaný
predaný
zapredaný
odpredaný
dopredaný
vypredaný
rozpredaný
povedaný
zapovedaný
predpovedaný
odpovedaný
zodpovedaný
nedopovedaný
spovedaný
vyspovedaný
vypovedaný
nevypovedaný
pridaný
rozgajdaný
rozlajdaný
dodaný
nahlodaný
podaný
udaný
zakydaný
vydaný
zdaný
rozdaný
odovzdaný
nabádaný
prebádaný
neprebádaný
ovládaný
zvládaný
napádaný
zakrádaný
okrádaný
vykrádaný
rozkrádaný
vídaný
predvídaný
zabúdaný
nadobúdaný
rozheganý
nacenganý
docenganý
moganý
rozvirganý
dodrúzganý
zabrýzganý
prisahaný
zaprisahaný
šľahaný
nešľahaný
ošľahaný
neušľahaný
pošahaný
ťahaný
naťahaný
sťahaný
uťahaný
vyťahaný
rozťahaný
nechaný
zanechaný
ponechaný
vynechaný
napichaný
prepichaný
napuchaný
páchaný
napáchaný
spáchaný
nespáchaný
nastráchaný
prestráchaný
ustráchaný
okrôchaný
zbúchaný
rozdúchaný
napúchaný
porúchaný
obšúchaný
ošúchaný
vyšúchaný
nadýchaný
zadýchaný
udýchaný
vydýchaný
neslýchaný
zabehaný
vybehaný
rozbehaný
nabiehaný
nenabiehaný
rozbiehaný
obliehaný
podliehaný
strihaný
nastrihaný
ostrihaný
zostrihaný
nezostrihaný
karhaný
pokarhaný
premrhaný
trhaný
obtrhaný
spretrhaný
otrhaný
potrhaný
strhaný
roztrhaný
vrhaný
vyluhaný
namáhaný
premáhaný
napomáhaný
vymáhaný
zmáhaný
vystríhaný
stíhaný
dvíhaný
zdvíhaný
žíhaný
strúhaný
ostrúhaný
blahoprianý
napájaný
zapájaný
pripájaný
spájaný
pospájaný
krájaný
nakrájaný
pokrájaný
rozkrájaný
zabíjaný
pozabíjaný
podbíjaný
prebíjaný
obíjaný
ubíjaný
vybíjaný
ozbíjaný
navíjaný
ovíjaný
vyvíjaný
rozvíjaný
bakaný
zakakaný
pokakaný
uplakaný
vyplakaný
pritakaný
čakaný
naľakaný
poľakaný
uľakaný
vyľakaný
rozľakaný
spackaný
huckaný
pohladkaný
vyobliekaný
odriekaný
striekaný
nastriekaný
ostriekaný
dostriekaný
nepostriekaný
rozstriekaný
opekaný
spekaný
sekaný
osekaný
dosekaný
posekaný
neposekaný
rozsekaný
tekaný
pretekaný
stekaný
preštekaný
rozštekaný
ufikaný
podnikaný
vyspinkaný
ucapkaný
napapkaný
rozstrapkaný
stľapkaný
roztľapkaný
učľapkaný
uťapkaný
šepkaný
vycipkaný
začiarkaný
nazberkaný
frkaný
usmrkaný
strkaný
dopraskaný
popraskaný
rozpraskaný
prskaný
rozprskaný
zapískaný
odpískaný
neodpískaný
upískaný
vypískaný
rozpískaný
získaný
novozískaný
nablýskaný
vyblýskaný
tkaný
pretkaný
obotkaný
votkaný
utkaný
vtkaný
odkukaný
pukaný
napukaný
popukaný
rozpukaný
ufňukaný
mykaný
prehajdákaný
skákaný
preskákaný
lákaný
nalákaný
prilákaný
plákaný
vylákaný
zlákaný
prefíkaný
fúkaný
nafúkaný
vyfúkaný
rozfúkaný
núkaný
ponúkaný
súkaný
zosúkaný
usúkaný
žmýkaný
vyžmýkaný
vytýkaný
plačkaný
rozmačkaný
vyčačkaný
poroztĺkaný
vyvaľkaný
fŕkaný
ufŕkaný
zameškaný
premeškaný
omeškaný
zmeškaný
obťažkaný
osedlaný
odhodlaný
vzdelaný
vysokovzdelaný
polovzdelaný
zdielaný
zasielaný
odosielaný
posielaný
rozosielaný
vysielaný
odvysielaný
želaný
ofrflaný
ufrflaný
klaný
trojklaný
dvojklaný
rozoklaný
odolaný
zdolaný
volaný
zavolaný
predvolaný
odvolaný
prevolaný
privolaný
povolaný
vyvolaný
zvolaný
planý
zaprplaný
slaný
zaslaný
odoslaný
poslaný
rozposlaný
zoslaný
rozoslaný
vyslaný
vyšmatlaný
vystlaný
tutlaný
ututlaný
nevycválaný
zatúlaný
klamaný
oklamaný
sklamaný
zadriemaný
rozdriemaný
zadumaný
mnohovýzmaný
lámaný
dolámaný
polámaný
zlámaný
nerozlámaný
dochrámaný
najímaný
prenajímaný
prijímaný
ponímaný
snímaný
zosnímaný
vnímaný
skúmaný
preskúmaný
nadýmaný
objednaný
prejednaný
dojednaný
vyjednaný
zaznamenaný
poznamenaný
nepoznamenaný
vyznamenaný
nevyznamenaný
začervenaný
hnaný
zahnaný
prehnaný
zažehnaný
požehnaný
obohnaný
pohnaný
zohnaný
vyhnaný
konaný
prekonaný
dokonaný
pokonaný
ukonaný
vykonaný
vtesnaný
zamestnaný
polozamestnaný
sputnaný
rovnaný
narovnaný
zarovnaný
prirovnaný
porovnaný
urovnaný
neurovnaný
vyrovnaný
zrovnaný
rozmaznaný
neznaný
priznaný
doznaný
poznaný
predpoznaný
rozpoznaný
rozoznaný
uznaný
preklínaný
napomínaný
pripomínaný
spomínaný
zapínaný
prepínaný
spínaný
vypínaný
zašliapaný
pošliapaný
zošliapaný
ušliapaný
vyšliapaný
nevyšliapaný
dodriapaný
podriapaný
zakapaný
lapaný
papaný
napapaný
zliepaný
pozliepaný
štiepaný
naklepaný
poklepaný
sklepaný
rozklepaný
otrepaný
roztrepaný
tepaný
kopaný
zakopaný
podkopaný
dokopaný
vykopaný
naslopaný
oslopaný
ošarpaný
čerpaný
načerpaný
odčerpaný
neodčerpaný
nečerpaný
prečerpaný
vyčerpaný
rozospaný
vyspaný
sypaný
zasypaný
obsypaný
dosypaný
posypaný
zosypaný
vysypaný
rozsypaný
scápaný
chápaný
vyklápaný
krápaný
skrápaný
stápaný
vytápaný
húpaný
okúpaný
lúpaný
olúpaný
šúpaný
rýpaný
zarýpaný
rozrýpaný
raný
načiaraný
začiaraný
zastaraný
obstaraný
zaobstaraný
postaraný
ustaraný
braný
zababraný
dobabraný
ubabraný
zbabraný
rozbabraný
nabraný
zabraný
prebraný
pribraný
štibraný
odobraný
zobraný
rozobraný
učubraný
ušubraný
vybraný
obdraný
zacundraný
ucundraný
uhundraný
zašlundraný
odraný
zodraný
nadudraný
naberaný
zaberaný
preberaný
oberaný
zaoberaný
odoberaný
podoberaný
poberaný
rozoberaný
uberaný
vyberaný
povyberaný
nazberaný
pozberaný
zbieraný
nazbieraný
pozbieraný
zozbieraný
vyzbieraný
vydieraný
zdieraný
prepieraný
odopieraný
podopieraný
popieraný
upieraný
natieraný
zastieraný
nezastieraný
predstieraný
prestieraný
zvieraný
meraný
nameraný
zameraný
odmeraný
premeraný
primeraný
cieľuprimeraný
vymeraný
zmeraný
prezeraný
dozeraný
odpozeraný
zafafraný
hraný
nahraný
zahraný
načechraný
načuchraný
začuchraný
rozčuchraný
prehraný
rozihraný
obohraný
odohraný
neodohraný
zohraný
rozohraný
vyhraný
nevyhraný
ošomraný
oraný
odoraný
neodoraný
poloraný
pooraný
zoraný
nezoraný
rozoraný
praný
odpraný
opraný
spraný
vypraný
nasraný
posraný
vysraný
vetraný
nevetraný
prevetraný
vyvetraný
zvetraný
schátraný
vypátraný
rozkuštraný
vraný
rozháraný
káraný
pokáraný
počmáraný
rozpáraný
potáraný
utáraný
nahováraný
ohováraný
uzatváraný
pretváraný
otváraný
neutváraný
vytváraný
zváraný
uzváraný
nabúraný
odbúraný
pobúraný
zbúraný
polozbúraný
rozbúraný
týraný
stýraný
utýraný
nenažraný
zažraný
prežraný
natriasaný
pretriasaný
rozjasaný
zakasaný
podkasaný
kresaný
okresaný
skresaný
tesaný
pritesaný
otesaný
vytesaný
česaný
prečesaný
učesaný
neučesaný
vyčesaný
zahnisaný
zhnisaný
obrusaný
hlásaný
zapásaný
odpásaný
prepásaný
pripásaný
opásaný
ukolísaný
rozkolísaný
písaný
napísaný
zapísaný
nadpísaný
predpísaný
odpísaný
podpísaný
dolupodpísaný
prepísaný
pripísaný
opísaný
dopísaný
nedopísaný
popísaný
spísaný
upísaný
vpísaný
vypísaný
rozpísaný
zahataný
naprataný
zaprataný
odprataný
uprataný
neuprataný
vyprataný
nalietaný
odlietaný
rozlietaný
namietaný
odmietaný
premietaný
omietaný
zmietaný
prepletaný
poprepletaný
opletaný
spletaný
metaný
zametaný
nepozametaný
rozmetaný
rozkmitaný
opantaný
dorantaný
poslintaný
uslintaný
vyligotaný
vychichotaný
stroskotaný
zamotaný
domotaný
pomotaný
zmotaný
nerozmotaný
vyčaptaný
zdeptaný
leptaný
vyleptaný
odškrtaný
zoškrtaný
narastaný
podrastaný
poprerastaný
neprirastaný
porastaný
ochľastaný
trestaný
potrestaný
chystaný
nachystaný
prichystaný
chytaný
nachytaný
plátaný
zaplátaný
mátaný
pomátaný
zmátaný
rátaný
narátaný
zarátaný
odrátaný
prerátaný
prirátaný
vrátaný
vyrátaný
zrátaný
rozrátaný
zapamätaný
vítaný
privítaný
čítaný
načítaný
odčítaný
prečítaný
počítaný
napočítaný
započítaný
odpočítaný
prepočítaný
pripočítaný
dopočítaný
spočítaný
vypočítaný
rozpočítaný
sčítaný
vyčítaný
rozčítaný
zahútaný
pripútaný
spútaný
upútaný
rozpútaný
pýtaný
opýtaný
zavŕtaný
rozvŕtaný
vyciciavaný
vymeriavaný
zadržiavaný
dodržiavaný
udržiavaný
zdržiavaný
získavaný
zosúkavaný
preskúmavaný
pošliapavaný
odbúravaný
stavaný
zastavaný
nezastavaný
obstavaný
neobstavaný
prestavaný
dostavaný
postavaný
zostavaný
rozostavaný
vstavaný
vystavaný
plátavaný
preplátavaný
odčítavaný
započítavaný
prepočítavaný
pripočítavaný
vypočítavaný
zalievaný
preclievaný
odlievaný
prelievaný
neprelievaný
zahmlievaný
polievaný
nepolievaný
posmievaný
vysmievaný
doznievaný
spievaný
ohrievaný
neohrievaný
vyhrievaný
dozrievaný
podozrievaný
upodozrievaný
vysievaný
uctievaný
previevaný
dokončievaný
nahnevaný
pohnevaný
rozhnevaný
urevaný
vyrevaný
nepouživaný
dabovaný
oslabovaný
zoslabovaný
vyrabovaný
zvelebovaný
opotrebovaný
spotrebovaný
žrebovaný
vyžrebovaný
prehlbovaný
zaplombovaný
podrobovaný
aprobovaný
zásobovaný
spôsobovaný
prispôsobovaný
prifarbovaný
naverbovaný
zverbovaný
absorbovaný
sľubovaný
obohacovaný
skracovaný
ukracovaný
zapracovaný
odpracovaný
prepracovaný
opracovaný
dopracovaný
nedopracovaný
neopracovaný
spracovaný
upracovaný
vpracovaný
vypracovaný
rozpracovaný
zatracovaný
vyobcovaný
podnecovaný
nevrecovaný
skicovaný
valcovaný
zavalcovaný
prevalcovaný
vyvalcovaný
pohlcovaný
rámcovaný
financovaný
vydrancovaný
zrancovaný
licencovaný
diferencovaný
potencovaný
subvencovaný
nesubvencovaný
denuncovaný
opuncovaný
neopuncovaný
nadhodnocovaný
podhodnocovaný
znehodnocovaný
prehodnocovaný
ohodnocovaný
vyhodnocovaný
zhodnocovaný
vyburcovaný
donucovaný
vynucovaný
zachycovaný
zasycovaný
lícovaný
prilícovaný
zlícovaný
odhadovaný
dohadovaný
vyhladovaný
skladovaný
naradovaný
degradovaný
tradovaný
uradovaný
rozradovaný
zúradovaný
požadovaný
vyžadovaný
zbedovaný
jedovaný
najedovaný
rozjedovaný
sledovaný
nasledovaný
prenasledovaný
nesledovaný
expedovaný
vyexpedovaný
kandidovaný
konsolidovaný
nekonsolidovaný
skonsolidovaný
evidovaný
zaevidovaný
neevidovaný
revidovaný
nerevidovaný
zrevidovaný
likvidovaný
zlikvidovaný
oxidovaný
zoxidovaný
skandovaný
expandovaný
suspendovaný
vyárendovaný
fundovaný
refundovaný
bodovaný
obchodovaný
neobchodovaný
dohodovaný
rozhodovaný
skorodovaný
bombardovaný
zbombardovaný
retardovaný
mordovaný
umordovaný
zmordovaný
kolaudovaný
skolaudovaný
neskolaudovaný
budovaný
zabudovaný
nebudovaný
prebudovaný
pribudovaný
dobudovaný
nedobudovaný
vybudovaný
novovybudovaný
erudovaný
študovaný
naštudovaný
preštudovaný
doštudovaný
nedoštudovaný
vyštudovaný
začudovaný
učudovaný
zagazdovaný
zabarikádovaný
ládovaný
napomádovaný
torpédovaný
jódovaný
kódovaný
zakódovaný
dekódovaný
kreovaný
blazeovaný
parafovaný
paragrafovaný
fotografovaný
šrafovaný
tarifovaný
netarifovaný
metamorfovaný
štráfovaný
propagovaný
legovaný
delegovaný
nelegovaný
privilegovaný
olegovaný
negovaný
agregovaný
segregovaný
dirigovaný
korigovaný
nekorigovaný
skorigovaný
vykorigovaný
emulgovaný
fingovaný
prolongovaný
homologovaný
nadrogovaný
kontrahovaný
protrahovaný
extrahovaný
zasahovaný
obsahovaný
dosahovaný
zaťahovaný
preťahovaný
priťahovaný
sťahovaný
nasťahovaný
presťahovaný
prisťahovaný
vysťahovaný
vťahovaný
chovaný
ciachovaný
ociachovaný
oplachovaný
splachovaný
vyplachovaný
nachovaný
skrachovaný
ustrachovaný
zachovaný
odchovaný
vpichovaný
dochovaný
pochovaný
zvrchovaný
schovaný
uschovaný
uchovaný
vychovaný
zaknihovaný
nezaknihovaný
postihovaný
vyzdvihovaný
dlhovaný
polohovaný
zálohovaný
navrhovaný
novonavrhovaný
zavrhovaný
opovrhovaný
obsluhovaný
pruhovaný
dyhovaný
ryhovaný
vylúhovaný
asociovaný
disociovaný
nedisociovaný
porciovaný
rozporciovaný
repatriovaný
koncesiovaný
deviovaný
obhajovaný
skrajovaný
ukrajovaný
vykrajovaný
zatajovaný
pritajovaný
utajovaný
glejovaný
naolejovaný
livrejovaný
dobojovaný
vybojovaný
uspokojovaný
neuspokojovaný
prepojovaný
spojovaný
krojovaný
zdvojovaný
kovaný
obskakovaný
lakovaný
nalakovaný
pakovaný
opakovaný
zopakovaný
rozpakovaný
vybrakovaný
krakovaný
skrakovaný
atakovaný
žliabkovaný
vrúbkovaný
zúbkovaný
vreckovaný
kockovaný
riadkovaný
sprostredkovaný
bodkovaný
podkovaný
prekovaný
vstrekovaný
štvorčekovaný
štráfkovaný
abdikovaný
predikovaný
indikovaný
prejudikovaný
špecifikovaný
vyšpecifikovaný
solidifikovaný
kodifikovaný
nekodifikovaný
modifikovaný
kvalifikovaný
vysokokvalifikovaný
diskvalifikovaný
bonifikovaný
ikonifikovaný
personifikovaný
unifikovaný
verifikovaný
glorifikovaný
vitrifikovaný
elektrifikovaný
nostrifikovaný
klasifikovaný
preklasifikovaný
rusifikovaný
ratifikovaný
stratifikovaný
rektifikovaný
kvantifikovaný
nekvantifikovaný
identifikovaný
notifikovaný
certifikovaný
necertifikovaný
falzifikovaný
intenzifikovaný
infikovaný
nainfikovaný
dezinfikovaný
publikovaný
aplikovaný
implikovaný
komplikovaný
prekomplikovaný
skomplikovaný
duplikovaný
zduplikovaný
exkomunikovaný
prešpikovaný
karikovaný
skarikovaný
prefabrikovaný
vyfabrikovaný
prikovaný
pásikovaný
praktikovaný
nepraktikovaný
domestikovaný
sofistikovaný
diagnostikovaný
intoxikovaný
linajkovaný
nalinajkovaný
preštrajkovaný
spájkovaný
nespájkovaný
preumelkovaný
vyumelkovaný
žilkovaný
kolkovaný
titulkovaný
otitulkovaný
jamkovaný
ofrankovaný
natankovaný
linkovaný
nalinkovaný
pozinkovaný
vypoklonkovaný
článkovaný
stránkovaný
okovaný
alokovaný
blokovaný
zablokovaný
odblokovaný
deblokovaný
neblokovaný
zblokovaný
dislokovaný
pokovaný
prerokovaný
prorokovaný
nárokovaný
nenárokovaný
úrokovaný
vyprovokovaný
nevyprovokovaný
šokovaný
čipkovaný
čiarkovaný
zaparkovaný
dierkovaný
predierkovaný
spriemerkovaný
vyšperkovaný
vzorkovaný
odstrkovaný
maskovaný
zamaskovaný
pieskovaný
voskovaný
hláskovaný
páskovaný
rozkúskovaný
opečiatkovaný
kvietkovaný
vykôstkovaný
naskrutkovaný
nezazátkovaný
oštítkovaný
neorazítkovaný
edukovaný
redukovaný
zredukovaný
indukovaný
produkovaný
reprodukovaný
vyprodukovaný
nafukovaný
ofukovaný
vyfukovaný
čpavkovaný
dávkovaný
vykovaný
prevádzkovaný
zagombíkovaný
vykolíkovaný
značkovaný
neznačkovaný
označkovaný
neoznačkovaný
zagombičkovaný
tabličkovaný
očkovaný
zaočkovaný
háčkovaný
zaháčkovaný
balíčkovaný
zaškatuľkovaný
konfiškovaný
skonfiškovaný
hráškovaný
práškovaný
sieťkovaný
mriežkovaný
drážkovaný
krúžkovaný
zakrúžkovaný
okrúžkovaný
prúžkovaný
zdokonalovaný
inštalovaný
nainštalovaný
odinštalovaný
zašalovaný
žalovaný
zažalovaný
obžalovaný
spoluobžalovaný
etablovaný
dublovaný
rozparcelovaný
modelovaný
premodelovaný
vymodelovaný
korelovaný
naštelovaný
cizelovaný
vycizelovaný
kamuflovaný
emailovaný
domicilovaný
afilovaný
profilovaný
milovaný
zamilovaný
zmilovaný
prepilovaný
zakompilovaný
skompilovaný
grilovaný
ventilovaný
destilovaný
vydolovaný
kolovaný
zaprotokolovaný
úkolovaný
školovaný
zdemolovaný
rolovaný
kontrolovaný
prekontrolovaný
skontrolovaný
izolovaný
zaizolovaný
triplovaný
suplovaný
číslovaný
očíslovaný
dulovaný
modulovaný
nemodulovaný
koagulovaný
regulovaný
neregulovaný
vyregulovaný
zregulovaný
prešpekulovaný
vyšpekulovaný
artikulovaný
kalkulovaný
zakalkulovaný
vykalkulovaný
vinkulovaný
necirkulovaný
simulovaný
stimulovaný
formulovaný
sformulovaný
kumulovaný
akumulovaný
neakumulovaný
anulovaný
granulovaný
vynulovaný
manipulovaný
nemanipulovaný
zmanipulovaný
nezmanipulovaný
titulovaný
cyklostylovaný
prelamovaný
reklamovaný
proklamovaný
oznamovaný
oboznamovaný
programovaný
naprogramovaný
lemovaný
olemovaný
decimovaný
zdecimovaný
animovaný
deprimovaný
zdeprimovaný
komprimovaný
dekomprimovaný
skomprimovaný
legitimovaný
aproximovaný
filmovaný
nafilmovaný
utlmovaný
uvedomovaný
diplomovaný
renomovaný
promovaný
birmovaný
formovaný
deformovaný
nedeformovaný
zdeformovaný
reformovaný
nereformovaný
zreformovaný
uniformovaný
informovaný
dezinformovaný
sformovaný
transformovaný
vyformovaný
normovaný
parfumovaný
pogumovaný
vygumovaný
konzumovaný
skonzumovaný
zarámovaný
orámovaný
strémovaný
polybrómovaný
pochrómovaný
polychrómovaný
rýmovaný
zabanovaný
sprofanovaný
šikanovaný
opanovaný
sanovaný
inscenovaný
zinscenovaný
skenovaný
oskenovaný
menovaný
premenovaný
pomenovaný
novomenovaný
vymenovaný
novovymenovaný
nvovovymenovaný
venovaný
intervenovaný
impregnovaný
indignovaný
signovaný
designovaný
dezignovaný
rezignovaný
kombinovaný
prekombinovaný
skombinovaný
fascinovaný
ordinovaný
naordinovaný
subordinovaný
koordinovaný
skoordinovaný
rafinovaný
definovaný
zadefinovaný
preddefinovaný
zaklinovaný
disciplinovaný
laminovaný
kontaminovaný
eliminovaný
inkriminovaný
diskriminovaný
nediskriminovaný
dominovaný
nominovaný
denominovaný
terminovaný
determinovaný
indeterminovaný
iluminovaný
patinovaný
predestinovaný
rutinovaný
zruinovaný
pretelefonovaný
sankcionovaný
nesankcionovaný
penzionovaný
klonovaný
deponovaný
komponovaný
zakomponovaný
vkomponovaný
oponovaný
proponovaný
disponovaný
predisponovaný
indisponovaný
transponovaný
exponovaný
preexponovaný
našponovaný
alternovaný
internovaný
konšternovaný
stornovaný
snovaný
osnovaný
zosnovaný
unovaný
korunovaný
nekorunovaný
odsunovaný
prisunovaný
zunovaný
plánovaný
naplánovaný
preplánovaný
rozplánovaný
halogénovaný
trénovaný
natrénovaný
pretrénovaný
vytrénovaný
pocínovaný
zamínovaný
termínovaný
tónovaný
betónovaný
zabetónovaný
vybetónovaný
netónovaný
handicapovaný
mapovaný
zmapovaný
prekvapovaný
čapovaný
načapovaný
nezačapovaný
hendikepovaný
olepovaný
zlepovaný
krepovaný
štepovaný
anticipovaný
emancipovaný
koncipovaný
skoncipovaný
tipovaný
vytipovaný
kempovaný
zlumpovaný
korumpovaný
skorumpovaný
neskorumpovaný
kupovaný
nakupovaný
odkupovaný
prikupovaný
okupovaný
vykupovaný
potupovaný
zastupovaný
pristupovaný
typovaný
vytypovaný
darovaný
obdarovaný
obhospodarovaný
deklarovaný
naparovaný
vypreparovaný
separovaný
varovaný
havarovaný
nehavarovaný
predvarovaný
tvarovaný
vytvarovaný
zvarovaný
začarovaný
očarovaný
rozčarovaný
ožarovaný
vyžarovaný
rebrovaný
kalibrovaný
vyjadrovaný
spľundrovaný
dehydrovaný
vyrenderovaný
moderovaný
nemoderovaný
referovaný
preferovaný
transferovaný
pancierovaný
opancierovaný
dierovaný
nedierovaný
predierovaný
pranierovaný
tolerovaný
aglomerovaný
smerovaný
nasmerovaný
nesmerovaný
presmerovaný
generovaný
degenerovaný
nedegenerovaný
zdegenerovaný
regenerovaný
vygenerovaný
perovaný
temperovaný
operovaný
vyoperovaný
preverovaný
overovaný
poverovaný
úverovaný
inzerovaný
cifrovaný
vycifrovaný
šifrovaný
zašifrovaný
dešifrovaný
ošifrovaný
integrovaný
dezintegrovaný
tigrovaný
inšpirovaný
zrekvirovaný
rozširovaný
vyvzdorovaný
perforovaný
neperforovaný
dekorovaný
nedekorovaný
oneskorovaný
kolorovaný
mramorovaný
umorovaný
ignorovaný
honorovaný
vyšnorovaný
podporovaný
sponzorovaný
pozorovaný
odpozorovaný
spozorovaný
nespozorovaný
vzorovaný
opatrovaný
zaopatrovaný
prešetrovaný
ošetrovaný
vyšetrovaný
filtrovaný
odfiltrovaný
centrovaný
koncentrovaný
dekoncentrovaný
skoncentrovaný
rastrovaný
registrovaný
zaregistrovaný
administrovaný
polstrovaný
zaostrovaný
vyostrovaný
lustrovaný
ilustrovaný
frustrovaný
demonštrovaný
reštaurovaný
zreštaurovaný
konfigurovaný
nakonfigurovaný
inaugurovaný
vykurovaný
murovaný
zamurovaný
obmurovaný
vymurovaný
šnurovaný
zošnurovaný
nezošnurovaný
vyšnurovaný
denaturovaný
saturovaný
nesaturovaný
fakturovaný
vyfakturovaný
štrukturovaný
necenzurovaný
károvaný
škárovaný
spárovaný
muzicírovaný
vyštafírovaný
melírovaný
kopírovaný
odkopírovaný
prekopírovaný
okopírovaný
skopírovaný
masírovaný
frotírovaný
gravírovaný
servírovaný
verzírovaný
kašírovaný
režírovaný
narežírovaný
nenarežírovaný
zrežírovaný
skórovaný
chlórovaný
organochlórovaný
polychlórovaný
chlórfluórovaný
politúrovaný
vyfaktúrovaný
štruktúrovaný
glazúrovaný
nedrezúrovaný
inkasovaný
vyinkasovaný
zinkasovaný
odhlasovaný
prehlasovaný
ohlasovaný
vyhlasovaný
deklasovaný
pasovaný
vypasovaný
časovaný
načasovaný
koncesovaný
adresovaný
zainteresovaný
vystresovaný
lisovaný
nalisovaný
zalisovaný
nelisovaný
plisovaný
preplisovaný
vylisovaný
zlisovaný
zapisovaný
predpisovaný
odpisovaný
podpisovaný
prepisovaný
pripisovaný
opisovaný
dopisovaný
popisovaný
upisovaný
vpisovaný
rozpisovaný
balansovaný
prononsovaný
losovaný
vylosovaný
zabrusovaný
prebrusovaný
rysovaný
narysovaný
pásovaný
datovaný
antedatovaný
dokatovaný
skatovaný
matovaný
exploatovaný
dehydratovaný
konštatovaný
vatovaný
obetovaný
fetovaný
nafetovaný
briketovaný
letovaný
tabletovaný
oletovaný
kompletovaný
skompletovaný
tapetovaný
interpretovaný
vetovaný
kvetovaný
dorichtovaný
zrichtovaný
citovaný
licitovaný
editovaný
kreditovaný
akreditovaný
diskreditovaný
zdiskreditovaný
auditovaný
rehabilitovaný
emitovaný
imitovaný
limitovaný
delimitovaný
pridelimitovaný
ilimitovaný
kompromitovaný
skompromitovaný
kopromitovaný
intermitovaný
nitovaný
fritovaný
kvitovaný
exitovaný
pertraktovaný
taktovaný
kontaktovaný
afektovaný
projektovaný
naprojektovaný
selektovaný
rešpektovaný
diktovaný
nadiktovaný
vyasfaltovaný
smaltovaný
posmaltovaný
exaltovaný
dekoltovaný
inzultovaný
konzultovaný
nekonzultovaný
prekonzultovaný
implantovaný
transplantovaný
garantovaný
negarantovaný
rozšantovaný
akcentovaný
orientovaný
preorientovaný
zorientovaný
dezorientovaný
nezorientovaný
talentovaný
cementovaný
zacementovaný
reglementovaný
implementovaný
segmentovaný
komentovaný
nekomentovaný
okomentovaný
argumentovaný
dokumentovaný
zdokumentovaný
patentovaný
frekventovaný
prezentovaný
reprezentovaný
diskontovaný
montovaný
namontovaný
zamontovaný
odmontovaný
demontovaný
vmontovaný
vymontovaný
zmontovaný
nezmontovaný
konfrontovaný
sabotovaný
dotovaný
pilotovaný
rotovaný
zbankrotovaný
zošrotovaný
adaptovaný
zadaptovaný
akceptovaný
adoptovaný
kooptovaný
skartovaný
štartovaný
naštartovaný
odštartovaný
reštartovaný
invertovaný
konvertovaný
nekonvertovaný
eskortovaný
portovaný
deportovaný
reportovaný
importovaný
naimportovaný
transportovaný
exportovaný
vyexportovaný
vyšportovaný
devastovaný
zdevastovaný
nezdevastovaný
častovaný
odcestovaný
precestovaný
scestovaný
rozcestovaný
umolestovaný
amnestovaný
dehonestovaný
pestovaný
dopestovaný
vypestovaný
testovaný
atestovaný
otestovaný
investovaný
preinvestovaný
zvestovaný
zalistovaný
kompostovaný
adjustovaný
knokautovaný
pokutovaný
diskutovaný
neoddiskutovaný
nediskutovaný
prediskutovaný
komutovaný
pomutovaný
permutovaný
amputovaný
imputovaný
ubytovaný
poskytovaný
dopytovaný
spytovaný
fosfátovaný
formátovaný
naformátovaný
predformátovaný
sformátovaný
opätovaný
neopätovaný
kótovaný
nekótovaný
drôtovaný
zadrôtovaný
pridrôtovaný
rozpočtovaný
nerozpočtovaný
účtovaný
naúčtovaný
zaúčtovaný
vyúčtovaný
zúčtovaný
distribuovaný
rozdistribuovaný
graduovaný
reziduovaný
evakuovaný
vákuovaný
deštruovaný
konštruovaný
rekonštruovaný
nerekonštruovaný
zrekonštruovaný
skonštruovaný
vykonštruovaný
situovaný
substituovaný
reštituovaný
konštituovaný
rekonštituovaný
odbavovaný
vybavovaný
zbavovaný
prejavovaný
naplavovaný
zaplavovaný
oslavovaný
prepravovaný
pripravovaný
opravovaný
dopravovaný
popravovaný
spravovaný
upravovaný
pretavovaný
nastavovaný
zastavovaný
predstavovaný
odstavovaný
prestavovaný
zostavovaný
vystavovaný
ospevovaný
navštevovaný
nenavštevovaný
distingvovaný
obdivovaný
archivovaný
derivovaný
nezakrivovaný
aktivovaný
neaktivovaný
reaktivovaný
inaktivovaný
nezaktivovaný
kultivovaný
zrekultivovaný
motivovaný
nemotivovaný
priživovaný
vyživovaný
exekvovaný
zaexekvovaný
perzekvovaný
devalvovaný
zdevalvovaný
absolvovaný
involvovaný
pokovovaný
oslovovaný
vyslovovaný
nevyslovovaný
stanovovaný
obnovovaný
renovovaný
zrenovovaný
inovovaný
enervovaný
vynervovaný
rezervovaný
konzervovaný
zakonzervovaný
nekonzervovaný
interviewovaný
faxovaný
indexovaný
zakomplexovaný
fixovaný
zafixovaný
xeroxovaný
odkazovaný
ukazovaný
preukazovaný
poukazovaný
vykazovaný
nevykazovaný
glazovaný
neglazovaný
zobrazovaný
predhadzovaný
odhadzovaný
pohadzovaný
vyhadzovaný
zhadzovaný
ochladzovaný
nahradzovaný
nasadzovaný
obsadzovaný
presadzovaný
obmedzovaný
neobmedzovaný
poškodzovaný
odvodzovaný
potvrdzovaný
vytvrdzovaný
vzbudzovaný
povzbudzovaný
odsudzovaný
prisudzovaný
posudzovaný
archaizovaný
precizovaný
kandizovaný
štandardizovaný
katalogizovaný
slovakizovaný
škandalizovaný
idealizovaný
zidealizovaný
realizovaný
zrealizovaný
egalizovaný
legalizovaný
nelegalizovaný
špecializovaný
inicializovaný
skomercializovaný
materializovaný
industrializovaný
lokalizovaný
minimalizovaný
optimalizovaný
maximalizovaný
formalizovaný
normalizovaný
penalizovaný
signalizovaný
internacionalizovaný
racionalizovaný
neracionalizovaný
zracionalizovaný
inštitucionalizovaný
neinštitucionalizovaný
personalizovaný
opalizovaný
liberalizovaný
neliberalizovaný
federalizovaný
deferalizovaný
generalizovaný
moralizovaný
demoralizovaný
centralizovaný
decentralizovaný
neutralizovaný
naturalizovaný
štrukturalizovaný
nepalatalizovaný
metalizovaný
digitalizovaný
podkapitalizovaný
hospitalizovaný
kryštalizovaný
vykryštalizovaný
individualizovaný
aktualizovaný
zaktualizovaný
evanjelizovaný
bagatelizovaný
novelizovaný
stabilizovaný
destabilizovaný
sterilizovaný
civilizovaný
symbolizovaný
alkoholizovaný
monopolizovaný
štylizovaný
zdynamizovaný
systemizovaný
legitimizovaný
atomizovaný
rozatomizovaný
urbanizovaný
organizovaný
reorganizovaný
preorganizovaný
zreorganizovaný
vysokoorganizovaný
zorganizovaný
dezorganizovaný
mechanizovaný
zmechanizovaný
amerikanizovaný
zamerikanizovaný
galvanizovaný
homogenizovaný
neionizovaný
harmonizovaný
zharmonizovaný
démonizovaný
kanonizovaný
synchronizovaný
zosynchronizovaný
ironizovaný
modernizovaný
zmodernizovaný
nezmodernizovaný
typizovaný
polarizovaný
spopularizovaný
sumarizovaný
militarizovaný
inventarizovaný
zinventarizovaný
charakterizovaný
pasterizovaný
majorizovaný
valorizovaný
motorizovaný
autorizovaný
favorizovaný
parametrizovaný
zelektrizovaný
miniaturizovaný
dramatizovaný
zdramatizovaný
klimatizovaný
aromatizovaný
nearomatizovaný
automatizovaný
plnoautomatizovaný
zautomatizovaný
traumatizovaný
sfanatizovaný
odbyrokratizovaný
zbyrokratizovaný
privatizovaný
neprivatizovaný
sprivatizovaný
skompletizovaný
zmagnetizovaný
nezmagnetizovaný
konkretizovaný
nekonkretizovaný
patetizovaný
prepatetizovaný
politizovaný
odpolitizovaný
prepolitizovaný
spolitizovaný
nespolitizovaný
kritizovaný
skritizovaný
praktizovaný
hypnotizovaný
amortizovaný
avizovaný
aktivizovaný
zaktivizovaný
objektivizovaný
zobjektivizovaný
improvizovaný
recenzovaný
kondenzovaný
skondenzovaný
dimenzovaný
poddimenzovaný
predimenzovaný
kompenzovaný
dekompenzovaný
nekompenzovaný
vykompenzovaný
ohrozovaný
intarzovaný
analyzovaný
zanalyzovaný
rozanalyzovaný
paralyzovaný
fázovaný
rozfázovaný
parafrázovaný
zaväzovaný
frézovaný
zbedačovaný
pretlačovaný
potlačovaný
stlačovaný
utlačovaný
vytlačovaný
naznačovaný
označovaný
prekračovaný
pokračovaný
presvedčovaný
osvedčovaný
usvedčovaný
zabezpečovaný
ubezpečovaný
zľahčovaný
bičovaný
vybičovaný
zbičovaný
zveličovaný
okysličovaný
pančovaný
dokončovaný
osočovaný
určovaný
predurčovaný
vylučovaný
zlučovaný
doučovaný
doručovaný
doporučovaný
vyučovaný
skľučovaný
zariaďovaný
podriaďovaný
zriaďovaný
zaraďovaný
priraďovaný
zveľaďovaný
zatrieďovaný
sústreďovaný
zhromažďovaný
obaľovaný
oddaľovaný
zahaľovaný
maľovaný
namaľovaný
podmaľovaný
pomaľovaný
spomaľovaný
vymaľovaný
zdokonaľovaný
napaľovaný
zapaľovaný
spaľovaný
vpaľovaný
vypaľovaný
schvaľovaný
vychvaľovaný
odďaľovaný
ohobľovaný
neohobľovaný
oddeľovaný
prideľovaný
udeľovaný
vydeľovaný
rozdeľovaný
nerozdeľovaný
porozdeľovaný
odstreľovaný
prestreľovaný
ostreľovaný
urýchľovaný
zaokrúhľovaný
prepoľovaný
nastoľovaný
povoľovaný
zhumpľovaný
dupľovaný
zakresľovaný
prekresľovaný
skresľovaný
vykresľovaný
vysvetľovaný
vychyľovaný
rozptyľovaný
rýľovaný
skrášľovaný
zdaňovaný
nezdaňovaný
zachraňovaný
ochraňovaný
odstraňovaný
napodobňovaný
ochudobňovaný
spochybňovaný
nespochybňovaný
zovšeobecňovaný
umocňovaný
zdomácňovaný
uskladňovaný
zvýhodňovaný
odškodňovaný
zneškodňovaný
odvodňovaný
odôvodňovaný
zdôvodňovaný
vyprázdňovaný
podceňovaný
preceňovaný
oceňovaný
doceňovaný
podmieňovaný
zmieňovaný
tieňovaný
začleňovaný
vyčleňovaný
rozčleňovaný
kameňovaný
ukameňovaný
obmeňovaný
odmeňovaný
obviňovaný
uverejňovaný
zverejňovaný
nezverejňovaný
posilňovaný
znásilňovaný
naplňovaný
preplňovaný
doplňovaný
zreálňovaný
skloňovaný
stupňovaný
odstupňovaný
vystupňovaný
usmerňovaný
zahrňovaný
upozorňovaný
spresňovaný
upresňovaný
spoplatňovaný
uplatňovaný
vyvlastňovaný
obšťastňovaný
premiestňovaný
umiestňovaný
uprednostňovaný
upevňovaný
ovplyvňovaný
zdôrazňovaný
zvýrazňovaný
uskutočňovaný
uvoľňovaný
zosmiešňovaný
zbožňovaný
znemožňovaný
stotožňovaný
lašovaný
pašovaný
prepašovaný
vpašovaný
rozprašovaný
zastrašovaný
detašovaný
rozlišovaný
falšovaný
sfalšovaný
grošovaný
vylepšovaný
zlepšovaný
veršovaný
zhoršovaný
pofušovaný
narušovaný
nenarušovaný
prerušovaný
porušovaný
vyrušovaný
retušovaný
neretušovaný
povyšovaný
zvyšovaný
zväčšovaný
sieťovaný
zasieťovaný
zošľachťovaný
pociťovaný
poisťovaný
vykorisťovaný
zisťovaný
očisťovaný
angažovaný
zaangažovaný
nezaangažovaný
neangažovaný
zavlažovaný
zdražovaný
znevažovaný
prevažovaný
považovaný
uvažovaný
vyvažovaný
zvažovaný
nezvažovaný
speňažovaný
zaťažovaný
obťažovaný
neobťažovaný
preťažovaný
sťažovaný
mrežovaný
zamrežovaný
protežovaný
zbližovaný
ponižovaný
znižovaný
križovaný
ukrižovaný
predlžovaný
aranžovaný
naaranžovaný
zaranžovaný
kožovaný
rozmnožovaný
brožovaný
pridržovaný
udržovaný
neudržovaný
zdržovaný
sužovaný
nesužovaný
usužovaný
zužovaný
odorvaný
rozorvaný
trvaný
zotrvaný
plytvaný
štvaný
naštvaný
preštvaný
rozoštvaný
uštvaný
žuvaný
zvaný
nazvaný
prizvaný
takzvaný
samozvaný
pozvaný
vyzvaný
zanedbávaný
obávaný
dávaný
zadávaný
prehľadávaný
vyhľadávaný
predávaný
vypredávaný
rozpredávaný
pridávaný
dodávaný
ohlodávaný
podávaný
udávaný
vydávaný
rozdávaný
odovzdávaný
vytrhávaný
oplakávaný
očakávaný
pretkávaný
popretkávaný
utkávaný
vtkávaný
vyčkávaný
vzdelávaný
odvolávaný
vyvolávaný
zvolávaný
neplávaný
objednávaný
prejednávaný
zaznamenávaný
požehnávaný
vykonávaný
zamestnávaný
prirovnávaný
porovnávaný
vyrovnávaný
rozmaznávaný
zaznávaný
priznávaný
rozpoznávaný
uznávaný
dokopávaný
odčerpávaný
prečerpávaný
zasypávaný
vsypávaný
vysypávaný
obstarávaný
nahrávaný
prehrávaný
právaný
zaprávaný
správaný
vyprávaný
prerozprávaný
vyrozprávaný
zvetrávaný
odvrávaný
nasávaný
odsávaný
česávaný
vysávaný
zamotávaný
zastávaný
zachytávaný
spotrebovávaný
zapracovávaný
prepracovávaný
spracovávaný
vypracovávaný
rozpracovávaný
dobudovávaný
zachovávaný
uchovávaný
vychovávaný
sprostredkovávaný
prerokovávaný
prediskutovávaný
preúčtovávaný
zúčtovávaný
orezávaný
vyrezávaný
zasnívaný
dosnívaný
vysnívaný
rozsnívaný
zívaný
obšívaný
prešívaný
zošívaný
všívaný
vyšívaný
užívaný
zaužívaný
zneužívaný
používaný
využívaný
vyžívaný
spracúvaný
vypracúvaný
sklincúvaný
usporadúvaný
prerokúvaný
vpasúvaný
odsúvaný
presúvaný
posúvaný
zaratúvaný
odratúvaný
prediskutúvaný
počúvaný
odpočúvaný
neodpočúvaný
vypočúvaný
zabývaný
odbývaný
obývaný
dobývaný
kývaný
vykývaný
rozkývaný
splývaný
omývaný
prerývaný
zakrývaný
prekrývaný
pokrývaný
skrývaný
ukrývaný
poukrývaný
nazývaný
prezývaný
prizývaný
pozývaný
vyzývaný
viazaný
naviazaný
zaviazaný
obviazaný
nadviazaný
odviazaný
podviazaný
previazaný
priviazaný
oviazaný
poviazaný
uviazaný
neuviazaný
vyviazaný
zviazaný
rozviazaný
mazaný
namazaný
zamazaný
nezamazaný
premazaný
pomazaný
umazaný
vymazaný
zmazaný
rozmazaný
vyhadzaný
hádzaný
nahádzaný
nachádzaný
obchádzaný
prechádzaný
pohádzaný
rozhádzaný
prisládzaný
odrádzaný
nahrádzaný
uhrádzaný
posádzaný
navádzaný
zavádzaný
predvádzaný
odvádzaný
podvádzaný
prevádzaný
doprevádzaný
sprevádzaný
privádzaný
uvádzaný
zvádzaný
rozvádzaný
prebúdzaný
zobúdzaný
rezaný
narezaný
zarezaný
obrezaný
neneobrezaný
odrezaný
podrezaný
nepodrezaný
nerezaný
prerezaný
neprerezaný
orezaný
neporezaný
vrezaný
vyrezaný
zrezaný
rozrezaný
nerozrezaný
kázaný
zakázaný
odkázaný
prikázaný
dokázaný
ukázaný
preukázaný
poukázaný
vykázaný
lízaný
ulízaný
vylízaný
zízaný
čačaný
presviedčaný
zadychčaný
udychčaný
kričaný
ukričaný
vykričaný
požičaný
zapožičaný
prepožičaný
vypožičaný
rozpožičaný
zamlčaný
premlčaný
umlčaný
nafučaný
kručaný
odporučaný
umravčaný
zatláčaný
pretláčaný
pritláčaný
potláčaný
stláčaný
utláčaný
vtláčaný
vytláčaný
máčaný
namáčaný
podmáčaný
zmáčaný
natáčaný
otáčaný
stáčaný
vytáčaný
odporúčaný
zdieľaný
omieľaný
ostrieľaný
dostrieľaný
neostrieľaný
rozstrieľaný
uponáhľaný
zaváľaný
uváľaný
zafúľaný
ufúľaný
vycmúľaný
rozkotúľaný
šúľaný
zamýšľaný
premýšľaný
domýšľaný
zmýšľaný
zamieňaný
obmieňaný
vymieňaný
rozmieňaný
navoňaný
privoňaný
vyvoňaný
naháňaný
poháňaný
nepoháňaný
nepopoháňaný
vháňaný
zháňaný
pozháňaný
doráňaný
vyzváňaný
prevíňaný
napĺňaný
zapĺňaný
prepĺňaný
dopĺňaný
zahŕňaný
miešaný
namiešaný
zamiešaný
premiešaný
primiešaný
domiešaný
pomiešaný
zmiešaný
rozmiešaný
vešaný
obvešaný
ovešaný
opršaný
upršaný
rozpršaný
vyslyšaný
nanášaný
nadnášaný
prenášaný
prinášaný
unášaný
vynášaný
povznášaný
pokúšaný
skúšaný
odskúšaný
preskúšaný
vyskúšaný
vysúšaný
uvrešťaný
zapúšťaný
prepúšťaný
spúšťaný
vypúšťaný
bežaný
preležaný
uležaný
držaný
nadržaný
zadržaný
dodržaný
nedodržaný
udržaný
zdržaný
pozdržaný
vysmážaný
narážaný
porážaný
vyprážaný
dourážaný
vrážaný
vyrážaný
zrážaný
nazrážaný
rozrážaný
vyzrážaný
odvážaný
prevážaný
privážaný
dovážaný
vyvážaný
pôvabný
malebný
zvukomalebný
palebný
šalebný
velebný
volebný
predvolebný
povolebný
hanebný
podnebný
darebný
farebný
viacfarebný
trojfarebný
dvojfarebný
sedemfarebný
mnohofarebný
stálofarebný
jednofarebný
plnofarebný
rôznofarebný
pestrofarebný
štvorfarebný
bezfarebný
pohrebný
netrebný
potrebný
prepotrebný
spotrebný
zrebný
žrebný
podsebný
prosebný
modlitebný
chválitebný
plavebný
paroplavebný
stavebný
liečebný
zuboliečebný
vodoliečebný
samoliečebný
elektroliečebný
cvičebný
učebný
skladobný
hradobný
svadobný
obdobný
podobný
pravdepodobný
hudobný
chudobný
prichudobný
zdobný
ozdobný
výzdobný
obhajobný
žalobný
obžalobný
hnilobný
zlobný
hanobný
darobný
starobný
drobný
podrobný
anaerobný
nadhrobný
náhrobný
záhrobný
chorobný
predchorobný
útrobný
výrobný
spoločenskovýrobný
veľkovýrobný
osobný
nadosobný
násobný
veľanásobný
viacnásobný
tisícnásobný
trojnásobný
dvojnásobný
dvaapolnásobný
sedemnásobný
osemnásobný
mnohonásobný
koľkonásobný
niekoľkonásobný
jednonásobný
stonásobný
štvornásobný
sedemdesiatnásobný
dvadsaťnásobný
desaťnásobný
šesťnásobný
dvanásťnásobný
päťnásobný
deväťnásobný
zásobný
spôsobný
mlatobný
platobný
sadzobný
väzobný
skúšobný
dražobný
ťažobný
dlžobný
služobný
bohoslužobný
modloslužobný
družobný
túžobný
zhubný
palubný
podpalubný
medzipalubný
snubný
zásnubný
rubný
obrubný
porubný
potrubný
zubný
sľubný
veľasľubný
hybný
chybný
pochybný
bezchybný
ohybný
samohybný
svetohybný
rybný
porybný
lacný
prilacný
pracný
bezpracný
obecný
všeobecný
plecný
pecný
vysokopecný
vecný
mocný
viacmocný
premocný
všemocný
primocný
trojmocný
dvojmocný
svojmocný
sedemmocný
osemmocný
mnohomocný
malomocný
jednomocný
pomocný
svojpomocný
nápomocný
výpomocný
štvormocný
bezmocný
šesťmocný
päťmocný
ovocný
odhadný
záhadný
ladný
hladný
chladný
prichladný
kladný
odkladný
bezodkladný
protikladný
dokladný
skladný
vkladný
rozkladný
nákladný
základný
bezzákladný
príkladný
bezpríkladný
dôkladný
úkladný
výkladný
súladný
hromadný
snadný
vnadný
odpadný
rozpadný
nápadný
západný
juhozápadný
severozápadný
prozápadný
prípadný
radný
obradný
predradný
podradný
hradný
priehradný
náhradný
záhradný
výhradný
bezvýhradný
poradný
zradný
bezradný
velezradný
vlastizradný
úradný
poloúradný
mimoúradný
súradný
osadný
zásadný
výsadný
vadný
bezvadný
nezávadný
zadný
pozadný
čeľadný
priehľadný
prehľadný
ohľadný
dohľadný
drobnohľadný
pohľadný
bezohľadný
vzhľadný
úhľadný
výhľadný
bezvýhľadný
beezvýhľadný
obedný
predobedný
nezbedný
abecedný
pajedný
koledný
sledný
posledný
predposledný
slovosledný
následný
dôsledný
výsledný
bezvýsledný
medný
šeredný
predný
popredný
stredný
prostredný
bezprostredný
ústredný
sústredný
výstredný
neposedný
susedný
vedný
vlastivedný
prírodovedný
spoločenskovedný
jazykovedný
hudobnovedný
umenovedný
literárnovedný
predpovedný
zodpovedný
spoluzodpovedný
spovedný
výpovedný
zdravovedný
priezvedný
prezvedný
výzvedný
všedný
vražedný
samovražedný
bratovražedný
obidný
acidný
lucidný
rigidný
frigidný
invalidný
semihumidný
alkaloidný
mongoloidný
koloidný
sfénoidný
europoidný
negroidný
hemoroidný
sféroidný
schizoidný
limpidný
torpidný
aridný
semiaridný
hybridný
fluidný
vidný
gravidný
očividný
likvidný
nedovidný
jasnovidný
ostrovidný
bodný
slobodný
hodný
nasledovaniahodný
poľutovaniahodný
závideniahodný
odsúdeniahodný
povšimnutiahodný
jahodný
lahodný
polahodný
zreteľahodný
obchodný
veľkoobchodný
maloobchodný
zahraničnoobchodný
odchodný
priechodný
prechodný
protichodný
samochodný
schodný
rozchodný
širokorozchodný
úzkorozchodný
východný
stredovýchodný
juhovýchodný
ďalekovýchodný
blízkovýchodný
severovýchodný
bezvýchodný
ctihodný
pamätihodný
vierohodný
pozoruhodný
trestuhodný
obdivuhodný
podivuhodný
vhodný
chvályhodný
dôveryhodný
úctyhodný
zhodný
rozhodný
náhodný
pseudonáhodný
príhodný
výhodný
naničhodný
škodný
záškodný
lodný
plodný
choroboplodný
synodný
spodný
rodný
obrodný
zlatorodný
národný
viacnárodný
nadnárodný
multinárodný
protinárodný
medzinárodný
mnohonárodný
celonárodný
jednonárodný
inonárodný
pronárodný
cudzonárodný
prírodný
protiprírodný
pôrodný
popôrodný
úrodný
preúrodný
vysokoúrodný
sodný
vodný
obvodný
odvodný
podvodný
sprievodný
prevodný
trativodný
vodovodný
sladkovodný
ťažkovodný
teplovodný
dymovodný
plynovodný
parovodný
žlčovodný
močovodný
zvodný
bezvodný
rozvodný
závodný
celozávodný
prívodný
dôvodný
bezdôvodný
pôvodný
prapôvodný
úvodný
vývodný
bezodný
lombardný
štadardný
štandardný
subštandardný
nadštandardný
avantgardný
bastardný
hazardný
akordný
rekordný
srdný
milosrdný
absurdný
cudný
pricudný
paskudný
žaludný
bludný
obludný
preludný
poludný
záludný
nudný
žlčopudný
rudný
brudný
hrudný
železnohrudný
hlavohrudný
železnorudný
železorudný
trudný
osudný
čudný
pračudný
prečudný
odľudný
kľudný
jazdný
prejazdný
pojazdný
zjazdný
príjazdný
nepríjazdný
výjazdný
bezdný
námezdný
pozdný
brzdný
bezuzdný
ohyzdný
smädný
spochabený
oslabený
zoslabený
velebený
uvelebený
zvelebený
opotrebený
upotrebený
neupotrebený
zahanbený
napodobený
spodobený
zdobený
prezdobený
prizdobený
ozdobený
vyzdobený
zhanobený
nahonobený
robený
zarobený
obrobený
neobrobený
odrobený
podrobený
rozdrobený
prerobený
prirobený
škrobený
dorobený
nedorobený
porobený
urobený
neurobený
vyrobený
novovyrobený
zrobený
rozrobený
násobený
prenásobený
zdvojnásobený
vynásobený
znásobený
zásobený
predzásobený
pôsobený
spôsobený
prispôsobený
neprispôsobený
uspôsobený
farbený
nafarbený
zafarbený
podfarbený
prefarbený
nedofarbený
neofarbený
sfarbený
vyfarbený
nevyfarbený
nahrbený
prihrbený
zhrbený
naštrbený
vyštrbený
zadubený
hubený
zahubený
vyhubený
vyrubený
zrubený
zazubený
ozubený
pochybený
vytríbený
zasnúbený
obrúbený
odtrúbený
vyrúbený
zaľúbený
obľúbený
sľúbený
zasľúbený
prisľúbený
zahĺbený
prehĺbený
vhĺbený
vyhĺbený
skĺbený
vykĺbený
chcený
dený
zhadený
riadený
nariadený
zariadený
nezariadený
neobriadený
nadriadený
podriadený
doriadený
neoriadený
poriadený
zriadený
novozriadený
ladený
naladený
odladený
neladený
hladený
zahladený
chladený
podchladený
prechladený
ochladený
neochladený
schladený
vychladený
nehladený
uhladený
vyhladený
kladený
sladený
presladený
osladený
vyladený
zladený
rozladený
zosúladený
hromadený
nahromadený
navnadený
sprepadený
radený
zaradený
nadradený
predradený
odradený
podradený
preradený
hradený
nahradený
vynahradený
zahradený
prehradený
ohradený
uhradený
vyhradený
priradený
poradený
zoradený
pradený
opradený
spradený
nespradený
vpradený
vyradený
zradený
prezradený
sadený
nasadený
zasadený
obsadený
nadsadený
predsadený
odsadený
presadený
osadený
dosadený
posadený
zosadený
usadený
neusadený
vsadený
vysadený
vyprevadený
rozvadený
začadený
učadený
zveľadený
zahľadený
nehľadený
rozhľadený
prebdený
cedený
precedený
vycedený
dedený
vydedený
zdedený
zabiedený
ubiedený
vybiedený
zbiedený
riedený
preriedený
triedený
zatriedený
utriedený
vytriedený
nevytriedený
roztriedený
zriedený
rozriedený
nerozriedený
jedený
najedený
nenajedený
napajedený
rozpajedený
prejedený
dojedený
zjedený
rozjedený
medený
pomedený
odstredený
sústredený
presedený
usedený
vedený
navedený
zavedený
novozavedený
predvedený
odvedený
podvedený
prevedený
privedený
dovedený
povedený
nepovedený
uvedený
doleuvedený
horeuvedený
vyvedený
zvedený
rozvedený
zabridený
videný
nenávidený
prejdený
ujdený
nájdený
vynájdený
beznájdený
zájdený
dôjdený
poondený
oslobodený
vyslobodený
hodený
nahodený
zahodený
ochodený
schodený
vychodený
predhodený
odhodený
podhodený
prehodený
pohodený
vhodený
vyhodený
zhodený
rozhodený
poškodený
nalodený
splodený
vylodený
rodený
narodený
novonarodený
obrodený
odrodený
druhorodený
jednorodený
novorodený
prvorodený
znovzurodený
vrodený
zrodený
novozrodený
znovuzrodený
vodený
navodený
odvodený
neodvodený
privodený
vyvodený
omrdený
nasrdený
rozsrdený
nadurdený
tvrdený
pritvrdený
nedotvrdený
potvrdený
vytvrdený
budený
prebudený
zobudený
vybudený
vzbudený
povzbudený
začmudený
učmudený
unudený
znudený
popudený
vypudený
studený
ukrivdený
jazdený
najazdený
odjazdený
nejazdený
prejazdený
ojazdený
ujazdený
vyjazdený
zagebzdený
zahniezdený
zahviezdený
opozdený
brzdený
zabrzdený
nebrzdený
pribrzdený
zbrzdený
zohyzdený
zbrázdený
vyparádený
predídený
odídený
zídený
vymódený
údený
zaúdený
zablúdený
zblúdený
súdený
odsúdený
prisúdený
posúdený
rozsúdený
zadaždený
pomliaždený
rozmliaždený
zhromaždený
nazhromaždený
vraždený
zavraždený
dláždený
vydláždený
nevydláždený
predráždený
podráždený
vydráždený
trafený
tajený
zatajený
nezatajený
netajený
stajený
utajený
vykoľajený
glejený
naglejený
neglejený
rozglejený
zahojený
uhojený
vyhojený
zhojený
nezhojený
znepokojený
spokojený
nespokojený
uspokojený
upokojený
neupokojený
ukojený
zahnojený
uznojený
pojený
napojený
zapojený
odpojený
prepojený
pripojený
opojený
spojený
vpojený
vypojený
rozpojený
odzbrojený
prezbrojený
ozbrojený
vyzbrojený
krojený
ukrojený
vykrojený
ozborojený
strojený
nastrojený
prestrojený
zostrojený
neustrojený
vystrojený
vrojený
zdvojený
rozdvojený
prisvojený
osvojený
vybájený
zahájený
obhájený
balený
nabalený
zabalený
nebalený
pribalený
obalený
zaobalený
vybalený
zbalený
rozbalený
zahalený
odhalený
rozhalený
oddialený
vzdialený
šialený
ošialený
pološialený
užialený
rozžialený
úžialený
kalený
zakalený
skalený
spomalený
zdokonalený
valený
zavalený
odvalený
privalený
neovalený
uvalený
vyvalený
zvalený
rozvalený
zošalený
zaoblený
preclený
nepreclený
vyclený
nevyclený
odzrkadlený
medlený
nedlený
omdlený
zomdlený
umdlený
zmdlený
prišpendlený
namydlený
okrídlený
rozkrídlený
osídlený
usídlený
zabelený
prebelený
zacelený
zocelený
ucelený
delený
zadelený
oddelený
nedelený
predelený
pridelený
podelený
udelený
vydelený
rozdelený
prerozdelený
bielený
zabielený
nebielený
prebielený
obielený
vybielený
cielený
zacielený
docielený
nachmelený
ochmelený
tmelený
zatmelený
netmelený
stmelený
strelený
zastrelený
odstrelený
podstrelený
prestrelený
postrelený
zostrelený
vystrelený
nevystrelený
podveselený
rozveselený
znepriatelený
spriatelený
vtelený
prevtelený
zelený
slabozelený
bledozelený
hnedozelený
truhozelený
tuhozelený
svetlozelený
temnozelený
jasnozelený
modrozelený
ostrozelený
belasozelený
zlatozelený
žltozelený
sýtozelený
tmavozelený
šedivozelený
sivozelený
smaragdovozelený
vodovozelený
fľaškovozelený
hráškovozelený
listovozelený
olivovozelený
trávovozelený
vždyzelený
rýchlený
urýchlený
zrýchlený
nažehlený
sihlený
prenáhlený
unáhlený
zoštíhlený
zaokrúhlený
milený
premilený
silený
presilený
vysilený
zasmoklený
usmoklený
sklený
zasklený
zakuklený
zahmlený
prebolený
ubolený
rozbolený
holený
oholený
vyholený
školený
zaškolený
preškolený
doškolený
vyškolený
skomolený
zasmolený
zosmolený
nažmolený
polený
rozpolený
solený
nasolený
osolený
posolený
vysolený
nastolený
volený
predvolený
dovolený
povolený
vyvolený
zvolený
novozvolený
preteplený
zasoplený
usoplený
rozhorlený
kreslený
nakreslený
zakreslený
dokreslený
skreslený
vykreslený
okyslený
myslený
namyslený
zamyslený
premyslený
domyslený
pomyslený
vymyslený
nezmyslený
rozmyslený
vyčíslený
presvetlený
osvetlený
vysvetlený
zauzlený
okúzlený
málený
pálený
napálený
zapálený
odpálený
nepodpálený
prepálený
pripálený
opálený
dopálený
nedopálený
popálený
spálený
upálený
vypálený
rozpálený
ustálený
chválený
pochválený
schválený
rozpílený
zahúlený
schúlený
rozčúlený
nachýlený
odchýlený
pochýlený
vychýlený
nevychýlený
mýlený
pomýlený
zmýlený
rozptýlený
pŕlený
prikrášlený
okrášlený
napriamený
upriamený
vzpriamený
slamený
onemený
prezimený
uzimený
zošikmený
tlmený
pritlmený
stlmený
utlmený
výmmený
upovedomený
uvedomený
lomený
nalomený
zalomený
odlomený
podlomený
prelomený
vylomený
zlomený
rozlomený
ochromený
ohromený
ujarmený
hrmený
gumený
rumený
dorozumený
nedorozumený
porozumený
vyrozumený
uzrozumený
zadymený
omámený
zmámený
oznámený
oboznámený
zoznámený
kŕmený
prekŕmený
vykŕmený
zdanený
hanený
pohanený
podmanený
ranený
vyhranený
poranený
zhavranený
zranený
zadebnený
napodobnený
nenapodobnený
pripodobnený
ochudobnený
schudobnený
zhudobnený
zdrobnený
odosobnený
zosobnený
spochybnený
nespochybnený
znehybnený
zlacnený
zovšeobecnený
splnomocnený
umocnený
zmocnený
udomácnený
zdomácnený
uskladnený
vyskladnený
zohľadnený
zvidnený
rozvidnený
zvýhodnený
nezvýhodnený
odškodnený
zneškodnený
oplodnený
neoplodnený
odnárodnený
zmedzinárodnený
znárodnený
zavodnený
nezavodnený
odvodnený
rozvodnený
odôvodnený
zdôvodnený
nezdôvodnený
zatrudnený
zaľudnený
preľudnený
vyľudnený
spojazdnený
zaneprázdnený
uprázdnený
vyprázdnený
cenený
nadcenený
podcenený
necenený
precenený
ocenený
docenený
nedocenený
zahlienený
vyplienený
mienený
podmienený
zmienený
zasrienený
osrienený
tienený
zatienený
odtienený
neodtienený
netienený
sklenený
členený
začlenený
odčlenený
pričlenený
včlenený
vyčlenený
rozčlenený
nerozčlenený
menený
skamenený
zamenený
obmenený
odmenený
nemenený
odbremenený
premenený
zarumenený
zrumenený
rozrumenený
vymenený
zmenený
pozmenený
rozmenený
napenený
spenený
korenený
zakorenený
okorenený
drevenený
zdrevenený
sčervenený
rozbahnený
rozohnený
porodinený
hlinený
zahlinený
zaklinený
vklinený
naslinený
uslinený
zašpinený
pošpinený
ušpinený
zasinený
osinený
vinený
zavinený
obvinený
spoluobvinený
neprevinený
odčinený
nepričinený
učinený
zadosťučinený
vyčinený
zapríčinený
ustajnený
uverejnený
zverejnený
nezverejnený
prebujnený
rozbujnený
skvapalnený
ospravedlnený
posilnený
zosilnený
znásilnený
spopolnený
plnený
naplnený
zaplnený
preplnený
doplnený
splnený
vyplnený
preslnený
oslnený
vlnený
bavlnený
polovlnený
zvlnený
zreálnený
zjemnený
zatemnený
uzemnený
neuzemnený
uzákonený
clonený
zaclonený
naklonený
predklonený
odklonený
priklonený
sklonený
uklonený
ronený
zabronený
zronený
zvonený
sprístupnený
odvápnený
zvápnený
brnený
obrnený
umiernený
zmiernený
očiernený
usmernený
neusmernený
upozornený
znázornený
poškvrnený
premárnený
tvárnený
netvárnený
stvárnený
odkôrnený
objasnený
neobjasnený
znejasnený
ujasnený
neujasnený
vyjasnený
nevyjasnený
rozjasnený
zasnený
pobesnený
zbesnený
rozbesnený
zakliesnený
tiesnený
stiesnený
zalesnený
nezalesnený
odlesnený
stelesnený
oplesnený
splesnený
spresnený
nespresnený
upresnený
neupresnený
tesnený
utesnený
vytesnený
zdrsnený
vysnený
zbásnený
vrásnený
zvrásnený
zvásnený
sprísnený
zneplatnený
spoplatnený
uplatnený
neuplatnený
opodstatnený
spodstatnený
osamostatnený
spredmetnený
skvalitnený
zhmotnený
vlastnený
privlastnený
vyvlastnený
zúčastnený
obšťastnený
rozšťastnený
premiestnený
umiestnený
rozmiestnený
rozbolestnený
rozradostnený
uprednostnený
zhutnený
poštátnený
zoštátnený
hunený
zunený
splavnený
zľavnený
pripevnený
opevnený
spevnený
nespevnený
upevnený
oduševnený
preduchovnený
zduchovnený
ovplyvnený
oprávnený
zrovnoprávnený
zatrávnený
zefektívnený
spriaznený
zdôraznený
nezdôraznený
zvýraznený
spríbuznený
pobláznený
zbláznený
rozbláznený
väznený
uväznený
znervóznený
rozrôznený
strýznený
utrýznený
vypánený
bránený
zabránený
chránený
zachránený
ochránený
uchránený
odstránený
čalúnený
zvečnený
uskutočnený
odhlučnený
zostručnený
odtučnený
pretučnený
vytučnený
zvoĺnený
zviditeľnený
uvoľnený
zvoľnený
zosmiešnený
prevzdušnený
rozvášnený
roznežnený
znemožnený
umožnený
stotožnený
rozcapený
lapený
rozdrapený
prekvapený
rozčapený
rozčľapený
oťapený
rozštiepený
lepený
nalepený
zalepený
oblepený
odlepený
prelepený
prilepený
sklepený
zaslepený
oslepený
vlepený
vylepený
zlepený
naštepený
zaštepený
vštepený
ochlpený
pochopený
nakopený
klopený
obklopený
preklopený
sklopený
vyklopený
kropený
pokropený
topený
zatopený
potopený
utopený
roztopený
trpený
pretrpený
utrpený
zoskupený
zasupený
zatupený
otupený
potupený
trápený
netrápený
strápený
utrápený
kúpený
nakúpený
zakúpený
odkúpený
prekúpený
prikúpený
novokúpený
skúpený
vykúpený
ohlúpený
olúpený
ulúpený
vylúpený
nastúpený
zastúpený
odstúpený
podstúpený
prestúpený
pristúpený
postúpený
vystúpený
obarený
obdarený
podarený
vydarený
zdarený
nezdarený
prežiarený
ožiarený
vyžiarený
rozžiarený
jarený
rozjarený
marený
omarený
neomarený
zmarený
parený
odparený
oparený
vyparený
ostarený
zostarený
vystarený
varený
zavarený
predvarený
prevarený
privarený
škvarený
dovarený
uvarený
polouvarený
zvarený
rozvarený
očarený
rozčarený
zagebrený
postriebrený
precibrený
odobrený
podobrený
vyjadrený
zadrený
nadudrený
zapuzdrený
premúdrený
kaderený
mierený
namierený
zamierený
zmierený
uzmierený
zaperený
operený
vyperený
rozhašterený
verený
spreneverený
preverený
overený
poverený
zverený
zúverený
zošúverený
čerený
nesčerený
vyčerený
rozčerený
zošerený
napuchrený
spuchrený
zvíchrený
osirený
zamokrený
roziskrený
ocukrený
preborený
zborený
rozborený
horený
zahorený
obhorený
našuchorený
prihorený
ohorený
uhorený
vyhorený
zhorený
rozhorený
pokorený
oneskorený
morený
zamorený
umorený
zmorený
ponorený
vnorený
podporený
nepodporený
nasporený
usporený
pomítorený
zmítorený
hovorený
nahovorený
ohovorený
dohovorený
uhovorený
tvorený
zatvorený
uzatvorený
znetvorený
pretvorený
otvorený
dotvorený
polootvorený
pootvorený
novootvorený
spotvorený
stvorený
utvorený
neutvorený
novoutvorený
vytvorený
novovytvorený
roztvorený
oprený
odoprený
podoprený
rozoprený
uprený
rozčuprený
trený
rozjatrený
opatrený
zaopatrený
nezaopatrený
našetrený
prešetrený
ošetrený
neošetrený
ušetrený
vyšetrený
nevyšetrený
dokántrený
skántrený
otrený
potrený
rozotrený
zastrený
nestrený
spestrený
rozprestrený
ostrený
naostrený
zaostrený
vyostrený
zostrený
pozostrený
rozkuštrený
durený
nadurený
zdurený
rozdurený
uzavrený
zanevrený
zbedárený
hospodárený
obhospodárený
spanikárený
rozkonárený
popárený
spárený
znesvárený
zanešvárený
rozčapírený
sírený
odsírený
neodsírený
vírený
zavírený
zvírený
nezvírený
rozvírený
šírený
rozšírený
pobúrený
rozbúrený
nerozbúrený
vzbúrený
nabadúrený
ohúrený
zakúrený
vykúrený
zachmúrený
pochmúrený
namosúrený
zamosúrený
rozzúrený
vychýrený
rozchýrený
prehýrený
zapýrený
zvýrený
hasený
zahasený
uhasený
rozhasený
riasený
nariasený
zriasený
odsúhlasený
pasený
dopasený
spasený
vypasený
rozpasený
zatarasený
zaprasený
oprasený
trasený
otrasený
neotrasený
vytrasený
roztrasený
vytasený
kvasený
nakvasený
dokvasený
skvasený
vykvasený
rozkvasený
obesený
predesený
vydesený
zdesený
miesený
zamiesený
umiesený
vzkriesený
obkolesený
nesený
nanesený
zanesený
nadnesený
prednesený
prenesený
prinesený
donesený
unesený
vnesený
vynesený
znesený
roznesený
vznesený
povznesený
zavesený
prevesený
vyvesený
zvesený
naosený
kosený
pokosený
skosený
nosený
obnosený
donosený
zarosený
orosený
zrosený
dusený
zadusený
pridusený
udusený
zdusený
zahnusený
zhnusený
ovsený
hlásený
nahlásený
zahlásený
odhlásený
prehlásený
prihlásený
ohlásený
vyhlásený
rozhlásený
skúsený
svetaskúsený
brúsený
nabrúsený
zabrúsený
nebrúsený
obrúsený
vybrúsený
zbrúsený
vtrúsený
roztrúsený
zašpicatený
hatený
obohatený
zhatený
rozkatený
zablatený
rozblatený
platený
zaplatený
predplatený
odplatený
neodplatený
podplatený
preplatený
priplatený
doplatený
splatený
vyplatený
zlatený
pozlatený
zbahnatený
strúchnatený
scukornatený
skôrnatený
skostnatený
zatrávnatený
postrapatený
rozstrapatený
zakrpatený
zatratený
potratený
stratený
utratený
roztratený
zľadovatený
zrohovatený
pečatený
zapečatený
spečatený
zaguľatený
rozkošatený
ctený
veľactený
poctený
zneuctený
zanietený
podnietený
vsietený
zasvietený
osvietený
vysvietený
rozsvietený
preletený
pletený
zapletený
prepletený
dopletený
popletený
spletený
upletený
vpletený
zametený
zasmetený
vymetený
zmetený
rozmetený
hnetený
upachtený
rozpachtený
šľachtený
zošľachtený
zušľachtený
nezušľachtený
vyšľachtený
rozdychtený
nitený
zahltený
pohltený
rozpoltený
rozšantený
nafintený
vyfintený
polichotený
osihotený
oplotený
pošramotený
osamotený
ujednotený
zjednotený
hodnotený
nadhodnotený
podhodnotený
znehodnotený
neznehodnotený
prehodnotený
ohodnotený
vyhodnotený
nevyhodnotený
zhodnotený
nezhodnotený
prepotený
spotený
upotený
zahrotený
prihrotený
vyhrotený
osirotený
skrotený
zasotený
okyptený
spanghartený
spankhartený
zdrtený
rozčertený
škrtený
zaškrtený
priškrtený
doškrtený
usmrtený
vrtený
mastený
namastený
zamastený
odmastený
neprimastený
omastený
neomastený
pomastený
umastený
narastený
zarastený
obrastený
odrastený
podrastený
prerastený
dorastený
porastený
urastený
vrastený
vyrastený
zrastený
rozrastený
umiestený
ubolestený
rozbolestený
istený
zaistený
nezaistený
odistený
neistený
olistený
poistený
ukoristený
uistený
zistený
čistený
nezačistený
nečistený
znečistený
prečistený
očistený
vyčistený
plstený
pomstený
ostený
naradostený
uradostený
rozradostený
vyhostený
kostený
užalostený
omilostený
nazlostený
premostený
vypostený
ustarostený
osprostený
uľútostený
rozľútostený
bezostený
krstený
pokrstený
srstený
osrstený
trstený
nahustený
zahustený
prehustený
zhustený
pustený
napustený
zapustený
odpustený
prepustený
pripustený
opustený
nepopustený
spustený
vpustený
vypustený
rozpustený
zaústený
znechutený
ochutený
neochutený
vyškutený
chytený
zachytený
podchytený
nepodchytený
prichytený
dochytený
uchytený
vychytený
zmlátený
rozmlátený
plátený
celoplátený
pozlátený
obrátený
novoobrátený
krátený
nekrátený
skrátený
ukrátený
vrátený
navrátený
prinavrátený
odvrátený
prevrátený
vyvrátený
nevyvrátený
zvrátený
rozvrátený
zachvátený
uchvátený
mätený
pomätený
zmätený
svätený
zasvätený
znesvätený
posvätený
vysvätený
cítený
precítený
pocítený
rozcítený
zaštítený
drôtený
rozkohútený
zamútený
pomútený
rmútený
zarmútený
skormútený
zmútený
nútený
nanútený
prinútený
donútený
vnútený
vynútený
krútený
nakrútený
obkrútený
prekrútený
pokrútený
skrútený
neskrútený
vykrútený
rozkrútený
prútený
zrútený
rozľútený
sýtený
nasýtený
zasýtený
nesýtený
presýtený
dosýtený
poameričtený
zmraštený
praštený
zvraštený
odľudštený
oklieštený
roztrieštený
leštený
naleštený
zaleštený
rozpleštený
vyleštený
streštený
zoženštený
doštený
sploštený
mrštený
premrštený
umrštený
vymrštený
rozlúštený
zmŕštený
zabavený
odbavený
neodbavený
pobavený
vybavený
nevybavený
zbavený
pozbavený
zohavený
zapľuhavený
spľuhavený
prežhavený
zgniavený
objavený
novoobjavený
znovuobjavený
prejavený
vyjavený
zjavený
stľapkavený
zvráskavený
vybrčkavený
plavený
naplavený
zaplavený
odplavený
splavený
vyplavený
blahoslavený
unavený
znavený
spľundravený
ozdravený
pozdravený
uzdravený
prederavený
rozderavený
zmeravený
skučeravený
žeravený
nažeravený
rozžeravený
napravený
zapravený
prepravený
pripravený
opravený
dopravený
poopravený
popravený
spravený
upravený
vypravený
uvravený
rozvravený
tavený
natavený
zatavený
nezatavený
pretavený
zotavený
vyčaptavený
stavený
nastavený
prednastavený
schrastavený
zastavený
pozastavený
obstavený
nadstavený
predstavený
odstavený
pristavený
postavený
vysokopostavený
novopostavený
zostavený
rozostavený
vstavený
vystavený
vytavený
roztavený
zavšivavený
zakrvavený
dokrvavený
skrvavený
zahrdzavený
zhrdzavený
rozďavený
dokľavený
skľavený
uboľavený
rozboľavený
zľavený
vyšťavený
drevený
rozohochvený
rozochvený
scivený
vycivený
zadivený
prešedivený
vyšedivený
podivený
udivený
zdivený
rozdivený
rozclivený
znecitlivený
precitlivený
rozcitlivený
spráchnivený
strúchnivený
oplesnivený
splesnivený
zakrivený
dokrivený
pokrivený
skrivený
zosivený
sprotivený
zaprašivený
oplešivený
vyplešivený
zavšivený
živený
podviživený
oživený
nedoživený
podvyživený
utkvený
ovdovený
pohovený
olovený
oslovený
vyslovený
novený
stanovený
ustanovený
novoustanovený
obnovený
znovuobnovený
vynovený
prihotovený
dohotovený
vyhotovený
zhotovený
drvený
dodrvený
podrvený
zdrvený
rozdrvený
červený
infračervený
slabočervený
bledočervený
hnedočervený
tuhočervený
svetločervený
temnočervený
jasnočervený
zlatočervený
žltočervený
sýtočervený
tmavočervený
krvavočervený
hrdzavočervený
ohnivočervený
rumelkovočervený
fialovočervený
tehlovočervený
cviklovočervený
gaštanovočervený
malinovočervený
karmínovočervený
vínovočervený
purpurovočervený
mäsovočervený
mrkvovočervený
pomarančovočervený
čerešňovočervený
oranžovočervený
dokrvený
domrvený
rozmrvený
skurvený
vetvený
odvetvený
rozvetvený
kotvený
zakotvený
ukotvený
občerstvený
vrstvený
nevrstvený
zvrstvený
rozvrstvený
umŕtvený
zjazvený
nezjazvený
preslávený
oslávený
trávený
otrávený
priotrávený
strávený
otávený
navštívený
kazený
nakazený
prekazený
pokazený
skazený
lazený
polazený
razený
narazený
zarazený
vyobrazený
zobrazený
odrazený
nerazený
prerazený
mrazený
zamrazený
odmrazený
zmrazený
nerozmrazený
porazený
urazený
vrazený
vyrazený
zrazený
reťazený
zreťazený
zamedzený
obmedzený
omedzený
vymedzený
prirodzený
nadprirodzený
protiprirodzený
urodzený
odcudzený
zalezený
oblezený
vylezený
vezený
navezený
zavezený
odvezený
neodvezený
prevezený
privezený
vyvezený
rozvezený
zaslzený
uslzený
ohrozený
zhrozený
navozený
namrzený
omrzený
rozmrzený
hryzený
zahryzený
zbedačený
spľuhačený
zaoblačený
tlačený
natlačený
zatlačený
predtlačený
odtlačený
pretlačený
pritlačený
otlačený
dotlačený
potlačený
stlačený
utlačený
vtlačený
vytlačený
inačený
onačený
nezonačený
naznačený
zaznačený
predznačený
označený
poznačený
vyznačený
zamračený
podmračený
zmračený
zračený
vystačený
zmrzačený
zbabčený
presvedčený
osvedčený
dosvedčený
nedosvedčený
usvedčený
liečený
vyliečený
vzpriečený
oblečený
preoblečený
polooblečený
vlečený
zavlečený
odvlečený
zvlečený
rozvlečený
prezlečený
vyzlečený
pečený
neprepečený
pripečený
opečený
nedopečený
novopečený
spečený
upečený
vypečený
nevypečený
zabezpečený
nezabezpečený
ubezpečený
chválorečený
zatečený
pretečený
utečený
vytečený
ľahčený
odľahčený
uľahčený
vlhčený
navlhčený
dokaličený
skaličený
uveličený
zveličený
okysličený
ničený
ohraničený
podpivničený
zničený
cvičený
nacvičený
precvičený
vycvičený
zafajčený
oddojčený
rozrojčený
neobmäkčený
zmäkčený
tlčený
otlčený
zvlčený
zosodomčený
protipálenčený
stenčený
ovenčený
končený
zakončený
dokončený
skončený
neskončený
ukončený
potrunčený
odbočený
zaskočený
odskočený
preskočený
namočený
zamočený
premočený
tlmočený
pretlmočený
nepomočený
rozmočený
odročený
prekročený
rozkročený
zašantročený
zotročený
úročený
neúročený
zúročený
nezúročený
točený
natočený
pretočený
otočený
pootočený
potočený
stočený
vytočený
roztočený
rozdivočený
znivočený
vyočený
pritľapčený
stľapčený
roztľapčený
strpčený
roztrpčený
pomaďarčený
rozdierčený
prikrčený
dokrčený
pokrčený
skrčený
rozhorčený
napaprčený
rozpaprčený
otrčený
strčený
nastrčený
zastrčený
odstrčený
určený
predurčený
učený
naučený
zaučený
nezaučený
mučený
umučený
zmučený
vysokoučený
poučený
vypučený
ručený
zaručený
doručený
poručený
odporučený
doporučený
vytučený
ozvučený
neozvučený
vyučený
zháčený
vláčený
zavláčený
uvláčený
zlumpáčený
vypáčený
ráčený
ožobráčený
omráčený
nalíčený
naklíčený
nenaklíčený
vylíčený
odlúčený
vylúčený
zlúčený
rozlúčený
zamúčený
pomúčený
rozhorúčený
obkľúčený
skľúčený
vytýčený
vztýčený
pojašený
vyjašený
zjašený
rozjašený
plašený
naplašený
poplašený
splašený
uplašený
vyplašený
rozsamopašený
nastrašený
zastrašený
prestrašený
postrašený
zostrašený
ustrašený
vystrašený
nadšený
riešený
uhriešený
doriešený
nedoriešený
vyriešený
rozriešený
nerozriešený
vznešený
prevznešený
zastrešený
nezastrešený
natešený
potešený
utešený
vytešený
roztešený
zmenšený
rozbujdošený
rozkokošený
zapatrošený
zapotrošený
spustošený
nadlepšený
vylepšený
zlepšený
pohoršený
zhoršený
nasršený
rozsršený
zjednodušený
ohlušený
rušený
narušený
prerušený
porušený
vyrušený
zrušený
rozrušený
vzrušený
sušený
zasušený
predsušený
presušený
prisušený
nedosušený
zosušený
usušený
vysušený
tušený
zmyšený
sobášený
zosobášený
zaprášený
oprášený
rozprášený
odlíšený
rozlíšený
stíšený
utíšený
skrúšený
skýšený
prevýšený
povýšený
vyvýšený
zvýšený
zväčšený
navŕšený
zavŕšený
dovŕšený
blažený
nezavlažený
ovlažený
smažený
obnažený
zapažený
nezapažený
rozpažený
dražený
predražený
vydražený
zdražený
nezdražený
pražený
zapražený
nepražený
opražený
upražený
nastražený
speňažený
ťažený
zaťažený
nezaťažený
odťažený
preťažený
sťažený
vyťažený
otrundžený
dotrundžený
potrundžený
sviežený
osviežený
naježený
zježený
zasnežený
vystrežený
nevystrežený
zadlžený
oddlžený
neoddlžený
predlžený
zúbožený
kožený
polokožený
naložený
vynaložený
založený
novozaložený
obložený
predložený
odložený
podložený
preložený
priložený
doložený
nedoložený
položený
uložený
vložený
vyložený
zložený
rozložený
premožený
nepremožený
vymožený
množený
namnožený
rozmnožený
pridružený
združený
napružený
odpružený
otužený
stužený
vystužený
nevystužený
strážený
nestrážený
podgurážený
rozgurážený
vážený
veľavážený
odvážený
znevážený
prevážený
dovážený
vysokovážený
uvážený
vyvážený
zvážený
rozvážený
priblížený
ublížený
ponížený
unížený
znížený
krížený
skrížený
zaslúžený
obslúžený
neobslúžený
vyslúžený
zahrúžený
pohrúžený
usúžený
túžený
zatúžený
nezatúžený
potúžený
vytúžený
roztúžený
zúžený
kýžený
zadĺžený
predĺžený
utŕžený
telegrafný
rozšafný
trefný
tarifný
oligotrofný
somatotrofný
eutrofný
amorfný
dimorfný
teomorfný
dolichomorfný
halomorfný
homomorfný
aktinomorfný
antropomorfný
heteromorfný
izomorfný
polymorfný
apokryfný
drahný
vrchný
povrchný
zvrchný
iný
jediný
trojjediný
dvojjediný
samojediný
siný
účastiný
oziný
policajný
poddajný
predajný
odpredajný
veľkopredajný
voľnopredajný
radodajný
blahodajný
smerodajný
udajný
údajný
fajný
hajný
krajný
cudzokrajný
prajný
blahoprajný
zloprajný
dobroprajný
tajný
čarotajný
partajný
bezpartajný
supertajný
neprestajný
ľahostajný
jednostajný
obyčajný
praobyčajný
zvyčajný
viackoľajný
dvojkoľajný
úzkokoľajný
jednokoľajný
lýcejný
blahodejný
čarodejný
dobrodejný
svetodejný
nádejný
beznádejný
trofejný
galejný
jubilejný
olejný
verejný
poloverejný
chvejný
neochvejný
múzejný
štipendijný
študijný
štúdijný
ženijný
havarijný
galerijný
recesijný
koncesijný
konfesijný
profesijný
misijný
transmisijný
kolokvijný
fantazijný
penzijný
tvrdošijný
režijný
bohabojný
odbojný
priebojný
zbojný
výbojný
dojný
hojný
prehojný
pokojný
spokojný
hnojný
znojný
opojný
spojný
prípojný
zbrojný
rozbrojný
trojný
potrojný
strojný
ústrojný
výstrojný
obstojný
predstojný
prístojný
neprístojný
dôstojný
veľadôstojný
dvojný
podvojný
bujný
dujný
kujný
rujný
čujný
nedočujný
pekný
prepekný
pripekný
autarkný
bleskný
pableskný
burleskný
romaneskný
pitoreskný
groteskný
briskný
kalný
skalný
palný
kvapalný
rýchlopalný
spalný
zápalný
samozápalný
bralný
valný
pochvalný
pohodlný
divadelný
pravidelný
strašidelný
hrdelný
krídelný
sídelný
reelný
tehelný
pekelný
paralelný
tepelný
kúpelný
strelný
priestrelný
maselný
draselný
remeselný
priemyselný
umeleckopriemyselný
pomyselný
zmyselný
nadzmyselný
protizmyselný
dvojzmyselný
bezzmyselný
dômyselný
úmyselný
zúmyselný
výmyselný
číselný
celočíselný
nesčíselný
zohnatelný
svetelný
živelný
obojživelný
kúzelný
čelný
priečelný
účelný
samoúčelný
bezúčelný
detailný
permeabilný
variabilný
invariabilný
aplikabilný
labilný
sanabilný
palpabilný
ireparabilný
inkomparabilný
venerabilný
vulnerabilný
operabilný
inoperabilný
durabilný
imenzurabilný
kantabilný
rentabilný
adaptabilný
akceptabilný
stabilný
termostabilný
autostabilný
diskutabilný
debilný
infalibilný
disponibilný
horibilný
kompatibilný
inkompatibilný
implantibilný
konvertibilný
kombustibilný
flexibilný
senzibilný
reverzibilný
ireverzibilný
plauzibilný
obilný
mobilný
imobilný
solubilný
gracilný
imbecilný
dificilný
pedofilný
acidofilný
sciofilný
heliofilný
halofilný
pelofilný
psamofilný
termofilný
chinofilný
limnofilný
lipofilný
antropofilný
hydrofilný
hemerofilný
xerofilný
nitrofilný
gypsofilný
skatofilný
protofilný
kryofilný
agilný
fragilný
vagilný
konvetigilný
faksimilný
vodomilný
ľudomilný
suchomilný
vlhkomilný
svelomilný
teplomilný
svetlomilný
studenomilný
vetromilný
smilný
krvismilný
senilný
juvenilný
pilný
ebrilný
febrilný
afebrilný
subfebrilný
sterilný
puerilný
virilný
silný
presilný
sesilný
prisilný
násilný
úsilný
volatilný
taktilný
infantilný
merkantilný
gentilný
fertilný
infertilný
textilný
civilný
servilný
žilný
colný
bezcolný
dolný
odolný
zdolný
údolný
vrcholný
uholný
mnohouholný
limikolný
dezertikolný
rozkolný
školný
smolný
obapolný
monopolný
nemonopolný
antimonopolný
protimonopolný
pospolný
prvotnopospolný
vospolný
kontrolný
kotolný
stolný
kostolný
volný
frivolný
ľubovolný
dobrovolný
mŕtvolný
plný
duchaplný
tajomstvaplný
nádejeplný
slastiplný
strastiplný
bolestiplný
radostiplný
milostiplný
zlostiplný
poloplný
ohľaduplný
strachuplný
hriechuplný
tajuplný
zmysluplný
rozporuplný
jasuplný
cituplný
vďakyplný
láskyplný
dôveryplný
úctyplný
hrôzyplný
úplný
somnambulný
majuskulný
titulný
potulný
prítulný
útulný
vlný
krátkovlný
mikrovlný
odchylný
náchylný
príchylný
úchylný
mylný
omylný
rozptylný
monogamný
klamný
reklamný
mamný
omamný
veľaváznamný
významný
veľavýznamný
mnohovýznamný
bezvýznamný
náramný
prenáramný
jemný
objemný
dojemný
príjemný
firemný
vnútrofiremný
foremný
naforemný
bezforemný
temný
potemný
zemný
nadzemný
podzemný
stredozemný
čiernozemný
černozemný
pozemný
zázemný
prízemný
územný
sublimný
úprimný
preúprimný
legitimný
zimný
ozimný
tajomný
nájomný
podnájomný
prenájomný
vzájomný
lomný
oblomný
srdcelomný
krkolomný
vierolomný
nezlomný
daromný
predaromný
podaromný
ohromný
preohromný
skromný
preskromný
priskromný
poskromný
súkromný
polosúkromný
písomný
prítomný
duchaprítomný
všadeprítomný
ničomný
xerotermný
výkrmný
reformný
protireformný
poreformný
proreformný
styliformný
uniformný
plexiformný
konformný
nonkonformný
abnormný
enormný
umný
trúchlodumný
posthumný
prieskumný
výskumný
vedeckovýskumný
jasnoumný
ostroumný
bystroumný
konzumný
rozumný
šumný
homonymný
anonymný
synonymný
schizotymný
ranný
branný
obranný
sebaobranný
bezbranný
ochranný
veterinárnoochranný
záchranný
trojhranný
sedemhranný
osemhranný
štvorhranný
šesťhranný
päťhranný
stranný
priestranný
všestranný
obojstranný
trojstranný
dvojstranný
mnohostranný
jednostranný
rovnostranný
rôznostranný
postranný
pravostranný
ľavostranný
štvorstranný
šesťstranný
deväťstranný
stanný
prievanný
cenný
menejcenný
drahocenný
plnocenný
rovnocenný
bezcenný
denný
viacdenný
trojdenný
dvojdenný
poldenný
sedemdenný
osemdenný
každodenný
koľkodenný
niekoľkodenný
celodenný
jednodenný
všednodenný
dennodenný
štvordenný
dvadsaťdenný
desaťdenný
šesťdenný
štrnásťdenný
päťdenný
deväťdenný
dvojrýždenný
týždenný
trojtýždenný
dvojtýždenný
niekoľkotýždenný
celotýždenný
štvortýždenný
šesťtýždenný
bahenný
stehenný
vojenný
okenný
podokenný
súkenný
sklenný
holenný
kolenný
členný
viacčlenný
viacejčlenný
trojčlenný
dvojčlenný
sedemčlenný
mnohočlenný
niekoľkočlenný
jednočlenný
stočlenný
dvestočlenný
štvorčlenný
desaťčlenný
šesťčlenný
dvanásťčlenný
štrnásťčlenný
päťčlenný
deväťčlenný
menný
kamenný
plamenný
ramenný
viacramenný
dvojramenný
sedemramenný
jednoramenný
rovnoramenný
ľavoramenný
pramenný
viacpramenný
štvorramenný
päťramenný
plemenný
kremenný
premenný
semenný
drobnosemenný
jednosemenný
krytosemenný
temenný
nizkokmenný
nízkokmenný
polokmenný
rovnomenný
smenný
trojsmenný
dvojsmenný
jednosmenný
rumenný
bezmenný
nezmenný
trojzmenný
dvojzmenný
jednozmenný
zámenný
výmenný
jačmenný
vápenný
iskrenný
korenný
senný
jesenný
podjesenný
bezsenný
vretenný
trojstenný
dvojstenný
sedemstenný
osemstenný
hrubostenný
mnohostenný
tenkostenný
štvorstenný
nástenný
desaťstenný
šesťstenný
päťstenný
plátenný
celoplátenný
pšenný
súrhnný
hlbinný
rodinný
celorodinný
hrdinný
afinný
krajinný
dejinný
preddejinný
svetodejinný
dolinný
slinný
rastlinný
bylinný
barinný
marinný
starinný
uterinný
intrauterinný
endokrinný
apokrinný
exokrinný
bystrinný
slatinný
desatinný
pustatinný
stotinný
účastinný
listinný
nehostinný
pohostinný
rutinný
vinný
bovinný
rakovinný
bielkovinný
povinný
školopovinný
rovinný
pastvinný
spoluvinný
slezinný
činný
dvojčinný
zločinný
samočinný
polosamočinný
poloosamočinný
dobročinný
vysočinný
príčinný
bezpríčinný
účinný
súčinný
bezúčinný
výšinný
nížinný
slnný
dlhovlnný
krátkovlnný
mikrovlnný
pohonný
bezúhonný
pokonný
poskonný
zákonný
nazákonný
protizákonný
mimozákonný
starozákonný
novozákonný
bezzákonný
výkonný
vysokovýkonný
sklonný
blahosklonný
náklonný
vonný
zvonný
úhrnný
súhrnný
zrnný
hrubozrnný
veľkozrnný
celozrnný
drobnozrnný
jemnozrnný
korunný
jaskynný
plynný
oný
vývojaschoný
toponý
rukolapný
výčapný
nášľapný
repný
stepný
lesostepný
štepný
odštepný
chlipný
vtipný
ostrovtipný
dôvtipný
schopný
uznášaniaschopný
bojaschopný
vývojaschopný
životaschopný
práceschopný
akcieschopný
konkurencieschopný
uznášanianeschopný
práceneschopný
platbyschopný
prevádzkyschopný
obranyschopný
kúpyschopný
kopný
podkopný
odklopný
sklopný
výklopný
konopný
ropný
sinantropný
psychotropný
dexiotropný
zootropný
hydrotropný
meteorotropný
sinistrotropný
dextrotropný
izotropný
stropný
predpotopný
trpný
útrpný
sútrpný
podkupný
nákupný
veľkonákupný
výkupný
spupný
otupný
potupný
odstupný
priestupný
prestupný
dostupný
postupný
zostupný
vzostupný
vstupný
nástupný
zástupný
prístupný
ústupný
výstupný
župný
rypný
násypný
stereotypný
chlebodarný
blahodarný
zákonodarný
životodarný
ústavodarný
zdarný
jarný
predjarný
maškarný
nezmarný
rozmarný
parný
sparný
výparný
obstarný
oštarný
varný
rýchlovarný
výtvarný
bizarný
čarný
jadrný
berný
odberný
prieberný
nepreberný
zberný
jaderný
moderný
ultramoderný
supermoderný
hypermoderný
postmoderný
úderný
ciferný
trojciferný
dvojciferný
koľkociferný
jednociferný
štvorciferný
šesťciferný
päťciferný
herný
malicherný
nádherný
prenádherný
veseloherný
nemoherný
činoherný
spevoherný
výherný
hnedočierný
iskerný
zákerný
merný
nadmerný
odmerný
priemerný
nadpriemerný
podpriemerný
vodomerný
tlakomerný
diaľkomerný
uhlomerný
rovnomerný
pomerný
časomerný
smerný
protismerný
obojsmerný
dvojsmerný
jednosmerný
rovnosmerný
rôznosmerný
štvorsmerný
bezmerný
nezmerný
rozmerný
viacrozmerný
nadrozmerný
trojrozmerný
dvojrozmerný
mnohorozmerný
veľkorozmerný
jednorozmerný
štvorrozmerný
zámerný
úmerný
priamoúmerný
súmerný
perný
podperný
čiperný
obojperný
operný
rozperný
vzperný
páperný
materný
veterný
poveterný
bezveterný
náveterný
záveterný
charakterný
bezcharakterný
subalterný
interný
externý
verný
dverný
severný
ľahkoverný
maloverný
hodnoverný
pravoverný
roduverný
záverný
dôverný
jazerný
mizerný
pramizerný
nedozerný
večerný
predvečerný
podvečerný
celovečerný
štedrovečerný
počerný
príšerný
krvožerný
úžerný
dimofrný
orný
odborný
strieborný
svetoborný
rozborný
nerozborný
súborný
výborný
vzdorný
vodovzdorný
koróziovzdorný
kyselinovzdorný
ohňovzdorný
žiaruvzdorný
mrazuvzdorný
horný
prahorný
druhohorný
štvrtohorný
prvohorný
treťohorný
náhorný
pokorný
cukorný
hladomorný
komorný
humorný
námorný
úmorný
ponorný
odporný
podporný
oporný
toporný
sporný
úsporný
rozporný
záporný
úporný
nemotorný
priestorný
vnútorný
zovnútorný
kláštorný
dvorný
nádvorný
radicivorný
karnivorný
hovorný
svorný
pitvorný
dejotvorný
slabikotvorný
mienkotvorný
kapitálotvorný
štýlotvorný
významotvorný
formotvorný
normotvorný
cenotvorný
penotvorný
krajinotvorný
dejinotvorný
kyselinotvorný
rakovinotvorný
zákonotvorný
potvorný
mierotvorný
horotvorný
mestotvorný
štátotvorný
divotvorný
slovotvorný
krvotvorný
obrazotvorný
slzotvorný
kmeňotvorný
zorný
bezprizorný
dozorný
pozorný
vzorný
názorný
bezprízorný
chatrný
patrný
nepatrný
opatrný
šetrný
zdurný
ponurný
spurný
syrný
zrný
celozrný
drobnozrný
jasný
prejasný
zlatojasný
inkasný
hlasný
viachlasný
prihlasný
trojhlasný
dvojhlasný
mnohohlasný
polohlasný
jednohlasný
štvorhlasný
bezhlasný
súhlasný
cudzopasný
samospasný
okrasný
prasný
zemetrasný
otrasný
kvasný
časný
občasný
predčasný
dočasný
včasný
privčasný
súčasný
úžasný
besný
recesný
secesný
koncesný
procesný
desný
čudesný
prečudesný
profesný
lesný
pralesný
noblesný
telesný
beztelesný
polesný
adresný
regresný
okresný
nákresný
presný
depresný
kompresný
nekompresný
expresný
móresný
nemóresný
obsesný
tesný
delikatesný
pritesný
vodotesný
prachotesný
vzduchotesný
zvukotesný
plynotesný
slovesný
návesný
závesný
prívesný
vývesný
zákulisný
úlisný
admisný
readmisný
emisný
komisný
kompromisný
transmisný
dejepisný
zemepisný
opisný
dopisný
národopisný
prírodopisný
vodopisný
ďalekopisný
rukopisný
rýchlopisný
klinopisný
tesnopisný
popisný
horopisný
krasopisný
letopisný
životopisný
cestopisný
miestopisný
čistopisný
pravopisný
zápisný
súpisný
servisný
multiservisný
mlsný
nosný
prenosný
medonosný
plodonosný
honosný
blahonosný
ďalekonosný
teplonosný
samonosný
striebronosný
spásonosný
zlatonosný
smrtonosný
skazonosný
vznosný
prínosný
únosný
výnosný
vysokovýnosný
rosný
prosný
neúprosný
drsný
pridrsný
prsný
náprsný
slatsný
dusný
pokusný
diskusný
vkusný
hnusný
brusný
výtrusný
luxusný
pôdorysný
debatný
blahodatný
udatný
zdatný
výdatný
fregatný
blatný
platný
predplatný
odplatný
podplatný
bezodplatný
poplatný
právoplatný
splatný
bezplatný
úplatný
neúplatný
výplatný
matný
špatný
obratný
obkratný
spratný
márnotratný
vratný
neodvratný
podvratný
prevratný
zvratný
rozvratný
návratný
závratný
prívratný
statný
podstatný
bezpodstatný
ostatný
predostatný
samostatný
chvatný
obchvatný
úchvatný
pečatný
debetný
klebetný
obetný
detný
viacdetný
dvojdetný
jednodetný
bezdetný
šľachetný
pietný
varietný
majetný
bezmajetný
koketný
letný
baletný
toaletný
dubletný
moletný
obsoletný
kompletný
vzletný
záletný
výletný
predmetný
bezpredmetný
ošemetný
mínometný
guľometný
plameňometný
smetný
podnetný
kabinetný
honetný
parapetný
kabaretný
lazaretný
operetný
obozretný
vetný
odvetný
kvetný
okvetný
korvetný
podsvetný
zásvetný
závetný
súvetný
početný
viacpočetný
nadpočetný
prepočetný
trojpočetný
mnohopočetný
málopočetný
spočetný
bezpočetný
príčetný
osobitný
rozbitný
citný
kapacitný
veľkokapacitný
necitný
deficitný
implicitný
simplicitný
duplicitný
explicitný
útlocitný
jemnocitný
bezcitný
súcitný
kreditný
komanditný
komoditný
hermafroditný
realitný
lokalitný
moralitný
pluralitný
totalitný
posttotalitný
kvalitný
vysokokvalitný
elitný
satelitný
rentabilitný
monolitný
kozmopolitný
metropolitný
nulitný
kalamitný
limitný
nadlimitný
humanitný
sanitný
finitný
afinitný
definitný
indefinitný
nefinitný
infinitný
transfinitný
bonitný
imunitný
komunitný
pitný
ritný
polaritný
paritný
raritný
emeritný
prioritný
majoritný
minoritný
maturitný
pomaturitný
insitný
bipartitný
tripartitný
záštitný
promiskuitný
anuitný
kontinuitný
diskontinuitný
náprovitný
priesvitný
parazitný
exkvizitný
tranzitný
intenzitný
viskozitný
depozitný
kompozitný
univerzitný
žitný
pažitný
starožitný
kompaktný
abstraktný
taktný
dvojtaktný
intaktný
kontaktný
bezkontaktný
štvortaktný
exaktný
efektný
defektný
inefektný
perfektný
imperfektný
suspektný
direktný
indirektný
korektný
reliktný
konfliktný
striktný
disjunktný
autarktný
pahltný
adultný
fakultný
okultný
pedantný
obsedantný
abundantný
redundantný
extravagantný
elegantný
arogantný
konciliantný
afiliantný
variantný
invariantný
deviantný
proviantný
vakantný
sekantný
signifikantný
pikantný
markantný
riskantný
galantný
negalantný
nonšalantný
brilantný
ambulantný
kulantný
šarmantný
ženantný
pregnantný
fulminantný
dominantný
žinantný
disonantný
konsonantný
frapantný
diskrepantný
tolerantný
intolerantný
flagrantný
penetrantný
paradesantný
interesantný
presantný
eklatantný
ekletantný
exorbitantný
militantný
koncertantný
importantný
ekvidistantný
instantný
degutantný
konštantný
relevantný
irelevantný
flamboyantný
razantný
brizantný
impozantný
trojperccentný
decentný
predecentný
pridecentný
recentný
percentný
trojpercentný
dvojpercentný
sedempercentný
osempercentný
jednopercentný
stopercentný
štvorpercentný
päťdesiatpercentný
desaťpercentný
šesťpercentný
päťpercentný
deväťpercentný
adolescentný
dekadentný
precedentný
bezprecedentný
evidentný
rezidentný
ascendentný
descendentný
transcendentný
pendentný
independentný
konkludentný
inteligentný
intransigentný
fulgentný
adstringentný
kogentný
divergentný
konvergentný
urgentný
insuficientný
incipientný
valentný
bivalentný
ambivalentný
univalentný
ekvivalentný
monovalentný
excelentný
indolentný
ekvipolentný
benevolentný
turbulentný
opulentný
korpulentný
virulentný
parlamentný
medziparlamentný
mimoparlamentný
interparlamentný
temperamentný
dementný
vehementný
momentný
remanentný
imanentný
permanentný
eminentný
iminentný
prominentný
impertinentný
abstinentný
abonentný
inaparentný
transparentný
aferentný
eferentný
diferentný
indiferentný
adherentný
inherentný
koherentný
horentný
kontokorentný
kurentný
rekurentný
interkurentný
pasentný
latentný
patentný
kompetentný
intermitentný
potentný
impotentný
rezistentný
konzistentný
kongruentný
adventný
konzekventný
delikventný
elokventný
solventný
insolventný
konventný
ferventný
prézentný
reeskontný
diskontný
robotný
sobotný
jagotný
bigotný
ligotný
homozygotný
drahotný
rachotný
pechotný
lichotný
ochotný
preochotný
tehotný
druhotný
kotný
lakotný
mrkotný
bleskotný
mrákotný
polyglotný
pilotný
teplotný
gramotný
pologramotný
samotný
hmotný
nadhmotný
umelohmotný
hrmotný
bezhrmotný
jednotný
hodnotný
menejhodnotný
vysokohodnotný
plnohodnotný
potný
depotný
lopotný
krvopotný
rotný
skrotný
porotný
jasotný
psotný
istotný
čistotný
zdravotný
sociálnozdravotný
zverozdravotný
sociálnodzravotný
životný
nadživotný
doživotný
celoživotný
bezživotný
alikvotný
novotný
prvotný
krvotvotný
cudzotný
ničotný
konceptný
promptný
abruptný
apartný
koncertný
alertný
inertný
expertný
invertný
introvertný
extrovertný
dezertný
inzertný
maškrtný
smrtný
predsmrtný
dosmrtný
posmrtný
úmrtný
komfortný
importný
transportný
exportný
proexportný
rezortný
nadrezortný
medzirezortný
vrtný
závrtný
balastný
oblastný
slastný
vlastný
mastný
primastný
polomastný
priepastný
nerastný
kontrastný
strastný
sústrastný
účastný
šťastný
prenešťastný
prešťastný
cestný
viaccestný
priecestný
trojcestný
dvojcestný
jednocestný
pocestný
štvorcestný
scestný
prícestný
modestný
prelestný
bolestný
prebolestný
bezbolestný
molestný
nezmestný
nerestný
trestný
beztrestný
protestný
zlovestný
povestný
zlopovestný
svetopovestný
zvestný
návestný
čestný
počestný
mravopočestný
poistný
koristný
bezkoristný
tristný
artistný
nenávistný
očistný
ozajstný
naozajstný
ľúbostný
sladostný
radostný
preradostný
škodoradostný
kostný
akostný
vysokoakostný
vlhkostný
úzkostný
veľkostný
nedbalostný
znalostný
pozostalostný
vytrvalostný
žalostný
prežalostný
belostný
celostný
rýchlostný
viacrýchlostný
dvojrýchlostný
štvorrýchlostný
milostný
zdvorilostný
minulostný
zlostný
prezlostný
mostný
vedomostný
vzdelanostný
pravdepodobnostný
osobnostný
cnostný
prednostný
hodnostný
národnostný
mnohonárodnostný
vzdialenostný
skúsenostný
tajnostný
prítomnostný
činnostný
výkonnostný
poveternostný
vernostný
hmotnostný
vlastnostný
mravnostný
pevnostný
výslovnostný
slávnostný
čnostný
bezpečnostný
sťažnostný
bezstarostný
výsostný
sviatostný
príležitostný
bytostný
neľútostný
pravdivostný
skvostný
hotovostný
pohotovostný
bezhotovostný
krstný
náprstný
záprstný
infaustný
robustný
kapustný
priepustný
ropustný
vospustný
rozpustný
vodorozpustný
zápustný
prípustný
výpustný
čeľustný
pästný
zápästný
hutný
chutný
mohutný
premohutný
smutný
presmutný
nutný
nevyhnutný
urputný
ukrutný
preukrutný
ozrutný
slovutný
neodbytný
svojbytný
obytný
dobytný
blahobytný
samobytný
prvobytný
nezbytný
záchytný
blankytný
kopytný
násytný
pamätný
pätný
spätný
úpätný
posvätný
skladištný
hradištný
zištný
bezzištný
mrštný
zbavný
zábavný
prídavný
ohavný
objavný
zjavný
hlavný
pohlavný
obojpohlavný
dvojpohlavný
jednopohlavný
bezpohlavný
záhlavný
úhlavný
plavný
splavný
oslavný
únavný
pozdravný
mravný
jemnomravný
prepravný
opravný
dopravný
popravný
rozpravný
nápravný
prípravný
výpravný
otravný
stravný
vravný
veľavravný
radovravný
pravdovravný
mohovravný
mnohovravný
málovravný
prostovravný
zvravný
tavný
odstavný
podstavný
prístavný
ústavný
protiústavný
mimoústavný
sústavný
výstavný
kaľavný
samoderžavný
samodŕžavný
odevný
cirkevný
paracirkevný
necirkevný
plevný
smevný
úsmevný
hnevný
pevný
prepevný
skalopevný
spevný
chválospevný
žiarupevný
drevný
bezdrevný
ohrevný
výhrevný
črevný
osevný
výsevný
žatevný
predžatevný
požatevný
bitevný
pitevný
kotevný
pastevný
spoločenstevný
vrstevný
mnohovrstevný
družstevný
návštevný
duševný
naivný
divný
obdivný
predivný
odivný
podivný
prapodivný
prepodivný
pivný
protivný
náprotivný
živný
záživný
príživný
výživný
pracovný
mimopracovný
puncovný
nasledovný
následovný
srandovný
švandovný
hodovný
chovný
odchovný
duchovný
váchovný
politickováchovný
výchovný
prevýchovný
ľudovýchovný
politickovýchovný
telovýchovný
nápravnovýchovný
ideovovýchovný
bojovný
ďakovný
šikovný
plukovný
laškovný
lovný
pokojamilovný
poriadkumilovný
mierumilovný
hudbymilovný
hubymilovný
slobodymilovný
pravdymilovný
čistotymilovný
usilovný
rybolovný
slovný
viacslovný
dvojslovný
doslovný
bohoslovný
mnohoslovný
bájoslovný
hláskoslovný
zvykoslovný
niekoľkoslovný
jednoslovný
tvaroslovný
citoslovný
názvoslovný
bezslovný
výslovný
snemovný
birmovný
obnovný
osnovný
zánovný
rovný
varovný
čarovný
vandrovný
seberovný
podkrovný
skrovný
príkrovný
vodorovný
bohorovný
trovný
ostrovný
extrovný
spisovný
predspisovný
špásovný
gruntovný
štartovný
žartovný
položartovný
hurtovný
cestovný
festovný
listovný
putovný
opätovný
účtovný
poštovný
burzovný
kočovný
poľovný
nervný
vervný
rezervný
krvný
nedokrvný
chudokrvný
horkokrvný
teplokrvný
málokrvný
chladnokrvný
studenokrvný
plnokrvný
pokrvný
čistokrvný
bezkrvný
zmluvný
posuvný
zosuvný
vsuvný
zásuvný
výsuvný
výkyvný
vplyvný
laxný
indexný
reflexný
antireflexný
inflexný
multiplexný
simplexný
komplexný
duplexný
konvexný
bikonvexný
fixný
prolixný
paradoxný
ortodoxný
drevokazný
preukazný
príkazný
dôkazný
obrazný
prierazný
dôrazný
výrazný
bezvýrazný
veličazný
víťazný
mosadzný
medzný
pomedzný
bezmedzný
námedzný
ľúbezný
preľúbezný
železný
rezný
dvojrezný
jednorezný
ľavorezný
hrubizný
slizný
starizný
ďalečizný
veličizný
toličizný
hlbočizný
hrubočizný
dlhočizný
širočizný
vysočizný
dlžizný
klzný
sklzný
slzný
emulzný
pulzný
impulzný
expanzný
recenzný
forenzný
tenzný
extenzný
kolchozný
sovchozný
lomozný
hrozný
odvozný
prievozný
prevozný
dovozný
zvozný
rozvozný
vývozný
katarzný
submerzný
disperzný
averzný
kontraverzný
reverzný
diverzný
inverzný
konverzný
kontroverzný
perverzný
torzný
konkurzný
exkurzný
príbuzný
väzný
nadväzný
záväzný
aprobačný
inkubačný
nadačný
gradačný
degradačný
kandidačný
konsolidačný
likvidačný
oxidačný
refundačný
inundačný
akomodačný
retardačný
kolaudačný
defraudačný
denudačný
kreačný
rekreačný
prokreačný
propagačný
politickopropagačný
delegačný
negačný
agregačný
segregačný
kongregačný
obligačný
irigačný
navigačný
rádionavigačný
leteckonavigačný
emulgačný
konjugačný
utŕhačný
iniciačný
deferenciačný
diferenciačný
negociačný
asociačný
radiačný
iradiačný
obliačný
filiačný
afiliačný
variačný
repatriačný
deviačný
abreviačný
abdikačný
dedikačný
predikačný
indikačný
denacifikačný
pacifikačný
špecifikačný
kalcifikačný
solidifikačný
kodifikačný
rekodifikačný
modifikačný
kvalifikačný
rekvalifikačný
rkvalifikačný
diskvalifikačný
amplifikačný
bonifikačný
personifikačný
unifikačný
verifikačný
elektrifikačný
nostrifikačný
klasifikačný
osifikačný
ratifikačný
stratifikačný
identifikačný
autentifikačný
notifikačný
certifikačný
falzifikačný
intenzifikačný
diverzifikačný
plynofikačný
publikačný
aplikačný
replikačný
multiplikačný
implikačný
suplikačný
explikačný
komunikačný
telekomunikačný
rádiokomunikačný
masovokomunikačný
exkomunikačný
intoxikačný
alokačný
blokačný
deblokačný
rádiolokačný
dislokačný
evokačný
invokačný
provokačný
demarkačný
bifurkačný
edukačný
koedukačný
konfiškačný
lačný
antihalačný
inhalačný
exhalačný
eskalačný
salačný
inštalačný
vodoinštalačný
elektroinštalačný
veľalačný
oblačný
nadoblačný
bezoblačný
tabelačný
parcelačný
modelačný
apelačný
interpelačný
relačný
korelačný
konštelačný
nivelačný
deflačný
inflačný
protiinflačný
oscilačný
profilačný
asimilačný
disimilačný
epilačný
depilačný
kompilačný
ventilačný
destilačný
krvilačný
recyklačný
demolačný
interpolačný
izolačný
termoizolačný
tepelnoizolačný
legislačný
retranslačný
tlačný
prítlačný
výtlačný
tabulačný
ondulačný
modulačný
koagulačný
regulačný
samoregulačný
termoregulačný
triangulačný
ejakulačný
špekulačný
imatrikulačný
artikulačný
kalkulačný
cirkulačný
simulačný
stimulačný
formulačný
kumulačný
akumulačný
granulačný
manipulačný
kopulačný
populačný
gratulačný
kapitulačný
rekapitulačný
ovulačný
pomstylačný
mačný
aklamačný
deklamačný
reklamačný
proklamačný
kremačný
sublimačný
animačný
komprimačný
legitimačný
aproximačný
konfirmačný
formačný
deformačný
reformačný
protireformačný
poreformačný
informačný
dezinformačný
transformačný
exhumačný
sumačný
kontumačný
šmačný
sanačný
asanačný
inscenačný
stagnačný
impregnačný
konsignačný
kombinačný
vakcinačný
halucinačný
ordinačný
subordinačný
koordinačný
afinačný
rafinačný
imaginačný
machinačný
deklinačný
inklinačný
inseminačný
eliminačný
diskriminačný
kulminačný
nominačný
denominačný
naddenominačný
determinačný
iluminačný
donačný
fonačný
detonačný
antidetonačný
intonačný
hibernačný
alternačný
internačný
značný
viacznačný
dvojznačný
mnohoznačný
jednoznačný
rovnoznačný
príznačný
význačný
anticipačný
participačný
emancipačný
uštipačný
opačný
okupačný
deklaračný
naračný
reparačný
preparačný
separačný
komparačný
kalibračný
vibračný
antivibračný
preberačný
vyberačný
maceračný
federačný
konfederačný
akceleračný
aglomeračný
enumeračný
generačný
degeneračný
regeneračný
medzigeneračný
dvojgeneračný
operačný
predoperačný
kooperačný
postoperačný
rekuperačný
aliteračný
transliteračný
integračný
dezintegračný
migračný
emigračný
imigračný
aspiračný
respiračný
exspiračný
inšpiračný
konšpiračný
konsekračný
mračný
podmračný
bezmračný
súmračný
adoračný
dezodoračný
perforačný
melioračný
dekoračný
korporačný
inkorporačný
pastoračný
penetračný
nitračný
titračný
filtračný
infiltračný
koncentračný
kastračný
registračný
lustračný
ilustračný
demonštračný
reštauračný
karburačný
konfiguračný
inauguračný
saturačný
fakturačný
priezračný
zázračný
prezázračný
prízračný
ohováračný
kasačný
mesačný
viacmesačný
trojmesačný
dvojmesačný
polmesačný
sedemmesačný
osemmesačný
niekoľkomesačný
nikoľkomesačný
celomesačný
jednomesačný
štvormesačný
námesačný
desaťmesačný
šesťmesačný
päťmesačný
deväťmesačný
dilatačný
exploatačný
hydratačný
dehydratačný
vegetačný
antivegetačný
aretačný
apretačný
interpretačný
recitačný
licitačný
resuscitačný
meditačný
akreditačný
agitačný
habilitačný
rehabilitačný
imitačný
delimitačný
sanitačný
iritačný
gravitačný
laktačný
kontraktačný
konzultačný
implantačný
transplantačný
kontingentačný
orientačný
cementačný
implementačný
sedimentačný
alimentačný
fermentačný
argumentačný
dokumentačný
inštrumentačný
prezentačný
reprezentačný
akontačný
konfrontačný
dotačný
flotačný
notačný
anotačný
rotačný
adaptačný
akceptačný
adoptačný
skartačný
škartačný
dizertačný
deportačný
devastačný
sebestačný
manifestačný
atestačný
samostačný
adjustačný
mutačný
komutačný
permutačný
amputačný
graduačný
evakuačný
menštruačný
postmenštruačný
situačný
fluktuačný
posmievačný
vysmievačný
elevačný
archivačný
derivačný
aktivačný
kultivačný
rekultivačný
motivačný
evalvačný
devalvačný
preddevalvačný
pochlebovačný
pochybovačný
požadovačný
podpichovačný
panovačný
renovačný
inovačný
korunovačný
vystatovačný
rozkazovačný
rohadzovačný
rozhadzovačný
vychvaľovačný
rezervačný
konzervačný
zotrvačný
dobyvačný
požívačný
podrývačný
relaxačný
taxačný
fixačný
hybridizačný
periodizačný
štandardizačný
europeizačný
vrulagizačný
katalogizačný
ekologizačný
slovakizačný
reslovakizačný
globalizačný
idealizačný
realizačný
porealizačný
egalizačný
legalizačný
inicializačný
socializačný
resocializačný
komercializačný
materializačný
industrializačný
lokalizačný
minimalizačný
optimalizačný
maximalizačný
formalizačný
normalizačný
kanalizačný
signalizačný
racionalizačný
liberalizačný
federalizačný
generalizačný
demoralizačný
centralizačný
decentralizačný
neutralizačný
naturalizačný
reštrukturalizačný
metalizačný
kapitalizačný
hospitalizačný
revitalizačný
kryštalizačný
individualizačný
aktualizačný
vizualizačný
evanjelizačný
nivelizačný
novelizačný
stabilizačný
destabilizačný
mobilizačný
demobilizačný
sterilizačný
civilizačný
štylizačný
systemizačný
solmizačný
atomizačný
urbanizačný
organizačný
reorganizačný
politickoorganizačný
dezorganizačný
mechanizačný
hydromechanizačný
christianizačný
kristianizačný
balkanizačný
vulkanizačný
gemanizačný
germanizačný
galvanizačný
homogenizačný
hydrogenizačný
latinizačný
karbonizačný
dekarbonizačný
ionizačný
neionizačný
kolonizačný
dekolonizačný
harmonizačný
kanonizačný
synchronizačný
tonizačný
modernizačný
imunizačný
typizačný
hungarizačný
polarizačný
depolarizačný
sekularizačný
popularizačný
militarizačný
demilitarizačný
inventarizačný
maďarizačný
polymerizačný
charakterizačný
majorizačný
valorizačný
autorizačný
symetrizačný
elektrizačný
systematizačný
klimatizačný
aklimatizačný
automatizačný
deratizačný
demokratizačný
privatizačný
predprivatizačný
reprivatizačný
kompletizačný
magnetizačný
demagnetizačný
konkretizačný
kontretizačný
amortizačný
aktivizačný
objektivizačný
subjektivizačný
kolektivizačný
jarovizačný
improvizačný
fašizačný
kondenzačný
kompenzačný
dekompenzačný
senzačný
konverzačný
dialyzačný
vďačný
povďačný
svedčný
lebečný
srdečný
dobrosrdečný
prostosrdečný
vaječný
báječný
vlečný
tanečný
podmienečný
bezpodmienečný
jedinečný
slnečný
bezslnečný
konečný
bezkonečný
bunečný
mnohobunečný
jednobunečný
sopečný
bezpečný
životunebezpečný
rečný
záverečný
sekrečný
radorečný
fosforečný
chlorečný
málorečný
úrečný
neúrečný
chýrečný
výrečný
sečný
dvojsečný
jednosečný
úsečný
matečný
netečný
všetečný
hypotečný
kartotečný
večný
vekovečný
príslovečný
slabičný
trojslabičný
dvojslabičný
osemslabičný
jednoslabičný
štvorslabičný
desaťslabičný
šesťslabičný
inhibičný
prohibičný
exhibičný
exercičný
adičný
tradičný
edičný
dedičný
expedičný
špedičný
kondičný
rekondičný
benefičný
trojičný
koaličný
protikoaličný
vnútrokoaličný
dvojradličný
jednoradličný
miličný
aboličný
doličný
stoličný
uličný
pouličný
rozličný
primičný
hraničný
zahraničný
prihraničný
pohraničný
bezhraničný
cezhraničný
staničný
rybničný
nemocničný
pokladničný
radničný
studničný
šibeničný
pšeničný
definičný
viničný
hnojničný
zimničný
hromničný
kvasničný
muničný
pivničný
železničný
slizničný
diaľničný
sporiteľničný
knižničný
krupičný
matričný
patričný
nutričný
kukuričný
turičný
dusičný
matičný
pomatičný
petičný
repetičný
korepetičný
tripartičný
investičný
justičný
dýchavičný
zdýchavičný
ustavičný
cvičný
telocvičný
nácvičný
živičný
polovičný
nadpolovičný
akvizičný
inkvizičný
pozičný
apozičný
juxtapozičný
repozičný
kompozičný
opozičný
dispozičný
transpozičný
expozičný
horčičný
výpožičný
akčný
redakčný
reakčný
profylakčný
interakčný
neinterakčný
frakčný
refrakčný
difrakčný
trakčný
atrakčný
kontrakčný
abstrakčný
extrakčný
transakčný
infekčný
dezinfekčný
konfekčný
injekčný
projekčný
interjekčný
selekčný
anekčný
konekčný
introspekčný
inšpekčný
rekčný
korekčný
sekčný
resekčný
vivisekčný
detekčný
protekčný
kontradikčný
predikčný
jurisdikčný
reštrikčný
sankčný
funkčný
afunkčný
viacfunkčný
multifunkčný
disfunkčný
dysfunkčný
polyfunkčný
punkčný
interpunkčný
aukčný
redukčný
indukčný
neindukčný
samoindukčný
produkčný
nadprodukčný
reprodukčný
koprodukčný
veľkoprodukčný
obštrukčný
deštrukčný
inštrukčný
konštrukčný
rekonštrukčný
jablčný
impedančný
intendančný
excindančný
aliančný
velančný
bilančný
ambulančný
finančný
asonančný
disonančný
konsonančný
rezonančný
garančný
tolerančný
renesančný
novorenesančný
substančný
distančný
dištančný
inštančný
licenčný
rekonvalescenčný
adolescenčný
fluorescenčný
luminiscenčný
kadenčný
precedenčný
akcidenčný
koincidenčný
evidenčný
rezidenčný
nerezidenčný
tendenčný
korešpondenčný
reagenčný
ragenčný
inteligenčný
urgenčný
audienčný
valenčný
kondolenčný
abstinenčný
deferenčný
referenčný
preferenčný
diferenčný
inferenčný
konferenčný
interferenčný
koherenčný
konkurenčný
bezkonkurenčný
absenčný
kompetenčný
retenčný
intenčný
potenčný
luministenčný
asistenčný
existenčný
koexistenčný
konzistenčný
kongruenčný
subvenčný
prevenčný
frekvenčný
medzifrekvenčný
vysokofrekvenčný
nízkofrekvenčný
sekvenčný
invenčný
konvenčný
intervenčný
prezenčný
provinčný
očný
bočný
pobočný
zárodočný
žalúdočný
skočný
úskočný
laločný
obločný
spoločný
emočný
výnimočný
bezvýnimočný
promočný
jarmočný
nočný
vianočný
predvianočný
povianočný
polnočný
veľkonočný
predveľkonočný
celonočný
pupočný
ročný
poldruharočný
dvadsaťdvaročný
veľaročný
viacročný
tisícročný
medziročný
trojročný
dvojročný
obkročný
prekročný
rozkročný
polročný
triapolročný
jedenapolročný
sedemročný
dvadsaťsedemročný
osemročný
deväťdesiatosemročný
koncoročný
budúcoročný
každoročný
dlhoročný
mohoročný
mnohoročný
tohoročný
koľkoročný
niekoľkoročný
celoročný
minuloročný
predminuloročný
jednoročný
tohtoročný
tohotoročný
storočný
dvestoročný
tristoročný
polstoročný
sedemstoročný
štvrťstoročný
novoročný
recipročný
štvorročný
osemdsiatročný
sedemdesiatročný
osemdesiatročný
šesťdesiatročný
päťdesiatročný
deväťdesiatročný
zročný
náročný
beznáročný
stáročný
úročný
bezúročný
výročný
dvadsaťročný
tridsaťročný
štyridsaťročný
desaťročný
štvrťročný
šesťročný
násťročný
dvanásťročný
jedenásťročný
trinásťročný
sedemnásťročný
osemnásťročný
štrnásťročný
šestnásťročný
pätnásťročný
devätnásťročný
päťnásťročný
päťročný
dvadsaťpäťročný
tridsaťpäťročný
štyridsaťpäťročný
deväťročný
dvadsaťdeväťročný
piesočný
dodatočný
piatočný
spiatočný
sviatočný
predsviatočný
začiatočný
počiatočný
prvopočiatočný
jatočný
statočný
dostatočný
prietočný
užitočný
všeužitočný
otočný
potočný
čiastočný
skutočný
nadskutočný
nadbytočný
prebytočný
zbytočný
zmätočný
útočný
smútočný
česťnášťočný
recepčný
koncepčný
antikoncepčný
percepčný
subskripčný
transkripčný
prezumpčný
konzumpčný
adopčný
excerpčný
sorpčný
absorpčný
adsorpčný
erupčný
korupčný
protikorupčný
interrupčný
komerčný
inerčný
neinerčný
krčný
proporčný
disproporčný
gesčný
kaučný
bučný
kontribučný
distribučný
veľkodistribučný
exekučný
perzekučný
dôkučný
hlučný
prihlučný
bezhlučný
milučný
evolučný
revolučný
kontrarevolučný
predrevolučný
protirevolučný
sociálnorevolučný
porevolučný
konvolučný
rezolučný
nerozlučný
výlučný
poučný
vieroučný
mravoučný
ručný
oberučný
obojručný
dvojručný
spakručný
doručný
dlhoručný
jednoručný
vlastnoručný
štvorručný
stručný
zručný
náručný
záručný
príručný
tučný
pretučný
substitučný
reštitučný
inštitučný
konštitučný
spaktučný
polotučný
plnotučný
zvučný
nepriezvučný
ozvučný
ľubozvučný
milozvučný
rovnozvučný
striebrozvučný
spzvučný
bezzvučný
prízvučný
súzvučný
náučný
záučný
výučný
nebotyčný
dotyčný
styčný
jazyčný
viacjazyčný
trojjazyčný
dvojjazyčný
mnohojazyčný
jednojazyčný
inojazyčný
rôznojazyčný
cudzojazyčný
arbitráčný
meďný
maštaľný
nedeľný
kúpeľný
slabomyseľný
slobodomyseľný
hlbkomyseľný
ľahkomyseľný
hlbokomyseľný
vysokomyseľný
veľkomyseľný
ťažkomyseľný
malomyseľný
zlomyseľný
jednomyseľný
trudnomyseľný
márnomyseľný
dobromyseľný
choromyseľný
chotomyseľný
prostomyseľný
teľný
zanedbateľný
obrábateľný
badateľný
zbadateľný
nezbadateľný
nezadateľný
vypovedateľný
nevypovedateľný
ovládateľný
postrádateľný
nepostrádateľný
predvídateľný
bagateľný
dýchateľný
vymáhateľný
stíhateľný
prijateľný
získateľný
uzamykateľný
želateľný
odolateľný
zdolateľný
odvolateľný
odnímateľný
snímateľný
vnímateľný
skúmateľný
vodnateľný
zaznamenateľný
prekonateľný
vykonateľný
porovnateľný
nevyrovnateľný
zrovnateľný
znateľný
poznateľný
rozpoznateľný
rozoznateľný
uznateľný
zapínateľný
štiepateľný
vyčerpateľný
odoberateľný
rozoberateľný
vyberateľný
vydierateľný
popierateľný
roztierateľný
merateľný
zmerateľný
otvárateľný
zvárateľný
opísateľný
popísateľný
hmatateľný
čitateľný
spočitateľný
nevypočitateľný
trestateľný
nevyspytateľný
zapamätateľný
započítateľný
nezapočítateľný
odpočítateľný
pripočítateľný
spočítateľný
vypočítateľný
sčítateľný
nesčítateľný
žrebovateľný
absorbovateľný
opracovateľný
neopracovateľný
spracovateľný
diferencovateľný
sledovateľný
obchodovateľný
opakovateľný
modifikovateľný
kvantifikovateľný
identifikovateľný
aplikovateľný
opkovateľný
zužitkovateľný
zúžitkovateľný
redukovateľný
reprodukovateľný
inštalovateľný
žalovateľný
kompilovateľný
kontrolovateľný
regulovateľný
anulovateľný
manipulovateľný
programovateľný
formovateľný
definovateľný
nedefinovateľný
posunovateľný
plánovateľný
pozorovateľný
spozorovateľný
nespozorovateľný
konfigurovateľný
zapisovateľný
koksovateľný
zlosovateľný
editovateľný
implementovateľný
namontovateľný
odmontovateľný
demontovateľný
adaptovateľný
akceptovateľný
testovateľný
formátovateľný
zúčtovateľný
upravovateľný
zexekvovateľný
realizovateľný
parametrizovateľný
vzdelávateľný
vykonávateľný
požívateľný
užívateľný
používateľný
posúvateľný
vysúvateľný
obývateľný
umývateľný
zmazateľný
dokázateľný
ukázateľný
preukázateľný
neodňateľný
nemiešateľný
spúšťateľný
zadržateľný
nedodržateľný
udržateľný
zreteľný
prozreteľný
upotrebiteľný
napodobiteľný
prispôsobiteľný
citeľný
riaditeľný
laditeľný
naladiteľný
nahraditeľný
dediteľný
prevediteľný
viditeľný
odvoditeľný
prevoditeľný
neodtajiteľný
nezahojiteľný
nezhojiteľný
neupokojiteľný
ukojiteľný
neukojiteľný
odpojiteľný
neodpojiteľný
prepojiteľný
spojiteľný
rozpojiteľný
kaliteľný
deliteľný
oddeliteľný
rozdeliteľný
nerozdeliteľný
voliteľný
mysliteľný
neodmysliteľný
vyčísliteľný
vysvetliteľný
spáliteľný
zalomiteľný
zrozumiteľný
zdaniteľný
raniteľný
zraniteľný
napodobniteľný
nenapodobniteľný
spochybniteľný
odôvodniteľný
neodôvodniteľný
zdôvodniteľný
oceniteľný
doceniteľný
meniteľný
zameniteľný
nemeniteľný
vymeniteľný
zmeniteľný
nevykoreniteľný
ospravedlniteľný
splniteľný
ovplyvniteľný
neovplyvniteľný
odstrániteľný
uskutočniteľný
nepolapiteľný
odškriepiteľný
pochopiteľný
uchopiteľný
neuchopiteľný
zastupiteľný
neprestupiteľný
vyjadriteľný
nevyjadriteľný
zmieriteľný
overiteľný
uveriteľný
sporiteľný
šíriteľný
rozšíriteľný
uhasiteľný
nezhasiteľný
spasiteľný
samospasiteľný
otrasiteľný
znesiteľný
prenositeľný
zaplatiteľný
nezaplatiteľný
podplatiteľný
nepodplatiteľný
splatiteľný
nesplatiteľný
skrotiteľný
neskrotiteľný
zistiteľný
neodpustiteľný
spustiteľný
zachytiteľný
nezachytiteľný
neodvrátiteľný
vyvrátiteľný
nevyvrátiteľný
vynútiteľný
rozlúštiteľný
napraviteľný
opraviteľný
upraviteľný
taviteľný
zotaviteľný
staviteľný
nastaviteľný
nezastaviteľný
predstaviteľný
prestaviteľný
postaviteľný
vysloviteľný
obnoviteľný
stráviteľný
poraziteľný
odcudziteľný
neodcudziteľný
ohroziteľný
tlačiteľný
stlačiteľný
nestlačiteľný
presvedčiteľný
liečiteľný
vyliečiteľný
ohraničiteľný
zničiteľný
prekročiteľný
zúročiteľný
odlučiteľný
zlučiteľný
rozlučiteľný
nepoučiteľný
doručiteľný
zlúčiteľný
nezlúčiteľný
riešiteľný
nariešiteľný
potešiteľný
polepšiteľný
nenarušiteľný
prerušiteľný
porušiteľný
zrušiteľný
rozlíšiteľný
utíšiteľný
neutíšiteľný
dosažiteľný
speňažiteľný
preložiteľný
nepreložiteľný
rozložiteľný
premožiteľný
vymožiteľný
zneužiteľný
použiteľný
využiteľný
smrteľný
posteľný
odhadnuteľný
neodhadnuteľný
napadnuteľný
zabudnuteľný
zvládnuteľný
nepreklenuteľný
neopomenuteľný
hnuteľný
dosiahnuteľný
stiahnuteľný
dobehnuteľný
postrehnuteľný
zastihnuteľný
dostihnuteľný
poostihnuteľný
postihnuteľný
pominuteľný
zvinuteľný
preniknuteľný
nedoknuteľný
dotknuteľný
posunuteľný
potuteľný
čuteľný
nečuteľný
počuteľný
rozlíšteľný
rehoľný
uhoľný
hnedouhoľný
kamenouhoľný
kamennouhoľný
čiernouhoľný
drevouhoľný
poľný
dvojpoľný
jednopoľný
cezpoľný
roľný
soľný
voľný
sebevoľný
svojvoľný
ľubovoľný
blahovoľný
zlovoľný
samovoľný
mimovoľný
povoľný
dobrovoľný
dovrovoľný
pozvoľný
mozoľný
hnedouľný
salašný
poplašný
samopašný
prostopašný
roztopašný
rozopašný
prašný
samoprašný
samosprašný
bezprašný
strašný
hrôzostrašný
fešný
posmešný
poloposmešný
úsmešný
výsmešný
dnešný
prospešný
verejnoprospešný
úspešný
bezúspešný
strešný
podstrešný
bezprístrešný
útešný
bezútešný
kališný
odlišný
prílišný
frišný
rozkošný
prerozkošný
falošný
plošný
veľkoplošný
celoplošný
sošný
rešeršný
ušný
výbušný
dušný
priedušný
veľkodušný
malodušný
dobrodušný
prostodušný
svätodušný
vzdušný
protivzdušný
teplovzdušný
zádušný
slušný
poslušný
príslušný
pušný
rušný
brušný
krušný
vzrušný
pazušný
podpazušný
príušný
pyšný
hrdopyšný
bezostyšný
vyšný
zvyšný
vzyšný
zdvorilosťný
bažný
ctibažný
zlatobažný
krvobažný
cudzobažný
ziskubažný
vládybažný
pomstybažný
slávybažný
podlažný
viacpodlažný
trojpodlažný
dvojpodlažný
nízkopodlažný
jednopodlažný
štvorpodlažný
vlažný
súpažný
ražný
nádražný
výhražný
výstražný
skývražný
obsažný
bezobsažný
prísažný
miestoprísažný
krivoprísažný
prevažný
svažný
závažný
peňažný
ťažný
obťažný
rozťažný
vzťažný
súvzťažný
súťažný
bežný
predbežný
priebežný
obežný
rýchlobežný
rovnobežný
rôznobežný
voľnobežný
svetobežný
zbežný
súbežný
svätokrádežný
nežný
prenežný
snežný
lúpežný
režný
pobrežný
nábrežný
zábrežný
mätežný
približný
nižný
knižný
pozemkovoknižný
strižný
dostižný
nedostižný
výstižný
nedvižný
zdvižný
vysokozdvižný
svižný
toličižný
dlžný
pobožný
zbožný
bezbožný
nábožný
kožný
podkožný
ložný
nadložný
podložný
prieložný
cudzoložný
záložný
príložný
úložný
možný
všemožný
veľkomožný
zámožný
nožný
podnožný
množný
pomnožný
znožný
rožný
obstarožný
nárožný
osožný
totožný
mátožný
prídržný
súdržný
tržný
veľtržný
južný
severojužný
lužný
obslužný
samoobslužný
záslužný
úslužný
mužný
družný
podružný
dobrodružný
okružný
pružný
tužný
výstužný
vanilínvoý
lepý
veľkolepý
slepý
farboslepý
poloslepý
sverepý
osemcipý
viacstopý
desaťstopý
päťstopý
tupý
pritupý
jarý
bujarý
starý
prastarý
pristarý
tvarý
dvojtvarý
beztvarý
chrabrý
obrý
dobrý
predobrý
pridobrý
štedrý
preštedrý
prištedrý
bodrý
modrý
slabomodrý
bledomodrý
tuhomodrý
svetlomodrý
zelenomodrý
červenomodrý
temnomodrý
čiernomodrý
jasnomodrý
tmavomodrý
šedivomodrý
sivomodrý
nebovomodrý
slivkovomodrý
nevädzovomodrý
oceľovomodrý
viacerý
tisícerý
šerý
sirý
mokrý
chorý
skorý
priskorý
poloskorý
sporý
ktorý
daktorý
podaktorý
zriedkaktorý
sotvaktorý
voľaktorý
hocktorý
kdektorý
niektorý
poniektorý
hociktorý
niktorý
máloktorý
kyprý
pestrý
ostrý
priostrý
bystrý
chytrý
burý
ponurý
belasý
slabobelasý
bledobelasý
tuhobelasý
svetlobelasý
zelenobelasý
temnobelasý
jasnobelasý
sýtobelasý
tmavobelasý
sivobelasý
nebovobelasý
nevädzovobelasý
oceľovobelasý
viachlasý
tisíchlasý
žiaľnohlasý
bezhlasý
veľkoklasý
sýtobeslasý
vlasý
hnedovlasý
dlhovlasý
bielovlasý
holovlasý
svetlovlasý
červenovlasý
temnovlasý
čiernovlasý
striebrovlasý
zlatovlasý
žltovlasý
prostovlasý
plavovlasý
tmavovlasý
šedivovlasý
sivovlasý
bezvlasý
bosý
polobosý
kosý
horenosý
ploskonosý
úzkoprsý
kusý
rusý
lysý
veľkorysý
bezmäsý

jarabatý
gambatý
hrbatý
kostrbatý
hubatý
zubatý
plecatý
špicatý
šticatý
bradatý
bundatý
vydatý
nahatý
prachatý
plechatý
plochatý
napchatý
zapchatý
prepchatý
neupchatý
vypchatý
bruchatý
bohatý
prebohatý
pribohatý
nohatý
rohatý
parohatý
predhriatý
najatý
prenajatý
zajatý
objatý
prijatý
novoprijatý
dojatý
pojatý
predpojatý
stojatý
zaujatý
strakatý
červenostrakatý
fľakatý
zúbkatý
ceckatý
vreckatý
štráfkatý
pílkatý
okatý
pupkatý
krôpkatý
chĺpkatý
dierkatý
pahorkatý
ploskatý
pyskatý
páskatý
kľukatý
fúzkatý
uhlíkatý
uzlíkatý
dusíkatý
vŕškatý
briežkatý
rožkatý
vidlatý
kudlatý
krídlatý
chochlatý
chocholatý
zlatý
žltozlatý
kazematý
chuchmatý
hranatý
zrebnatý
škrobnatý
rybnatý
cecnatý
plecnatý
mednatý
vodnatý
srdnatý
rudnatý
trudnatý
ľudnatý
hviezdnatý
vemenatý
kropenatý
vápenatý
korenatý
ženatý
bahnatý
machnatý
bublinatý
rašelinatý
rešelinatý
šupinatý
barinatý
burinatý
štetinatý
škutinatý
rovinatý
krovinatý
lúčinatý
bažinatý
nižinatý
dužinatý
nížinatý
olejnatý
skalnatý
bralnatý
svalnatý
nikelnatý
telnatý
žilnatý
smolnatý
berylnatý
ílnatý
stepnatý
dúpnatý
krúpnatý
okuliarnatý
pernatý
pápernatý
jazernatý
striebornatý
hornatý
cukornatý
sírnatý
kôrnatý
riasnatý
klasnatý
lesnatý
rosnatý
drsnatý
prsnatý
mäsnatý
blatnatý
kvetnatý
chobotnatý
listnatý
plstnatý
ostnatý
kostnatý
srstnatý
ortutnatý
strunatý
šťavnatý
drevnatý
vetevnatý
vrstevnatý
húževnatý
hrivnatý
olovnatý
beolovnatý
bezolovnatý
krvnatý
trávnatý
žľaznatý
železnatý
sliznatý
hľuznatý
sopečnatý
horečnatý
bridličnatý
vidličnatý
ihličnatý
bradavičnatý
živičnatý
laločnatý
zinočnatý
piesočnatý
hlinitopiesočnatý
hrčnatý
jazyčnatý
lúčnatý
múčnatý
meďnatý
hrboľnatý
uhoľnatý
mozoľnatý
cibuľnatý
papuľnatý
dužnatý
skapatý
škrapatý
strapatý
čapatý
čľapatý
ťapatý
chlpatý
krpatý
zaspatý
rozospatý
nevyspatý
bratý
zabratý
prebratý
obratý
odobratý
podobratý
rozobratý
vybratý
obdratý
zodratý
rozodratý
vydratý
hratý
nahratý
zahratý
bachratý
čuchratý
prehratý
zohratý
vyhratý
pratý
čupratý
vypratý
posratý
vysratý
nažratý
ožratý
dožratý
rozožratý
vyžratý
satý
vlasatý
nasatý
prisatý
nosatý
lysatý
nastatý
prestatý
ostatý
dostatý
nedostatý
zostatý
ustatý
hlavatý
jedovatý
vrchovatý
žilkovatý
klkovatý
vráskovatý
vŕškovatý
žilovatý
uzlovatý
vinovatý
strunovatý
hrbľovatý
mozoľovatý
vzatý
zavzatý
prevzatý
naslovovzatý
uvzatý
fúzatý
načatý
začatý
polovičatý
vrkočatý
započatý
bucľatý
hrboľatý
bacuľatý
guľatý
baňatý
odňatý
poňatý
huňatý
vyňatý
plešatý
šišatý
košatý
ušatý
ťatý
zaťatý
odťatý
doťatý
zoťatý
sťatý
uťatý
vyťatý
rozťatý
nerozťatý
žatý
zažatý
ježatý
ležatý
stovežatý
nedožatý
zožatý
miliardtý
odetý
zaodetý
preodetý
omdletý
umdletý
mletý
omletý
hrubomletý
podomletý
zomletý
rozomletý
maloletý
plnoletý
pletý
začernetý
sčernetý
splesnetý
dretý
zadretý
predretý
odretý
udretý
vydretý
oškretý
zomretý
umretý
odumretý
vymretý
zapretý
opretý
odopretý
podopretý
upretý
tretý
natretý
zatretý
otretý
potretý
zotretý
zastretý
prestretý
rozprestretý
obostretý
predostretý
rozostretý
vystretý
neutretý
vytretý
vretý
zavretý
uzavretý
zovretý
rozovretý
vyvretý
zretý
prezretý
dozretý
odozretý
uzretý
vyzretý
rozochvetý
kvetý
viackvetý
veľkokvetý
drobnokvetý
bezkvetý
bitý
nabitý
nenabitý
zabitý
nebitý
prebitý
pribitý
obitý
dobitý
osobitý
ubitý
vbitý
vybitý
zbitý
rozbitý
plecitý
haditý
nápaditý
podsaditý
zásaditý
srditý
spojitý
trojitý
dvojitý
zavalitý
okolitý
pospolitý
zemitý
svedomitý
chromitý
blanitý
rozmanitý
hlienitý
členitý
kamenitý
znamenitý
ramenitý
pramenitý
kremenitý
vápenitý
korenitý
hnitý
bahnitý
nahnitý
zahnitý
prehnitý
vyhnitý
zhnitý
rašelinitý
hlinitý
vláknitý
drevovláknitý
vlnitý
zákonitý
antimonitý
vápnitý
škvrnitý
zrnitý
tŕnitý
pitý
napitý
podnapitý
podpitý
prepitý
pripitý
opitý
priopitý
kopitý
spitý
fosforitý
štvoritý
hlasitý
polohlasitý
dusitý
mäsitý
bezmäsitý
spletitý
hrotitý
vitý
obvitý
drevitý
svhaovitý
žľabovitý
hubovitý
hlúbovitý
kĺbovitý
polmesiacovitý
pracovitý
srdcovitý
vrecovitý
hviezdicovitý
bridlicovitý
vidlicovitý
ihlicovitý
šachovnicovitý
krupicovitý
vajcovitý
valcovitý
prstencovitý
vencovitý
zvoncovitý
strapcovitý
kopcovitý
trucovitý
dovitý
hadovitý
jedovitý
nedovitý
vredovitý
pagodovitý
schodovitý
srdovitý
hrudovitý
sudovitý
hviezdovitý
kaskádovitý
stádovitý
svahovitý
machovitý
prachovitý
šľachovitý
šachovitý
strechovitý
kalichovitý
vrchovitý
brehovitý
rohovitý
kruhovitý
polkruhovitý
pruhovitý
dúhovitý
lúhovitý
glejovitý
olejovitý
kopijovitý
lojovitý
cikcakovitý
náznakovitý
vakovitý
fľakovitý
šľakovitý
žliabkovitý
zubkovitý
trúbkovitý
zúbkovitý
podkovitý
hrudkovitý
súdkovitý
vekovitý
valčekovitý
stromčekovitý
zvončekovitý
mozaikovitý
obdĺžnikovitý
stĺpikovitý
lievikovitý
polmesiačikovitý
chumáčikovitý
oblúčikovitý
bájkovitý
žilkovitý
klkovitý
pílkovitý
jamkovitý
zlomkovitý
úlomkovitý
selankovitý
bezmyšlienkovitý
prstienkovitý
pavučinkovitý
člnkovitý
úponkovitý
článkovitý
skokovitý
čipkovitý
chrupkovitý
stĺpkovitý
čiarkovitý
dierkovitý
pahorkovitý
štrkovitý
kôrkovitý
rúrkovitý
pieskovitý
freskovitý
diskovitý
miskovitý
doskovitý
lopatkovitý
skratkovitý
nitkovitý
náčrtkovitý
kôstkovitý
skrutkovitý
oblukovitý
sukovitý
cievkovitý
šošovkovitý
úryvkovitý
jazykovitý
povrázkovitý
hákovitý
kosákovitý
gombíkovitý
trojuholníkovitý
kríkovitý
oblúkovitý
polmesiačkovitý
mačkovitý
gombičkovitý
hviezdičkovitý
paličkovitý
obličkovitý
ihličkovitý
krupičkovitý
hrčkovitý
chumáčkovitý
kríčkovitý
oblúčkovitý
horúčkovitý
jazýčkovitý
guľkovitý
škatuľkovitý
váľkovitý
fraškovitý
fľaškovitý
hruškovitý
práškovitý
kalíškovitý
vŕškovitý
briežkovitý
mriežkovitý
rožkovitý
útržkovitý
rozžkovitý
koralovitý
svalovitý
steblovitý
zrkadlovitý
sadlovitý
vidlovitý
krídlovitý
ihlovitý
papilovitý
žilovitý
sklovitý
hmlovitý
hranolovitý
kupolovitý
rôsolovitý
heslovitý
metlovitý
kotlovitý
kopulovitý
žulovitý
uzlovitý
špirálovitý
ílovitý
pílovitý
movitý
jamovitý
programovitý
nemovitý
šelmovitý
stromovitý
gumovitý
blanovitý
ihlanovitý
balvanovitý
zanovitý
hlienovitý
menovitý
vretenovitý
rybinovitý
klinovitý
huspeninovitý
šupinovitý
burinovitý
vlnovitý
zvonovitý
kaňonovitý
zrnovitý
strunovitý
hroznovitý
plánovitý
pánovitý
refrénovitý
lavínovitý
šablónovitý
fejtónovitý
povitý
etapovitý
kopovitý
stopovitý
krúpovitý
stĺpovitý
močiarovitý
rebrovitý
obrovitý
jadrovitý
meandrovitý
tanierovitý
páperovitý
kráterovitý
medzerovitý
tigrovitý
uhrovitý
krovitý
vzdorovitý
nádorovitý
kaprovitý
vejárovitý
párovitý
pórovitý
kôrovitý
rúrovitý
kontúrovitý
lastúrovitý
klasovitý
rasovitý
terasovitý
esovitý
misovitý
psovitý
elipsovitý
rébusovitý
humusovitý
obrysovitý
lopatovitý
octovitý
dechtovitý
deltovitý
náčrtovitý
chrastovitý
kapustovitý
podkovovitý
vrstvovitý
jazvovitý
lávovitý
pošvovitý
povrazovitý
nárazovitý
žľazovitý
reťazovitý
slizovitý
torzovitý
hľuzovitý
rázovitý
frázovitý
tézovitý
želéovitý
klišéovitý
dražéovitý
žlčovitý
hrčovitý
chumáčovitý
lúčovitý
kotúčovitý
gýčovitý
kŕčovitý
žrďovitý
šabľovitý
kužeľovitý
moľovitý
homoľovitý
mozoľovitý
krumpľovitý
cibuľovitý
bobuľovitý
guľovitý
pologuľovitý
škatuľovitý
cencúľovitý
mušľovitý
dlaňovitý
kampaňovitý
hrebeňovitý
lupeňovitý
stupňovitý
kašovitý
sieťovitý
niťovitý
gundžovitý
ježovitý
vežovitý
kožovitý
zvitý
rozvitý
polorozvitý
železitý
rozpačitý
írečitý
večitý
uhličitý
kremičitý
uraničitý
titaničitý
buničitý
buničinabuničitý
siričitý
dusičitý
vajčitý
končitý
očitý
ročitý
výročitý
točitý
určitý
piesčitý
vrásčitý
šitý
obšitý
došitý
nedošitý
ušitý
všitý
vyšitý
žitý
ostražitý
svažitý
rozvažitý
nerozvažitý
zažitý
peňažitý
odťažitý
náležitý
príležitý
nepríležitý
dôležitý
predôležitý
prežitý
okamžitý
ožitý
dožitý
nedožitý
zložitý
rozložitý
požitý
pretržitý
nepretržitý
roztržitý
užitý
zneužitý
použitý
využitý
vžitý
vyžitý
nevyžitý
zžitý
nultý
žltý
slabožltý
bledožltý
hnedožltý
svetložltý
zelenožltý
slamenožltý
červenožltý
jasnožltý
zlatožltý
tmavožltý
špinavožltý
medovožltý
slamovožltý
šafranovožltý
citrónovožltý
mosadzovožltý
pomarančovožltý
oranžovožltý
entý
zlotý
krotý
štvrtý
stý
bledastý
hnedastý
nahnedastý
chudastý
strungastý
plochastý
hluchastý
nahluchastý
sladkastý
hnedkastý
bodkastý
vlhkastý
fialkastý
zelenkastý
nazelenkastý
červenkastý
načervenkastý
tľapkastý
čipkastý
trpkastý
dierkastý
horkastý
nahorkastý
dietkastý
žltkastý
nažltkastý
lilavkastý
ryšavkastý
šedivkastý
sivkastý
stivkastý
plešivkastý
ružovkastý
belastý
uhlastý
štvoruhlastý
okrúhlastý
teplastý
kyslastý
šikmastý
zelenastý
nazelenastý
červenastý
načervenastý
hlinastý
barinastý
sinastý
brnastý
černastý
načernastý
počernastý
striebornastý
tučnastý
modrastý
namodrastý
mokrastý
belasastý
kvetastý
žltastý
nažltastý
sprostastý
nasprostastý
šedivastý
našedivastý
sivastý
plešivastý
podlhovastý
fialkovastý
ružovastý
častý
pričastý
jablčastý
meňastý
istý
sebaistý
jarabistý
farbistý
hadistý
bledistý
listý
skalistý
úskalistý
zápalistý
bralistý
uhlistý
trojlistý
hmlistý
širokolistý
malolistý
drobnolistý
ostrolistý
stolistý
teplistý
perlistý
bezlistý
múlistý
prievanistý
hlienistý
srienistý
tienistý
zelenistý
menistý
kamenistý
pramenistý
kremenistý
penistý
vápenistý
korenistý
bahnistý
rašelinistý
hlinistý
vlnistý
temnistý
černistý
zrnistý
strunistý
tônistý
tŕnistý
kopistý
okopistý
močaristý
striebristý
páperistý
zoristý
vetristý
konáristý
belasistý
blatistý
zlatistý
kvetistý
hrotistý
tmavistý
nezdravistý
vetvistý
čistý
mračistý
prečistý
jablčistý
územčistý
končistý
číročistý
lúčistý
úložistý
trojstý
dvojstý
tlstý
sedemstý
prostý
naprostý
sprostý
prisprostý
dlhochvostý
bezchvostý
štvorstý
dvojprstý
dlhoprstý
rýchloprstý
bezprstý
hrubosrstý
dlhosrstý
krátkosrstý
hustosrstý
hrubostrstý
krátkosrtstý
hustý
prihustý
pustý
duchapustý
bohapustý
päťstý
obutý
dutý
nadutý
odutý
vydutý
nevydutý
zdutý
vzdutý
kutý
podkutý
tekutý
polotekutý
prikutý
skutý
vkutý
vykutý
kanutý
uhranutý
tanutý
ochabnutý
preziabnutý
vyziabnutý
oslabnutý
zoslabnutý
jebnutý
šibnutý
zblbnutý
drbnutý
švacnutý
frcnutý
podfrcnutý
kycnutý
odhadnutý
nahliadnutý
prehliadnutý
nedohliadnutý
vyhliadnutý
zhliadnutý
nachladnutý
prechladnutý
vychladnutý
vyhladnutý
nasladnutý
padnutý
napadnutý
novonapadnutý
zapadnutý
prepadnutý
opadnutý
dopadnutý
spadnutý
upadnutý
vpadnutý
vypadnutý
rozpadnutý
polorozpadnutý
vychradnutý
kradnutý
nakradnutý
okradnutý
ukradnutý
vykradnutý
rozkradnutý
sadnutý
prisadnutý
posadnutý
usadnutý
preblednutý
poblednutý
ublednutý
vyblednutý
zblednutý
zahnednutý
zhnednutý
prerednutý
porednutý
bodnutý
zabodnutý
prebodnutý
dohodnutý
rozhodnutý
ohrdnutý
natvrdnutý
zatvrdnutý
nezatvrdnutý
stvrdnutý
zabudnutý
polozabudnutý
pozabudnutý
nadobudnutý
novonadobudnutý
pochudnutý
schudnutý
vychudnutý
kydnutý
rozkydnutý
ovládnutý
zvládnutý
nezvládnutý
uvädnutý
zvädnutý
zabŕdnutý
klenutý
preklenutý
vyklenutý
napomenutý
pripomenutý
opomenutý
spomenutý
tromfnutý
drgnutý
vyliahnutý
napriahnutý
zapriahnutý
spriahnutý
nespriahnutý
rozpriahnutý
zasiahnutý
obsiahnutý
dosiahnutý
natiahnutý
zatiahnutý
obtiahnutý
pretiahnutý
pritiahnutý
otiahnutý
dotiahnutý
nedotiahnutý
potiahnutý
stiahnutý
utiahnutý
vtiahnutý
vytiahnutý
roztiahnutý
vztiahnutý
nahnutý
vyprahnutý
zahnutý
obľahnutý
poľahnutý
šľahnutý
bachnutý
rachnutý
nadchnutý
predchnutý
pichnutý
napichnutý
zapichnutý
prepichnutý
pripichnutý
spichnutý
zdochnutý
zaschnutý
zoschnutý
uschnutý
neuschnutý
vyschnutý
buchnutý
nezabuchnutý
nevybuchnutý
napuchnutý
opuchnutý
spuchnutý
zatuchnutý
potuchnutý
stuchnutý
napáchnutý
nadýchnutý
oddýchnutý
vdýchnutý
opŕchnutý
rozpŕchnutý
nabehnutý
zabehnutý
predbehnutý
dobehnutý
ubehnutý
rozbehnutý
nehnutý
skrehnutý
prehnutý
premihnutý
prihnutý
strihnutý
zastrihnutý
odstrihnutý
pristrihnutý
zostrihnutý
vystrihnutý
rozstrihnutý
zastihnutý
nezastihnutý
predstihnutý
nepredstihnutý
pristihnutý
dostihnutý
postihnutý
vystihnutý
dvihnutý
nadvihnutý
naddvihnutý
zodvihnutý
zdvihnutý
pozdvihnutý
vyzdvihnutý
švihnutý
prešvihnutý
navlhnutý
zavlhnutý
prevlhnutý
zvlhnutý
ohnutý
pohnutý
zohnutý
zadrhnutý
pridrhnutý
odtrhnutý
pretrhnutý
strhnutý
vytrhnutý
roztrhnutý
vrhnutý
navrhnutý
zavrhnutý
odvrhnutý
podvrhnutý
opovrhnutý
uvrhnutý
vyvrhnutý
zvrhnutý
rozvrhnutý
zatuhnutý
stuhnutý
vyhnutý
minutý
pominutý
osinutý
vinutý
navinutý
zavinutý
ovinutý
vyvinutý
zvinutý
rozvinutý
odpočinutý
vypočinutý
vyšinutý
zahriaknutý
nasiaknutý
presiaknutý
scvaknutý
preľaknutý
uľaknutý
zľaknutý
odrieknutý
vyrieknutý
ošmeknutý
zaseknutý
odseknutý
preseknutý
useknutý
kliknutý
zaniknutý
podniknutý
preniknutý
uniknutý
vzniknutý
novovzniknutý
zacviknutý
zamknutý
uzamknutý
odomknutý
zomknutý
stenknutý
zamoknutý
premoknutý
zmoknutý
rozmoknutý
zatrpknutý
podčiarknutý
prečiarknutý
vyčiarknutý
hrknutý
smrknutý
scvrknutý
prasknutý
sprasknutý
spľasknutý
zatknutý
netknutý
dotknutý
votknutý
vytknutý
puknutý
navyknutý
privyknutý
zahíknutý
zakríknutý
okríknutý
nafúknutý
sfúknutý
vyhúknutý
ponúknutý
namačknutý
zamĺknutý
zmĺknutý
povšimnutý
zašliapnutý
zošliapnutý
sklapnutý
napnutý
zapnutý
rozčapnutý
rozčľapnutý
odklepnutý
priklepnutý
prepnutý
pripnutý
odštipnutý
uštipnutý
predopnutý
odkopnutý
vykopnutý
stopnutý
zopnutý
rozopnutý
upnutý
vypnutý
zachrípnutý
prichrípnutý
ohlúpnutý
stŕpnutý
prestarnutý
ostarnutý
zostarnutý
zahrnutý
ochrnutý
neodhrnutý
zhrnutý
zaškrnutý
ustrnutý
snutý
vyhasnutý
zhasnutý
spľasnutý
užasnutý
klesnutý
zaklesnutý
poklesnutý
sklesnutý
tresnutý
zatresnutý
rozčesnutý
zatisnutý
pretisnutý
pritisnutý
utisnutý
vytisnutý
previsnutý
ovisnutý
zvisnutý
nakysnutý
skysnutý
neskysnutý
vykysnutý
rozkysnutý
vysnutý
zbohatnutý
namietnutý
zamietnutý
odmietnutý
premietnutý
omietnutý
zmietnutý
stretnutý
rozkvitnutý
zhltnutý
nažltnutý
zožltnutý
škrtnutý
zaškrtnutý
nadškrtnutý
preškrtnutý
vyškrtnutý
podvrtnutý
vyvrtnutý
načrtnutý
zgustnutý
zhustnutý
zapustnutý
spustnutý
poskytnutý
vyskytnutý
zasunutý
predsunutý
odsunutý
podsunutý
presunutý
posunutý
vsunutý
vysunutý
stmavnutý
cúvnutý
zahynutý
odhynutý
uhynutý
vyhynutý
kynutý
plynutý
uplynutý
uviaznutý
obliznutý
odliznutý
zmiznutý
zamrznutý
premrznutý
omrznutý
pomrznutý
zmrznutý
krutý
visutý
popsutý
zopsutý
mrzutý
počutý
vypočutý
šutý
žutý
nedožutý
požutý
dobytý
vydobytý
premytý
umytý
vymytý
zmytý
rytý
zarytý
krytý
zakrytý
odkrytý
polodkrytý
poloodkrytý
prekrytý
prikrytý
pokrytý
skrytý
ukrytý
vykrytý
nevykrytý
vrytý
vyrytý
rozrytý
pätý
napätý
predpätý
prepätý
vzopätý
spätý
upätý
vypätý
rozpätý
svätý
presvätý
svätosvätý
škriabavý
hrabavý
škrabavý
galbavý
šklbavý
kolembavý
ťarbavý
štrbavý
hýbavý
uhýbavý
vyhýbavý
zhýbavý
hĺbavý
cicavý
šticavý
burácavý
potácavý
krvácavý
padavý
opadavý
striedavý
bledavý
hnedavý
vredavý
sedavý
usedavý
zvedavý
hojdavý
bodavý
hlodavý
vodavý
hvízdavý
bádavý
nabádavý
pobádavý
hádavý
zakrádavý
prikrádavý
predvídavý
pohŕdavý
zhŕdavý
jagavý
cengavý
lengavý
cvengavý
štrngavý
drgavý
vŕzgavý
šľahavý
ťahavý
plechavý
pichavý
ťarchavý
mrchavý
prchavý
vzdychavý
vysychavý
šúchavý
nedoslýchavý
ostýchavý
nadbiehavý
zbiehavý
rozbiehavý
naliehavý
priliehavý
poliehavý
pehavý
mihavý
mlhavý
šplhavý
navlhavý
karhavý
trhavý
šmuhavý
pľuhavý
namáhavý
zdráhavý
váhavý
vystríhavý
číhavý
rúhavý
bohorúhavý
zdĺhavý
zadŕhavý
pijavý
ovíjavý
nasiakavý
vsiakavý
zajakavý
strakavý
ľakavý
fľakavý
habkavý
skackavý
tackavý
kockavý
sladkavý
zriedkavý
hnedkavý
bodkavý
nariekavý
škriekavý
uriekavý
spekavý
roztekavý
štekavý
blikavý
modlikavý
podnikavý
prenikavý
vynikavý
pásikavý
kyselkavý
jamkavý
chrumkavý
studenkavý
zelenkavý
červenkavý
blinkavý
žblnkavý
premokavý
rapkavý
tľapkavý
ťapkavý
lepkavý
lipkavý
klipkavý
čipkavý
hopkavý
chrupkavý
sypkavý
krôpkavý
chĺpkavý
tarkavý
žarkavý
dierkavý
kučerkavý
vzorkavý
srkavý
žmurkavý
mliaskavý
belaskavý
praskavý
traskavý
mľaskavý
vrieskavý
liskavý
truskavý
láskavý
beláskavý
páskavý
práskavý
vráskavý
pískavý
blýskavý
kvietkavý
žltkavý
nažltkavý
vrtkavý
nutkavý
chrmukavý
fňukavý
lilavkavý
šedivkavý
krivkavý
sivkavý
ružovkavý
vzlykavý
nedomykavý
sykavý
skákavý
lákavý
hulákavý
krákavý
híkavý
čičíkavý
húkavý
vrzúkavý
netýkavý
stračkavý
čačkavý
nedočkavý
ločkavý
brčkavý
hrčkavý
škŕkavý
sŕkavý
šuškavý
hráškavý
líškavý
mriežkavý
brblavý
bublavý
dudlavý
belavý
pobelavý
frflavý
hlavý
chrchlavý
dvojhlavý
svojhlavý
sedemhlavý
strmhlavý
hrdohlavý
tvrdohlavý
mnohohlavý
bielohlavý
holohlavý
svetlohlavý
jednohlavý
tupohlavý
striebrohlavý
bystrohlavý
vrtohlavý
prostohlavý
krutohlavý
plavohlavý
šedivohlavý
bezhlavý
lilavý
bledolilavý
svetlolilavý
mrmlavý
popolavý
striebornopopolavý
plápolavý
plavý
piplavý
šiplavý
prplavý
kyslavý
hatlavý
šmatlavý
sálavý
škúlavý
túlavý
kašlavý
šušlavý
klamavý
driemavý
hrmavý
tmavý
pretmavý
polotmavý
dumavý
lámavý
všeobjímavý
dojímavý
zaujímavý
rozjímavý
vnímavý
všímavý
skúmavý
rašmavý
ťuťmavý
ranavý
zelenavý
stenavý
červenavý
načervenavý
fufnavý
slinavý
špinavý
sinavý
liknavý
dokonavý
pokonavý
stonavý
barnavý
brnavý
černavý
škvrnavý
maznavý
omínavý
napomínavý
napínavý
popínavý
vypínavý
rozpínavý
potkýnavý
priľnavý
driapavý
rapavý
štiepavý
karpavý
spavý
šnupavý
cápavý
chápavý
tápavý
prilípavý
dolípavý
pípavý
škrípavý
húpavý
stúpavý
rozsýpavý
babravý
žobravý
dravý
mľandravý
hundravý
modravý
namodravý
dudravý
zdravý
oberavý
vyberavý
deravý
kaderavý
zadieravý
dotieravý
vtieravý
nedovieravý
zvieravý
prezieravý
žieravý
zžieravý
meravý
zazeravý
kučeravý
žeravý
frfravý
hravý
čuchravý
sychravý
žehravý
ihravý
skuhravý
mokravý
škamravý
temravý
zimomravý
šomravý
pravý
stredopravý
čupravý
pátravý
buravý
káravý
prekáravý
zapáravý
táravý
pretváravý
štúravý
týravý
žravý
pažravý
všežravý
mäsožravý
krvožravý
hmyzožravý
savý
jasavý
klesavý
plesavý
hnisavý
traksavý
rosavý
klusavý
rysavý
pásavý
kolísavý
knísavý
brbtavý
obetavý
sebaobetavý
lietavý
trblietavý
prelietavý
rozlietavý
zamietavý
odmietavý
poletavý
kvetavý
jachtavý
chechtavý
chrochtavý
šuchtavý
kmitavý
presvitavý
koktavý
hltavý
žltavý
plantavý
šantavý
bľabotavý
štebotavý
blbotavý
gagotavý
jagotavý
ligotavý
cengotavý
vrzgotavý
špľachotavý
chechotavý
chichotavý
šuchotavý
mihotavý
kotavý
škrekotavý
blikotavý
blinkotavý
žblnkotavý
klokotavý
drkotavý
hrkotavý
trkotavý
zurkotavý
čurkotavý
bleskotavý
treskotavý
piskotavý
hukotavý
rapotavý
ľapotavý
čľapotavý
klepotavý
šepotavý
škripotavý
dupotavý
džavotavý
čaptavý
leptavý
reptavý
šeptavý
kyptavý
chrastavý
chvastavý
šutavý
čítavý
vypočítavý
vyčítavý
štikútavý
pútavý
pýtavý
spýtavý
usmievavý
podozrievavý
upodozrievavý
zhovievavý
smevavý
spevavý
všivavý
mokvavý
sťahovavý
červavý
krvavý
črvavý
štvavý
vyčkávavý
kývavý
splývavý
rozplývavý
vyzývavý
dobiedzavý
hrdzavý
vynachádzavý
vynaliezavý
podliezavý
rezavý
slzavý
hľuzavý
hryzavý
podlízavý
kĺzavý
domŕzavý
jačavý
prisviedčavý
zaliečavý
hrčavý
vrčavý
gučavý
otáčavý
poúčavý
vržďavý
ľavý
škrabľavý
svrabľavý
grambľavý
hrobľavý
hrbľavý
svrbľavý
smradľavý
bodľavý
smrdľavý
dengľavý
drgľavý
vrzgľavý
pichľavý
chrchľavý
zádrhľavý
kľavý
škrekľavý
krikľavý
vreskľavý
piskľavý
šmykľavý
boľavý
stredoľavý
rapľavý
drapľavý
chrapľavý
cripľavý
chripľavý
škripľavý
sipľavý
štipľavý
sopľavý
chudorľavý
horľavý
chorľavý
trasľavý
cintľavý
pricintľavý
dutľavý
chytľavý
bútľavý
krútľavý
škuľavý
mazľavý
zaháľavý
otáľavý
kašľavý
namýšľavý
zamýšľavý
premýšľavý
domýšľavý
vymýšľavý
rozmýšľavý
premieňavý
meňavý
krchňavý
huhňavý
voňavý
sliepňavý
okúňavý
ryšavý
zakášavý
zadúšavý
pokúšavý
pišťavý
svišťavý
pľušťavý
šušťavý
blyšťavý
cvendžavý
gundžavý
vyhrážavý
zrážavý
usedvý
trahvý
hrabivý
škľabivý
drobivý
pôsobivý
prispôsobivý
svrbivý
vábivý
bránicivý
divý
chladivý
vnadivý
čadivý
sliedivý
pajedivý
odstredivý
dostredivý
sústredivý
šedivý
svetlošedivý
striebornošedivý
bridivý
polodivý
plodivý
vodivý
durdivý
povzbudivý
odpudivý
pravdivý
opravdivý
polopravdivý
blúdivý
daždivý
bezdaždivý
dáždivý
dráždivý
hrejivý
chvejivý
hojivý
znepokojivý
uspokojivý
hnojivý
opojivý
rojivý
šialivý
valivý
hanblivý
hanoblivý
pohyblivý
clivý
bedlivý
pajedlivý
škodlivý
spravodlivý
skrivodlivý
pohrdlivý
zatvrdlivý
zábudlivý
popudlivý
delivý
samoopelivý
spoľahlivý
prchlivý
trúchlivý
zádrhlivý
náhlivý
pŕhlivý
šteklivý
tesklivý
tklivý
nedotklivý
háklivý
ošklivý
klamlivý
nedbanlivý
zdanlivý
dúfanlivý
trúfanlivý
hanlivý
príhanlivý
uznanlivý
ospanlivý
chápanlivý
trvanlivý
vytrvanlivý
mlčanlivý
znášanlivý
zdržanlivý
menlivý
premenlivý
úpenlivý
učenlivý
príčinlivý
hlaholivý
chlácholivý
škrieplivý
žiarlivý
zmierlivý
perlivý
horlivý
prehorlivý
prihorlivý
svárlivý
tvárlivý
búrlivý
vznetlivý
citlivý
pricitlivý
vysokocitlivý
jednotlivý
účastlivý
šťastlivý
prešťastlivý
závistlivý
kostlivý
úzkostlivý
starostlivý
pohnutlivý
svátlivý
pamätlivý
kormútlivý
hnevlivý
gazdovlivý
šanovlivý
šporovlivý
žartovlivý
bojazlivý
pribojazlivý
nákazlivý
striezlivý
trpezlivý
pálivý
kvílivý
mýlivý
plačlivý
žičlivý
dôkučlivý
strašlivý
útešlivý
pohoršlivý
zádušlivý
príťažlivý
opovržlivý
urážlivý
odvážlivý
povážlivý
opovážlivý
uvážlivý
rozvážlivý
tlmivý
šumivý
mámivý
podmanivý
lenivý
menivý
penivý
bahnivý
práchnivý
trúchnivý
ohnivý
oslnivý
vlnivý
zvonivý
márnivý
snivý
tiesnivý
plesnivý
blatnivý
dunivý
zunivý
priaznivý
bláznivý
žíznivý
blúznivý
trýznivý
sebatrýznivý
samotrýznivý
gánivý
tônivý
rečnivý
vášnivý
prekvapivý
škriepivý
lepivý
sipivý
žiarivý
hašterivý
dôverivý
krivý
iskrivý
borivý
snorivý
sporivý
švitorivý
živorivý
tvorivý
jatrivý
jastrivý
jastrabozrivý
podozrivý
jasnozrivý
zázrivý
vírivý
zúrivý
hýrivý
sivý
kvasivý
desivý
bledosivý
bielosivý
svetlosivý
čiernosivý
belostnosivý
striebrosivý
modrosivý
žltosivý
striebristosivý
tmavosivý
oceľovosivý
dusivý
hrdúsivý
blativý
poctivý
úctivý
samovznietivý
svietivý
prívetivý
chtivý
tancachtivý
vydajachtivý
bojachtivý
pachtivý
prácechtivý
senzáciechtivý
mocichtivý
ziskuchtivý
dychtivý
vedychtivý
vládychtivý
kúpychtivý
pomstychtivý
chamtivý
šantivý
rachotivý
lichotivý
potivý
dobrotivý
predobrotivý
chraptivý
škrtivý
šelestivý
bolestivý
lstivý
pomstivý
žiadostivý
ctižiadostivý
pomstyžiadostivý
strachostivý
žalostivý
milostivý
chúlostivý
ľútostivý
ľstivý
klátivý
štítivý
krútivý
trieštivý
svištivý
pľuštivý
šuštivý
gniavivý
drvivý
červivý
dávivý
plazivý
obrazivý
mrazivý
brezivý
mizivý
hrozivý
bľačivý
drobčivý
presvedčivý
liečivý
protirečivý
ničivý
rojčivý
nástojčivý
zápalčivý
blčivý
pálčivý
zádumčivý
uhrančivý
drnčivý
točivý
pravotočivý
ľavotočivý
červotočivý
črvotočivý
bezočivý
zádrapčivý
ústupčivý
výstupčivý
prieberčivý
výberčivý
záderčivý
poverčivý
dôverčivý
hrčivý
chrčivý
krčivý
zhovorčivý
zurčivý
vrčivý
mučivý
bručivý
bzučivý
syčivý
páčivý
klíčivý
záhaľčivý
zaháľčivý
plašivý
prašivý
plešivý
vrtošivý
pustošivý
zádušivý
balušivý
slušivý
rušivý
tíšivý
živý
baživý
blaživý
snaživý
nevraživý
ťaživý
súťaživý
cvendživý
lúpeživý
lživý
množivý
neduživý
náruživý
krúživý
onakvý
kakaový
maový
hrabový
svrabový
žľabový
skladbový
hradbový
sadbový
výsadbový
svadbový
chodbový
chlebový
nebový
webový
sejbový
predsejbový
sambový
limbový
bombový
katakombový
rumbový
klenbový
bobový
skibobový
dobový
drobový
hrobový
škrobový
útrobový
sposobový
spôsobový
erbový
krbový
orbový
askorbový
kresbový
drobnokresbový
perokresbový
predsiatbový
modlitbový
šraubový
dubový
hubový
lubový
palubový
klubový
rubový
obrubový
porubový
vrubový
zrubový
prírubový
výrubový
zubový
kozubový
sľubový
prísľubový
nadstavbový
výstavbový
chybový
ohybový
pohybový
zhybový
sadzbový
izbový
viacizbový
predizbový
trojizbový
dvojizbový
jednoizbový
štvorizbový
šesťizbový
päťizbový
väzbový
kalerábový
korábový
cíbový
hríbový
svíbový
bôbový
hlúbový
výučbový
kĺbový
maľbový
vŕbový
dlažbový
dražbový
ťažbový
údržbový
tržbový
liacový
polmesiacový
matracový
bodcový
srdcový
jazdcový
decový
trojdecový
dvojdecový
poldecový
sedemdecový
sviecový
plecový
pecový
vrecový
vdyhcový
krabicový
hubicový
trubicový
hadicový
udicový
hviezdicový
dlaždicový
palicový
radlicový
viacradlicový
jednoradlicový
bridlicový
škridlicový
vidlicový
ihlicový
silicový
brokolicový
policový
stolicový
číslicový
stálicový
kopanicový
stavebnicový
cvičebnicový
učebnicový
zásobnicový
ozubnicový
popľúcnicový
súradnicový
pohľadnicový
výslednicový
besednicový
pohrudnicový
prúdnicový
sadenicový
lodenicový
jelenicový
parenicový
húsenicový
rajnicový
krajnicový
koľajnicový
dvojkoľajnicový
ojnicový
hnojnicový
spojnicový
rojnicový
popolnicový
podzemnicový
dymnicový
stupnicový
zbernicový
jadernicový
jaternicový
maternicový
vnútromaternicový
černicový
kvasnicový
klávesnicový
brusnicový
sietnicový
závitnicový
kapustnicový
štátnicový
vrstevnicový
srdcovnicový
šachovnicový
sliznicový
bránicový
slnečnicový
očnicový
nadočnicový
vlásočnicový
dotyčnicový
diaľnicový
peľnicový
ušnicový
priedušnicový
nožnicový
tržnicový
kružnicový
krupicový
škoricový
matricový
ostricový
kukuricový
maticový
raticový
chrbticový
časticový
nohavicový
lavicový
hlavicový
pravicový
ultrapravicový
stredopravicový
ľavicový
ultraľavicový
stredoľavicový
krivicový
živicový
tekvicový
krokvicový
medovicový
hnojovicový
makovicový
kôstkovicový
borovicový
šošovicový
horčicový
džiudžicový
ružicový
družicový
lyžicový
vajcový
palcový
desaťpalcový
valcový
trojvalcový
dvojvalcový
osemvalcový
jednovalcový
štvorvalcový
šesťvalcový
dvanásťvalcový
päťvalcový
dielcový
filcový
brmbolcový
brrmbolcový
vrcholcový
popolcový
stolcový
rámcový
kahancový
lievancový
rezancový
šúľancový
kamencový
remencový
kremencový
semencový
vápencový
pletencový
mastencový
prstencový
leštencový
vencový
ružencový
klincový
mincový
slncový
koncový
zvoncový
puncový
strapcový
čepcový
škripcový
štipcový
kopcový
krpcový
stĺpcový
dvojstĺpcový
marcový
kobercový
franforcový
horcový
korcový
štvorcový
kosoštvorcový
vzorcový
rascový
štetcový
čistcový
stavcový
podstavcový
kazivcový
živcový
ľadovcový
smrekovcový
lieskovcový
pieskovcový
citoslovcový
čapovcový
sadrovcový
stavovcový
palácový
lícový
tisícový
tritisícový
trojtisícový
dvojtisícový
sedemtisícový
osemtisícový
mnohotisícový
niekoľkotisícový
nikoľkotisícový
stotisícový
dvestotisícový
tristotisícový
štyristotisícový
sedemstotisícový
štvortisícový
sedemdesiattisícový
šesťdesiattisícový
päťdesiattisícový
státisícový
dvacaťtisícový
dvadsaťtisícový
tridsaťtisícový
štyridsaťtisícový
desaťtisícový
šesťtisícový
päťtisícový
dvadsaťpäťtisícový
deväťtisícový
odhadový
riadový
hladový
kladový
obkladový
podkladový
prekladový
dokladový
skladový
vkladový
rozkladový
nákladový
základový
príkladový
výkladový
sladový
náladový
odpadový
bezodpadový
prepadový
dopadový
rozpadový
prípadový
výpadový
radový
obradový
viacradový
hradový
priehradový
ohradový
náhradový
úhradový
dvojradový
jednoradový
poradový
výradový
sadový
priesadový
násadový
zásadový
bezzásadový
ľadový
priehľadový
ďalekohľadový
drobnohľadový
rozhľadový
vzhľadový
náhľadový
svetonáhľadový
výhľadový
obedový
kriedový
jedový
koledový
slovosledový
medový
stredový
nestredový
vredový
rezedový
smaragdový
karbidový
sulfónamidový
polyamidový
kyanidový
alkaloidový
celuloidový
hemeroidový
hemoroidový
sacharidový
polyvinylchloridový
fluoridový
fluidový
vidový
ultrapravidový
dioxidový
epoxidový
peroxidový
arašidový
ofsajdový
pôjdový
saldový
kontrabandový
dixielandový
girlandový
verandový
memorandový
váľandový
dividendový
forhendový
víkendový
predreferendový
trendový
happyendový
fondový
amondový
garmondový
sondový
sekundový
karborundový
korundový
rotundový
bodový
viacbodový
trojbodový
dvojbodový
sedembodový
osembodový
mnohobodový
jednobodový
štvorbodový
desaťbodový
šesťbodový
päťbodový
pagodový
hodový
jahodový
chodový
odchodový
priechodový
prechodový
pochodový
schodový
poschodový
viacposchodový
trojposchodový
dvojposchodový
sedemposchodový
osemposchodový
mnohoposchodový
koľkoposchodový
niekoľkoposchodový
jednoposchodový
štvorposchodový
desaťposchodový
šesťposchodový
jedenásťposchodový
päťposchodový
deväťposchodový
vchodový
záchodový
príchodový
východový
dohodový
škodový
plodový
synodový
rodový
brodový
odrodový
bezrodový
vodový
obvodový
odvodový
prevodový
trativodový
žlčovodový
zvodový
rozvodový
prívodový
dôvodový
vývodový
lombardový
gardový
biliardový
miliardový
dvojmiliardový
skateboardový
hardwardový
manzardový
bordový
bilbordový
skejtbordový
fjordový
kordový
akordový
rekordový
bermudový
pudový
popudový
hrudový
sudový
osudový
ľudový
všeľudový
protiľudový
pseudoľudový
sľudový
formaldehydový
podjazdový
vjazdový
zjazdový
predzjazdový
rozjazdový
nájazdový
zájazdový
príjazdový
výjazdový
hrazdový
chabzdový
hniezdový
hviezdový
mzdový
brzdový
brázdový
dekádový
barikádový
avokádový
arkádový
kaskádový
káskádový
marmeládový
čokoládový
promenádový
serenádový
kolonádový
limonádový
pádový
spádový
samospádový
rádový
grádový
autostrádový
balustrádový
ambasádový
fasádový
palisádový
stádový
plédový
torpédový
pyramídový
tvídový
diódový
jódový
kódový
anódový
elektródový
sódový
katódový
prúdový
dvojprúdový
slaboprúdový
jednoprúdový
silnoprúdový
štvorprúdový
desaťprúdový
amplitúdový
ideový
orchideový
bezideový
tracheový
ribonukleový
linoleový
mauzóleový
kameový
grafový
paragrafový
kefový
tarifový
sejfový
golfový
tromfový
harfový
tufový
ráfový
reliéfový
basreliéfový
rífový
malagový
legový
indigový
figový
ligový
extraligový
druholigový
prvoligový
treťoligový
fenigový
intrigový
cajgový
tajgový
fašiangový
falangový
slangový
bumerangový
tangový
dabingový
holdingový
snoubordingový
telerekordingový
pudingový
džogingový
smokingový
šilingový
šterlingový
rizlingový
tréningový
skríningový
dampingový
antidampingový
kempingový
dumpingový
antidumpingový
dopingový
antidopingový
ringový
clearingový
haringový
klíringový
leasingový
dresingový
ratingový
marketingový
swingový
lízingový
strečingový
pingpongový
songový
diftongový
monoftongový
šantungový
smogový
drogový
protidrogový
miazgový
mozgový
synagógový
dialógový
analógový
katalógový
fúgový
siahový
podlahový
vlahový
závlahový
prahový
podprahový
záprahový
príprahový
obsahový
rozsahový
zásahový
povahový
svahový
úvahový
súvahový
ťahový
odťahový
poťahový
vzťahový
výťahový
švabachový
ciachový
poplachový
výplachový
šarlachový
machový
nachový
almanachový
hrachový
prachový
protiprachový
šľachový
šachový
nádchový
echový
cechový
miechový
plechový
prospechový
orechový
strechový
kalichový
odpichový
vpichový
čremchový
zápchový
irchový
sprchový
vrchový
povrchový
uchový
výbuchový
prieduchový
vzduchový
záduchový
sluchový
žeruchový
poruchový
bezporuchový
vzruchový
pazuchový
čuchový
pančuchový
ňuchový
kožuchový
dychový
oddychový
vdychový
výdychový
prepychový
pampúchový
lopúchový
obehový
rozbehový
nábehový
zábehový
príbehový
súbehový
výbehový
liehový
snehový
brehový
strehový
postrehový
okamihový
strihový
predstihový
dostihový
postihový
zdvihový
švihový
zážihový
dlhový
predlohový
hlohový
polohový
viacpolohový
dvojpolohový
slohový
vlohový
zálohový
rohový
parohový
tvarohový
ostrohový
stohový
trhový
mimotrhový
veľtrhový
rozvrhový
návrhový
luhový
pluhový
výsluhový
druhový
slovnodruhový
kruhový
dvojkruhový
polkruhový
okruhový
jednokruhový
popruhový
spruhový
pstruhový
tuhový
stuhový
dyhový
kryhový
dráhový
váhový
bezváhový
dúhový
lúhový
yterbiový
akciový
sekciový
kalciový
esenciový
stronciový
terciový
konzorciový
akáciový
pistáciový
vanádiový
rádiový
štádiový
irídiový
kolódiový
pódiový
štúdiový
morfiový
adagiový
špongiový
kolégiový
ľaliový
evanjeliový
gangliový
káliový
héliový
kaméliový
fóliový
portfóliový
berýliový
kadmiový
spermiový
grémiový
prémiový
miléniový
líniový
míniový
domíniový
alumíniový
píniový
kolofóniový
begóniový
amóniový
úniový
kapiový
sépiový
ópiový
riový
galeriový
páperiový
toriový
triový
nutriový
átriový
nátriový
áriový
maláriový
planetáriový
akváriový
kalváriový
drogériový
galériový
draoériový
drapériový
impériový
prériový
sériový
tapisériový
veľkosériový
malosériový
batériový
baktériový
lotériový
artériový
mystériový
delíriový
cigóriový
tóriový
precesiový
koncesiový
procesiový
profesiový
partiový
lítiový
forzítiový
kolokviový
šalviový
celziový
emulziový
hortenziový
almáziový
céziový
magnéziový
ambróziový
žalúziový
pašiový
ážiový
predajový
predpredajový
dopredajový
výpredajový
údajový
výdajový
turnajový
šlapajový
šľapajový
stupajový
krajový
okrajový
bonsajový
čajový
obličajový
obyčajový
koľajový
jednokoľajový
dejový
trofejový
hokejový
glejový
olejový
trolejový
petrolejový
sprejový
džersejový
šijový
ojový
bojový
odbojový
hobojový
nábojový
príbojový
súbojový
výbojový
desaťbojový
pokojový
lojový
slojový
hnojový
spojový
nápojový
rojový
výzbrojový
zdrojový
viaczdrojový
krojový
strojový
postrojový
nástrojový
prístrojový
prestojový
chvojový
sekvojový
konvojový
rozvojový
závojový
vývojový
bájový
hájový
májový
prvomájový
sójový
tabakový
cikcakový
teakový
bodliakový
masliakový
zemiakový
salmiakový
amoniakový
rajčiakový
rakčiakový
pešiakový
vešiakový
kajakový
lejakový
lakový
šelakový
výplakový
tlakový
podtlakový
pretlakový
protitlakový
dvojtlakový
stredotlakový
vysokotlakový
nízkotlakový
strednotlakový
plnotlakový
beztlakový
vztlakový
nátlakový
výtlakový
vlakový
povlakový
makový
cesnakový
znakový
vodoznakový
náznakový
príznakový
bezpríznakový
kloakový
alpakový
rakový
barakový
brakový
frakový
súmrakový
prakový
trakový
zrakový
sakový
priesakový
vakový
kvakový
kazakový
koňakový
všakový
žliabkový
škrabkový
lebkový
bobkový
drobkový
hrobkový
zárobkový
trubkový
nátrubkový
výhybkový
bábkový
hrúbkový
trúbkový
hĺbkový
paperbackový
ceckový
vreckový
kockový
rockový
liadkový
hliadkový
prehliadkový
vyhliadkový
riadkový
viacriadkový
trojriadkový
dvojriadkový
sedemriadkový
osemriadkový
niekoľkoriadkový
jednoriadkový
poriadkový
štvorriadkový
päťriadkový
odpadkový
úpadkový
náhradkový
výsadkový
liedkový
čučoriedkový
prostriedkový
poviedkový
dôsledkový
výsledkový
bodkový
schodkový
dôchodkový
preddôchodkový
spodkový
zárodkový
vodkový
manzardkový
záprdkový
nezábudkový
hrudkový
posudkový
rozsudkový
prísudkový
úsudkový
prekládkový
skládkový
sádkový
predsádkový
posádkový
lahôdkový
žalúdkový
podžalúdkový
žŕdkový
plejbekový
dekový
liekový
mliekový
driekový
mentiekový
oblekový
šnekový
pelendrekový
pendrekový
smrekový
strekový
postrekový
vstrekový
priesekový
úsekový
výsekový
pretekový
rožtekový
vekový
valčekový
chocholčekový
popolčekový
stromčekový
kostýmčekový
harmančekový
rumančekový
klinčekový
zvončekový
mlynčekový
darčekový
korčekový
štvorčekový
jazýčekový
šekový
mozaikový
slabikový
trafikový
trefikový
lalôčkikový
kalikový
republikový
téglikový
rýchlikový
bazilikový
majolikový
kolikový
kanálikový
keramikový
podnikový
medzipodnikový
celopodnikový
vnútropodnikový
dáždnikový
arzenikový
piknikový
harmonikový
arnikový
sírnikový
svietnikový
dvanástnikový
sputnikový
trávnikový
zánikový
únikový
míľnikový
obdĺžnikový
kosodĺžnikový
pikový
aspikový
špikový
paprikový
trikový
matrikový
kanárikový
pazúrikový
osikový
pásikový
atikový
batikový
plastikový
piestikový
môstikový
butikový
cvikový
nácvikový
zácvikový
výcvikový
lievikový
rizikový
mesiačikový
háčikový
špekáčikový
sláčikový
vláčikový
dupáčikový
lalôčikový
oblúčikový
kotúčikový
krížikový
paradajkový
fajkový
balalajkový
vlajkový
linajkový
krajkový
štrajkový
hokejkový
preglejkový
brejkový
výbojkový
spojkový
prípojkový
trojkový
dvojkový
chvojkový
vývojkový
bájkový
spájkový
fialkový
kalkový
zápalkový
trvalkový
azalkový
bazalkový
jablkový
celkový
pondelkový
bielkový
zásielkový
rumelkový
znelkový
výstelkový
kamilkový
vanilkový
dolkový
folkový
kolkový
polkový
spolkový
mikulkový
titulkový
jazylkový
obálkový
iniciálkový
filiálkový
verzálkový
pílkový
priamkový
jamkový
náramkový
pozemkový
zlomkový
úlomkový
lámkový
známkový
poznámkový
rámkový
objímkový
snímkový
bankový
databankový
medzibankový
strúhankový
hriankový
lankový
selankový
frankový
tankový
protitankový
čítankový
medenkový
podenkový
hrebienkový
bubienkový
okienkový
lienkový
plienkový
myšlienkový
bezmyšlienkový
podmienkový
semienkový
kmienkový
pripomienkový
spomienkový
upomienkový
záhumienkový
šumienkový
lupienkový
drienkový
pasienkový
jesienkový
hrozienkový
pečienkový
sušienkový
dovolenkový
preddovolenkový
pálenkový
členkový
písmenkový
zmenkový
lepenkový
náprsenkový
miestenkový
žobračenkový
koženkový
palacinkový
hodinkový
sardinkový
linkový
konvalinkový
bublinkový
zelinkový
hlinkový
slinkový
bylinkový
šupinkový
marinkový
skrinkový
dutinkový
cukrovinkový
zinkový
priečinkový
pavučinkový
tyčinkový
účinkový
dožinkový
doplnkový
výplnkový
slnkový
člnkový
úponkový
stonkový
pivonkový
zvonkový
hrnkový
trnkový
zrnkový
tnkový
bunkový
medzibunkový
dvojbunkový
mnohobunkový
jednobunkový
vnútrobunkový
korunkový
posunkový
šunkový
pohánkový
plánkový
článkový
topánkový
spánkový
bránkový
schránkový
majoránkový
stránkový
trojstránkový
dvojstránkový
polstránkový
sedemstránkový
osemstránkový
niekoľkostránkový
celostránkový
jednostránkový
štvorstránkový
päťstránkový
napolitánkový
smotánkový
stánkový
karabínkový
mandarínkový
mokasínkový
salónkový
šablónkový
feferónkový
elektrónkový
bitúnkový
bokový
dokový
stafylokokový
rokokový
streptokokový
skokový
doskokový
lalokový
blokový
oblokový
pasienokový
rokový
barokový
skorobarokový
novobarokový
tarokový
brokový
cirokový
krokový
pokrokový
nárokový
úrokový
výrokový
obtokový
odtokový
prietokový
stokový
vtokový
prítokový
sútokový
výtokový
štokový
šokový
klapkový
kvapkový
lepkový
bezlepkový
repkový
čipkový
stopkový
zákrpkový
pupkový
chrupkový
priestupkový
chrípkový
šípkový
krúpkový
osýpkový
tŕpkový
nepodarkový
čiarkový
pečiarkový
parkový
lesoparkový
škvarkový
oškvarkový
brkový
výberkový
prebierkový
dobierkový
zbierkový
mierkový
previerkový
uzávierkový
šperkový
baterkový
machorkový
uhorkový
korkový
norkový
ponorkový
utorkový
svorkový
vzorkový
štrkový
hárkový
šírkový
fašírkový
búrkový
rúrkový
mazúrkový
maskový
damaskový
texaskový
lieskový
kolieskový
pieskový
štrkopieskový
trieskový
drevotrieskový
bleskový
zábleskový
freskový
diskový
prekladiskový
skladiskový
hradiskový
strediskový
schodiskový
východiskový
bezvýchodiskový
whiskový
sídliskový
miskový
jednomiskový
straniskový
pareniskový
staveniskový
ohniskový
strniskový
zápiskový
ihriskový
letiskový
smetiskový
javiskový
ziskový
ťažiskový
ložiskový
úložiskový
vojskový
doskový
troskový
voskový
okrskový
galuskový
tryskový
hláskový
dvojhláskový
samohláskový
spoluhláskový
kláskový
vláskový
páskový
magnetopáskový
kúskový
obrúskový
dodatkový
pamiatkový
piatkový
veľkopiatkový
desiatkový
šesťdesiatkový
pečiatkový
jatkový
latkový
poplatkový
príplatkový
úplatkový
matkový
námatkový
poznatkový
lopatkový
skratkový
dostatkový
zostatkový
križovatkový
šatkový
klietkový
podmietkový
omietkový
majetkový
nitkový
dvojnitkový
zvitkový
vizitkový
neurčitkový
užitkový
zážitkový
úžitkový
vysokoúžitkový
šalotkový
zámotkový
jednotkový
karotkový
športkový
šortkový
štvrtkový
čiastkový
súčiastkový
prívlastkový
prírastkový
poistkový
zápustkový
dvanástkový
šestnástkový
lístkový
štvorlístkový
kôstkový
skutkový
skrutkový
prebytkový
nábytkový
úbytkový
úchytkový
lehátkový
látkový
oblátkový
oplátkový
splátkový
pozlátkový
granátkový
obrátkový
vysokoobrátkový
srvátkový
zátkový
zmätkový
pätkový
opätkový
štítkový
diernoštítkový
servítkový
tlačítkový
pažítkový
útkový
lýtkový
korýtkový
žĺtkový
bukový
čibukový
azbukový
výfukový
lukový
hlukový
protihlukový
plukový
pamukový
nanukový
ponukový
opukový
strukový
tukový
antukový
štukový
zvukový
ultrazvukový
nadzvukový
jednozvukový
prízvukový
náukový
výukový
kaučukový
kľukový
bradavkový
preddavkový
dodavkový
prídavkový
výdavkový
skúmavkový
kvapavkový
čpavkový
prístavkový
voňavkový
cievkový
polievkový
borievkový
výlevkový
popevkový
príspevkový
bezpríspevkový
kladivkový
odstredivkový
spojivkový
slivkový
vysvetlivkový
žiarivkový
krivkový
hlasivkový
výšivkový
bábovkový
francovkový
koncovkový
sódovkový
plechovkový
vzduchovkový
dúhovkový
hnojovkový
spojovkový
vreckovkový
bankovkový
reďkovkový
príslovkový
číslovkový
lanovkový
vlnovkový
žiarovkový
smerovkový
cukrovkový
vetrovkový
latovkový
závitovkový
šiltovkový
stovkový
desaťminútovkový
obrazovkový
močovkový
točovkový
šošovkový
prvkový
jednoprvkový
zásuvkový
dávkový
dodávkový
vypchávkový
hlávkový
premávkový
objednávkový
rozprávkový
stávkový
kurzívkový
podšívkový
skrývkový
lykový
šmykový
protišmykový
dotykový
stykový
zvykový
návykový
jazykový
medzijazykový
mimojazykový
etnojazykový
retiazkový
zákazkový
sazkový
obchádzkový
prechádzkový
dochádzkový
vychádzkový
prehrádzkový
vsádzkový
prevádzkový
poloprevádzkový
schôdzkový
podvozkový
ceruzkový
obrázkový
celoobrázkový
podväzkový
zväzkový
viaczväzkový
trojzväzkový
dvojzväzkový
mnohozväzkový
niekoľkozväzkový
jednozväzkový
štvorzväzkový
päťzväzkový
záväzkový
celulózkový
matrózkový
škrabákový
tabákový
zobákový
dubákový
padákový
bodákový
vodákový
hákový
majákový
panelákový
teplákový
vrchnákový
pákový
drapákový
zverákový
pažerákový
táborákový
jednohorákový
sporákový
metrákový
vetrákový
kosákový
šestákový
plavákový
diskotékový
hypotékový
kartotékový
gombíkový
kubíkový
sodíkový
vodíkový
jodovodíkový
bromovodíkový
kyanovodíkový
chlorovodíkový
fluorovodíkový
sírovodíkový
uhľovodíkový
preíkový
balíkový
hoblíkový
špendlíkový
chochlíkový
uhlíkový
sírouhlíkový
chocholíkový
kolíkový
žolíkový
šuplíkový
draslíkový
kyslíkový
kotlíkový
uzlíkový
kremíkový
zásobníkový
rybníkový
ľadníkový
medníkový
výstredníkový
chodníkový
prechodníkový
úvodníkový
poludníkový
hrudníkový
skleníkový
bochníkový
zvrchníkový
hliníkový
valníkový
číselníkový
pilníkový
uholníkový
viacuholníkový
trojuholníkový
mnohouholníkový
štvoruholníkový
šesťuholníkový
päťuholníkový
bavlníkový
pomníkový
cenníkový
denníkový
semenníkový
výmenníkový
senníkový
podpníkový
ciferníkový
perníkový
večerníkový
zborníkový
svorníkový
zápisníkový
nosníkový
zvieratníkový
nadhlavníkový
dopravníkový
spevníkový
šedivníkový
kakaovníkový
medovníkový
figovníkový
fóliovníkový
slovníkový
citrónovníkový
rovníkový
šrotovníkový
kávovníkový
nárazníkový
dotazníkový
medzníkový
väzníkový
zotrvačníkový
konečníkový
žlčníkový
ročníkový
desaťuhoľníkový
vrtuľníkový
obežníkový
lichobežníkový
výložníkový
repíkový
rebríkový
kufríkový
kríkový
cukríkový
dusíkový
tíkový
mostíkový
švíkový
bezšvíkový
valčíkový
kočíkový
horčíkový
košíkový
klobúkový
oblúkový
múkový
dýkový
šibačkový
sedačkový
šľahačkový
sejačkový
zabíjačkový
zapekačkový
hnačkový
kombinačkový
značkový
spínačkový
lúpačkový
stúpačkový
oberačkový
žltačkový
rotačkový
vačkový
žuvačkový
zakáľačkový
mláťačkový
srdiečkový
slniečkový
priečkový
sviečkový
vlečkový
sečkový
gombičkový
ladičkový
lodičkový
hviezdičkový
trojhviezdičkový
dvojhviezdičkový
štvorhviezdičkový
paličkový
obličkový
nadobličkový
kachličkový
ihličkový
poličkový
stoličkový
perličkový
sedmičkový
osmičkový
vaničkový
pesničkový
videopesničkový
platničkový
špičkový
karičkový
električkový
plachtičkový
hlavičkový
reďkvičkový
borovičkový
ručičkový
dušičkový
ružičkový
odbočkový
pobočkový
zadočkový
vločkový
vianočkový
lístočkový
štočkový
mozočkový
nástrčkový
zástrčkový
kukučkový
slučkový
príručkový
tyčkový
omáčkový
páčkový
sáčkový
gombíčkový
vajíčkový
balíčkový
klíčkový
kolíčkový
kríčkový
lalôčkový
kvapôčkový
šatôčkový
guľôčkový
oblúčkový
rozlúčkový
horúčkový
jazýčkový
jabĺčkový
loďkový
diaľkový
tabuľkový
cibuľkový
guľkový
škatuľkový
fazuľkový
ľuľkový
váľkový
chvíľkový
šúľkový
čiaškový
valaškový
splaškový
damaškový
fraškový
fľaškový
orieškový
strieškový
tamariškový
šiškový
vonkajškový
zvrškový
rozbuškový
prieduškový
poduškový
haluškový
puškový
hruškový
pančuškový
maňuškový
šuškový
zvyškový
prihláškový
vyhláškový
prednáškový
donáškový
ponáškový
znáškový
hráškový
práškový
skúškový
poskúškový
výškový
laťkový
sieťkový
päťkový
pochúťkový
výražkový
dôvažkový
rovnobežkový
mriežkový
výstrižkový
pokožkový
predložkový
podložkový
dvojpoložkový
vložkový
zložkový
viaczložkový
dvojzložkový
jednozložkový
záložkový
trojnožkový
ponožkový
rožkový
držkový
nádržkový
útržkový
tužkový
stužkový
prekážkový
ukážkový
dlážkový
drážkový
podrážkový
prirážkový
vyrážkový
zrážkový
bezzrážkový
zvážkový
lôžkový
dvojlôžkový
jednolôžkový
krúžkový
dĺžkový
bicyklebalový
nohejbalový
volejbalový
čembalový
cimbalový
obalový
alobalový
basketbalový
softbalový
futbalový
strítbalový
bajzbalový
bejzbalový
zábalový
madrigalový
halový
fialový
ultrafialový
slabofialový
bledofialový
svetlofialový
červenofialový
zlatofialový
tmavofialový
trialový
jalový
kalový
zákalový
výkalový
zápalový
protizápalový
pozápalový
úpalový
koralový
duralový
kovralový
sisalový
metalový
bimetalový
santalový
tantalový
valový
cvalový
podvalový
karnevalový
festivalový
povalový
intervalový
svalový
nervosvalový
závalový
prívalový
píšťalový
steblový
ansámblový
káblový
zubadlový
sedadlový
dvojsedadlový
jednosedadlový
štvorsedadlový
vahadlový
ťahadlový
dúchadlový
slúchadlový
švihadlový
žihadlový
strúhadlový
zrkadlový
šliapadlový
čerpadlový
chápadlový
stúpadlový
bradlový
operadlový
hradlový
špáradlový
sadlový
kresadlový
lietadlový
protilietadlový
stavadlový
kyvadlový
vzdúvadlový
umývadlový
ležadlový
žriedlový
sedlový
kadidlový
chodidlový
kormidlový
chránidlový
lepidlový
škridlový
syridlový
pečatidlový
svietidlový
plavidlový
stavidlový
vozidlový
tlačidlový
tužidlový
hrdlový
mydlový
krídlový
trojkrídlový
dvojkrídlový
jednokrídlový
tabelový
decibelový
libelový
nobelový
kábelový
celový
skorocelový
parcelový
delový
predelový
modelový
sardelový
prídelový
dielový
viacdielový
oddielový
podielový
rozdielový
kelový
lamelový
karamelový
imelový
tmelový
flanelový
panelový
mantinelový
činelový
salmonelový
šrapnelový
tunelový
apelový
akvarelový
leporelový
dieselový
karuselový
telový
epitelový
botelový
fotelový
hotelový
motelový
kartelový
pastelový
duelový
novelový
povelový
čelový
violončelový
účelový
viacúčelový
mnohoúčelový
jednoúčelový
trianglový
singlový
hlový
kachlový
tehlový
ihlový
krhlový
uhlový
mnohouhlový
truhlový
medailový
mailový
emailový
koktailový
mobilový
automobilový
bacilový
koncilový
salycilový
kokteilový
monofilový
hydrofilový
profilový
úzkoprofilový
dvojilový
kilový
dvojkilový
polkilový
sedemkilový
stokilový
štvorkilový
deväťdesiatkilový
desaťkilový
štvrťkilový
päťkilový
faksimilový
promilový
gerilový
grilový
silový
presilový
tesilový
ventilový
flotilový
vilový
exilový
činčilový
žilový
viacžilový
dvojžilový
mnohožilový
jednožilový
vnútrožilový
mejlový
klový
niklový
feniklový
cviklový
furunklový
soklový
plexisklový
kuklový
bicyklový
motocyklový
baseballový
rockandrollový
hmlový
amfibolový
karambolový
tombolový
karbolový
idolový
vrcholový
alkoholový
etylalkoholový
metylalkoholový
gladiolový
karfiolový
staniolový
violový
kolový
trojkolový
dvojkolový
protokolový
úkolový
molový
smolový
hranolový
fenolový
polový
monopolový
popolový
kupolový
bezcholesterolový
rôsolový
mentolový
stolový
epištolový
toluolový
ichtyolový
podzolový
rezolový
krezolový
benzolový
konzolový
perlový
maslový
heslový
rieslový
trieslový
kreslový
veslový
huslový
priemyslový
zmyslový
nadzmyslový
kotlový
fabulový
vestibulový
dulový
modulový
molekulový
vysokomolekulový
makromolekulový
kanikulový
karbunkulový
floskulový
majuskulový
mulový
nulový
granulový
titulový
fistulový
žulový
pixlový
salicylový
acetylsalicylový
mohylový
uranylový
berylový
akrylový
tylový
etylový
rozptylový
cyklostylový
karboxylový
azylový
uzlový
bálový
pedálový
sandálový
areálový
regálový
iniciálový
diferenciálový
potenciálový
seriálový
materiálový
radikálový
muzikálový
lokálový
škálový
normálový
kanálový
viackanálový
dvojkanálový
mnohokanálový
signálový
finálový
semifinálový
osemfinálový
štvrťfinálový
terminálový
kondicionálový
kancionálový
žurnálový
opálový
katedrálový
minerálový
špirálový
chorálový
korálový
futrálový
plurálový
sálový
metálový
kapitálový
veľkokapitálový
inštrumentálový
kvartálový
portálový
kryštálový
duálový
manuálový
oválový
verzálový
šálový
gélový
ílový
pílový
aprílový
cólový
gólový
mólový
pólový
viacpólový
dipólový
protipólový
trojpólový
dvojpólový
mnohopólový
jednopólový
vodnopólový
štvorpólový
kastrólový
sólový
aerosólový
júlový
kýlový
štýlový
makadamový
teamový
grahamový
jamový
drahokamový
vetrolamový
slamový
grandslamový
tlamový
panamový
dynamový
zoznamový
záznamový
významový
viacvýznamový
mnohovýznamový
plnovýznamový
gramový
diagramový
dekagramový
telegramový
kilogramový
monogramový
programový
viacprogramový
sezamový
bizamový
balzamový
pyžamový
tandemový
modemový
objemový
lemový
snemový
vnemový
háremový
satemový
totemový
magmový
ohmový
septimový
režimový
dojmový
pojmový
záujmový
príjmový
vysokopríjmový
nízkopríjmový
palmový
napalmový
žalmový
filmový
útlmový
domový
pridomový
podomový
bezdomový
lomový
slalomový
prielomový
prelomový
polomový
diplomový
zlomový
hromový
stromový
bezatomový
farmový
jarmový
alarmový
krmový
pokrmový
výkrmový
formový
jodoformový
chloroformový
multiplatformový
kormový
normový
pásmový
medzipásmový
dvojpásmový
širokopásmový
písmový
albumový
parfumový
gumový
prieskumový
pumový
rumový
dátumový
rozumový
protirozumový
šumový
nízkošumový
dymový
plazmový
katechizmový
amalgámový
salámový
rámový
volfrámový
chrámový
trámový
diadémový
edémový
morfémový
emblémový
problémový
bezproblémový
fonémový
krémový
systémový
ekzémový
kelímový
tímový
kondómový
trachómový
brómový
syndrómový
chrómový
atómový
viacatómový
protiatómový
dvojatómový
interatómový
štvoratómový
bezatómový
šesťatómový
fantómový
chromozómový
rýmový
kostýmový
enzýmový
krčmový
dežmový
pižmový
čižmový
nový
kardanový
oreganový
toboganový
sloganový
organový
kahanový
lianový
temianový
tymianový
tizianový
stojanový
lanový
blanový
ihlanový
klanový
remanový
tympanový
županový
ranový
zábranový
šafranový
hranový
sedemhranový
polyekranový
stranový
trojstranový
dvojstranový
niekoľkostranový
celostranový
deväťstostranový
štvorstranový
platanový
octanový
tetanový
protitetanový
molitanový
titanový
uhličitanový
hltanový
nosohltanový
smotanový
tartanový
hrtanový
stanový
brečtanový
gaštanový
svetlogaštanový
savanový
ľanový
bubnový
dvojbubnový
dnový
rozpadnový
ebenový
cenový
evergreenový
ntgenový
röntgenový
hlienový
halenový
blenový
klenový
kolenový
polenový
petržlenový
menový
pergamenový
ramenový
odmenový
semenový
volkmenový
smenový
písmenový
zmenový
cyklámenový
bitúmenový
penový
chrenový
črenový
vretenový
viacvretenový
stenový
sedemstenový
maizenový
skanzenový
ženšenový
pšenový
bahnový
stehnový
slabinový
jarabinový
štrbinový
hladinový
papradinový
hodinový
poldruhahodinový
viachodinový
dvadsaťštyrihodinový
dvojhodinový
polhodinový
sedemhodinový
osemhodinový
niekoľkohodinový
jednohodinový
štvorhodinový
párhodinový
desaťhodinový
štvrťhodinový
šesťhodinový
dvanásťhodinový
jedenásťhodinový
päťhodinový
deväťhodinový
plodinový
spodinový
hydinový
bezkofeinový
cukinový
kalinový
malinový
palinový
kvapalinový
spalinový
zvetralinový
bublinový
celinový
kyselinový
ďatelinový
zelinový
rašelinový
hlinový
pilinový
klinový
dolinový
slinový
kotlinový
bylinový
zmrzlinový
uzlinový
sedminový
oziminový
dominový
osminový
sedemosminový
tkaninový
slaninový
zvetraninový
mazaninový
prázdninový
poprázdninový
ceninový
narodeninový
zeleninový
meninový
kameninový
huspeninový
zhoreninový
koreninový
pleteninový
vlákninový
obilninový
horninový
plesninový
pevninový
medzipevninový
tóninový
spešninový
črepinový
spinový
skupinový
škrupinový
šupinový
jarinový
šarinový
rebrinový
merinový
perinový
burinový
tisinový
liatinový
zliatinový
platinový
dvaatridsatinový
desatinový
pustatinový
končatinový
guľatinový
tretinový
dvojtretinový
štetinový
kvetinový
sitinový
stotinový
štvrtinový
šestinový
istinový
listinový
trstinový
šestnástinový
dutinový
tekutinový
rutinový
pokrutinový
sutinový
krytinový
pätinový
trojpätinový
voštinový
trhavinový
travinový
potravinový
agropotravinový
ľadvinový
drevinový
živinový
rakovinový
protirakovinový
bielkovinový
strukovinový
krmovinový
novinový
slonovinový
rovinový
krovinový
surovinový
cestovinový
kávovinový
sieťovinový
pastvinový
závinový
vývinový
slezinový
mačinový
čačinový
smrečinový
čečinový
buničinový
rajčinový
barančinový
vysočinový
svrčinový
bučinový
pavučinový
záčinový
súčinový
mašinový
šašinový
menšinový
protimenšinový
plošinový
hlušinový
kožušinový
výšinový
väčšinový
džinový
prižinový
množinový
podmnožinový
batožinový
pružinový
ostružinový
úžinový
kombajnový
fajnový
šajnový
vojnový
predvojnový
antivojnový
protivojnový
medzivojnový
povojnový
leknový
vláknový
viacvláknový
trojvláknový
dvojvláknový
jednovláknový
štvorvláknový
súknový
vlnový
krátkovlnový
polovlnový
mikrovlnový
člnový
humnový
honový
pohonový
náhonový
záhonový
ikonový
výkonový
lonový
clonový
záclonový
teflonový
silonový
krepsilonový
chemlonový
polonový
slonový
biatlonový
triatlonový
duatlonový
nylonový
kimonový
predponový
sponový
príponový
úponový
staronový
dederonový
kapronový
elektronový
tonový
trojtonový
dvojtonový
sedemtonový
osemtonový
bedmintonový
štvortonový
päťtonový
zvonový
tepnový
vápnový
koncernový
lucernový
westernový
cisternový
cvernový
urnový
škvrnový
zrnový
snový
ďasnový
sosnový
plátnový
pozaunový
dunový
korunový
tisíckorunový
trojkorunový
dvojkorunový
osemkorunový
jednokorunový
stokorunový
dvestokorunový
sedemstokorunový
osemstokorunový
šesťstokorunový
päťstokorunový
šesťdesiatkorunový
päťdesiatkorunový
dvadsaťkorunový
tridsaťkorunový
štyridsaťkorunový
desaťkorunový
šesťkorunový
päťkorunový
strunový
sedemstrunový
osemstrunový
jednostrunový
štvorstrunový
posunový
zosunový
prísunový
plynový
svietiplynový
protiplynový
paroplynový
hroznový
meridánový
fondánový
celofánový
mangánový
hypermangánový
orgánový
fatamorgánový
dohánový
enciánový
obsidiánový
valeriánový
perziánový
kankánový
porcelánový
raglánový
vanilánový
intravilánový
extravilánový
volánový
plánový
nadplánový
prvoplánový
románový
banánový
marcipánový
tulipánový
propánový
krušpánový
bránový
membránový
majoránový
sopránový
mezzosopránový
uránový
etánový
metánový
polyuretánový
titánový
oktánový
fontánový
butánový
divánový
kordovánový
orgovánový
baklažánový
antracénový
eocénový
molybdénový
gabardénový
génový
intragénový
antigénový
glykogénový
halogénový
organohalogénový
hydrogénový
nitrogénový
intergénový
fosgénový
selénový
diolénový
polypropylénový
etylénový
acetylénový
polyetylénový
xylénový
doménový
suterénový
refrénový
šagrénový
morénový
neoprénový
polystyrénový
saténový
anténový
mikroténový
toluénový
trinitrotoluénový
bazénový
dezénový
benzénový
arzénový
kokaínový
novokaínový
kabínový
karabínový
hemoglobínový
turbínový
rubínový
cínový
ricínový
ricínricínový
vakcínový
streptomycínový
kodeínový
koefeínový
kofeínový
teínový
parafínový
angínový
georgínový
formalínový
adrenalínový
naftalínový
gobelínový
hermelínový
popelínový
vatelínový
vazelínový
mušelínový
penicilínový
anilínový
vanilínový
tetracyklínový
kaolínový
karbolínový
lanolínový
trampolínový
splínový
trambulínový
globulínový
inzulínový
mínový
tramínový
etamínový
vitamínový
multivitamínový
polyvitamínový
histamínový
komínový
karmínový
termínový
jazmínový
tanínový
strychnínový
chinínový
atropínový
stearínový
margarínový
sacharínový
ultramarínový
akvamarínový
rozmarínový
fibrínový
glycerínový
nitroglycerínový
pelerínový
aspirínový
cintorínový
latrínový
dextrínový
vavrínový
kasínový
mokasínový
želatínový
keratínový
diftínový
lecitínový
chitínový
pektínový
organtínový
serpentínový
terpentínový
nikotínový
trikotínový
gilotínový
travertínový
vínový
lavínový
toxínový
antitoxínový
hemotoxínový
magazínový
kazínový
karmazínový
benzínový
liehobenzínový
krepdešínový
karbónový
metadónový
chalcedónový
kordónový
neónový
freónový
megafónový
sifónový
šifónový
sulfónový
xylofónový
gramofónový
mikrofónový
magnetofónový
saxofónový
mahagónový
estragónový
vagónový
heligónový
argónový
žargónový
polygónový
iónový
deiónový
biliónový
miliónový
viacmiliónový
trojmiliónový
dvojmiliónový
polmiliónový
sedemmiliónový
osemmiliónový
mnohomiliónový
niekoľkomiliónový
pomiliónový
stomiliónový
štvormiliónový
stámiliónový
desaťmiliónový
šesťmiliónový
päťmiliónový
deväťmiliónový
ampliónový
kamiónový
aniónový
lampiónový
katiónový
rajónový
bujónový
silikónový
lexikónový
balkónový
kokónový
balónový
salónový
talónový
šablónový
melónový
teflónový
medailónový
silónový
krepsilónový
pavilónový
cyklónový
chemlónový
solónový
paplónový
nylónový
pylónový
antimónový
hormónový
kanónový
xenónový
tampónový
šampónový
kopónový
kupónový
krupónový
makarónový
feferónový
perónový
korónový
kaprónový
patrónový
citrónový
pozitrónový
elektrónový
cyklotrónový
neutrónový
neurónový
kesónový
klaksónový
šansónový
tónový
betónový
sklebetónový
sklobetónový
penobetónový
škvarobetónový
pórobetónový
železobetónový
oceľobetónový
acetónový
ketónový
kretónový
žetónový
fejtónový
dvojtónový
planktónový
poltónový
sedemtónový
pontónový
fotónový
niekoľkotónový
protónový
kryptónový
kartónový
sadrokartónový
polytónový
barytónový
zónový
fazónový
ozónový
šampiňónový
demižónový
tajfúnový
lagúnový
júnový
komúnový
rúnový
kartúnový
baldachýnový
výstelkoový
aloový
roový
slapový
mapový
rapový
drapový
etapový
odkvapový
čapový
nášľapový
cepový
lepový
prieklepový
poklepový
príklepový
výklepový
repový
grepový
krepový
črepový
lipový
čipový
alpový
chlpový
lampový
pampový
kempový
kompový
škumpový
žumpový
priekopový
synkopový
fonoskopový
zákopový
výkopový
škopový
antilopový
poklopový
príklopový
ropový
stropový
desktopový
izotopový
rádioizotopový
stopový
viacstopový
dvojstopový
jednostopový
šesťstopový
päťstopový
zátopový
yzopový
daviscupový
výkupový
chrupový
sirupový
trupový
stupový
prestupový
postupový
zostupový
vstupový
predvstupový
povstupový
bezstupový
nástupový
zástupový
prístupový
ústupový
výstupový
kečupový
nákypový
vrypový
presypový
posypový
násypový
typový
prototypový
cípový
šípový
krúpový
stĺpový
barový
obarový
izobarový
radarový
cigarový
grajciarový
okuliarový
škapuliarový
čiarový
močiarový
košiarový
žiarový
požiarový
stožiarový
fujarový
autokarový
cmarový
sonarový
katarový
citarový
gitarový
basgitarový
škvarový
tovarový
tvarový
útvarový
zvarový
žiabrový
rebrový
librový
kalibrový
malokalibrový
decembrový
septembrový
novembrový
prednovembrový
ponovembrový
bobrový
hobrový
októbrový
predoktóbrový
jadrový
viacjadrový
protijadrový
dvojjadrový
bezjadrový
šesťjadrový
päťjadrový
sadrový
bedrový
katedrový
oleandrový
handrový
kalandrový
filodendrový
tendrový
cylindrový
tundrový
puzdrový
kádrový
kvádrový
cédrový
odberový
zberový
záberový
výberový
cerový
cícerový
grejderový
tenderový
úderový
transferový
hamburgerový
ďumbierový
pancierový
dierový
pľuzgierový
vikierový
arkierový
halierový
päťdesiathalierový
desaťhalierový
päťhalierový
milierový
pilierový
golierový
mierový
manierový
tanierový
papierový
jerový
majerový
kerový
fiakerový
okerový
zelerový
trajlerový
bolerový
cholerový
kamerový
tlakomerový
silomerový
polomerový
teplomerový
pomerový
elektromerový
smerový
nesmerový
rozmerový
skenerový
kontajnerový
tonerový
perový
skrejperový
temperový
páperový
laserový
charakterový
barterový
esterový
polyesterový
listerový
paternosterový
zásterový
náterový
kráterový
éterový
dverový
dvojdverový
štvordverový
revolverový
serverový
záverový
úverový
šifrový
gofrový
kufrový
gáfrový
lágrový
šlágrový
hrový
víchrový
madeirový
fiakrový
okrový
iskrový
cukrový
humrový
žánrový
borový
odborový
všeodborový
medziodborový
rebarborový
zborový
náborový
táborový
súborový
výborový
nádorový
semaforový
fosforový
šachorový
úhorový
antikorový
morový
mramorový
komorový
dvojkomorový
jednokomorový
tumorový
tenorový
ponorový
odporový
sporový
náporový
práporový
záporový
hororový
procesorový
multiprocesorový
mikroprocesorový
kompresorový
turbokompresorový
statorový
monitorový
turboreaktorový
traktorový
injektorový
reflektorový
kolektorový
konektorový
sektorový
detektorový
vektorový
induktorový
reproduktorový
motorový
viacmotorový
dvojmotorový
jednomotorový
štvormotorový
bezmotorový
rotorový
konvertorový
digestorový
priestorový
veľkopriestorový
jednopriestorový
časopriestorový
tranzistorový
radiátorový
indikátorový
ventilátorový
izolátorový
simulátorový
akumulátorový
transformátorový
generátorový
turbogenerátorový
karburátorový
kultivátorový
kondenzátorový
javorový
dvorový
hovorový
prehovorový
pitvorový
otvorový
zázvorový
závorový
obzorový
medziobzorový
trezorový
senzorový
tenzorový
kurzorový
vzorový
názorový
svetonázorový
keprový
leprový
hasprový
kôprový
ondatrový
šiatrový
vatrový
metrový
poldruhametrový
hexametrový
viacmetrový
tisícmetrový
decimetrový
milimetrový
centimetrový
trojcentimetrový
dvojcentimetrový
niekoľkocentimetrový
trojmetrový
dvojmetrový
polmetrový
sedemmetrový
niekoľkometrový
kilometrový
trojkilometrový
dvojkilometrový
sedemkilometrový
osemkilometrový
niekoľkokilometrový
štvorkilometrový
dvadsaťkilometrový
tridsaťkilometrový
desaťkilometrový
šesťkilometrový
päťkilometrový
deväťkilometrový
stometrový
dvestometrový
tristometrový
štvormetrový
desaťmetrový
dvanásťmetrový
vetrový
litrový
decilitrový
trojlitrový
dvojlitrový
pollitrový
koľkolitrový
hektolitrový
štvorlitrový
štvrťlitrový
päťlitrový
filtrový
astrový
alabastrový
rastrový
orchestrový
menčestrový
registrový
listrový
kostrový
paternostrový
lustrový
futrový
skútrový
durový
vinidurový
novodurový
purpurový
surový
polosurový
manévrový
syrový
árový
kalendárový
lineárový
fanfárový
suchárový
pohárový
kaviárový
vejárový
kárový
žakárový
šlabikárový
motokárový
dolárový
singulárový
formulárový
homárový
sumárový
konárový
kuloárový
memoárový
repertoárový
párový
honorárový
adresárový
hektárový
tisíchektárový
stohektárový
päťhektárový
nektárový
oltárový
jantárový
januárový
februárový
predfebruárový
lekvárový
tvárový
bazárový
férový
neférový
mohérový
ateliérový
premiérový
predpremiérový
popremiérový
bariérový
bezbariérový
kariérový
interiérový
exteriérový
likérový
polymérový
ampérový
sérový
térový
transportérový
transoprtérový
hardvérový
softvérový
zafírový
kefírový
zefírový
kašmírový
empírový
sírový
frotírový
vírový
klavírový
antivírový
protivírový
gejzírový
žírový
sporožírový
bórový
chórový
flórový
chlórový
tetrachlórový
trikolórový
mórový
pórový
zygospórový
fluórový
lavórový
bôrový
kôrový
mechúrový
manikúrový
parkúrový
telúrový
velúrový
múrový
šnúrový
rúrový
miniatúrový
armatúrový
partitúrový
faktúrový
fraktúrový
korektúrový
skulptúrový
lastúrový
futúrový
azúrový
lazúrový
glazúrový
ažúrový
basový
kontrabasový
kanafasový
riasový
triasový
kasový
bukasový
melasový
hlasový
viachlasový
jednohlasový
rozhlasový
klasový
atlasový
vlasový
masový
pasový
kompasový
zápasový
rasový
terasový
krasový
štrasový
zákvasový
časový
nadčasový
voľnočasový
cezčasový
aidsový
šábesový
princesový
pralesový
telesový
kolesový
trojkolesový
dvojkolesový
jednokolesový
štvorkolesový
plesový
juniálesový
majálesový
zmesový
prednesový
adresový
kongresový
nákresový
výkresový
stresový
vresový
útesový
klávesový
návesový
závesový
účesový
narcisový
redisový
kandisový
borgisový
lisový
propolisový
kulisový
tenisový
stolnotenisový
hnisový
predpisový
odpisový
podpisový
prepisový
dlhopisový
spisový
jaspisový
rozpisový
lápisový
zápisový
úpisový
súpisový
výpisový
exlibrisový
írisový
tisový
servisový
autoservisový
keksový
koksový
rímsový
fajansový
agensový
osový
trojosový
dvojosový
kokosový
nosový
prenosový
nánosový
prínosový
výnosový
jednoosový
poosový
motokrosový
prosový
lososový
lotosový
súosový
kapsový
šnapsový
bicepsový
elipsový
ripsový
zipsový
gypsový
výkrsový
trolejbusový
bambusový
trambusový
autobusový
tubusový
rébusový
glóbusový
pondusový
týfusový
kusový
fikusový
cirkusový
fókusový
krókusový
desaťkusový
kalusový
plusový
lakmusový
humusový
týmusový
turnusový
mínusový
sínusový
kosínusový
kónusový
šampusový
korpusový
výbrusový
cyprusový
trusový
citrusový
výtrusový
papyrusový
vírusový
antivírusový
protivírusový
štatusový
špiritusový
kaktusový
hubertusový
aušusový
tyrkysový
vlysový
obrysový
klobásový
ananásový
pásový
širokopásový
jednopásový
topásový
vrásový
mäsový
brúsový
džúsový
rabatový
samizdatový
fregatový
nugatový
chatový
desiatový
latový
blatový
mlatový
platový
matový
zamatový
kazematový
hmatový
bankomatový
automatový
patový
lopatový
obratový
skratový
stratový
bezstratový
prevratový
predprevratový
poprevratový
slnovratový
zvratový
návratový
termostatový
vatový
kravatový
záchvatový
šatový
chrbtový
octový
tuctový
poltuctový
tibetový
lafetový
štafetový
konfetový
bufetový
bagetový
špagetový
barchetový
aksamietový
sujetový
maketový
paketový
raketový
žaketový
piketový
briketový
kriketový
anketový
banketový
blanketový
parketový
disketový
cuketový
letový
paletový
špaletový
odletový
skeletový
pamfletový
doletový
violetový
roletový
kupletový
úpletový
bezletový
vzletový
náletový
úletový
výletový
sametový
predmetový
podmetový
námetový
magnetový
kabinetový
klarinetový
marionetový
bajonetový
sonetový
internetový
lunetový
roznetový
vznetový
parapetový
tapetový
tepetový
cigaretový
lazaretový
ústretový
fleuretový
byretový
setový
ofsetový
oktetový
kvartetový
sextetový
štetový
duetový
siluetový
menuetový
kvetový
svetový
osvetový
celosvetový
celostvetový
kazetový
rozetový
manžetový
žoržetový
naftový
taftový
liftový
jachtový
plachtový
šachtový
dechtový
nechtový
paznechtový
šichtový
buchtový
juchtový
kychtový
bitový
citový
antracitový
kalcitový
pocitový
kreditový
auditový
grafitový
sgrafitový
sulfitový
profitový
malachitový
igelitový
bakelitový
heraklitový
amfibolitový
teodolitový
sololitový
xylolitový
gumolitový
monolitový
brizolitový
chryzolitový
dynamitový
limitový
dolomitový
nitový
granitový
uranitový
syenitový
zenitový
lignitový
dbonitový
ebonitový
aragonitový
limonitový
eternitový
limovnitový
pepitový
sideritový
feritový
yperitový
nefritový
chloritový
fluoritový
sitový
hematitový
magnetitový
petitový
grapefruitový
biskvitový
osvitový
závitový
bauxitový
ekrazitový
andezitový
magnezitový
depozitový
zošitový
bajtový
megabajtový
terabajtový
kilobajtový
faktový
jednoaktový
kontraktový
taktový
dvojtaktový
kontaktový
štvortaktový
afektový
efektový
imperfektový
trajektový
objektový
subjektový
projektový
dialektový
mnohoaspektový
prospektový
reliktový
konfliktový
bezkonfliktový
dištriktový
infarktový
protiinfarktový
poinfarktový
altový
kobaltový
asfaltový
maltový
smaltový
bazaltový
celtový
deltový
perkeltový
šiltový
voltový
kultový
pultový
katapultový
podpultový
bezpultový
briliantový
diskantový
volantový
diamantový
kvadrantový
hydrantový
grantový
olovrantový
kvantový
centový
placentový
stocentový
percentový
desaťcentový
multiagentový
tangentový
tengentový
kontingentový
gradientový
talentový
polentový
medikamentový
ornamentový
atramentový
testamentový
cementový
azbestocementový
azbestovocementový
fragmentový
segmentový
pigmentový
sortimentový
momentový
fermentový
dokumentový
manažmentový
komponentový
rentový
transparentový
patentový
hyacintový
flintový
printový
labyrintový
absintový
iontový
frontový
horizontový
fagotový
ingotový
argotový
hotový
polohotový
pohotový
terakotový
trikotový
ocelotový
glotový
ringlotový
plotový
šamotový
notový
hodnotový
spotový
hrotový
bankrotový
foxtrotový
šrotový
receptový
postscriptový
loptový
eukalyptový
artový
kartový
umakartový
popartový
štartový
kvartový
koncertový
záškrtový
aortový
rokfortový
športový
sortový
tortový
kurtový
špurtový
myrtový
kastový
plastový
leukoplastový
termoplastový
drevoplastový
toastový
pastový
rastový
podrastový
chrastový
dorastový
porastový
trastový
vzrastový
azbestový
cestový
manifestový
piestový
brestový
testový
atestový
vestový
listový
trojlistový
dvojlistový
jednolistový
batistový
twistový
mostový
kompostový
chvostový
krstový
prstový
desaťprstový
langustový
augustový
kapustový
trustový
ametystový
plástový
hlístový
wattový
kilowattový
autový
flautový
jutový
pokutový
valutový
bizmutový
mazutový
sextový
textový
podtextový
teletextový
fulltextový
kontextový
hypertextový
bytový
odbytový
leukocytový
rakytový
blankytový
výskytový
dopytový
kopytový
barytový
zákrytový
korytový
drevorytový
kabátový
dátový
mandátový
sulfátový
fosfátový
superfosfátový
agátový
plagátový
špagátový
agregátový
turboagregátový
nugátový
achátový
hiátový
brakátový
predikátový
syndikátový
silikátový
demikátový
brokátový
dukátový
muškátový
chalátový
šalátový
dlátový
destilátový
šarlátový
formátový
veľkoformátový
granátový
špenátový
hnátový
laminátový
sklolaminátový
šampionátový
saponátový
sonátový
karátový
drátový
hydrátový
referátový
inzerátový
nitrátový
substrátový
pasátový
citátový
traktátový
kantátový
mätový
pätový
planétový
dekrétový
sekrétový
portrétový
paštétový
bítový
štítový
kótový
piškótový
pilótový
kompótový
kvótový
knôtový
drôtový
bezdrôtový
atribútový
kútový
akútový
chomútový
vermútový
minútový
trojminútový
dvojminútový
polminútový
sedemminútový
osemminútový
niekoľkominútový
jednominútový
desaťminútový
šesťminútový
päťminútový
deväťminútový
prútový
počtový
odpočtový
rozpočtový
mimorozpočtový
zápočtový
výpočtový
kmitočtový
záčtový
účtový
súčtový
baštový
klieštový
lištový
poštový
roštový
muštový
tabuový
vákuový
davový
žeriavový
javový
hlavový
záhlavový
prieplavový
splavový
náplavový
záplavový
kanavový
únavový
púpavový
nápravový
jednonápravový
súpravový
potravový
stavový
predstavový
zostavový
zástavový
sústavový
žihľavový
cievový
chlievový
levový
polevový
plevový
drevový
výdrevový
rozsevový
výsevový
lichvový
kladivový
sadivový
hnojivový
spojivový
kivový
palivový
stelivový
olivový
prílivový
krmivový
tkanivový
ohnivový
pivový
kurivový
murivový
osivový
pletivový
tetivový
väzivový
pečivový
výživový
rakvový
mrkvový
reďkvový
salvový
panvový
kovový
podkovový
celokovový
organokovový
doskovový
nákovový
bungalovový
krovový
larvový
nervový
konzervový
dratvový
vetvový
odvetvový
kotvový
pastvový
jednodejstvový
vrstvový
viacvrstvový
trojvrstvový
dvojvrstvový
sedemvrstvový
mnohovrstvový
jednovrstvový
množstvový
plutvový
zosuvový
jazvový
názvový
výzvový
kávový
rukávový
lávový
trávový
oktávový
akreditívový
objektívový
švový
podošvový
pošvový
bezšvový
húžvový
faxový
telefaxový
klimaxový
bóraxový
taxový
indexový
kódexový
telexový
duplexový
siporexový
lurexový
latexový
semtexový
lastexový
tuzexový
prefixový
sufixový
unixový
boxový
floxový
xeroxový
soluxový
linuxový
ónyxový
ragbyový
rugbyový
countryový
báryový
countyový
bazový
kazový
odkazový
nákazový
príkazový
dôkazový
výkazový
mazový
razový
obrazový
odrazový
mrazový
námrazový
jednorazový
povrazový
nárazový
dôrazový
úrazový
výrazový
žľazový
reťazový
priadzový
sadzový
bryndzový
ochodzový
hrádzový
nevädzový
schôdzový
núdzový
železový
slezový
brezový
prierezový
nerezový
drevorezový
nárezový
zárezový
výrezový
džezový
miniaturizový
špajzový
sklzový
pulzový
impulzový
hanzový
menzový
bronzový
kozový
vozový
dovozový
závozový
úvozový
komparzový
burzový
kurzový
hľuzový
bázový
databázový
fázový
viacfázový
medzifázový
trojfázový
dvojfázový
mnohofázový
niekoľkofázový
jednofázový
šesťfázový
gázový
oázový
rázový
viacrázový
jednorázový
väzový
obväzový
zväzový
všezväzový
celozväzový
majonézový
frézový
remízový
anízový
krízový
reprízový
striptízový
vízový
avízový
devízový
bezdevízový
kvízový
bezvízový
viskózový
glukózový
celulózový
nitrocelulózový
xylózový
mimózový
racharózový
sacharózový
virózový
matrózový
maltózový
blúzový
drúzový
motúzový
dýzový
reléový
rádioreléový
želéový
suteréový
šľahačový
ťahačový
stýkačový
tlačový
farbotlačový
vodotlačový
hĺbkotlačový
modrotlačový
pavlačový
spínačový
počítačový
skečový
lečový
mečový
rečový
viacrečový
dvojrečový
mnohorečový
jednorečový
inorečový
cudzorečový
strečový
nárečový
bičový
chladičový
čadičový
vodičový
trojvodičový
polovodičový
iontomeničový
viničový
nosičový
sendvičový
žlčový
pomarančový
punčový
klokočový
močový
roztočový
terčový
kostrčový
papučový
bravčový
tyčový
korbáčový
pagáčový
cengáčový
koláčový
chumáčový
letáčový
trtáčový
lúčový
kotúčový
dvojkotúčový
jednokotúčový
kľúčový
gýčový
kŕčový
papraďový
náraďový
sleďový
prostreďový
životnoprostreďový
odpoveďový
loďový
dvojloďový
žrďový
žaluďový
dažďový
drožďový
šabľový
drumbľový
rubľový
vrúbľový
kancľový
zábradľový
jedľový
knedľový
špajdľový
mandľový
šindľový
štrúdľový
podbeľový
úbeľový
oceľový
hriadeľový
jednohriadeľový
kúdeľový
cieľový
chmeľový
peľový
čepeľový
kúpeľový
zreteľový
posteľový
dvojposteľový
jednoposteľový
štvorposteľový
šťaveľový
krveľový
košeľový
kužeľový
šafľový
rifľový
štangľový
džungľový
špargľový
šmirgľový
kachľový
uhľový
špajľový
fakľový
verkľový
kramľový
žemľový
džugnľový
kúkoľový
homoľový
výmoľový
topoľový
šúpoľový
pištoľový
hrvoľový
žúžoľový
kvapľový
krumpľový
jasľový
kapsľový
husľový
datľový
pentľový
tabuľový
cibuľový
bobuľový
ceduľový
levanduľový
guľový
virguľový
marhuľový
papuľový
haruľový
škatuľový
vrtuľový
turbovrtuľový
fazuľový
černobyľový
kavyľový
ríbezľový
trojkráľový
koráľový
krištáľový
míľový
sedemmíľový
vôľový
úľový
cencúľový
rýľový
kašľový
mašľový
mušľový
rúbaňový
daňový
dlaňový
kampaňový
zbraňový
saňový
vaňový
zárubňový
dňový
pokladňový
základňový
viacdňový
trojdňový
dvojdňový
poldňový
sedemdňový
osemdňový
koľkodňový
niekoľkodňový
jednodňový
povodňový
protipovodňový
štvordňový
studňový
dvadsaťdňový
desaťdňový
dvastaťdňový
šesťdňový
dvanásťdňový
trinásťdňový
štrnásťdňový
pätnásťdňový
päťdňový
deväťdňový
týždňový
trojtýždňový
dvojtýždňový
osemtýždňový
budúcotýždňový
veľkotýždňový
niekoľkotýždňový
celotýždňový
minulotýždňový
jednotýždňový
štvortýždňový
šesťtýždňový
päťtýždňový
hrebeňový
slieňový
drieňový
srieňový
predsieňový
tieňový
zeleňový
plameňový
prameňový
remeňový
kmeňový
strmeňový
jačmeňový
lupeňový
dreňový
čereňový
koreňový
jaseňový
listeňový
pečeňový
lešeňový
ženšeňový
kiahňový
ohňový
skriňový
stajňový
sukňový
náplňový
výplňový
spálňový
jabloňový
vetroňový
pňový
chlopňový
stupňový
viacstupňový
medzistupňový
trojstupňový
dvojstupňový
sedemstupňový
osemstupňový
mnohostupňový
druhostupňový
niekoľkostupňový
jednostupňový
stostupňový
prvostupňový
treťostupňový
štvorstupňový
dvadsaťstupňový
štyridsaťstupňový
desaťstupňový
dvanásťstupňový
jedenásťstupňový
päťstupňový
tlačiarňový
piesňový
tiesňový
plesňový
platňový
štvorplatňový
šatňový
dvojhlavňový
štvorhlavňový
úrovňový
viacúrovňový
nadúrovňový
podúrovňový
mimoúrovňový
dyňový
hlohyňový
jaskyňový
broskyňový
mukyňový
bielizňový
vozňový
kázňový
šľahúňový
točňový
kúpeľňový
sporiteľňový
tŕňový
čerešňový
višňový
fošňový
foršňový
rušňový
sťažňový
dvojsťažňový
jednosťažňový
stržňový
salašový
sprašový
gvašový
fľašový
egrešový
semišový
hašišový
jelšový
omšový
košový
grošový
veršový
polveršový
štvorveršový
flaušový
bezdušový
tušový
flyšový
plyšový
mariášový
gulášový
lampášový
guľášový
vankúšový
medokýšový
gaťový
haťový
traťový
úvraťový
činovaťový
vňaťový
sieťový
celosieťový
pleťový
perleťový
sneťový
niťový
pažiťový
lakťový
predlakťový
plťový
kýpťový
štvrťový
trojštvrťový
dvojštvrťový
štvorštvrťový
masťový
príčasťový
plsťový
kosťový
srsťový
trsťový
čelusťový
čeľusťový
dvojčeľusťový
chuťový
hnuťový
ortuťový
pamäťový
napäťový
vysokonapäťový
nízkonapäťový
púťový
kliešťový
schodišťový
pľušťový
plášťový
dvojplášťový
jednoplášťový
púšťový
polopúšťový
spúšťový
tiažový
beztiažový
závažový
záťažový
spiežový
fermežový
mrežový
vežový
oranžový
tmavooranžový
alonžový
rohožový
nožový
viacnožový
nádržový
výdržový
ružový
slaboružový
bledoružový
tuhoružový
svetloružový
staroružový
zlatoružový
tmavoružový
lososovoružový
výstužový
ryžový
gážový
stelážový
grilážový
silážový
kolážový
plážový
barážový
garážový
masážový
etážový
viacetážový
plantážový
stážový
béžový
svetlobéžový
manéžový
ížový
slížový
krížový
lóžový
prvý
stoprvý
mladistvý
celistvý
čerstvý
pričerstvý
jednotýždňovyý
drzý
jedovaťý


zobraziť všetky slová, ktoré končíme abý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lbý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme obý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rbý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ubý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme adý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme edý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ndý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme odý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rdý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme udý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ždý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ahý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme chý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ehý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lhý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ohý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme uhý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme aký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme bký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme cký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme eký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme iký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme kký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme pký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ský
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme uký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme čký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ľký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žký
zobraziť všetky slová, ktoré končíme alý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme blý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dlý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme elý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hlý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ilý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme klý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme olý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme plý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rlý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme slý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tlý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ulý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ylý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zlý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šlý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme amý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dmý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme emý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jmý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme kmý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lmý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme omý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rmý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme smý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tmý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme aný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme bný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme cný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ený
zobraziť všetky slová, ktoré končíme fný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme iný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme jný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme kný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme lný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme mný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme nný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme oný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme pný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme sný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme xný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme zný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme čný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ďný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ľný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme šný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ťný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme žný
zobraziť všetky slová, ktoré končíme voý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme epý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ipý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme opý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme upý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme arý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme brý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme drý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme erý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme irý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme krý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme orý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme prý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme trý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme urý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme asý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme osý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rsý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme usý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ysý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme äsý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme
zobraziť všetky slová, ktoré končíme atý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dtý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme etý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme itý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ltý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ntý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme otý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rtý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme stý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme utý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ytý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ätý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme avý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme dvý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme hvý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ivý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme kvý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme ový
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rvý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme tvý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme vyý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme rzý
zobraziť všetky slová, ktoré končíme aťý


 

 
Zoznam slov -